Radiografi - bachelor

Photo: frifoto.no
Photo: frifoto.no

Radiografi - bachelor

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april

Bachelor i Radiografi er en utdanning som fører til at du får en unik mulighet til å kombinere teknikk og pasientkontakt. Radiografutdanningen gir deg kompetanse til å jobbe i en teknologisk avdeling der du anvender stråling for å utrede eller behandle mennesker. Du som student lærer å vurdere pasientens helhetlige helsesituasjon, samtidig som du utreder eller behandler pasienten ved bruk av ulike strålingstyper og ulik teknologi.

Questions about admission

Radiografutdanningen er utdanningen for deg som ønsker deg en jobb der arbeidsdagen aldri er gitt på forhånd, du vil møte nye pasienter hver dag samtidig som den teknologiske utviklingen fører til nye arbeidsoppgaver. Radiografutdanningen gir deg kompetanse til å jobbe på sykehus ved radiologisk avdeling, nukleærmedisinsk avdeling eller ved stråleterapi avdeling. Radiografer har muligheter til å spesialisere seg gjennom kurs, mastergrader og videreutdanninger. Dagens videreutdanninger er beskrivende radiografi, digital bildebehandling, stråleterapi, magnetisk resonans, intervensjoner, strålevern m.m. Mastergradsutdanninger for radiografer er stadig er i utvikling i henhold til samfunnets behov.

 Se oppbygging av studiet nedenfor. For mer detaljert beskrivelse av studiet, se fagplan for studiet.

Kandidaten skal ved endt utdanning kunne utøve faglig og etisk forsvarlig arbeid. Dette skal komme til uttrykk i praktiske situasjoner og gjennom det syn kandidatene har på brukere av tjenesten og samarbeidspartnere. Etter endt studium skal studentene ha oppnådd kompetanse innen følgende områder:

Undersøkelse og behandling
Etter endt utdanning skal studenten kunne:

 • gjennomføre bildediagnostiske undersøkelser ut fra en helhetsvurdering av pasientens kliniske problemstilling og situasjon
 • bedømme bildemateriale i forhold til problemstilling
 • redegjøre for prosessen for gjennomføring av behandlende metoder og teknikker

Holdninger og etikk
Etter endt utdanning skal studenten kunne;

 • etablere respektfulle og omsorgsfulle relasjoner med pasient
 • opptre faglig forsvarlig
 • opptre med respekt i samhandling med interne og eksterne samarbeidsparter

Teknologi og strålevern
Etter endt utdanning skal studenten kunne;

 • registrere og vurdere stråledoser
 • utføre undersøkelse og behandling med minst mulig helserisiko
 • drøfte teknologiens muligheter og begrensninger

Kvalitetsutvikling, forskning og fagutvikling
Etter endt utdanning skal studenten;

 • kunne forklare kvalitetsutvikling
 • kunne planlegge og gjennomføre kvalitetskontroller
 • vise evne til å utforske faglige problemstillinger på en reflektert og systematisk måte

Radiografer jobber i hovedsak ved røntgen- og stråleterapiavdelinger på sykehusene. Radiografer jobber også innen industri, telemedisin, hos medisinske tekninske leverandører, medikamentleverandører og utdanning.

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.Studiet er adgangsregulert.

Krav til realkompetanse
Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

For radiografi regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

 • Arbeid innen helse-, sosial-, omsorg-, barnehage og undervisningssektor eller lignende der søker har arbeidet med pasienter, klienter, barn eller elever under kyndig veiledning.
 • Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen for eksempel allmenne fag, økonomiskadministrative fag og helse- og sosialfag.

 

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
 • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Matematikk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Naturfag fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse. For nærmere informasjon om krav til realkompetanse, se Opptak til studier på bakgrunn av realkompetanse.


Poenggrenser for opptaket høsten 2018

 • Førstegangsvitnemålskvote: 47.0/ førstegangsvitnemålskvote Nord-Norge: 39.6
 • Ordinær kvote: 52.3/ ordinærkvote Nord-Norge: 42.9
 • Samisk kvote: oppgis ikke

 

Politiattest
Søkere som tas opp på radiografutdanninga må legge fram politiattest jf. Universitets- og høyskoleloven § 4-9 andre ledd, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.


Overflytting
Søknad om overflytting til 2. studieår, eventuelt 3. studieår, gjennomføres som et eget lokalt opptak. Søknadskoden for radiografi er 3043. For nærmere informasjon om retningslinjer for overflytting se her. Fristen for å søke om overflytting er 15. april.

Det gis forelesninger innen ulike emner, og det legges opp til gruppearbeid, seminar, selvstudium og praktiske øvelser med og uten veileder. For å få adgang til å avlegge eksamen må arbeidskrav innen de ulike emnene være godkjent. Arbeidskravene består av praktiske oppgaver, innleveringer og framlegg av oppgaver. Eksamen spenner over hele spekteret, fra skoleeksamen, hjemmeeksamen, gruppeeksamen med muntlig høring og praktisk- muntlig eksamen. Se også fagplanen for bachelor i radiografi.

De eksterne praksisstudiene utgjør 60 studiepoeng. Disse avvikles ved kliniske sengeavdelinger, radiologiske avdelinger og ved stråleterapiavdelinger på sykehus. Praksisstudiene foregår i Nord-Norge.

Norsk.

Studiet kvalifiserer for opptak til en rekke nasjonale og internasjonale videreutdanninger. Studiet gir også grunnlag for opptak til ulike mastergradsstudier.

Studiet er tilpasset internasjonale normer i Radiografi. Det gis mulighet for utveksling i røntgenpraksis i 5 og 6 semester. Eksempel på samarbeidsland er Danmark, Storbritannia og Zambia. Det er også mulig å reise til andre land, spesielt i forbindelse med arbeidet med bacheloroppgaven.