Idrett - årsstudium

Duration: 1 year

Photo: frifoto.no
Photo: frifoto.no

Idrett - årsstudium

Duration: 1 År

Campus
Tromsø, Alta
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Ønsker du en yrkesvei rettet mot idrett, trening og helse? Da kan årsstudium i idrett være første skritt på veien mot en spennende karriere. Ett årstudium i idrett gir deg som student grunnleggende forståelse for idrett og fysisk aktivitet, og viktigheten av trening og bevegelse. Kombinasjonen mellom praktisk utøvelse av idretter og teori, gjør dette til et aktivt og spennende studieår for deg. Du kan søke studier i Tromsø eller til et fleksibelt, nettbasert studium med samlinger i Alta.

Dette studiet har krav om obligatorisk oppmøte ved studiestart. For søknad om fritak, les her.
Questions about the study

MajaKMathinsen.jpg
Maja Kristine Olsen

Seniorkonsulent


UnniJansen.jpg
Unni Charlotte Jansen

Seniorkonsulent


Idrettshøgskolen tilbyr årsstudium i idrett i Tromsø og et fleksibelt årsstudium med samlinger i Alta. Studiet kan tas som første del i et bachelorstudium og studentene kan søke opptak innen gjeldende frister til bachelorstudiet i Alta eller Tromsø, og får årsstudiet innpasset i bachelorgraden. Det presiseres at for å bli innplassert i bachelorstudiet, må studenten søke opptak på lik linje med nye studenter.

Studiet inneholder innføring i idrettsvitenskap, trenings- og bevegelseslære, idrettspedagogikk og idrettspsykologi og praktiske idretter.

Kunnskap

• Forklare idrettens historiske utvikling og betydning for individ og samfunn

• Beskrive relevante metoder innen forskning rettet mot idrett og fysisk aktivitet

• Identifisere faktorer som påvirker menneskers fysiske aktivitet og den idrettslige prestasjonsevne

• Redegjøre for ulike former for fysisk aktivitet, samt fysisk og mental trening

Ferdigheter

• Veilede og formidle kunnskap innen idrett, trening og fysisk aktivitet.

• Planlegge, gjennomføre og evaluere fysisk aktivitet, samt fysisk og mental trening på ulike nivå

• Tilegne seg og utøve ferdigheter i et utvalg idretter

Generell kompetanse

• Vise innsikt i idrettens samfunnsmessige betydning

• Forstå sammenhengen mellom teori, praksis, og formidling av idrett

• Ta i betraktning idrett og fysisk aktivitet i et helseperspektiv

• Beherske planlegging, gjennomføring og evaluering av trening for ulike målgrupper

Idrett og fysisk aktivitet er en viktig del av både lokal, nasjonal og internasjonal kultur. Studiet skal gi grunnleggende kompetanse knyttet til å forstå idrett, fysisk aktivitet, kropps- og bevegelseskultur, og er en basis for videre arbeid innen feltet.

1. semester/ høst:
Tromsø:
IDR-0510 Innføring i idrettsvitenskap - idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet - 10 sp
IDR-1325 Trenings- og bevegelseslære - 20 sp

Alta - fleksibelt og samlingsbasert:
IDR-0510 Innføring i idrettsvitenskap - idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet - 10 sp
IDR-1525 Trenings- og bevegelseslære - 20 sp

2. semester/ vår:
Tromsø:
IDR-1141 Idrettspedagogikk og idrettspsykologi - 10 sp
IDR-1321 Idretter 1 - 20 sp

Alta - fleksibelt og samlingsbasert:
IDR-1541 Idrettspedagogikk og idrettspsykologi nett - 10 sp
IDR-1512 Idretter 1 - 20 sp

Se studieplan for mer informasjon om oppbygging av studiet.Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Utfyllende krav til realkompetanse for søkere som mangler generell studiekompetanse:

Søkeren må være 25 år og ha relevant yrkeserfaring i minimum fem år omregnet til heltid. Inntil to av disse årene kan erstattes av:

  • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
  • Relevant utdanning innen idrett- og friluftsfag, omsorg- og helsefag og økonomiskadministrative fag fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende utdanninger
  • Relevant ulønnet arbeid (frivillig arbeid og tillitsverv innenfor idrett og friluftsliv, annet organisasjonsarbeid og politisk arbeid)
  • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

Følgende regnes som relevant yrkeserfaring:

  • Arbeid innen idrett- og friluftsliv, forsvaret, barnehage, undervisnings- og helsesektor, ledelse og reiseliv.

Videre gjelder følgende faglige krav:

  • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94) med karakteren 2 eller bedre
  • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94) med karakteren 2 eller bedre.

De praktiske kursene inneholder mye aktivitet, og det stilles krav til at studenten er i god fysisk form.

Søkere som tas opp på studiet må legge fram gyldig politiattest ved studiestart.

Det tas opp inntil 20 studenter i Alta, 20 i Tromsø og 25 studenter på fleksibelt nettstøttet/samlingsbasert studium.

For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide minimum 40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer og selvstudium. Undervisningen i Tromsø er organisert som heltidsstudium med krav om tilstedeværelse på campus. Tilbudet i Alta vil være for studenter som ønsker nettstøttet- og samlingsbaserte studier.

Undervisningen gis i form av både fysiske og digitale forelesninger, seminarer, øving og studentfremlegg. Undervisningen vil bygge på relevant forskning og erfaringskunnskap og studiet gir en innføring i forsknings- og utviklingsarbeid. Studentene vil arbeide med individuelle oppgaver og i grupper.

I studiet inngår mye praktiske læringsaktiviteter der egenferdighet og fagdidaktisk tilnærming er sentralt. Studentene skal kunne utøve ulike idrettsaktiviteter og forstå hvordan idrett kan formidles på ulike måter og til ulike målgrupper. Læringsaktivitetene inneholder stor grad av aktivitet, og studiet stiller derfor krav til at studentene er i god fysisk form.

For de delene av studiet som studenten ikke kan, eller vanskelig kan tilegne seg gjennom selvstudium, er det fastsatt krav om studiedeltaking. De ulike emnene har også arbeidskrav som må være godkjent for å avlegge eksamen. Hva som krever obligatorisk studiedeltakelse og hvilke arbeidskrav som må være godkjent framgår av emneplanene. Obligatorisk undervisning vil bli registrert.For fleksibelt årsstudium er deltagelse på samlinger i Alta obligatorisk.

Rammer og opplysninger om pensumlitteratur fremgår av emneplanene.

Norsk

Årsstudiet gir grunnlag for videre studier innen fagområdet. Idrettshøgskolen tilbyr bachelorstudium som studentene kan søke seg over til enten i Tromsø eller i Alta.