Linguistic and Cultural Diversity at Work

Informasjon om datainnsamling

I sammenheng med forskningsprosjektet "Linguistic and Cultural Diversity at Work" gjennomføres det en spørreundersøkelse om språkbruk og flerspråklighet i nordnorsk arbeids- og næringsliv. Som forskere er vi forpliktet å behandle all informasjon som vi innhenter fra informanter konfidensielt.

Hva innebærer deltakelse i studien?

For å oppnå en så godt som mulig fullstendig og representativ oversikt over hvor, hvordan og på hvilken måte ulike språk er i bruk i det nord-norske næringslivet, vil vi be deg om å svare på noen spørsmål, som handler om språkbruken på din arbeidsplass/i din bedrift og om holdninger rundt ulike språk. I noen tilfeller vil vi be deg om ditt samtykke til at vi lager lydopptak av samtalen.

Hva skjer med informasjonen om deg?

Alle opplysninger som kan knyttes til din person og din arbeidsplass, vil bli behandlet konfidensielt. Dine svar vil lagres digitalt og analyseres statistisk. Via en kodenøkkel vil det være mulig for oss å koble dine svar til bedriften. Dette for å kunne kombinere dem med andre statistiske opplysninger. Koblingsnøkkelen holdes hemmelig og er bare tilgjengelig til prosjektleder.

Ingen publikasjoner som lages på grunnlag av dette datamaterialet, vil inneholde informasjoner som kan identifisere din arbeidsplass eller deg som informant.

Prosjektet skal etter planen avsluttes høsten 2017. Datamaterialet vil da arkiveres og anonymiseres slik at ingen kobling til enkeltpersoner vil være mulig.

Frivillig deltakelse

Det er frivillig å delta i studien, og du kan velge å ikke svare på enkelte spørsmål eller når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert.

Dersom du har spørsmål til studien, ta kontakt med prosjektleder.

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS.
Page administrator: Hiss, Florian
Last updated: 31.10.2017 09:48