Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn - master

STUDIESTED: Tromsø
Lektor 5-10_uit.jpg

Bli fremtidens lærer - Norges viktigste yrke!

Som grunnskolelærer for 5-10 trinn skal du videreføre det gode grunnlaget som er lagt i barneskolen. Du vil oppleve at ingen dag er lik, og du får jobbe med mange ulike mennesker. Som student hos oss får du jobbe tett med et kunnskapsrikt fagmiljø og med en master i grunnskolelærerutdanning får du solid faglig tyngde, og du vil fra første studieår ha praksis i skolen. Vil du være med?

Facts

Duration:5 År
Location: Tromsø
Credits (ECTS):300
Qualification:Master i grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn
Admission requirements:Se nedenfor
Application deadline:15. april
Application code:186 083
Apply

Ta master - bli lektor!


Hvorfor ta master i grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn ved UiT:

  • Høy kvalitet - praksisnær, innovativ, ledende
  • Faglig tyngde - du blir en god faglærer og får lektortittel som gir god lønn og økt status
  • Tre fag - du tar tre undervisningsfag med fordypning i masterfaget
  • Mye praksis - du planlegger og gjennomfører undervisning i skolen og lærer skolehverdagen å kjenne
  • Utveksling - ta fag i USA, Europa, Afrika eller New Zealand

Med en mastergrad fra UiT Norges Arktiske universitet blir du en dyktig faglærer og du lærer mye om hvordan du skal undervise. Studiet har praksis allerede første studieår så du får tidlig innblikk i skolehverdagen og du vil erfare hvordan det er å jobbe som lærer.

Lærerutdanning 5.-10. trinn er en profesjonsrettet og forskningsbasert lærerutdanning for barne- og ungdomsskolen. Teori og praksis er koblet sammen gjennom hele studieløpet.

Etter endt utdanning har du opparbeidet deg en solid kompetanse for hvordan du på best mulig måte skal lære elevene den viktigste grunnkunnskapen i de fagene du underviser i. Du får solid utdannelse i hvordan du skal opptre som klasseleder, formidler og motivator. Du blir en god lærer!

Studiet avsluttes med en mastergradsoppgave der du har fordypet deg i ditt masterfag.

 

Fagvalg og mastergradsoppgave

Før studiestart velger du faget du vil skrive mastergradsoppgave i. Som masterfag (fag 1) og fag 2 kan du velge mellom engelsk, kroppsøving, matematikk, naturfag, norsk, samfunnsfag og kunst & håndverk.

Som fag 3 kan du velge mellom KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk), kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse og musikk. 

NB! Alle skolefag (fag 1, fag 2 og fag 3) betinger nok studenter for igangsettelse.

 

Kvalitet i utdanningen

Som landets første tilbyder av integrert master i lærerutdanning i grunnskolen, er UiT tildelt Senter for fremragende lærerutdanning (ProTed). ProTed designer og prøver ut strategier, modeller og er kvalitetsindikatorer for å utvikle lærerutdanningene ved UiT. Du kan bli en del av dette nyskapende miljøet.

UiT kvalitetssikrer praksis blant annet gjennom Universitetsskoleprosjektet (USPIT) som er et samarbeid med flere kommuner. Prosjektet arbeider med å utvikle praksisopplæringen i utdanningen. Dette medfører at du vil møte skoler som er utviklingsorienterte og som arbeider spesielt med praksisdelen av utdanningen.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. studieår
Fag 1, 5.-10.trinn (15 stp)
Fag 1, Felles (15 stp)
Fag 3, 5.-10 trinn (15 stp)
2. studieår
Fag 2, 5.-10.trinn (15 stp)
Fag 2, Felles (15 stp)
Fag 3, Felles (15 stp)
LER-1003 PEL: Å mestre mangfoldet: Tilpasset opplæring og læring (10 stp)
LER-1052 FoU-tema: Grunnleggende ferdigheter
LER-1652 Praksis (30 dager)
3. studieår
Fag 1, Fordypning (20 stp)
Fag 2, Fordypning (20 stp)
LER-2051 FoU-oppgave: Utforsking av egen praksis (15 stp)
LER-2650 Praksis (30 dager)
LER-2050 FoU-tema: Akademiske oversiktsferdigheter/rewiew (5 stp)
4. studieår
LER-3002 PEL: Kultur, identitet og danning (15 stp)
LER-3000 PEL: Skolen som organisasjon og skolen i samfunnet (15 stp)
Masteremne (15 stp)
Masteremne (15 stp)
LER-3650 Praksis (30 dager)
5. studieår
LER-3500 Metode (15 stp)
Masteroppgave (45 stp)

Som grunnskolelærer (lektor) for 5.-10. trinn har du opparbeidet deg kunnskap om hvordan du kan undervise i dine fag, hvordan skape læringsresultater for hver enkelt elev og hvordan være en god motivator. Gjennom mye praksis får du god trening i lærerrollen.

Utdanningen gir deg kunnskap og verktøy slik at du kan tilrettelegge og strukturere undervisningen for best mulig læring for hver enkelt elev.

Med en masterutdanning fra UiT skal du føle deg trygg på hvordan du planlegger, begrunner, gjennomfører og vurderer elevtilpasset opplæring. Du har også kunnskap om hvordan videreutvikle opplæringen i samspill med elever, kollegaer og andre. Du vet også hvordan du kan benytte digitale verktøy i undervisningen.

Med en master i grunnskolelærerutdanning har du også innsikt i vitenskapelige metoder og kan forså og ta i bruk relevant forskning i det lokale utviklingsarbeidet.

 Generell studiekompetanse og minimum 35 skolepoeng, samt minst karakteren 4 i matematikk (224 timer) og 3 i norsk (393 timer).

Du må ha et gjennomsnitt på minimum karakteren 4 i matematikk. Dette gjelder for elever som har tatt 1p og 2p. Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2

Se mer informasjon og påmelding til forkurs i matematikk på samordna opptak sine sider.

Det kan gis fritak fra prøve i en av målformene i norsk for studenter som ikke har vurdering i begge norske målformer fra videregående opplæring. For studenter som velger norsk som masterfag er det ingen fritaksbestemmelse fra målformer.

Studenter som kommer inn på utdanningen må legge frem politiattest og det foretas en skikkethetsvurdering.

Undervisning:

Utdanningen er organisert som et fulltidsstudium, og det må påregnes jevn og høy arbeidsinnsats gjennom hele studieforløpet. Studentaktive arbeidsmåter er sentrale i studiet noe som forutsetter at du stiller særlig godt forberedt til all undervisning.

Undervisningen gis som forelesninger, seminarer, øvelser, rollespill, gruppearbeid og veiledning. I tillegg vil det legges vekt på at studentene får erfaring med andre arbeidsformer som også benyttes i grunnskolen, inkludert musikk, drama og andre kreative og estetiske uttrykk.

Eksamen:
Eksamensformene vil variere mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen, mappevurdering, muntlig eksamen, praktisk eksamen, FoU-oppgave (forskning og utvikling) og mastergradsoppgave.

Som masterstudent får du praksisopplæring i barneskolen og ungdomsskolen allerede fra første studieår. Du blir veiledet gjennom praksisperioden slik at du kan utvikle din yrkesfaglige kompetanse. I løpet av de fire første årene gjennomfører du 115 dager praksis i grunnskolen, i tillegg kommer 5 dager innføringspraksis. Praksis legger opp til en naturlig progresjon der du i starten av studiet observerer undervisning og etterhvert får planlegge og gjennomføre egen undervisning.

Du får også mulighet til å gjennomføre 4 uker praksis i utlandet. På fjerde studieår kan du få oppleve skolehverdagen i et annet land (per d.d Sør-Afrika, Zambia, Sverige eller Finland).

Undervisningsspråket er norsk. I fagvalg engelsk er undervisningsspråket engelsk.

Etter endte studier vil du bli grunnskolelærer med lektorkompetanse rettet mot 5.-10. trinn i grunnskolen. Utdanningen kan også gi kompetanse i annet arbeid som skolerådgivning, informasjonsarbeid, kommunikasjonsrådgivning, voksenopplæring og skoleledelse.

Som student ved UiT kan du reise på utveksling til et av våre samarbeidsuniversitetet:

I tillegg til å studere blir du kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser.

Utvekslingsopphold i utlandet (3-6 mnd) gjennomføres i løpet av vårsemesteret, 4. studieår.Bli student ved UiT!Contact
Nina Borch Johansen

Nina Borch Johansen


Førstekonsulent
Phone: +4777646996 nina.b.johansen@uit.no

LENA HUSTAD

Lena Hustad


Førstekonsulent
Phone: +4777660276 lena.hustad@uit.no

Henning Marius  Sollid

Henning Marius Sollid


Studieleder
Phone: +4777660499 Mobile: 908 66 171 henning.m.sollid@uit.no

Related professions
Ettergiving av studielån
Starter du på lærerutdanning høsten 2017 eller senere, kan du få dekket inntil halvparten av studielånet. Les mer

Spørsmål om opptak

Send e-post til ilp-opptak@uit.no

Se informasjon om forkurs i matematikkFølg oss på

FACEBOOK

FACEBOOK