Internasjonal beredskap (samlingsbasert) - bachelor

Duration: 3 År

Photo: Jon Terje Hellgren Hansen
Photo: Jon Terje Hellgren Hansen

Internasjonal beredskap (samlingsbasert) - bachelor

Duration: 3 År

Campus
Harstad, Fjelldal, Other
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Dette er et studium for de som ønsker kompetanse innen samfunnssikkerhet og beredskap. Krav til beredskap i forhold til uønskede hendelser, menneskeskapte eller som følge av naturkatastrofer. Dette har økt i alle deler av samfunnet de siste årene. Studiet fokuserer i hovedsak på samfunnssikkerhet, risikoforhold og beredskap i nordområdene, i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Studiet har også relevans for andre regioner og forhold. I de ulike emnene vil det være fokus på teori med praktiske innslag. Studiet gir kunnskaper om samvirke mellom ulike nødetater, og andre beredskapsorganisasjoner. Studentene får kompetanse til å styre og lede akutte krisesituasjoner, hvor liv, ytre miljø og verdier kan stå på spill. Evaluering og forebygging, samt utarbeidelse av egnet beredskap for slike situasjoner står sentralt i studiet.

Questions about the study
profilbilde_n.jpg
Hass, May Grete Jørgensen

Førstekonsulent


Corona virus: We're waiting for the government's decision on changes and adaptments in terms of planning the start of the autumn semester 2020

Sentrale emner for dette studiet er: nordområdepolitikk, naturkatastrofer, miljø og sårbarhet, organisasjon, ledelse, logistikk, risiko, risikostyring, og øvelser.

Praktisk tilnærming i planlegging og gjennomføring av øvelser i beredskapssammenheng.

NB: Med forbehold om endringer. Det jobbes med ny studieplan for dette studiet, det vil gi noen endringer i emner og på 5.semester med valgfag/utveksling. Dette til info.

Ved gjennomført studium vil studentene ha kunnskaper om hvordan Norges beredskap er organisert, i forbindelse med uønskede hendelser. Videre skal studentene ha en forståelse for hvordan samfunnene i nordområdene er organisert og politisk styrt. De vil ha innsikt og forståelse for spesielle forhold i et arktisk klima, som f.eks. miljø og sårbarhet, hvordan mennesker innretter seg, oppfører seg og reagerer i et ekstremt klima. De vil få kunnskaper om geografiske forhold på land, men også kunnskaper om atmosfæriske forhold og forhold på havet som kan få følger for beredskapstenkning og beredskapsplanlegging. De vil ha kunnskap og innsikt i hvordan de skal hente informasjon, behandle informasjon og tall med statistiske metoder, vurdere og analysere risikofaktorer. De vil også få kunnskaper om organisasjon og ledelse, og hva det vil si og ha et lederansvar.

Studiet gir deg grunnleggende kunnskaper om samvirke på tvers mellom ulike bransjer og samfunn, ferdigheter i å analysere og bedømme situasjoner med uønskede hendelser hvor liv, ytre miljø og verdier kan stå på spill, om evaluering og forebygging, og om utarbeiding av egnet beredskap for slike situasjoner.

Akademisk teoretisk utdanning med praktiske innslag/øvelser.

Studiet gjør deg kvalifisert til å utarbeide og ivareta beredskapsplaner, utredninger - og rådgivningsoppgaver i offentlig virksomhet, privat næringsliv og frivillige organisasjoner. Sammen med egnet yrkespraksis kvalifiserer den også til ledelses- og spesialistoppgaver på lignende områder.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Krav til realkompetanse:

  • Minimum 5 års fulltids yrkespraksis, hvorav inntil 2 år kan erstattes av skolegang. Relevant fagbrev kan erstatte 3 års yrkespraksis, slik at kravet i dette tilfellet blir fagbrev + 2 års fulltids yrkespraksis.
  • Minimum 3 års relevant arbeidserfaring, hvorav minimum 2 år i yrkesforhold. Deltidsstillinger omregnes til fulltid.
  • Ferdigheter i engelsk som sannsynliggjør at de kan gjennomføre studiet og kan nyttiggjøre seg engelsk litteratur. Dette kan også dokumenteres med egenerklæring på engelsk.
  • Kunnskaper i matematikk tilsvarende matematikkkravet til generell studiekompetanse.

Krav til dokumentasjon:

  • Arbeidspraksis – arbeidsattester med signatur og stempel fra arbeidsgiver. Arbeidsattester må inneholde beskrivelse av arbeidet, stillingsomfang (stillingsprosent/timeantall) og varighet (startdato/sluttdato). Vi godtar ikke arbeidskontrakt som dokumentasjon på yrkespraksis.
  • Videregående opplæring og høyere utdanning må dokumenteres med vitnemål eller kompetansebevis. Vi godtar ikke karakterutskrift som dokumentasjon på gjennomført utdanning.
  • Dersom du ikke har nordisk språk- eller utdanningsbakgrunn, må du dokumentere at du dekker språkkravet i norsk og engelsk.

Studiet har 55 studieplasser, og er adgangsregulert.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.Nærmere informasjon om krav til realkompetanse finner du her.

Poenggrense for opptak høst 2019 var 50 poeng.

Undervisningsformer: Forelesninger, gruppearbeid, noen praktiske øvelser/demoer, ekskursjoner, hjemmearbeid og arbeidskrav vil være noen av arbeidsformene som kursene inneholder.

Studiet gjennomføres i samarbeid med Norges Brannskole på Fjelldal, i Tjeldsund kommune. Mange av samlingene foregår ved NBSK. Se mer om NBSK på deres hjemmesider: Norges Brannskole.

Til info: SIK-2509 og SIK-2510 går over 5. og 6. semester. Det kommer ikke frem av tabellen som viser oppbygging av studiet.

Undervisningen er vanligvis 3 ukessamlinger pr semester.

Eksamensform er skriftlig skoleeksamen eller hjemmeeksamen, og bacheloroppgave siste semester.

Norsk

Med oppnådd bachelorgrad i internasjonal beredskap, kvalifiserer du for opptak til master i samfunnsikkerhet.

Ellers er det mange flere valg for videre utdanning til master. Ta kontakt med den skolen som har den masteren dere har lyst å søke, og spør om dere er kvalifisert etter å ha tatt bachelorien vår.