Sosialantropologi - bachelor

Duration: 3 years

Photo: Ingun A. Mæhlum
Photo: Ingun A. Mæhlum

Sosialantropologi - bachelor

Duration: 3 År

Campus
Tromsø
Application deadline

15.april 2023

1. mars for søkere med realkompetanse.

Søking og opptak
How to apply?

I sosialantropologi studeres ulike kulturer og samfunn fra innsiden, gjennom feltarbeid og deltakende observasjon, med fokus på menneskers forståelse av seg selv og sine omgivelser. Kunnskap om kulturer verden over er mer viktig enn noensinne!

Questions about the study
E-mail: aisi@hjelp.uit.no

bjorn.jpg--Bredde--180px-
Arntsen, Bjørn Magne

Førsteamanuensis

 • Telephone: +4777645637
 • Campus: Tromsø

Sosialantropologer studerer samfunn og kultur over hele verden, fra studiet av magiske ritualer på stillehavsøyer, til forbruk og matgaver i kystsamfunn i Finnmark. Vi ønsker å nærme oss mennesker gjennom å skape forståelse for hvordan deres livsbetingelser former deres liv og selvforståelse. Dette gjør sosialantropologer på eksotiske steder, eller på arbeidsplassen i nabobygda. Antropologer arbeider med fleksible og tilpasningsvennlige forskningsmetoder som egner seg til å studere en lang rekke sosiale forhold nærmest hvor som helst.

Hos oss vil du lære om kommunikasjon, etnisk mangfold, urfolk, slektskap, makt og symboler som dimensjoner i menneskelig sosialt liv. Du vil lære om lokale og globale endringsprosesser, og om sammenhenger mellom dem. Møter med ulike kulturer og det fremmede kan gjennom antropologisk innsikt bli kilder til nye forståelser av oss selv og vårt eget samfunn.

Som en del av studiet får du utforme ditt eget antropologiske prosjekt og gjøre et kort feltarbeid, en nyttig erfaring om du senere velger å fortsette med mastergrad og videre forskning.

For en mer detaljert beskrivelse av studiets innhold, se «studieplan» nederst på siden.

ANBEFALTE VALGFAG
Hvilke valgemner du tar er avhengig av ditt interessefelt og bør velges ut ifra hvilke planer du har for videre studier eller arbeid.

Etter endt studium og oppnådd grad skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal:

 • ha god oversikt over grunnleggende temaer og problemstillinger i sosialantropologi
 • ha kunnskap om hovedtrekkene i fagets historie og de viktigste teoretiske retningene som har vært gjeldende i faget
 • ha grunnleggende kunnskap om metodiske tilnærminger i sosialantropologi, inklusiv forskningsetikk
 • ha kunnskap om et utvalg av tematiske og/eller regionale emner i faget
 • ha oversikt over ulike antropologiske tilnærminger til kommunikasjon mellom mennesker, kognisjon, kategorisering og ideologiske uttrykksformer
 • ha kunnskap om det materielle grunnlaget for variasjoner i menneskelige tilpasningsformer, og ulike former for sosial organisering og differensiering

Ferdigheter

Studenten skal:

 • beherske fagterminologien som brukes i faget og kunne anvende denne separat fra pensum
 • kunne reflektere og foreta kritisk lesing av vitenskapelig litteratur for å løse gitte eller selvvalgte problemstillinger
 • kunne anvende kritisk analyse for å forstå folks handlinger i et helhetlig perspektiv
 • ha grunnleggende ferdigheter i sosialantropologisk kunnskapsproduksjon og metode inkludert etiske betraktninger

Kompetanse

Studenten skal:

 • kunne kommunisere med andre om sentrale begreper i sosialantropologi
 • ha kompetanse til videre studier i sosialantropologi på masternivå, eller på flerfaglige masterprogrammer.
 • beherske skriftlige fremstillinger av et selvstendig prosjektarbeid

Sosialantropologi er et fleksibelt fag. Kompetansen du tilegner deg vil kunne være nyttig i en rekke yrker. Du finner sosialantropologer som jobber med ledelse og organisasjonsutvikling, eller i bistandsorganisasjoner både nasjonalt og internasjonalt.

Sosialantropologens grunnleggende forståelse om ulike kulturer er etterspurt på områder der ulike kulturer møtes - enten dette er i store bedrifter der mange forskjellige ansatte skal fungere sammen for å oppnå felles mål, eller der flyktninger og asylsøkere skal integreres i et lokalsamfunn som for dem oppleves nytt og uforståelig.

1. semester 

SOA-1001 Innføring i sosialantropologi 
(20 studiepoeng) 
EXF-0714 Examen facultatum ved HSL fakultetet 
 
2. semester 
 
FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten 
SOA-1011 Kultur og kommunikasjon (erstatter SOA-100 Hva er kultur?) 
SOA-1010 Film, fortolkning og antropologisk forståelse 
 
3. semester 
Valgemner i sosialantropologi/ Utveksling/ valgfrie emner 
 
 4. semester 
 Valgemner i sosialantropologi/ Utveksling/ valgfrie emner 
 
 5. semester 
Valgemner i sosialantropologi/ Utveksling/ valgfrie emner 
 
6. semester 
SOA 2003 Kunnskapsproduksjon og metode (15 studiepoeng) 
SOA-2004 Sosial identitet, struktur og prosess (15 studiepoeng) 

20 studiepoeng skal være valgemner i sosialantropologi og 70 studiepoeng velges fra emner i fra andre fag fra UiT Norges arktiske universitet eller fra universitet i utlandet UiT har utvekslingsavtale med. Disse studipoengene tar man i 3. 4. eller 5. semester.

Se emnekatalogen her for emner i sosialantropologi eller andre fag.Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Opptakskrav på bakgrunn av realkompetanse:

 • Du fyller 25 år eller mer i opptaksåret.
 • Du kan ikke ha generell studiekompetanse.
 • Minimum 5 års fulltids utdanning/yrkespraksis (deltid omregnes til fulltid).
 • Norsk og engelsk fra videregående.

De vanligste undervisningsformene er forelesninger og seminarer (diskusjonsgrupper) med studentframlegg. I tillegg gis det filmseminarer.

Noen emner har arbeidskrav som må bestås før man kan gå opp til eksamen. Dette kan være semesteroppgaver, prosjektskisser, essays, rapporter eller oppmøtekrav.

Eksamen kan være skoleeksamen eller hjemmeoppgave, av og til i kombinasjon med en muntlig eksamen. For mer informasjon om undervisningsform, arbeidskrav og eksamen må du se på hvert enkelt emne.

Vi anbefaler deg også å delta i eller starte en kollokviegruppe for å få et bedre studiemiljø.

Undervisningen foregår på norsk. En del av pensumlitteraturen er på engelsk. Det er tillatt å levere eksamensbesvarelser på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Med bachelorgrad i sosialantropologi kan du søke opptak til masterprogrammet i sosialantropologi og master i Visual Anthropology. Vær oppmerksom på at det er krav om et karaktergjennomsnitt på C eller bedre for opptak til mastergraden.

Graden er også opptaksgrunnlag til fakultetets tverrfaglige masterprogrammer i Peace and Conflict Transformation og Indigenous Studies.

Globalisering fører til at internasjonale erfaringer blir viktigere.

Et studieopphold i utlandet vil kunne utvide din personlige og faglige horisont.

UiT gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested. Bachelorprogrammet i sosialantropologi åpner for utenlandsopphold i tredje eller femte, samt fjerde semester.

Studenter anbefales å studere et semester ved ett av våre samarbeidsuniversiteter, for eksempel:

University of Granada

University of Aberdeen

Informasjon om utveksling/utenlandsopphold, søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du her. Du kan også kontakteinternasjonal koordinator ved instituttet.