Fysioterapi - bachelor

Photo: UiT
Photo: UiT

Fysioterapi - bachelor

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april

Bachelorutdanning i fysioterapi er et treårig studium, som sammen med ett års turnustjeneste gir rett til autorisasjon som fysioterapeut. Studiet har en profilering mot kommunehelsetjenesten. Det legges vekt på de utfordringer som er fremtredende i dagens helsetjeneste, sammensatte helseproblemer og sammenhengen mellom funksjon/funksjonsforstyrrelser, sosialt liv og nærmiljø. Forståelse av fysioterapi som relasjonell virksomhet er en grunnleggende premiss i studiet. Det pedagogiske opplegget baseres på læring via erfaring og praksisnærhet.

Questions about admission

Bachelorutdanning i fysioterapi er et treårig studium, som sammen med ett års turnustjeneste gir rett til autorisasjon som fysioterapeut. Studiet har en profilering mot kommunehelsetjenesten. Det legges vekt på de utfordringer som er fremtredende i dagens helsetjeneste, sammensatte helseproblemer og sammenhengen mellom funksjon/funksjonsforstyrrelser, sosialt liv og nærmiljø. Forståelse av fysioterapi som relasjonell virksomhet er en grunnleggende premiss i studiet. Det pedagogiske opplegget baseres på læring via erfaring og praksisnærhet.

Studiet gir deg yrkeskompetanse som fysioterapeut gjennom både teoretiske og praktiske undervisningsformer. Fysioterapeuters kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon. Kunnskap om menneskekroppen ses i sammenheng med kunnskap om samfunn og miljø.

Praksis er en viktig del av studiet, er fordelt over alle studieår og foregår i kommune- og institusjonshelsetjenesten i Nord-Norge.

Se oppbygging av studiet nedenfor. For mer detaljert beskrivelse av studiet, se fagplan for studiet.

Etter endt studium skal studentene ha oppnådd kompetanse innen følgende områder:

Helse, funksjon og bevegelse
Studentene kan etter endt utdanning:

 • fortolke (analysere) samspillet mellom individ og miljø og forklare hvordan dette skaper forutsetninger for funksjonsevne og helse.
 • ha inngående kunnskap om kroppen, spesielt bevegelsessystemets oppbygning, utvikling, tilpasning og funksjon.
 • gjøre rede for ulike perspektiver på helse og sykdom, funksjon og bevegelse.

 Undersøkelse, kartlegging, vurdering, behandling og andre tiltak
Studentene kan etter endt utdanning:

 • undersøke mennesker med funksjonsproblemer, analysere og behandle med habiliterende, rehabiliterende og forebyggende siktemål.
 • kartlegge miljøfaktorer som kan virke inn på menneskers funksjon og helse og kunne begrunne og iverksette relevante helsefremmende og forebyggende tiltak.
 • veilede og undervise pasienter/brukere og andre.

Holdninger og etikk
Studenten kan etter endt utdanning:

 • opptre faglig forsvarlig og vise respekt, omsorg og empati i samhandling med pasienter/brukere og andre.
 • fremme deltakelse og likeverdig relasjon mellom pasient/bruker og fysioterapeut ved planlegging og gjennomføring av behandling og andre tiltak

Fagutvikling, kvalitetssikring og forskning
Studenten kan etter endt utdanning:

 • vise evne til å være kritisk og analytisk ved vurdering av faglig kunnskap.
 • kunne dokumentere, kvalitetssikre og evaluere egen virksomhet.
 • vise evne til å utforske faglige problemstillinger på en systematisk og reflektert måte, både i sin kliniske praksis og i forsknings- og utviklingsarbeid under veiledning.
 • gjøre rede for ulike vitenskapsteorier og paradigmer.

Organisatoriske rammer
Studentene kan etter endt utdanning:

Kunne gjøre rede for helsetjenestens og fysioterapifagets utvikling, oppbygging, oppgaver og rammebetingelser, og de lover, regler og forskrifter som styrer fysioterapeutens virksomhet.

Velger du fysioterapi, velger du et etablert helsefag med offentlig autorisasjon og dokumentert kunnskapsgrunnlag. For å få autorisasjon som fysioterapeut må man etter endt utdanning gjennomføre en ettårig og lønnet turnustjeneste.

Fysioterapeuter jobber med forebyggende arbeid, behandling og habilitering/rehabilitering. Det er varierte arbeidsmuligheter både innenfor det offentlige helsevesenet og i privat sektor.

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Kvoter
Det er egen kvote for søkere som kan dokumentere nordnorsk/samisk tilknytning. For nærmere informasjon om dette, se Samordna opptak. Studiet er adgangsregulert.


Krav til realkompetanse
Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

For fysioterapi regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

 • Arbeid innen helse-, sosial-, omsorg-, barnehage og undervisningssektor eller lignende der søker har arbeidet med pasienter, klienter, barn eller elever under kyndig veiledning.
 • Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen for eksempel allmenne fag, økonomiskadministrative fag og helse- og sosialfag.

 
Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
 • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Matematikk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Naturfag fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)

 
Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse. For nærmere informasjon om krav til realkompetanse, se Opptak til studier på bakgrunn av realkompetanse.


Poenggrenser for opptaket høsten 2018
Førstegangsvitnemålskvote: 50.0/ førstegangsvitnemålskvote Nord-Norge: 47.6
Ordinær kvote: 59.3/ ordinærkvote Nord-Norge: 50.5
Samisk kvote: oppgis ikke

Politiattest
Søkere som tas opp på fysioterapiutdanninga må legge fram politiattest jf. Universitets- og høyskoleloven § 4-9 andre ledd, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.


Overflytting
Søknad om overflytting til 2. studieår, eventuelt 3. studieår, gjennomføres som et eget lokalt opptak. Søknadskoden for fysioterapi er 3044. For nærmere informasjon om retningslinjer for overflytting se her. Fristen for å søke om overflytting er 15. april

Det pedagogiske opplegget baseres på læring via erfaring og praksisnærhet. Problembasert læring brukes som pedagogisk tilnærming der det er hensiktsmessig. Mester-svenn læring, og systematisk refleksjon over teoristoff og praksiserfaringer er også viktige pedagogiske virkemidler. Kunnskapsstoff knyttes i størst mulig grad til konkrete situasjoner fra fysioterapipraksis. Gjennom ulike arbeidsformer som arbeid i basisgrupper, ferdighetstrening, forelesninger, seminarer, bevegelsesaktivitet og praksis utfordres studentene til å involvere seg i sin egen læringsprosess på en aktiv, konkret og kroppsnær måte.

Eksamensformer som benyttes er skriftlig skoleeksamen, individuell hjemmeoppgave, praktisk-muntlig eksamen både på universitetet og i klinikk samt skriftlige oppgaver med og uten muntlig høring.

Praksisstudiene foregår i kommune- og institusjonshelsetjenesten i Nord-Norge alle tre år.

Norsk.

Studiet kvalifiserer for opptak til masterstudier i helsefag og fysioterapi.

Det er mulig å ta deler av utdanningen ved andre samarbeidende og sammenlignbare utdanningsinstitusjoner, både teoridelen og praksis. Utdanningen har avtaler med flere land i Norden i tillegg til Storbritannia og Zambia