Idrett - årsstudium

Duration: 1 År

Photo: frifoto.no
Photo: frifoto.no

Idrett - årsstudium

Duration: 1 År

Campus
Tromsø, Alta, Ukjent, Other
Application deadline
15 april
Søking og opptak
How to apply?

Ønsker du en yrkesvei rettet mot idrett, trening og helse? Da kan årsstudium i idrett være første skritt på veien mot en spennende karriere. Ett årstudium i idrett gir deg som student grunnleggende forståelse for idrett og fysisk aktivitet, og viktigheten av trening og bevegelse. Kombinasjonen mellom praktisk utøvelse av idretter og teori, gjør dette til et aktivt og spennende studieår for deg. Du kan søke studier i Alta, Tromsø eller til et fleksibelt, nettbasert studium med samlinger i Alta.

Questions about the study

MajaKMathinsen.jpg
Olsen, Maja Kristine

Førstekonsulent


UnniJansen.jpg
Jansen, Unni Ch.

Seniorkonsulent


Corona virus: We're waiting for the government's decision on changes and adaptments in terms of planning the start of the autumn semester 2020

Idrettshøgskolen tilbyr årsstudium i idrett i Tromsø og Alta, samt et fleksibelt årsstudium uavhengig av sted. Studiet kan tas som første del i et bachelorstudium og studentene kan søke opptak innen gjeldende frister til bachelorstudiet i Alta eller Tromsø, og får årsstudiet innpasset i bachelorgraden. Det presiseres at for å bli innplassert i bachelorstudiet, må studenten søke opptak på lik linje med nye studenter.

 

Studiet inneholder det studieforberedende emnet ex fac-idrett samt en innføring i trenings- og bevegelseslære med basistrening, idretts-pedagogikk, idrettspsykologi og praktiske idretter.

Kunnskap

• Forklare idrettens historiske utvikling og betydning for individ og samfunn

• Beskrive relevante metoder innen forskning rettet mot idrett og fysisk aktivitet

• Identifisere faktorer som påvirker menneskers fysiske aktivitet og den idrettslige prestasjonsevne

• Redegjøre for ulike former for fysisk aktivitet, samt fysisk og mental trening

 

Ferdigheter

• Veilede og formidle kunnskap innen idrett, trening og fysisk aktivitet.

• Planlegge, gjennomføre og evaluere fysisk aktivitet, samt fysisk og mental trening på ulike nivå

• Tilegne seg og utøve ferdigheter i et utvalg idretter

 

Generell kompetanse

• Vise innsikt i idrettens samfunnsmessige betydning

• Forstå sammenhengen mellom teori, praksis, og formidling av idrett

• Ta i betraktning idrett og fysisk aktivitet i et helseperspektiv

• Beherske planlegging, gjennomføring og evaluering av trening for ulike målgrupper

Idrett og fysisk aktivitet er en viktig del av både lokal, nasjonal og internasjonal kultur. Studiet skal gi grunnleggende kompetanse knyttet til å forstå idrett, fysisk aktivitet, kropps- og bevegelseskultur, og er en basis for videre arbeid innen feltet.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1 semester Alta høst
Ex fac 10 stp høst
Idretter 1 Alta 20 stp høst og vår
Trenings- og bevegelseslære med basis Alta 20 stp høst og vår
2 semester Alta vår
Idrettspsykologi og idrettspedagogikk 10 stp vår
1 semester Tromsø høst
Ex fac 10 stp høst
Trenings- og bevegelseslære med basis 20 stp høst
2 semester Tromsø vår
Idrettspedagogikk og idrettspsykologi 10 stp vår
Idretter 1 Tromsø 20 stp vår
1 semester fleksibelt (nettstøttet/samlingsbasert) høst
Ex fac 10 stp høst
Trenings- og bevegelseslære med basis fleksibelt 20 stp høst
2 semester fleksibelt (nettstøttet/samlingsbasert) vår
Idrettspedagogikk og idrettspsykologi 10 stp vår
Idretter 1 fleksibelt 20 stp vår

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Utfyllende krav til realkompetanse for søkere som mangler generell studiekompetanse:

Søkeren må være 25 år og ha relevant yrkeserfaring i minimum fem år omregnet til heltid. Inntil to av disse årene kan erstattes av:

  • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
  • Relevant utdanning innen idrett- og friluftsfag, omsorg- og helsefag og økonomiskadministrative fag fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende utdanninger
  • Relevant ulønnet arbeid (frivillig arbeid og tillitsverv innenfor idrett og friluftsliv, annet organisasjonsarbeid og politisk arbeid)
  • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

Følgende regnes som relevant yrkeserfaring:

  • Arbeid innen idrett- og friluftsliv, forsvaret, barnehage, undervisnings- og helsesektor, ledelse og reiseliv.

Videre gjelder følgende faglige krav:

  • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94) med karakteren 2 eller bedre
  • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94) med karakteren 2 eller bedre.

De praktiske kursene inneholder mye aktivitet, og det stilles krav til at studenten er i god fysisk form.

Søkere som tas opp på studiet må legge fram gyldig politiattest ved studiestart.

Det tas opp inntil 20 studenter i Alta, 20 i Tromsø og 25 studenter på fleksibelt nettstøttet/samlingsbasert studium.

For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide minimum 40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer og selvstudium.

Undervisningen gis i form av både fysiske og digitale forelesninger, seminarer, øving og studentfremlegg. Undervisningen vil bygge på relevant forskning og erfaringskunnskap og studiet gir en innføring i forsknings- og utviklingsarbeid. Studentene vil arbeide med individuelle oppgaver og i grupper.

I studiet inngår mye praktiske læringsaktiviteter der egenferdighet og fagdidaktisk tilnærming er sentralt. Studentene skal kunne utøve ulike idrettsaktiviteter og forstå hvordan idrett kan formidles på ulike måter og til ulike målgrupper. Læringsaktivitetene inneholder stor grad av aktivitet, og studiet stiller derfor krav til at studentene er i god fysisk form.

For de delene av studiet som studenten ikke kan, eller vanskelig kan tilegne seg gjennom selvstudium, er det fastsatt krav om studiedeltaking. De ulike emnene har også arbeidskrav som må være godkjent for å avlegge eksamen. Hva som krever obligatorisk studiedeltakelse og hvilke arbeidskrav som må være godkjent framgår av emneplanene. Obligatorisk undervisning vil bli registrert.

Rammer og opplysninger om pensumlitteratur fremgår av emneplanene.

Norsk

Årsstudiet gir grunnlag for videre studier innen fagområdet. Idrettshøgskolen tilbyr bachelorstudium som studentene kan søke seg over til enten i Tromsø eller i Alta.