Sosiologi - bachelor

Duration: 3 years

Photo: Ingun A. Mæhlum
Photo: Ingun A. Mæhlum

Sosiologi - bachelor

Duration: 3 År

Campus
Tromsø
Application deadline

15. april

1. mars for søkere med realkompetanse.

Søking og opptak
How to apply?

Vil du bidra til å forstå og forbedre forholdet mellom mennesker? Sosiologer er opptatt av hvordan fellesskap dannes, av hvorfor det er forskjeller på folk, avhengig av klasse, kjønn og etnisitet – og mye annet.

Questions about the study
E-mail: aisi@hjelp.uit.no
Telephone: 77660793

Truls Tunby Kristiansen

Førsteamanuensis

  • Campus: Tromsø

Information about semester start

Er du opptatt av hvordan mennesker lever sammen? I sosiologi vil du lære om samhandling mellom mennesker, i små og store grupper, og i samfunn - både nasjonalt og globalt. Sosiologi er et spennende fag som gir studentene nye perspektiver på samfunnet og anledning til å utvikle sine interesser.

I studiet kan du lære om samfunnets oppbygging og virksomhet - og om samhold, interessekonflikter og maktforhold innad i samfunn. Du lærer hvordan sosiologer undersøker sosiale relasjoner og institusjoner. Sosial ulikhet og relasjoner mellom kjønn og mellom etniske grupper er aktuelle tema, sammen med for eksempel familie, arbeidsliv og utdanning.

Studiet tilbyr stor valgfrihet for studentene, samt mulighet til å fordype seg faglig og tematisk. De obligatoriske emnene på bachelorgradsprogrammet i sosiologi gir innføring i sosiologiske teorier og samfunnsvitenskapelige metoder, og videre fordypning i teori, samt en tematisk fordypning i bacheloroppgaven. Valgemner gjør at studentene kan vinkle studiet etter egen interesse.


Etter endt studium og oppnådd grad skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

  • kunnskap om hvordan det norske og andre samfunn er bygget opp og fungerer, og skal derigjennom ha utviklet kritisk og konstruktiv forståelse av samfunnet
  • oversikt over ulike metoder for å studere samfunnet, f.eks. intervjuer, deltakende observasjon, statistiske undersøkelser og analyser av dokumenter


Ferdigheter:

  • skal kunne anvende sosiologiske analysemåter i refleksjonen over et spesifikt tema
  • skal kunne tilegne seg kunnskaper på et nytt felt og anvende disse i arbeid med mindre og større oppgaver


Kompetanse:

  • skal kunne formidle faglig innhold både muntlig og skriftlig
  • skal kunne jobbe selvstendig med en gitt problemstilling
  • skal kunne betrakte problemstillinger fra ulike perspektiver og finne løsninger

Bachelorprogrammet i sosiologi utvikler dine evner til å forstå forholdet mellom mennesker og grupper i ulike samfunn, noe som gjør deg aktuell for fremtidige jobber der analytisk evne etterspørres. Slike yrker finnes det mange av enten du leter etter en mulighet som utreder eller saksbehandler i kommune eller fylke, stat eller i ulike interesseorganisasjoner eller som kommunikasjonsrådgiver, journalist eller konsulent i privat sektor. Valgmulighetene er mange med sosiologi som fundament.

Ønsker du å bli lærer på ungdomstrinnet eller i videregående skole bør du velge program for lektorutdanning 8-13. Sosiologi er både studieretningsfag (masterfag) i lektorutdanninga og kan tas som fag to (60 studiepoeng). En annen vei inn i læreryrket er å ta ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) etter endt mastergrad i sosiologi. Da må du ha 60 studiepoeng i et annet skolefag.


På 2. semester skal man i tillegg til SOS-1002 Sosiologiens klassikere og FIL-0700 Examen philosophicum ta et valgfritt emne i sosiologi, på 3. semester skal man ta to valgfrie emner i sosiologi. 

Valgfrie emner i sosiologi:

SOS-1003 Medisin og samfunn (10 stp.)
SOS-1009 Ulikhet og rettferdighet: Kjønn, etnisitet og klasse (10 stp.)
SOS-1015 Internasjonal migrasjon og integrering (10 stp.)
SOS-1018 Fra embryo til internasjonal politikk – kjønnsteoretiske perspektiver på reproduksjon, seksualitet og biopolitikk
SOS-1019 Det digitale samfunnet: fra sosiale medier til kunstig intelligens
SOS-1030 Frivillig arbeid (30 stp.)
SOS-2017 The Norwegian Model (10 stp.)

Se emnekatalog her.

På 4. og 5. semester kan de sosiologiske emnene kombineres med for eksempel andre samfunnsvitenskapelige fag, helsefag eller språkfag. Det anbefales å velge emnegrupper av minst 30 studiepoeng som valgemner.

For mer informasjon se studieplan.


Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse og 15. april for søkere med generell studiekompetanse.

Antall studieplasser: Studiet er åpent. Alle kvalifiserte søkere vil få tilbud om studieplass.

Undervisningen består av forelesning, seminarer, kollokviearbeid og veiledning. Mange emner består av en kombinasjon av forelesninger og seminarundervisning. På enkelte emner gis det veiledning i forbindelse med hjemmeoppgaver eller arbeidskrav. Undervisningsform og omfang er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Eksamensformen varierer mellom hjemmeoppgaver, skoleeksamen og muntlig eksamen. De ulike eksamensformene er valgt for å prøve studentene i forskjellige typer kunnskap og gi dem ulike ferdigheter. Videre gir det studentene mulighet til å utvikle sin kompetanse i både skriftlig og muntlig presentasjon og til å fremstille sin kunnskap på ulike måter. Mens skoleeksamen er valgt for å kontrollere at studentene har tilegnet seg oversikt og breddekunnskap i emnet, brukes hjemmeeksamen og muntlig prøve for å teste fordypning i faglige innhold. Eksamensformen er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Obligatoriske arbeidskrav er lagt inn i undervisningen i de emnene hvor eneste eksamensform er hjemmeoppgave. Arbeidskravet må være avlagt og godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres.

For vurdering av eksamen benyttes det en karakterskala med fem trinn fra A-E, der A er beste karakter, E er dårligst og F er ikke bestått. Kontinuasjonseksamen vil bli særskilt omhandlet i de enkelte emnebeskrivelser.

Norsk.

Bachelorgraden kvalifiserer for opptak til toårig mastergradsprogram i sosiologi. Graden kvalifiserer også for opptak til tverrfaglige mastergradsprogrammer, som for eksempel mastergrad i samfunnsplanlegging og kulturforståelse, Master's of Philosophy in Indigenous Studies og Master's of Philosophy in Peace and Conflict Transformation ved UiT Norges arktiske universitet.

I en stadig mer globalisert verden, er internasjonale erfaringer veldig viktig. Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont.


UiT Norges arktiske universitet har også avtaler med en rekke andre universiteter i hele verden gjennom ulike nettverk (feks. Erasmus, North2North, Barentsplus og Nordpluss) som du som student kan benytte deg av dersom du ønsker å ta deler av ditt studium ved et universitet i utlandet.

Utvekslingsoppholdet kan være på ett eller et halvt år. Vi anbefaler et utvekslingsopphold i 4. og/eller 5. semester.

Søknadsfrister:
1. februar (høstsemester)
1. september (vårsemester)

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt studiekonsulent eller internasjonal koordinator.

Bilde av Adrian, Stine Willum
Adrian, Stine Willum

Stine Willum Adrian is a Professor in sociology of health, welfare and qualitative methods at Department of the Social Sciences at The Arctic University of Norway. Adrian is a sociologist by training and holds a PhD in feminist STS and cultural analysis. Adrian’s work has always been interdisciplinary joining ethnography of medical technologies with cultural analysis, ethics and law. Her research interests lie in questions concerning, reproductive technology, technologies of death and dying at the beginning of life, gender, intersectionality, feminist materialisms, the entanglement of technologies and ethics, ethnographic and qualitative methods. Adrian has previously done several comprehensive ethnographic studies on fertility clinics and sperm banks in Denmark and Sweden looking at IVF, insemination, fertility travelling, cryo-technologies, sperm banking, sperm depositing, and she is currently engaged in researching technologies of death and dying at the beginning of life.