Studieretning:

Nevrologisk fysioterapi

Tilhører studiet:
Studieretning:

Nevrologisk fysioterapi

Tilhører studiet:
Campus
Tromsø
Application deadline
Neste opptak gjennomføres våren 2022, med oppstart i august 2022. Det tas forbehold om mulige endringer.
Søking og opptak
How to apply?

Questions about the study
Nina Yvonne Lid Adamsen

Advisor


Gunn Kristin Øberg

Professor


Avansert handlingskompetanse innebærer detaljert og systematisert bevegelsesanalyse, individualisering, vektlegging av aktiv deltakelse og brukermedvirkning samt håndterings- og kommunikasjonsferdigheter for optimalisering av pasientens bevegelsesutførelse, funksjon og mestring på kort og lang sikt. Disse ferdighetene integreres i klinisk resonnering sammen med overordnet teoretisk forståelse av kroppen som utfylles med nevro- og bevegelsesvitenskap samt oppdatert forskning innen nevrologisk fysioterapi. Utdanningen retter seg i hovedsak mot fysioterapi til personer med ervervet skade eller sykdom i sentralnervesystemet, men inkluderer også patologi i de perifere nervebaner, muskelsykdommer og medfødte skader. I fjerde semester kan studentene velge enten fordypning nevrologisk fysioterapi ved akutte- og komplekse problemstillinger hos voksne eller fordypning nevrologisk fysioterapi til barn.

Fullført master i fysioterapi, studieretning nevrologisk fysioterapi gir spesialisert kompetanse i undersøkelse, vurdering og behandling av personer med et bredt spekter av funksjonsproblemer på bakgrunn av nevrologiske og nevromuskulære årsaksforhold og hvordan denne fagutøvelsen inngår i det totale helsetjenestetilbudet. Utdanningen gir akademisk kompetanse av betydning for nytenking og videreutvikling av fysioterapifaglige helsetjenester.

Bachelorgrad med fordypning i fysioterapi, samt autorisasjon som fysioterapeut.

Arbeidsomfanget som må legges til grunn for å nå læringsmålene for ett studieår er 1000 – 1200 timer. For å nå læringsutbyttebeskrivelsene må studentene forvente å arbeide cirka 25 timer i uken med studiene, inkl. forelesninger, seminarer, selvstudium og praksisstudier.

Praksisstudiene har som overordnet målsetting å bidra til at studentene når studiets læringsutbytter først og fremst i de fagspesifikke emnene: HEL-3220 Nevrologisk fysioterapi del I, HEL-3280 Nevrologisk fysioterapi del II og enten HEL-32xx Fordyponing i Nevrologisk fysioterapi, voksne eller HEL-32xy Fordypning i nevrologisk fysioterapi, barn. Gjennom praksis vil studentene få erfaringer for å utvikle avansert nevrologisk fysioterapi til personer med et bredt spekter av nevrologiske lidelser samt anvende denne kompetansen i aktuelle tverrprofesjonelle sammenhenger. Med utgangspunkt i pasientenes behov og ressurser, skal ulike tilnærminger og metoder anvendes i det kliniske arbeidet. Ulike teoretiske perspektiver er utgangspunkt for praksis og refleksjon over egen praksis. Praksisstudier gjennomføres i hovedsak på studentens egen arbeidsplass. I emnene Nevrologisk fysioterapi del I og II, må studentene ha tilgang på pasienter over 13 år. I tillegg kan studenten arbeide med pasienter i alderen 0-12. I fordypningsemne Nevrologisk fysioterapi, voksne, må studentene må ha tilgang til voksne pasienter med akutte/ komplekse sykdomsforløp. I fordypningsemne nevrologisk fysioterapi barn må studentene ha tilgang til barn 0-7 år. Praksis starter i første semester og fortsetter gjennom studiet frem til klinisk eksamen på slutten av fjerde semester. I løpet studiet kan studentene heve offentlig refusjon for fysioterapi fra HELFO i samsvar med til enhver tid gjeldende avtale.

Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan også bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, med mulighet for å skrive på svensk, dansk eller engelsk etter nærmere avtale.

Currently not available