Pedagogikk - bachelor

Duration: 3 År

Photo: Ingun A. Mæhlum
Photo: Ingun A. Mæhlum

Pedagogikk - bachelor

Duration: 3 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15.april. 1. mars for realkompetansesøkere.
Søking og opptak
How to apply?

Har du lurt på hvorfor vi blir som vi blir? Pedagogikk er en vitenskap som er opptatt av mennesker og samfunn, hvordan mennesker utvikler seg, samhandler og lærer. Utdanningen retter seg mot hvordan man kan skape gode vilkår for utvikling og samhandling, og fellesskapets betydning for utvikling og læring.

Questions about the study
E-post: studie-hsl-ilp@hjelp.uit.no
Telefon: +47 77 62 09 00 (Stengt i pause kl. 11.30-12.00)

Pedagogikk tar utgangspunkt flere disipliner: filosofi, idéhistorie, psykologi, sosiologi og didaktikk. Sentrale problemstillinger i pedagogikkfaget er knyttet til sosialisering, oppdragelse og menneskelig utvikling: Hva vil det si å lære? Hva vil det si å kunne noe? Hva er danning? Hvordan virker barn og unges forutsetninger inn på pedagogisk virksomhet?
Studiet munner ut i en bacheloroppgave der studenten kan gå i dybden på ett område innenfor faget.

På dette studiet lærer du om pedagogikkfagets sentrale begreper og blir kjent med fagets ulike perspektiver.

Kunnskap

 • god kjennskap til fagfeltets egenart og betydning i samfunnet
 • god kjennskap til de sentrale pedagogiske prosessene oppdragelse, undervisning, læring, utvikling, danning og sosialisering
 • kunne analysere disse prosessene på individ-, institusjons- og samfunnsnivå
 • kunne analysere og kritisk vurdere pedagogiske problemstillinger ut fra forskning, teori og empiri

Ferdigheter

 • kunne beskrive og fortolke pedagogiske prosesser
 • beherske relevante faglige begreper og teorier og kunne anvende dem i analyse av pedagogiske problemstillinger
 • finne fram til, sette deg inn i, sammenstille og kritisk drøfte faglitteratur
 • utvikle gode faglige skriftlige og muntlige ferdigheter
 • vise evne til faglig samarbeid

Generell kompetanse

 • kunne integrere kunnskap fra forskjellige kilder og skille vesentlig fra uvesentlig informasjon
 • vise evne til klar, ryddig og saklig framstilling, både skriftlig og muntlig
 • vise evne til selvstendig arbeid og til organisering av eget arbeid innenfor gitte frister
 • vise åpenhet for ulike tilnærmingsmåter i pedagogisk forskning
 • lese og forholde deg kritisk til forskningslitteratur
 • ha utviklet respekt for sentrale vitenskapelige verdier, som presisjon, redelighet og saklighet, samt sensitivitet for hvilke etiske hensyn som bør tas i tilknytning til datainnsamling, analyse og anvendelse av kunnskap

Pedagogikkstudiet gir deg kunnskap om læring og samspill mellom mennesker. Det kan åpne mange muligheter i arbeidsmarkedet.

Bachelorgraden kvalifiserer for arbeid i oppvekst- og utdanningssektoren i offentlig og privat virksomhet. Du kan blant annet jobbe med kompetanseutvikling, organisasjonsutvikling, administrasjon og forvaltning og med barn og unge i skolefritidsordning, tiltak for ungdom, rådgivning og frivillige organisasjoner.

1. semester:
PED-0700 Eksamen paedagogicum (10 stp)
PED-0001 Innføring i pedagogikk (10 stp)
PED-1001 Pedagogisk psykologi (10 stp)

2. semester:
PED-1002 Undervisning og læring (10 stp)
PED-1005 Pedagogisk filosofi (10 stp)
PED-1006 Utdanning og samfunn: Inkluderings- og eksluderingsprosesser (10 stp)

3. semester:
PED-1007 Digitale verktøy og læring (10 stp)
PED-2020 Pedagogiske intervensjoner (10 stp)
FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten (10 stp)

4. semester:
Valgemner (totalt 30 stp)

5. semester:
PED-2016 Læring, endring i organisasjoner (10 stp)
PED-2017 Veiledning (10 stp)
PED-2021 Innføring i forskningsmetode og vitenskapsteori (10 stp)

6. semester:
Valgemne (10 stp)
PED-2003 Bacheloroppgave i pedagogikk og spesialpedagogikk (20 stp)Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiet er adgangsregulert til 30 studieplasser.

Søknadsfrist for søkere med generell studiekompetanse er 15.april.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Kriterier for opptak på grunnlag av realkompetanse til bachelor i pedagogikk:

 • Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

- Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år

- Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende

- Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)

- Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år

 • For bachelorprogrammet i pedagogikk regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

- Stilling innen helse, sosial og utdanning

- Arbeid fra barnehage (assistent)

- Barneverninstitusjon (assistent)

- Skolefritidsordning

- Skole (assistent, lærer)

- Aktivitør

- Miljøterapeut

- Pedagogisk arbeid i andre kontekster. Stilling med betydelig ansvar for undervisning, opplæring, veiledning, rådgivning e.l.

- Tilsvarende

 • Videre gjelder følgende faglige krav:

- Norsk fra videregående skole (minimum grunnkurs)

- Egenerklæring på engelskkunnskaper

- Samfunnsfag fra Vg 1

Studenter son har fullført årsstudiet i pedagogikk ved UiT kan søke om overgangsopptak til bachelorutdanningen i pedagogikk for å fortsette videre på 2. studieår. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall ledige studieplasser. Les mer her.

Undervisningen består av forelesninger og seminarundervisning med studentaktive lærings- og arbeidsformer. Du jobber med fagstoffet på egen hånd eller sammen med andre studenter. I tillegg skal du gjøre obligatoriske oppgaver som forbereder deg til eksamen. Fulltidsstudier tilsvarer arbeidsinnsats på ca. 40 timer pr uke.

Norsk.

Bachelor i pedagogikk gir deg et godt faglig grunnlag for å studere videre på masternivå.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet i en stadig mer globalisert verden. Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer, og gir mulighet til å investere i unik kompetanse for ditt fagfelt. Det vil også utvide din personlige og faglige horisont.

Bachelorstudenter i pedagogikk kan ha utenlandsopphold ved godkjente universiteter i utlandet. For mer informasjon om utveksling, se her.