Økonomi og administrasjon, siviløkonom (deltid, samlings- og nettbasert) - master

Duration: 3 years

Photo: iStock/Fizkes
Photo: iStock/Fizkes

Økonomi og administrasjon, siviløkonom (deltid, samlings- og nettbasert) - master

Duration: 3 År

Campus
Harstad, Alta
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Vil du øke din kompetanse og ta en master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)?

I vår fleksible studiemodell kan du kombinere jobb og studier. For å gjøre dette mulig for deg, strekker vi studiet over tre år, vi har kun én obligatorisk samling per semester, hvorpå resten av undervisningen er nettbasert. Studiet er eksklusivt og har kun 40 studieplasser. Vi rekrutterer studenter fra hele landet.

I studieprogrammet kan du velge å fordype deg i økonomistyring eller innovasjonsledelse. Fordypningen i økonomistyring har fokus på den aktiviteten og de verktøy en virksomhet benytter som har til hensikt å styre ressursbruken mot maksimering av virksomhetens overordnede mål. Med fordypning i innovasjonsledelse vil du få kunnskap om hvordan organisasjoner kan jobbe med å utvikle design og interne ressurser, samt bruke samskaping og prosjekter, for å bli mer innovative.

Dette studiet har krav om obligatorisk oppmøte ved studiestart. For søknad om fritak, les her.
Questions about the study

Tor_Alvin_Strand.jpg
Tor Alvin Strand

Seniorrådgiver


Roy Erling Karlsen

Seniorrådgiver


Information about semester start

Mastergradsstudiet i økonomi og administrasjon er et samlings- og nettbasert studieprogram over tre år som leder frem til graden Master i økonomi og administrasjon, med sidetittel Siviløkonom. Studiet skal gi en dypere innsikt i teorier og metoder innen mer avgrensede fagområder enn i bachelorstudiet. Mastergradsstudiet skal også gi grunnlag for selvstendig vitenskapelig arbeid, masteroppgaven.

Studenter kan velge major innen økonomistyring eller innovasjonsledelse:

Økonomistyring

Fordypning (major) i økonomistyring har fokus på den aktiviteten i en virksomhet som tar sikte på å styre ressursbruken mot maksimering av virksomhetens overordnede mål. Emnene i denne fordypningen vil gi studenten innsikt i hva det innebærer å drive økonomi og virksomhetsstyring, og hvorfor lønnsomhets- og operasjonsanalyse, avansert regnskapsanalyse og verdsetting gir grunnlag for gode beslutninger for å nå virksomhetens mål.

Innovasjonsledelse

Innovasjon er en drivende kraft i utviklingen av alle typer organisasjoner, fra private småbedrifter til store offentlige virksomheter. Fordypningen (major) i innovasjonsledelse gir kompetanse i organisering, samskaping og ledelse av innovasjonsprosesser. Studentene får innsikt i nye teoretiske perspektiver og metoder som er relevante for at offentlige og private virksomheter kan lykkes med innovasjonsprosesser.

Studenter på masterstudiet i økonomi og administrasjon, deltid, har to emner på til sammen 20 studiepoeng hvert semester, i til sammen 6 semestre, samlet 120 studiepoeng. Disse emnene består av felles emner, fordypningsemner (major) og breddeemner (minor). Major består av 70 studiepoeng inkludert mastergradsoppgaven, mens minor består av 20 studiepoeng. Masteroppgaven skrives innen tema fra valgte fordypning (major).


Relevans
Mastergraden i økonomi og administrasjon (siviløkonom) gir en helhetlig utdanning innen økonomi-, markeds- og administrasjonsfag, og gir gode muligheter for både spesialisering og faglig bredde.

Med en master i økonomi og administrasjon kan du jobbe både i privat næringsliv og offentlig forvaltning. Studieprogrammet kvalifiserer blant annet for stillinger innen økonomistyring, ledelse, HRM, innovasjon, markedsføring, økonomisk analyse, regnskaps- og budsjettarbeid, finans, forskning og undervisning.

Arbeidsomfang

Studieprogrammets arbeidsomfang tilsvarer et fulltidsstudium over 2 år med 1500-1800 timer per år. For deltid over 3 år tilsvarer dette 1000-1200 timer per år.

For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide i gjennomsnitt om lag 27 timer i uken med studiene, inkludert samlinger, nettbasert undervisning og selvstudium.

Studentene skal på slutten av masterstudiet gjennomføre et selvstendig, skriftlig arbeid i form av en masteroppgave på 30 studiepoeng (stp). Masteroppgaven skrives innen valgte fordypning (major) økonomistyring eller innovasjonsledelse.

Masteroppgaven skrives som hovedregel i grupper på 2 (to) studenter.

Studieplanen på deltid kan tilpasses studenter som ønsker å ta studieprogrammet med kortere (heltid) eller lengre progresjon. Det kan medføre ulik belastning i studiepoeng på noen semester, samt oppmøte på flere samlinger per semester.

Kort om emnene i programmet:

Emnene Avansert regnskapsanalyse (10stp) og Verdsetting av foretak (10stp) henger tett sammen. I avansert regnskapsanalyse består i å korrigere regnskapene før det gjennomføres analyse av bedriftene. Her legges det vekt på å få frem hvorfor noen selskaper går bedre enn andre selskaper. I verdsetting fokuseres det på hvordan vi kan verdsette ulike selskaper i forskjellige faser av livssyklusen deres. Forskjellige metoder belyses i emnet i tillegg til en gjennomgang av relevante økonomiske beregninger i forbindelse med oppkjøp og fusjoner.

Emnet Kundeutvikling og -analyse (10stp) setter søkelys på teknikker for å analysere transaksjonsdata knyttet til kundeporteføljer, og hvordan resultatene fra denne type analyser kan anvendes for utvikling av strategier for kundekapring, kundeutvikling og kundebevaring.

Emnet Innovasjon og samskaping (10 stp) handler om verdiskapende prosesser i organisasjoner med fokus på samskaping av verdi og prosjekter som arena for innovasjon. Emnet retter spesielt søkelys på hva organisasjoner kan gjøre for å tilrettelegge for samskaping og hvordan deltakelse fra ulike interessenter kan bidra til utvikling av innovative løsninger.

Emnet Organisasjon, innovasjon og design (10stp) handler om hvordan private og offentlige virksomheter kan tilrettelegge for verdiskaping. For å forstå kompleksiteten dagens virksomheter står overfor retter emnet særskilt fokus på moderne organisasjonsteoretiske tilnærminger med vekt på å forstå virksomheters interaksjon med omgivelsene.

Emnet Lønnsomhets- og operasjonsanalyse (10stp) handler om hvordan finansiell-, markeds- og lagerinformasjon kan brukes internt i virksomheten som beslutningsgrunnlag for lønnsomhetsforbedringer. Her sees det særlig på produkt- og kundelønnsomhet ved bruk av aktivitetsbasert kalkulasjon, produktprising og inntektsstyring, samt modeller for effektiv styring av varelager.

I emnet Strategisk innovasjonsledelse (10stp) fokuseres det på hva innovasjon er og hvordan organisasjoner kan jobbe strategisk med innovasjoner. Emnet handler både om hvordan interne ressurser kan bidra til innovasjoner (organisasjonslæring, kapabiliteter, rutiner) og hvordan organisasjoner kan jobbe med sine omgivelser for å bli mer innovative.

Kandidatene skal ved studiets slutt ha avansert og inngående kunnskap om relevante økonomisk-administrative teorier, metoder, begreper og vitenskapelige tilnærmingsmåter. De som fullfører studiet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:

 • Har omfattende og bred kunnskap om teori og metode relatert til kjerneområdene i økonomi og administrasjon i henhold til internasjonale standarder for en master i økonomi og administrasjon (Siviløkonom)
 • Har inngående og spesialisert kunnskap på et høyt nivå innen sitt valgte fordypningsområde, dvs. enten økonomistyring eller innovasjonsledelse.

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan analysere og forholde seg kritisk til relevante informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer, samt gjennomføre uavhengige vurderinger og utvikle prosjekter under veiledning.
 • Kandidaten kan formulere relevante problemstillinger/forskningsspørsmål på en selvstendig måte. I tillegg kan kandidaten analysere store mengder informasjon ved å anvende relevante økonomiske modeller og kvantitative eller kvalitative metoder i tråd med vitenskapelige og forskningsetiske normer.
 • Kandidaten kan presentere idéer, problemstillinger, analyser og konklusjoner relatert til økonomi og administrasjon og kommunisere både med spesialister og allmennheten.
 • Kandidaten kan gjennomføre analytiske og administrative oppgaver, samt ta ansvar for slike oppgaver i næringslivet, offentlig forvaltning og i frivillige organisasjoner.
 • Kandidaten kan gjennomføre et selvstendig, og avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning, i tråd med gjeldende forskningsetiske normer, og på nivå med kravene til en masteravhandling.

Generell kompetanse:

 • Har tilegnet seg dyp og spesialisert fagkompetanse i økonomi og administrasjon, gjennom valg av major og minor.
 • Har tilstrekkelig grunnlag for å delta i forskningsprosjekter og til å starte doktorgradsstudier i økonomi og administrasjon.
 • Kan analysere økonomiske og administrative problemstillinger som krever ferdigheter på et høyt nivå.
 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter innen økonomisk-administrativ teori og metode på nye områder for å utføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • Kan reflektere over og ta hensyn til etiske problemstillinger og virksomheters samfunnsansvar.
 • Kan selv oppdatere seg og ta i bruk ny kunnskap gjennom hele yrkeskarrieren.

Mastergraden i økonomi og administrasjon gir en helhetlig utdanning på høyt nivå. Studiet kvalifiserer for stillinger innen økonomistyring, ledelse, HRM, markedsføring, økonomistyring, regnskaps- og budsjettarbeid, finans, forskning og undervisning.

For opptak til mastergraden i økonomi og administrasjon kreves oppnådd bachelorgrad, cand.mag.-grad eller tilsvarende utdanning i henhold til forskrift om krav til mastergrad § 3.

Bachelorgraden må ha en fordypning på minimum 120 studiepoeng innenfor økonomi og administrasjonsfag. Unntaksvis kan emner utenfor graden tas med som en del av fordypningen, kontakt instituttet for nærmere veiledning/informasjon om dette. De 120 studiepoengene er delt inn i obligatoriske emner (90 studiepoeng) og videreføringsemner (30 studiepoeng).

For å være kvalifisert for opptak til master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) kreves det at søker har bachelorgrad eller tilsvarende hvor det inngår følgende emner:

 • Bedriftsøkonomisk analyse: Bedriftsøkonomisk analyse, finansregnskap, økonomistyring, investeringsanalyse og finansiering må være dekket. Minimum 30 studiepoeng (ved UiT oppfylles dette kravet gjennom emnene BED-1013 Bedriftsøkonomisk analyse, BED-1002 Grunnleggende regnskap og analyse, BED-2019 Driftsregnskap og budsjettering og BED-2020 Investering og finansiering, totalt 40 studiepoeng).
 • Administrasjonsfag: organisasjonsteori og ledelse, markedsføring og foretaksstrategi må være dekket. I tillegg kan andre emner medregnes. Totalt minimum 30 studiepoeng.
 • Samfunnsøkonomiske fag: Mikro- og makroøkonomi. Minimum 15 studiepoeng.
 • Metodefag: Matematikk, samfunnsvitenskapelig metode og statistikk. Minimum 20 studiepoeng og minimum 5 studiepoeng i hvert emne.
 • Etikk, samfunnsansvar og bærekraft: Minimum 7,5 studiepoeng (Gjelder studenter som startet sin bachelorgrad i 2019 og senere)

For å kunne bli tatt opp til mastergradsstudiet må gjennomsnittskarakteren på opptaksgrunnlaget være en svak C (2,5) eller bedre.

Studiet er adgangsregulert. En søker opptak til mastergraden gjennom lokalt opptak.

Studiestart høst, søknadsfrist 15. april

Karakterkrav

For å kvalifisere for opptak til master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) ved Handelshøgskolen ved UiT må søker oppfylle visse fagkrav. De kvalifiserte søkerne rangeres så på bakgrunn av alle karakterene som inngår i opptaksgrunnlaget.

Norske bokstavkarakterer

Hver bokstavkarakter omgjøres til tall. A=5 B=4 C=3 D=2 E=1. Alle summene legges så sammen og deles på det totale antall studiepoeng i de medregnede emnene. Dersom du har en blanding av bokstav- og tallkarakterer, vil det bli regnet ut to ulike gjennomsnitt og det vil bli foretatt en utregning av det enhetlige gjennomsnittet.

For rangering av søkere med tallkarakterer benyttes flg. omregningsskala som grunnlag for utregning av poengsum:

 • 1,0 – 1,9 = 5 poeng
 • 2,0 – 2,5 = 4 poeng
 • 2,6 – 3,0 = 3 poeng
 • 3,1 – 3,5 = 2 poeng
 • 3,6 – 4,0 = 1 poeng

Karakterer fra utlandet

Utenlandsk utdanning vurderes særskilt i hvert tilfelle. Karakterer fra et land kan ikke automatisk oversettes til et annet lands karakterer, da bruken av karakterskalaen benyttes forskjellig.

Hva er administrasjonsfag?

Det er flere emner som kan inngå som administrasjonsfag, men ved opptak til master i økonomi og administrasjon (siviløkonom), er det primært emner som inneholder et bedriftsperspektiv det tenkes på. Eksempler på dette kan være markedsføring, organisasjonsteori, arbeidspsykologi, markedskommunikasjon, prosjektledelse, strategi og ledelse.

Bedriftsøkonomi – samfunnsøkonomi – hva er forskjellen?

Bedriftsøkonomi er økonomi i et bedriftsperspektiv, mens samfunnsøkonomi ser på økonomi fra et samfunnsperspektiv. I samfunnsøkonomien kan vi godt se på hvordan en bedrift handler, men vi er i utgangspunktet interessert i konsekvensene handlingene har for en gruppe av bedrifter, et større marked eller samfunnet som helhet.

Undervisningen gis gjennom en obligatorisk samling hvert semester og nettbasert undervisning og veiledning resten av semesteret. Samlingene foregår ved Handelshøgskolen ved UiT campus Harstad i høstsemesteret og campus Alta i vårsemesteret.

Alle samlinger er obligatoriske, men dersom det er særlige tilfeller kan det søkes om fritak fra oppmøte. Særlige tilfeller omfatter vanligvis ikke jobbrelaterte årsaker, men for eksempel sykdom eller andre ekstraordinære forhold. Fritak fra oppmøte vil utløse kompenserende studentaktivitet/arbeidskrav.

Undervisningen består av forelesninger, seminar, veiledning, gruppearbeid og arbeid med semesteroppgaver. Samlingene vil i tillegg til forelesninger ha et særlig fokus på 1) å etablere og videreføre studentsamarbeid gjennom gruppearbeid og diskusjoner, 2) presentasjoner av arbeidskrav, og 3) kople studenter, næringsliv og forvaltning. Den øvrige undervisningen vil være nettbasert hvor Canvas er emnenes digitale klasserom.
Læringsressursene tilgjengeliggjøres i canvasrommene. Sentrale læringsressurser er webinarer, videoer, podkaster og oppgaver. De forskjellige emnene vil tilby ulike læringsaktiviteter hvor noen vil være synkrone og andre asynkrone. Webinarer er et eksempel på en synkron læringsaktivitet som krever studentdeltakelse til et fastsatte tidspunkt, mens videoer og podkaster er eksempler på asynkrone læringsressurser da de er tids- og stedsuavhengige. Emnebeskrivelsene gir en detaljert beskrivelse av de enkelte emners undervisningsopplegg. Timeplan for de ulike emnene vil også kunne veksle mellom mer konsentrert nettbasert opplegg og ukentlige nettforelesninger.

Se emnebeskrivelsene for detaljert informasjon om samlinger, nettbasert undervisning, obligatoriske arbeidskrav og eksamensform. Mulighet for kontinuasjonseksamen vil bli særskilt omtalt i de enkelte emnebeskrivelser.

Eksamenssted for emner med skriftlig skoleeksamen vil være Harstad, Alta, Tromsø, Narvik og Kirkenes

Studiet er arbeids- og næringslivsrelevant, og er koblet til praksis gjennom aktiv bruk av case og praktiske problemstillinger i undervisning og oppgaveløsning. Formål med dette er å øke studentenes motivasjon og læringsutbytte, samt å gi verktøy som vil være nyttig i arbeidslivet. Studentene kan også velge å skrive masteroppgave i samarbeid med næringsliv eller forvaltning.

Primært norsk, men enkelte emner kan gis på engelsk.

UiT Norges arktiske universitet tilbyr organisert forskerutdanning med et omfang på 180 studiepoeng (stp). Doktorgradsstudiet skal være mulig å gjennomføre på tre år effektiv tid og leder fram til PhD-graden i samfunnsvitenskap.

UiT Norges arktiske universitet gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested.

Ta skrittet! Utforsk hvordan du søker om utveksling og hvor du kan dra.

I en verden som blir stadig mer globalisert, er internasjonale erfaringer gull verdt. Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont.

Ved å lære et annet utdanningssystem og en ny kultur å kjenne vil du begynne å se livet med andre øyne. En forandring kan være forfriskende, og det vil gi deg impulser som kan påvirke karrierevalgene dine.

For masterprogrammet i økonomi og administrasjon (siviløkonom) åpnes det opp for utenlandsopphold primært i fjerde semester.

Informasjon om søknadsfrister, mulige steder å reise til samt alt annet som er viktig å tenke på finner du på finner du på nettsiden; «Studentutveksling».

Studenter som ønsker å ta et utenlandsopphold i fjerde semester må søke studieavdelingen om forhåndsgodkjenning av kursene som skal tas under utenlandsoppholdet.

Studiet har et internasjonalt fokus både gjennom undervisningen og gjennom at det åpnes for utvekslingsopphold. Studieprogrammet settes i en internasjonal kontekst blant annet gjennom bruk av internasjonal litteratur og sammenligning av lokal, regional, nasjonal og internasjonal praksis der hvor det er relevant.

Currently not available