Major i strategi og ledelse

På andre semester skal studentene på mastergradsprogrammet i økonomi og administrasjon velge blant fire majorer:  Økonomisk analyse, marked og strategi, økonomisk styring  eller strategi og ledelse. Valg av major gjøres i studentweb.

Denne beskrivelsen av major i strategi og ledelse gjelder f.o.m. kull med oppstart høsten 2022. Beskrivelse for tidligere kull finnes i vedlagte studieplan i programbeskrivelsen.

En major i strategi og ledelse skal bidra til å utvikle din ledelseskompetanse forstått som det å ha dyp innsikt i hva som kjennetegner kunnskapsorganisasjoner, hvilke styringsmekanismer som gjelder der, hvordan sentrale organisatoriske prosesser med tanke på kunnskapsutvikling og endring kan designes og ledes, og hvordan dette skjer i et samspill mellom ledere og medarbeidere. På denne måten søker denne majoren å dekke hele spekteret av ledelse, fra organisering, administrasjon og økonomisk styring til lederskapsfunksjonen og ledelse i praksis. Dette gjøres gjennom fokus på tre hovedtema:

1)      Organisering, virksomhetsstyring og ledelse. Her vil du lære om sammenhenger mellom organisering, styring og ledelse, og hvordan de hver for seg og sammen brukes som virkemidler for å realisere bedriftens mål. Et rasjonelt og et institusjonelt perspektiv på organisasjoner presenteres som grunnlagsforståelse for tankegangen rundt virkemidler. Ulike perspektiver på virksomhetsstyring presenteres, og hovedstrømmene innen ledelsesforskningen legges som en basis.

2)      Endring og kunnskapsutvikling. Her vil du lære om hvordan kunnskapsorganisasjoner forventes å være i stand til kontinuerlig å tilpasse seg endringer i omgivelsene, og til å ta til seg, utnytte og skape ny kunnskap. Dette fordrer et prosessperspektiv på organisasjoner, og vi bygger videre på organisasjonsteorien ved å introdusere ulike måter å forstå prosess på. Gjennom dette temaet presenteres studenten for mange ulike modeller og verktøy for å analysere og designe for at endring og utvikling skal kunne finne sted, og dette skjer gjennom arbeid med et bredt tilfang av teorier innenfor feltene strategisk endring og kunnskapsledelse. 

3)      Relasjonell og utøvende ledelse. Her vil du komme tett på det vi kaller for direkte ledelse, og oppmerksomheten vil dreies mot hva ledere faktisk gjør i praksis. Det vil si at fokus vil være konkrete lederoppgaver, det relasjonelle aspektet som ligger i forholdet mellom leder og medarbeider, ledermestring og selvledelse, og personallederrollen. Mellomlederrollen og førstelinjelederrollen vil også bli tildelt spesiell oppmerksomhet. Teoretisk vil denne tematikken lene seg på ledelsesteorier, human resource management (HRM) og den såkalte praksis-vendingen innenfor ledelse. 

 

1. semester
BED-3011 Forskningsdesign og metodevalg
BED-3074 Ledelse og virksomhetsstyring
BED-3003 Økonomisk psykologi: Analyse av konsumentmarkeder
2. semester
BED-3059 Strategisk analyse av bedrifter og næringer
BED-3039 Endringsledelse eller BED-3064 Kunnskapsledelse
Minor
3.semester      
BED-3065 Lederutøvelse
BED-3073 Fordypningsemner
Minor
4. semester
BED-3901 Masteroppgave i økonomi og administrasjon

 

Studentene må velge følgende minor når de tar en major i strategi og ledelse:

Økonomisk styring

Page administrator: Tore Kanck-Jørgensen
Last updated: 08.12.2023