Arctic blue polygon pattern

Åpne data

Åpen deling av forskningsdata er sentralt for å fremme transparens og kvalitet i forskningen, og for at UiT kan fylle samfunnsoppdraget sitt som breddeuniversitet. Forskningsfinansiørene og vitenkapelige tidsskriftene krever også i økende grad at forskningsdataene er håndtert godt og gjort åpent tilgjengelige. Slik blir nytten av hver bevilgning størst mulig og forskningsresultatene etterprøvbare. 
UiT slutter seg til ForskningsrådetsEUs og Kunnskapsdepartementets klare målsettinger og føringer for forvaltning av forskningsdata – «Så åpen som mulig, så lukket som nødvendig». 

“Forskeren skal gjøre forskningsdata åpent tilgjengelig for videre bruk for alle relevante brukere, så fremt det ikke er juridiske, etiske, sikkerhetsmessige eller kommersielle grunner til ikke å gjøre det. Data skal arkiveres enten ved egen institusjon eller i andre egnede og pålitelige arkiver, slik at UiT er sikret fortsatt tilgang til bruk av dataene." - Prinsipper og retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved UiT 

Forskningsdata skal gjøres tilgjengelig på et så tidlig tidspunkt som mulig. For data som ligger til grunn for en vitenskapelig publikasjon, betyr dette ikke senere enn publiseringstidspunktet. For andre data som kan være av interesse for annen forskning, vil tidspunktet normalt være ved prosjektslutt. 

Vedtak om arkivering og tilrettelegging av forskningsdata må tas i forskerfellesskapene.

UiT drifter en nasjonal, generisk arkivtjeneste for åpne forskingsdata, DataverseNO. Er du forsker på UiT, kan du arkivere dataene dine i UiT sitt institusjonsarkiv, UiT Open Research Data (UiT ORD) som inngår i DataverseNO. DataverseNO er CoreTrustSeal-sertifisert og forvaltes i tråd med FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Mer informasjon om tjenesten finner du på sida om DataverseNO.

Praktisk informasjon om publisering av forskningsdata finner du her.

Dersom du ønsker å lære mer om arkivering av forskningsdata arrangeres det hvert semester et webinar om temaet.   På kurssiden vil du finne powerpointpresentasjoner med mer informasjon. Det holdes også et webinar om hvordan man arkiverer i UiT Open Research data.

Sist endret: 09.09.2021, endret av: Adina Cassandra Granlund