Samarbeid om praksis i høyere utdanning

Forskning

Prosjektet er organisert med basis i Scholarship of Teaching and Learning, som innebærer en vitenskapelig tilnærming til undervisningsoppdraget. Dette gjør vi ved å samle inn ulike data underveis i prosjektet, systematisere, analysere og diskutere dem, for så å videreformidle både internt og som vitenskapelige publikasjoner.

I prosjektet skal vi forske på prosessen med kvalitetsutvikling av praksis. Hovedaktørene i prosjektet studenter, næringslivsaktører og faglig ansatte i utdanningen  vil intervjues ved oppstart, underveis og tilslutt i prosjektet. Intensjonen er å kartlegge forventninger til praksisemnet, samt erfaringer som gjøres underveis. Vi vil også utnytte data fra kvalitetssikringsprosessen i emnet, for å komplettere data fra de involverte gruppene.  

Vi planlegger en litteraturgjennomgang av eksisterende forskning over praksisundervisning i ikke-profesjonsrettet utdanning.  Gjennomgangen vil gi oss en samlet kunnskapsoversikt som prosjektet kan bygge videre på. 

Som en del av forskningen og dokumentasjonen av prosessen vil vi presentere funnene i prosjektet, både for de som er involvert i prosjektet og gjennom vitenskapelige publikasjoner.  

Forskningsdelen av prosjektet har følgende mål:

  • Kartlegge forventninger fra involverte aktører i praksisemnet, samt hvordan det legges til rette for praksis både i emnet og på praksisplassen. 
  • Invitere til dialogmøte for å diskutere ulike tiltak som bedriftene og studentene mener er sentrale for at læringsutbyttet skal nås. 
  • En litteraturgjennomgang som kan brukes som et viktig kunnskapsgrunnlag for videre prosess i prosjektet.
  • Systematisere, analysere og diskutere data for videreformidling, både for prosjektdeltakere og for publisering. 

Publikasjoner

Tittel Forfatter(e) Kanal

Praksis som læringsform i studier uten profesjonstilknytning – utfordringer og muligheter

Bjørn-Petter Finstad, Ragnhild Sandvoll, Ingrid Hovda Lien

Nordic Journal of STEM Education