Psykologi profesjonsstudium

Duration: 6 years

Photo: frifoto.no
Photo: frifoto.no

Psykologi profesjonsstudium

Duration: 6 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Hvorfor handler vi slik vi gjør? Hvordan hjelper vi noen med psykiske utfordringer? Profesjonsstudiet i psykologi ved UiT i Tromsø gir deg kompetanse til å jobbe som autorisert psykolog. Du får kunnskap om psykologi, normal og avvikende utvikling og atferd, inkludert psykiske lidelser. Du lærer også om statistikk og forskningsmetoder. Praksis, for eksempel ved UiTs egen klinikk, forbereder deg til arbeidslivet mens du fortsatt er student.

Dette studiet har krav om obligatorisk oppmøte ved studiestart. For søknad om fritak, les her.
Questions about the study
E-mail: post@psyk.uit.no

Information about semester start

Profesjonsstudiet i psykologi gir en bred innføring i psykologi både som akademisk fagfelt og som profesjon. Studentene forberedes til å arbeide innenfor et fagområde som er under sterk forandring og som stiller krav til kontinuerlig oppdatering av kunnskap.

Studiet gir innledningsvis innføring i generell psykologi, historie og metode, og gir grunnleggende kompetanse for et bredt spekter av ulike typer arbeid innen anvendt psykologi, forskning, undervisning og psykologisk utviklingsarbeid.

Studiet integrerer teoretisk undervisning, forskningsarbeid og praksis. På første semester lærer studentene grunnleggende akademiske ferdigheter og kunnskaper om helsearbeid og helsetjenester sammen med ferske studenter fra de andre profesjonene ved det helsevitenskapelige fakultet. I starten av studiet legges det stor vekt på normalpsykologiske prosesser innen basalområdene biologisk, kognitiv, lærings-, personlighets-, sosial-, og utviklingspsykologi, samt arbeids- og organisasjonspsykologi og helsepsykologi. Parallelt undervises det i forskningsmetode og statistikk. I tillegg knytter et langsgående profesjonsforberedende emne basalfag og metode til utvikling av studentenes fremtidige rolle som psykolog.

Videre i studieløpet blir fokuset gradvis mer på klinisk psykologi, både teori og praksis. Siste år av studiet består av forskningsarbeid som munner ut i en hovedoppgave og 20 ukers hovedpraksis.

Nedenfor kan du se oppbyggingen av studiet.

Profesjonsstudiet følger forskrift om nasjonal retningslinje for psykologutdanning.

Profesjonsutdanningen i psykologi gir kandidatene evidensbasert kompetanse om psykologi som forskningsfelt, og som anvendt og klinisk fag. Gjennom kontinuerlig integrasjon av teori, empiri, ferdighetstrening og praksis fører utdanningen fram til graden Cand. Psychol.

Etter endt utdanning har kandidaten avanserte kunnskaper om faglige grunnemner i psykologi, om normalpsykologiske prosesser, og om avvikende utvikling og atferd, inkludert lette til alvorlige psykiske lidelser. Kandidaten vil ha omfattende kunnskap og kompetanse om menneskers handlinger, tanker og følelser. Kandidaten skal kunne benytte denne brede kompetansen til å forstå, utrede, behandle og evaluere psykologiske problemer hos individer, familier og grupper, samt til å drive helsefremmende og forebyggende arbeid.

Utdanningen gir grunnlag for å kunne praktisere selvstendig som psykolog i Norge etter gjeldende lovverk. Utdanningen kvalifiserer for arbeid innenfor spesialist- og kommunehelsetjenesten, samt innenfor andre helse- og velferdstjenester og på ulike organisatoriske nivåer innen offentlig og privat virksomhet. I tillegg kvalifiserer utdanningen til videre forsknings- og utviklingsarbeid, samt arbeid innen ledelse, personal, og organisasjon; utdanning og oppvekst; veiledning og rådgivning; tjenesteutvikling og innovasjon; likestilling og menneskeverd og media og formidling.

Karrieremulighetene for nyutdannede psykologer er gode. Behovet for psykologisk kompetanse er økende innen stadig flere felt, og de fremtidige jobbmulighetene er derfor positive. Tradisjonelt har psykologer jobbet innen psykisk helsevern med ansvar for utredning og behandling av pasienter med psykiske lidelser.

Norsk psykologforening nevner utover dette en rekke andre arbeidsfelt man kan jobbe innenfor:

 • Ledelse, eksempelvis innen behandlingsfeltene psykisk helsevern, rus og psykiatri, habilitering og familievern.
 • Sakkyndighetsarbeid, med spesiell vekt på barnefordelingssaker og rettspsykologiske utredninger.
 • Helsepsykologi, eksempelvis forebyggende arbeid innen skole, bedriftshelsetjeneste, eller seksualrådgivning overfor ungdom.
 • Nevropsykologi, med henblikk på kliniske undersøkelser og bruk av psykologiske tester (funksjonsdiagnostikk) for å avdekke kognitive svekkelser og utfall etter hjerneskader eller sykdommer i hjernen.
 • Arbeids- og organisasjonspsykologi, eksempelvis rådgivning i forhold til arbeidsrelevante temaer og problemer, seleksjons- og rekrutteringsbistand, eller jobb med optimalisering av organisasjonsressurser.
 • Privatpraksis. Det er et økende antall psykologer som starter egen virksomhet, enten som kliniske psykologer eller som konsulenter overfor næringslivet og det offentlige.
 • Forskning. Forskning foregår vanligvis ved universitetene, ved frittstående institutter, eller i tilknytning til praksis i institusjon og arbeid med klienter. Psykologer har også kommet inn i nyere felt som telemedisin, romforskning, IT/datateknologi (forskning på utstyr/program-person interaksjon), sertifiseringsorganisasjoner (eks. DNV) for psykologiske måleinstrumenter.

Les mer om hva du kan jobbe med i UiTs yrkeskatalog.

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) PSY-1021 Innføring i generell psykologi - 20 stp. HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag. - 10 stp.
2. sem. (vår) FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten - 10 stp. PSY-1020 Psykologiens historie og fenomenbeskrevet psykologi - 10 stp. PSY-1022 Psykologisk metodologi - 10 stp.
3. sem. (høst) PSY-2552 Kognitiv nevrovitenskap - 15 stp. PSY-1603 Profesjonsforberedende emne I - 10 stp. PSY-1511 Statistics and method I - 5 stp.
4. sem. (vår) PSY-1701 Personlighetspsykologi - 10 stp. PSY-2553 Cognitive Psychology and dissemination of science - 10 stp. PSY-1512 Statistikk og metode II - 5 stp. PSY-1604 Profesjonsforberedende emne II - 5 stp.
5. sem. (høst) PSY-1513 Statistikk og metode III - 10 stp. PSY-1703 Læringspsykologi - 10 stp. PSY-1605 Profesjonsforberedende emne III - 5 stp. PSY-1702 Vitenskapelig formidling - 5 stp.
6. sem. (vår) PSY-1704 Kultur og samfunnspsykologi - 10 stp. PSY-1705 Social Psychology - 10 stp. PSY-1606 Profesjonsforberedende emne IV - 5 stp. PSY-1706 Arbeids- og organisasjonspsykologi - 5 stp.
7. sem. (høst) PSY-2707 Praksis og praksisrelatert undervisning - 10 stp. PSY-2705 Fordypningsemne i barns utvikling - 7.5 stp. PSY-1607 Profesjonsforberedende emne V - 5 stp. PSY-2706 Fordypningsemne i aldringspsykologi - 7.5 stp.
8. sem. (vår) PSY-1608 Profesjonsforberedende emne VI - 15 stp. PSY-2584 Helsepsykologi - 10 stp. PSY-1514 Kvalitative metoder - 5 stp.
9. sem. (høst) PSY-2802 Klinisk psykologi - 25 stp. PSY-2800 Klinisk praksis - 20 stp. PSY-2801 Klinisk nevropsykologi - 10 stp.
10. sem. (vår) PSY-2803 Sakkyndighetsarbeid for psykologer - 5 stp.
11. sem. (høst) PSY-2901 Hovedoppgave - 30 stp.
12. sem. (vår) PSY-2900 Hovedpraksis og avsluttende muntlig eksamen - 30 stp.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Realkompetansesøkere må dokumentere kunnskaper i matematikk, engelsk, norsk og naturfag tilsvarende kravet som inngår i generell studiekompetanse.

Søknadsfristen for søkere med realkompetanse er 1. mars.

Studieplasser: 49.

Nordnorsk kvote: 60% av studieplassene, hvorav to av disse plassene settes av til søkere med samisk tilknytning.

Søkere som tas opp på profesjonsstudiet i psykologi må fremlegge politiattest ved studiestart.

På profesjonsstudiet anvendes flere forskjellige undervisningsformer,avhengig blant annet av emnets innhold og læringsmål: forelesninger, seminarer, labøvelser, ferdighetstrening, individuell veiledning, praksisrelatert veiledning og undervisning, arbeidskrav, E-læring og omvendt læring, kollokviegrupper.

Hvert enkelt emne vurderes ut fra egne eksamener og/eller arbeidskrav. Den enkelte emnebeskrivelse definerer hva slags vurdering som er gjeldende. Eksamens- og vurderingsformer, samt vurderingsuttrykk, kan variere fra emne til emne. Det vises for øvrig til Forskrift for eksamener ved UiT Norges arktiske universite.

Eksamens-/vurderingsformer kan for eksempel være skriftlig eksamen, flervalgsprøver, presentasjoner, essay, forskningsoppgaver, laboratorieøvelser, muntlig eksamen og lignende.

I tillegg til eksamen kan et emne også inneholde ett eller flere arbeidskrav. Et arbeidskrav er et obligatorisk element som må være gjennomført og godkjent før endelig eksamen i emnet kan avlegges. Dersom et arbeidskrav ikke blir godkjent kan konsekvensen være at eksamensmeldingen blir annullert. Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Den enkelte emnebeskrivelse definerer innholdet i arbeidskravene. Arbeidskrav kan være for eksempel obligatorisk tilstedeværelse på undervisning, laboratorieøvelser, innleveringer, muntlige presentasjoner og lignende. Evaluering gjennomføres av emneansvarlig. I emner der det kreves arbeidsinnsats fra studentene, for eksempel fremlegging av fagstoff eller gruppearbeid, kan også evaluering av studentenes arbeid legges til grunn for godkjenning.

Praksisstudiene er obligatoriske og er integrert med basalfag, anvendte fag eller forskningsmetode.

 • Observasjonspraksis, 3. semester (PSY-1603): Studenten følger en psykolog i deres vanlige arbeidsoppgaver i en uke.
 • Praksis med barn og eldre, 7. semester (PSY-2707),: Studenten er utplassert en uke i barnehage eller SFO og en uke i kommunal helsetjeneste for eldre, med innsamling av data med egnede metoder.
 • Klinisk praksis, 9. og 10. semester (PSY-2800): Studenten har pasienter i behandling under veiledning. Praksisen foregår to dager per uke gjennom hele studieåret, enten i poliklinikk eller kommunal psykisk helsetjeneste i Tromsø.
 • Klinisk nevropsykologisk praksis (PSY-2801). Studenten gjennomfører nevropsykologisk utredning under veiledning.
 • Hovedpraksis, 12. semester (PSY-2900): 20 ukers fulltids praksis under veiledning av psykologspesialist. UiT Norges arktiske universitet har avtaler med praksistilbydere i hele Nord-Norge.

I hovedsak vil undervisningsspråket være norsk, men enkelte emner vil gå på engelsk. Det vil ligge informasjon om dette i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne.

Studiet kvalifiserer til å kunne søke opptak til doktorgradsprogram, blant annet UiTs doktorgradsprogram i helsevitenskap.

Du kan i tillegg bli psykologspesialist innenfor ett eller flere fagområder.Norsk psykologforening forvalter spesialistutdanningen innenfor:

 • Voksenpsykologi
 • Nevropsykologi
 • Psykologisk arbeid med rus- og avhengighetsproblemer
 • Samfunnspsykologi
 • Eldrepsykologi
 • Familiepsykologi
 • Habilitering
 • Barne- og ungdomspsykologi
 • Psykologi med psykoterapi
 • Arbeidspsykologi
 • Organisasjonspsykologi
 • Spesialistutdanningen tar fem år.

Utveksling gjennomføres i tredje studieår. Utenlandsstudiene må være godkjent på forhånd. Institutt for psykologi har de siste årene opprettet en rekke interessante avtaler for studentutveksling. Alle søknader med forhåndsgodkjenning leveres IPS.

Institute Country
University of Constance Tyskland
Maastricht University Nederland
Utrecht University Nederland
University of Copenhagen Danmark