Landskapsarkitektur - master

Duration: 5 År

Photo: Marius Fiskum
Photo: Marius Fiskum

Landskapsarkitektur - master

Duration: 5 År

Campus
Ukjent, Other
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

UiT Norges arktiske universitet og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo tilbyr en 5-årig felles mastergradsutdanning i landskapsarkitektur som legger særlig vekt på arktiske/subarktiske forhold.

Landskapene høyt mot nord er i rask forandring og gjør det opplagt å studere hvordan naturlige og menneskeskapte endringer påvirker både samfunn og økosystem.

Questions about the study
E-post: kunstakademiet@umak.uit.no

Thomas Juel Clemmensen

Professor of Landscape Architecture

 • Telephone: +4777660547
 • Campus: Tromsø

Lars Jørgen Dahl

Førstekonsulent

 • Telephone: +4777644103
 • Campus: Tromsø

Information about semester start

Studiet har som mål å utdanne formsterke landskapsarkitekter som kan operere innenfor rammene av en bærekraftig samfunnsutvikling. Som landskapsarkitekt fra dette studieprogram skal du kunne bidra med ny kunnskap om hvordan vi kan formgi, videreutvikle og beskytte spesielt sårbare landskap.

Studiet er et femårig integrert masterprogram. Studentene starter sin utdanning ved AHO, hvor de følger en treårig grunnutdanning bygd opp omkring tre hovedstammer:

Form: Den kunstneriske dimensjonen i landskapsarkitekturen.

Systemer: Naturlige og menneskeskapte systemer.

Fellesrom: Offentlige og allmenne rom.

De to siste årene er studiestedet UiT, hvor studiet har fokus på arktiske/subarktiske forhold. Denne del av studiet er åpen for internasjonale studerende opptatt via UiT.

Studiet passer best for søkere med interesse for formgivning, skapende
kunstnerisk og vitenskapelig arbeid, samt forståelse og interesse for naturgitte,
kulturelle og samfunnsmessige forhold.

Læringsutbytte:

Kunnskap

 • Ha inngående kunnskap om landskapsarkitekturen som praksis, kunst- og vitenskapelig disiplin - dens medier, historie, teori og metoder.
 • Kunne beherske landskapsarkitekturprosjektering gjennom spesialisert innsikt om natur- og menneskeskapte materialer og hvordan de påvirkes gjennom komposisjon, avgrensing og formgivning. Raske endringsprosesser i sårbare landskap og samfunn i nord vektlegges.
 • Kunne benytte kunnskap om det naturgitte, samfunn og kultur, kvalifisere og integrere dette i landskapsarkitekturprosjektering.
 • Kunne analysere kritisk og diskutere hvordan landskapsarkitekturen påvirker omgivelsene på kort og lang sikt, med særlig vekt på kulturforståelse, sted og relasjonen mellom naturgrunnlaget og det menneskeskapte.

Ferdigheter

 • Ha en fullverdig evne til å kritisk analysere, kvalifisere, forklare og argumentere for landskapsarkitekturfaglige former og løsninger i komplekse plan- og prosjektarbeider.
 • Kunne på en selvstendig måte gjennomføre og lede landskapsarkitekturfaglige plan- og prosjektarbeider. Under gjennomføring og ledelse er det en forutsetning at det inntas en kritisk holdning til relevante teorier og metoder, og at men stiller seg åpen for tverrfaglig innsikt.
 • Ha evne til å drive vitenskapelig og kunstnerisk kunnskapsproduksjon i faget, med spesiell vekt på landskapsarkitektens hovedarbeidsform; prosjektering.

Generell kompetanse

 • Kunne på en selvstendig måte analysere, planlegge og gi form til landskaps-prosjekter i ulike lokale, urbane og territorielle kontekster. Kompetansen skal være særlig innrettet mot raske endringsprosesser og sårbare landskap og samfunn, og i tillegg være overensstemmende med fagetiske standarder.
 • Kunne anvende fagkunnskaper og ferdigheter i prosesser for et samfunn i stadig endring og være forberedt til å ta fagbasert lederskap for en bærekraftig samfunnsutvikling.
 • Kunne kommunisere og formidle landskapsarkitekturfaglige problemstillinger, analyser og konklusjoner både til spesialister og allmennheten, samt bidra til nyskaping og utvikling av landskapsarkitekturfaget

Landskapsarkitekter har jobbmuligheter i både privat og offentlig sektor: Private arkitekt- og landskapsarkitektkontorer, større konsulentfirmaer, kommuner, fylker, statlige etater mv.

Utdannelsen kvalifiserer dessuten for opptak til ph.d.-program.

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse i tillegg til beståtte opptaksprøver.

Mer informasjon om opptak og opptaksprøver finnes hos Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Studiet er et heltidsstudium over fem år. For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide minimum 40 timer i uken med studiene.

Undervisningsformer kan være forelesninger, feltarbeid/ekskursjoner, prosjektarbeid, seminarer, workshoper og lignende.

Prosjektarbeid med direkte lærer/student - student/student dialog vil utgjøre en betydelig del av læringsprosessen. Det forventes stor deltakelse, tilstedeværelse og stor evne til både selvstendig arbeid og til samarbeid.

For å følge studiet må studentene ha grunnleggende ferdigheter i bruk av
dataverktøy samt tilgang til egen bærbar PC/MAC. Studenter får tilgang til
nødvendig programvare.


De vanligste eksamensordninger i studiet er skriftlig eksamen, muntlig
eksamen, prosjektrapporter og mappevurdering, også i ulike
kombinasjoner.

Norsk/Engelsk

Det vil bli lagt til rette for utvekslingsopphold ved godkjente partnerinstitusjoner. Utveksling kan skje i 7., 8. og 9. semester med en samlet maksimal lengde på to semester. Godkjenning av utveksling i 9. semester forutsetter at arbeid med prediplom inngår.

Det forutsettes at studenten har avlagt eksamen i henhold til normert studieprogresjon før utveksling kan godkjennes.

Bilde av Clemmensen, Thomas Juel
Thomas Juel Clemmensen

Thomas Juel Clemmensen is head of the Landscape Architecture Programme at the Academy of Arts. Thomas is trained as an architect from the Aarhus School of Architecture in Denmark, where he also got his PhD. Thomas is a member of the Association of Danish Landscape Architects and has worked with landscape architecture and urban planning for more than twenty years.

 

Bilde av Breitschopf, Eva
Eva Breitschopf

Eva Breitschopf is a plant ecologist specializing in Northern Populations and Ecosystems, educated at the Department for Arctic and Marine Biology (Master of Science, Biology) at UiT and the Karlsruhe Institute for Technology (Bachelor of Science, Biology).  She has been affilliated with the master's degree studies of landscape architecture in Tromsø since 2018 and teaching "Ecology for Landscape Architecture". Currently, she is employed as PhD-fellow with focus on the integration of ecology into landscape architecture. She contributes to students' projects in studio courses with an ecologocial perspective.

Bilde av Tynan, Eimear
Eimear Tynan

Eimear Tynan is a full-time Associate Professor of landscape architecture at the Landscape Architecture Programme at the Academy of Arts. She is a horticulturalist and landscape architect and holds a Master of Landscape Architecture from both University College Dublin and The Oslo School of Architecture and Design, and a PhD from The Oslo School of Architecture and Design. She has worked extensively in landscape architecture practice in Ireland and Norway which has helped to inform her research interests and teaching. 

Bilde av Uhre, Kjerstin Elisabeth
Kjerstin Elisabeth Uhre

Kjerstin Uhre is an Associate Professor in landscape architecture at the Academy of Fine Arts in Tromsø and a partner at Dahl & Uhre architects, who have received awards for their urban and built projects. She took her diploma in architecture at Bergen School of Architecture. Her PhD thesis -  Perforated Landscapes, contested prospects in Sápmi - is associated with Future North at the Oslo School of Architecture and Design. Through her landscape studio teaching, she explores together with students how Arctic and sub-Arctic world experiences can renew approaches, practices and methods in the field of landscape architecture.

 

 

Bilde av Haggärde, Magdalena
Magdalena Haggärde

Magdalena Haggärde: university lecturer in landscape architecture at the Art Academy, UiT, Tromsø, responsible for Studio 1; Urban Practices at the landscape architecture master programme.

Magdalena Haggärde is architect and partner at 70°N arkitektur in Tromsø, and has through her architectural practice developed experimental and critical approaches to architecture and planning – in an Arctic context, but also concerning general perspectives on landscape and urban development in the light of severe global changes. She has been teaching regularly at Bergen School of Architecture, as a guest professor at Azrieli School of Architecture, Ottawa, Canada, and has been engaged extensively as a lecturer and censor at architecture schools in Scandinavia and Europe.

Hvordan er det å studere landskapsarkitektur i Tromsø?

Hva jobber en landskapsarkitekt med?