Russisk - Litteratur - master

STUDIESTED: Tromsø
Russisk-Litteratur-master-Studiekatalog-380px-

Russland har en fremtredende og helt unik plass i verdenslitteraturen. Både klassiske og nye russiske prosa, poesi, musikk og filmer oppviser stort mangfold og høy kvalitet. Få studier kan bidra til en grundigere og dypere forståelse av Russland og det russiske, det være seg i historisk sammenheng eller i vår samtid.

Facts

Duration:2 År
Location: Tromsø
Credits (ECTS):120
Qualification: Master i russisk litteratur
Admission requirements:Bachelor i språk og litteratur eller tilsvarende
Application deadline:15.april
Application code: 5045
Apply
Russisk er en studieretning i litteratur - master

Studieretningen har følgende sammensetning:

 • 50 stp RUS-3000-emner, hvorav 40 stp fellesemner (RUS-3010, RUS-3115, RUS-3041, RUS-3042, RUS-3043 og RUS-3044)
 • 60 stp mastergradsoppgave
 • 10 stp valgfrie emner

Mastergradsoppgaven skrives på russisk, norsk eller et annet språk etter avtale med veileder. Arbeidet med oppgaven strekker seg over fire semester. For å støtte best mulig opp om arbeidet er det satt av 5 stp i hvert av de to første semestrene til den. I første semester fastsettes tema for oppgaven i samråd med faglærer, og det skrives en prosjektbeskrivelse. I andre semester gjennomfører studenten en mindre forundersøkelse som ev. kan inngå som et kapittel i oppgaven. Hovedtyngden av arbeidet finner sted i tredje og fjerde semester.

 Etter fullført mastergrad i litteratur har du følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Du har:

 • først og fremst oppnådd en faglig spesialisering i russisk litteratur og fått innsikt i forskning og erfaring i prosjektarbeid gjennom arbeidet med mastergradsoppgaven
 • dessuten har du skaffet deg dypere kunnskaper i russisk litteratur gjennom de fagspesifikke emnene som studieretningen krever
 • i tillegg har du skaffet deg bredere kunnskaper i fagfeltet gjennom de valgfrie emnene
 • gjennom dette har du utviklet en kritisk forståelse for hvordan litteraturvitenskapelig kunnskap må ses på bakgrunn av teorier og metoder som har styrt forskningen

Ferdigheter:

Du har:

 • evne til å orientere deg i litteraturvitenskapelig faglitteratur med særlig vekt på teoridannelse, forskningsmetode og tidligere relevant forskning
 • ferdigheter i akademisk tekstproduksjon og analytisk behandling og fortolkning av et litteraturvitenskapelig materiale eller en litteraturvitenskapelig problemstilling
 • evne til å formidle faglig innhold på et høyt faglig og språklig nivå på russisk

Generell kompetanse:

Du har:

 • har fått kunnskaper og ferdigheter innenfor russisk litteratur som kvalifiserer for videre litteraturvitenskapelig forskning og for yrker som krever gode praktiske og teoretiske litteraturkunnskaper
 • spesielt skaffet deg erfaring med prosjektarbeid som er relevant for høyere stillinger i det offentlige og i næringslivet, gjennom det selvstendige arbeidet med mastergradsoppgaven
 • opparbeidet deg en generell humanistisk kompetanse innenfor tekstforståelse, tekstproduksjon og tekstanalyse

For opptak til mastergrad i russisk språk kreves bachelorgrad med fordypning i russisk (minimum 80 stp) eller tilsvarende. Av de 80 studiepoengene må 60 stp være på 1000-nivå og 20 stp være fra 2000-nivå. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i emnene som inngår i studieretningen i bachelorgradsprogrammet. Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i faget som danner grunnlag for opptak.
Undervisningen gis i form av forelesninger og seminarer. I forbindelse med mastergradsoppgaven får du oppnevnt en veileder som skal følge deg opp gjennom hele skriveprosessen. Mastergradsoppgaven evalueres med bokstavkarakter (A-F); de øvrige emnene med bokstavkarakter eller bestått/ikke bestått, avhengig av emnets karakter.

Russisk og norsk.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet! 
Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og  internasjonale erfaringer.Informasjon om søknadsfrister, stipensmuligheter, etc. finner du her.For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, se fakultetets nettsider om internasjonalisering eller kontakt internasjonal koordinator ved fakultetet.

En mastergrad i litteraturvitenskap er blant annet relevant for arbeid innenfor litteratur- og kulturformidling, forlag, museum, bibliotek, reklame og media. Dersom du har minst ett skolefag i fagkretsen, og du tar en ettårig praktisk-pedagogisk utdanning i tillegg, gir studiet lektorkompetanse. Det selvstendige arbeidet med mastergradsoppgaven gir erfaring med prosjektarbeid som er relevant for høyere stillinger i det offentlige og i næringslivet.

 

 Oppnådd master i litteratur kvalifiserer til å søke opptak til phd-utdanning.


Contact
Kontor-bilde Kirkath.jpg

Kirsten Katharina Barton Holiman


Studiekonsulent (Fransk, russisk, tysk og norsk som andrespråk)
Phone: +4777644333 kirsten.k.holiman@uit.no


Ny på master i språk eller litteratur? Finn informasjon her

informasjonssiden for masterstudenter ved IKL og IS finner du informasjon om kontrakt, lesesalsplasser, innlevering og trykking av masteroppgave og mye annet.

Skip to main content