Workshop for tilrettelegging av kunnskapsoverføring / Workshop to foster knowledge transfer

Most

NORWEGIAN: I miljøer der det skjer teknologioverføring, entreprenørskap og innovasjon er kunnskapsoverføring avgjørende. På denne workshopen kan du lære om gode fremgangsmåter for å få dette til.

 

ENGLISH:

In environments where technology transfer, entrepreneurship, and innovation occur, knowledge transfer is crucial. In this workshop, you can learn about good practices for achieving this.

NORWEGIAN:

Dato: 30. april 2024, kl. 10:00-13:30

Tidssone: CET

Sted: På nettet

Målgruppe: Stipendiater, forskere og ansatte

Vert: UiT Norges arktiske universitet

Språk: Engelsk

Utvelgelsesstrategi: De som søker først, blir først godkjent, vi prioriterer å ta inn 2 studenter per partneruniversitet.

Antall deltakere: 45 (3 ansatte og 2 studenter per partneruniversitet)

Kursbevis: De som fullfører kurset mottar et kursbevis

 

Påmeldingsfrist: 22. april 2024

 

EUGLOH-alliansen inviterer deg til den andre virtuelle workshopen i serien med workshoper om kunnskapsoverføring.

Målet med workshopen er å utveksle ideer om hvordan man kan implementere de fire beste praksisene for kunnskapsoverføring, med forskjellige interessenter fra EUGLOH-partneruniversitetene.

På denne workshopen vil vi derfor diskutere fire beste praksiser fra UPS, UHH, UiT og UPorto for kunnskapsutveksling i kategorien "samskaping, engasjement og fellesskap".

Under workshopen skal vi diskutere i grupper hvor vi har som mål om å finne budskap vi kan ta med tilbake i våre egne arbeidsmiljø og identifisere hvilke praksiser som kan implementeres i større skala av EUGLOH-konsortiet.

Workshopen vil starte med korte presentasjoner av de fire praksisene. Presentasjonene vil danne grunnlaget for gruppediskusjon i separate rom, med en fasilitator i hvert rom, for å sikre en produktiv prosess. Deltakerne forventes å komme forberedt og lese seg opp på minst en av praksisene som vil bli presentert.

 

Læringsmål:

Deltakerne vil lære mer om hvordan man implementerer beste praksiser for kunnskapsoverføring innen "teknologi, innovasjon og entreprenørskap".

 

Kompetanser:

  • Kritisk tenkning
  • Kunnskap omsatt i handling
  • Kreativitet og problemløsning

 

Krav til deltakere:

Workshopen er rettet mot teknisk, administrativt og akademisk personale som gjennomfører aktiviteter relatert til teknologioverføring, entreprenørskap og innovasjon ved EUGLOH-partneruniversitetene. Dette omfatter teknisk, administrativt og akademisk personale fra teknoloverføringsbedrifter (TTO) eller relaterte organisasjoner ved EUGLOH-partneruniversitetene. Den er også rettet mot master- og doktorgradsstudenter og postdoktorer som har deltatt i aktiviteter knyttet til teknologioverføring, entreprenørskap og innovasjon ved EUGLOH-partneruniversitetene.

 

Logo

EUGLOH er en allianse mellom ni europeiske universiteter som legger til rette for mobilitet knyttet til forskning, undervisning og innovasjon. Alliansen støtter opp under aktiviteter, prosjekter og programmer som retter seg mot globale helseutfordringer. Denne virksomheten krysser fagdisipliner og har et spenn som også går utenfor den medisinske sektoren.

Denne EUGLOH-aktiviteten er en del av arbeidspakke 6.

ENGLISH:

Date: 30 April 2024, 10:00-13:30 CET

Timezone: CET

Location: Online

Target Group: PhD students, researchers & staff

Host: UiT The Arctic University of Norway

Language: English.

Selection strategy: First come, first served, with priority for up to two students per partner.

Number of participants: 45 (3 staff members & 2 students per partner university).

Certificate/ECTS: Certificate of participation.

 

Registration deadline: 22 April 2024

 

The EUGLOH Alliance's "Service to Society" work package invites you to the second virtual Workshop on the Knowledge Transfer Workshop series.

The aim of the workshop is to exchange ideas on how to implement the four best practices on knowledge transfer in “co-creation, engagement and communities" with different stakeholders from the EUGLOH partner universities.

In this workshop we will therefore discuss of four best practices from UPS, UHH, UiT and UPorto for knowledge exchange in the category "co-creation, engagement and communities".

It is a group discussion with the aim to find take home messages and identify which practices that can be implemented in a larger scale by the consortium.

The workshop will start with short presentations of the four practices. The presentations will be the basis of group discussion in break-out rooms, with a facilitator in each room, to ensure a productive process. The participants are expected to come prepared and read up on at least one of the practices which will be presented.

 

Learning objectives:

Participants will learn more about how to implement best practises on knowledge transfer in “technology, innovation and entrepreneurship".

 

Competences:

  • Critical thinking
  • Knowledge into action
  • Creativity & problem solving

 

Requirements:

The workshop is targeted towards technical, administrative and academic staff implementing activities related to technology transfer, entrepreneurship and innovation at the EUGLOH partner universities. This includes technical, administrative and academic staff from Technology Transfer Offices or related structures at the EUGLOH partner universities. It also targets Master and PhD students and post-docs who participated in technology transfer, entrepreneurship and innovation activities at the EUGLOH partner universities.

 

Logo

EUGLOH is an alliance between nine European universities that facilitates mobility related to research, teaching, and innovation. The alliance supports activities, projects, and programs that address global health challenges. This crosses disciplinary boundaries and spans beyond the medical sector.

 

This EUGLOH activity is part of Work Package 6.

When: 30.04.24 at 10.00–13.30
Where: Nettkurs / Online course
Location / Campus: Digital, Other
Target group: Employees, Students
Link: Klikk her
Contact: Kim Bredesen, Communications Officer, UiT
Phone: +4798460856
E-mail: eugloh@uit.no

Sign me up!
Add to calendar