Studieretning:

Nordisk

Tilhører studiet:
Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 - master
Photo: Ingun A. Mæhlum
Photo: Ingun A. Mæhlum
Studieretning:

Nordisk

Tilhører studiet:
Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 - master
Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Med nordisk som fag i lektorutdanningen kan du kombinere din interesse for språk, tekst og litteratur med læreryrket. Norsk er ett av de viktigste fagene i skolen, og som lektor i norsk vil du få en sentral rolle i den faglige utviklingen hos elevene. Jobbmulighetene er gode!

Questions about the study
HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg
Line Nilsen Sandanger

Student Adviser (General Literature, Nordic, common courses)


Norsk er det største faget i skolen og det vil derfor alltid være stort behov for norsklærere. Med nordisk som masterfag på lektorutdanningen vil du derfor være etterspurt på skoler i hele landet. Nordisk er et spennende og variert fag. Du får kunnskaper om norsk språk i alle varianter fra middelalderens norrønt til moderne norsk ungdomsspråk og om litteratur fra Njåls saga til Naiv. Super. Studiet gir deg også innsikt i sider ved norsk og nordisk kultur du ikke visste eksisterte!

Lektorprogrammet er et innholdsrikt og veldig variert studium, det gir deg faglig fordypning i to disiplinfag og i profesjonsfag samt praksiserfaring. Alle fagene som inngår i lektorutdanninga er forsknings- og erfaringsbaserte, og det gir deg de beste forutsetningene for å lykkes i arbeidslivet. Lektorutdanningen gir undervisningskompetanse på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående opplæring.

Som fag 2 kan du velge samisk (morsmål), russisk, spansk, tysk, engelsk, historie, matematikk, religionsvitenskap, sosiologi eller samfunnsfag (samisk har opptak hvert annet år: 2021, 2023):
Nedenfor finner du oppbyggingen av:
Studieretning nordisk (fag 1) med engelsk, historie, matematikk, religionsvitenskap, sosiologi eller samfunnsfag som fag 2 og
Studieretning nordisk (fag 1) med samisk (morsmål), russisk, spansk eller tysk som fag 2

For ytterligere detaljer om studieretningen og progresjonskrav, se gjeldende studieplan.

Etter bestått utdanning er du kvalifisert til å undervise på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående opplæring i dine fag. Utdanningen kan også gi grunnlag for annet arbeid som informasjonsarbeid, kommunikasjonsrådgivning, voksenopplæring, skolerådgivning, skoleledelse og forskning.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
Studieretning nordisk med engelsk, historie, matematikk, religionsvitenskap, sosiologi eller samfunnsfag som fag 2
1. semester (høst)
2. semester (vår)
3. semester (høst)
Fagemne i fag 2
Fagemne i fag 2
Fagemne i fag 2
4. semester (vår)
Fagemne i fag 2
Fagemne i fag 2
Fagemne i fag 2
5. semester (høst)
PFF-20XX Fagdidaktikk i fag 2, 5 stp
6. semester (vår)
eller
Valgfritt NOR-emne på 2000-nivå i språk/litteratur
7. semester (høst)
Valgfritt NOR-emne på 3000-nivå i språk/litteratur eller utveksling
Valgfritt NOR-emne på 3000-nivå i språk/litteratur eller utveksling
Valgfritt NOR-emne på 3000-nivå i språk/litteratur eller utveksling
8. semester (vår)
PFF-3020
PFF-30XX Fagdidaktikk i fag 1
PFF-30XX Fagdidaktikk i fag 2
9. semester (høst)
Valgfritt NOR-emne på 3000-nivå i språk/litteratur
PFF-3002
Valgfritt NOR-emne på 3000-nivå i språk/litteratur
eller
10. semester (vår)
forts.
eller
Fordelingen mellom emner i språk og litteratur på 2000- og 3000-nivå skal være lik: tre i språk og tre i litteratur. Fordypningsoppgaven og mastergradsoppgaven kommer i tillegg.
Studieretning nordisk med samisk (som morsmål), russisk, spansk eller tysk som fag 2 NB! Samisk (morsmål) har oppstart hvert annet år: 2021, 2023.
1. semester (høst)
2. semester (vår)
Fagemne i fag 2
Fagemne i fag 2
Fagemne i fag 2
3. semester (høst)
Fagemne i fag 2
Fagemne i fag 2
Fagemne i fag 2
4. semester (vår)
5. semester (høst)
PFF-20XX Fagdidaktikk i fag 2, 5 stp.
6. semester (vår)
eller
Valgfritt NOR-emne på 2000-nivå i språk/litteratur
Valgfritt NOR-emne på 2000-nivå i språk/litteratur
7. semester (høst)
Valgfritt NOR-emne på 3000-nivå i språk/litteratur eller utveksling
Valgfritt NOR-emne på 3000-nivå i språk/litteratur eller utveksling
Valgfritt NOR-emne på 3000-nivå i språk/litteratur eller utveksling
8. semester (vår)
PFF-3020
PFF-30XX Fagdidaktikk i fag 1
NOR-30XX Fagdidaktikk i fag 2
9. semester (høst)
Valgfritt NOR-emne på 3000-nivå i språk/litteratur
Valgfritt NOR-emne på 3000-nivå i språk/litteratur
eller
10. semester (vår)
eller
Fordelingen mellom emner i språk og litteratur på 2000- og 3000-nivå skal være lik: tre i språk og tre i litteratur. Fordypningsoppgaven og mastergradsoppgaven kommer i tillegg.

Opptak til studiet reguleres av Forskrift om opptak til høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Opptakskravet er generell studiekompetanse med:

 • Gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer)
 • Gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i matematikk (224 timer)
 • Minst 35 skolepoeng.

Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

NB! Dersom du ønsker å ta matematikk som fag 2 på lektor språk og samfunnsfag trinn 8-13 med ett av fagene nordisk, engelsk eller sosiologi som fag 1, må du også oppfylle tilleggskravene for lektor i realfag trinn 8-13 (LÆREA2):
Generell studiekompetanse med:

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • minst 35 skolepoeng og
 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og i tillegg enten Fysikk 1 + 2 eller Kjemi 1 + 2 eller Biologi 1 + 2 eller Informasjonsteknologi 1 + 2 eller Geofag 1 + 2 eller Teknologi og forskningslære 1 + 2

Rangeringsregler ved opptak vil være karakterpoeng på grunnlag av vitnemål fra de tre årene i videregående skole.

Studiet er adgangsregulert. Studieplasser totalt: 100 (2019 kom alle kvalifiserte søkere inn).

Studenter som er tatt opp på utdanningen, kan søke innpassing av relevante emner med bestått eksamen. Innpass kan gis under forutsetning av at alle krav til progresjon og emner tilfredsstilles. Innpassing av emner vil nødvendigvis ikke føre til en reduksjon av studietiden. Fordypningsoppgaver som skal innpasses må vurderes opp mot kravet for bestått for tilsvarende oppgaver som inngår i lektorutdanninga.

Anbefalte forkunnskaper i språk:
Studenter som ønsker å ta engelsk bør ha forkunnskaper i engelsk som svarer til Vg2 og Vg3. Studenter som ønsker å ta russisk, spansk og tysk bør ha forkunnskaper tilsvarende Vg2.

Politiattest og skikkethetsvurdering
Søkere som tas opp på lektorutdanningen, må legge frem politiattest, jamfør Forskrift om opptak til høyere utdanning, Kapittel 6. Det foretas skikkethetsvurdering av studenter i alle deler av utdanningen, både på universitetet og ved praksisskolen, i henhold til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Skikkethetsvurdering utføres som en helhetsvurdering av studentenes faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer.

Søknadsfristen er 15. april for søkere med generell studiekompetanse. Det er ikke mulig så søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Studentene skal gjennom utdanningen få erfaring med profesjonsrelevante undervisnings- og arbeidsformer.

 • Forelesninger og refleksjoner omkring utvalgte temaer
 • Individuelle faglitteraturstudier knyttet til konkrete problemstillinger og prosjekt
 • Ulike tekstproduksjoner og oppgaveskriving som metode for læring herunder også bacheloroppgave og masteroppgave
 • Ulike digitale undervisnings- og læringsformer
 • Praksis
 • Presentasjoner og andre framlegg for medstudenter med respons
 • Ulike andre aktivieter i grupper

Eksamensformene vil variere mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen, mappeksamen, muntlig eksamen eksamen, praktisk eksamen, bacheloroppgave/semesteroppgave og mastergradsoppgave. Det gis bokstavkarakteren A - F (F er ikke bestått) eller bestått/ ikke bestått. Muligheten for kontinuasjonseksamen er oppgitt i de ulike emnebeskrivelsene. Se hver enkelt emnebeskrivelse for nærmere informasjon.

Praksisopplæringen er obligatorisk og omfatter 100 dager praksis spredt på alle fem år i utdanningen. Studentene skal møte elever både på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående opplæring. I praksisstudiet blir studentene kjent med de krav og utfordringer som stilles til læreren. Studentene skal prøve ut, bearbeide og utvikle sine faglige og didaktiske kunnskaper.

Gjennomføringen av praksis skjer til vanlig ved skoler universitetet har partnerskapsavtale med. Rektor og koordinator ved praksisskolen er ansvarlig for organiseringen av praksisopplæringen, mens praksislærer har ansvar for selve gjennomføringen. Universitetslærere har ansvar for den oppfølgingen som skal gjøres fra universitetet.

Praksisskolen/praksislærer skal gjennom veiledning og oppfølging bidra til utvikling av studentenes profesjonsfaglige kompetanse i samarbeid med lærerne på universitetet. Krav til studentenes kvalifikasjoner i praktisk-pedagogisk arbeid, og evne til refleksjon i tilknytning til dette, skal ha tydelig progresjon fra den ene praksisperioden til den neste.

Både praksis, samt for- og etterarbeid knyttet til praksis, må være bestått for at studenter kan fremstille seg til avsluttende eksamen. Ved ikke bestått i praksis i en praksisperiode, kan denne bare tas om igjen en gang. Dersom det også da blir vurdert til ikke bestått, må studenten slutte på lektorutdanningen.

Praksisstudiet er nærmere beskrevet i egne emnebeskrivelser.

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk, samisk i samisk som morsmål og de respektive språkene i fremmedspråksfagene. Målform ved skriftlig eksamen: Se bestemmelser om bruk av bokmål og nynorsk til eksamen i beskrivelsene av de enkelte emnene.

Oppnådd mastergrad kan kvalifisere til å søke opptak til doktorgradsutdanning og kan gi muligheter for en forskerkarriere. For mer informasjon om doktorgradsutdanninga (ph.d. utdanninga) ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, se www.uit.no/hsl/phd.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet!

Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer.

Med nordisk som masterfag kan du reise på utenlandsopphold i syvende semester. Blant UiTs utvekslingsavtaler anbefaler vi disse:

Det er mulig å få støtte fra NORLIKS om du reiser til en av disse institusjonene. Emnene du skal ta ved det utenlandske lærestedet må godkjennes før du reiser.

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på UiTs nettsider om utveksling.