Illustrasjonsbilde

Etter- og videreutdanning for lærere og utdanningspersonell

UiT tilbyr årlig etter- og videreutdanninger for hundrevis av barnehagelærere, grunnskolelærere, VGO-lærere, pedagoger, rådgivere, ledere og andre som har behov for eller ønske om faglig påfyll. De fleste av disse tilbys av institutt for lærereutdanning og pedagogikk. Utdanningene tilbys ved flere av UiTs campus eller nettbasert, så se beskrivelsen av emnet/studie for nærmere informasjon.

 • Videreutdanning er studier og emner som gir uttelling i formell kompetanse, dvs. studiepoeng. Det stilles formelle krav til videreutdanningers innhold og emnene avsluttes med eksamener for deltagerne. 
 • Etterutdanning er kurs, forelesninger, kompetanseheving, nettverksstøtte og lignende - som ikke gir studiepoeng for deltagerne. Kollektiv kompetanseutvikling i partnerskap med barnehage- og skolesektoren (Rekomp, Dekomp og Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis) er sentralt i UiTs etterutdanningssatsing.

Vi har ledige studieplasser på noen av våre videreutdanninger! Se mer her.

Skal du delta på samling og trenger et sted å bo?

 • I Tromsø har Studentheimen et tilbud om korttidsleie for studenter på samlingsbaserte utdanninger! Se mer på deres nettsider.
 • I Alta og Narvik har Studentsamskipnaden et tilbud om korttidsleie for studenter på samlingsbaserte utdanninger! Se mer på deres nettsider.

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet er en nasjonal satsing på videreutdanning av lærere.
Gjennom strategien får lærere videreutdanningstilbud i ulike undervisningsfag og kompetanseområder.Studiene som tilbys er enten helt nettbaserte, eller nettbaserte med undervisningssamlinger. Studiene gjennomføres som deltidsstudium.
Kompetanse for kvalitet har utarbeidet en nasjonal studiekatalog, og her finnes mer informasjon om programmet. Mer informasjon og søknadsskjema finnes hos Utdanningsdirektoratet.

For studenter som har fått opptak via Utdanningsdirektoratet dekker skoleeier kostnader forbundet med reise, opphold og læremidler, mens staten dekker halvparten av vikarkostnadene. Les mer på Utdanningsdirektoratets nettsider. 

Hvis det er ledige studieplasser på et studium etter at Utdanningsdirektoratet har fordelt sine søkere, åpnes studiene for andre kvalifiserte søkere. Disse må søke direkte til UiT i midten av mai. 

Videreutdanningsstudenter som har fått opptak kan finne utfyllende informasjon om sine studier i læringsplattformen Canvas. For å få tilgang til læringsplattformen, se sjekkliste for nye studenter eller kontakt Orakeltjenesten ved UiTKunst og håndverk 1.-10. trinn


Studiested: Tromsø 
Emner: VID-6110 
(høst 15 stp.) og VID-6111 (vår 15 stp.)

Studiet er delt i to emner, hvert på 15 studiepoeng og er samlingsbasert kombinert med utviklingsprosjekter og praktisk skapende arbeid i materialer på egen skole. Materialer og redskapsutgifter må påberegnes og dekkes av deltaker eller skoleeier. Emne 1 har hovedvekt på arbeider i tredimensjonale uttrykk i harde og plastiske materialer. I emne 2 vektlegges arbeider i myke materialer samt i digitale og todimensjonale uttrykk.  Det legges opp til differensiert opplegg for lærere på 1.-7.trinn og 5.-10. trinn.

Studiearbeidet veksler mellom:

 • teori
 • eget praktisk arbeid
 • faglig utprøving på egen skole
 • didaktisk refleksjon
 • besvarelser og framlegg av arbeidskrav
 • produksjon av utstillinger
 • ekskursjon
 • selvstudium, blant annet erfaringsutvekslinger i digitale kollokviegrupper
 • veiledning


Undervisningen organiseres med 3 fysiske samlinger på hvert emne på campus Tromsø a 3 dager + 2 nettmøter.

Eksamen er individuell praktisk eksamen, som tar utgangspunkt i kandidatens avsluttende utstilling av egne arbeider produsert i løpet av studiet med logg, portefølje og fagdidaktisk refleksjon. 

 All undervisning er obligatorisk.

Samlingsdatoer høstsemesteret 2024 (VID-6110):

 • Uke 36: onsdag – fredag (3 dager)
 • Uke 38: tirsdag – nettmøte
 • Uke 42: onsdag – fredag (3 dager)
 • Uke 44: tirsdag – nettmøte (arbeidskrav)
 • Uke 46: onsdag – fredag (3 dager)
 • Uke 50: praktisk eksamen

 

Samlingsdatoer vårsemesteret 2025 (VID-6111):

 • Uke 3: onsdag – fredag (3 dager)
 • Uke 7: tirsdag – nettmøte
 • Uke 11: onsdag – fredag (3 dager)
 • Uke 14: tirsdag – nettmøte (arbeidskrav)
 • Uke 17: onsdag – fredag (3 dager)
 • Uke 21: praktisk eksamen

 

Pensumlister kommer

Studiet tilbys i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. 

Hvordan søke:
Du søker opptak via Utdanningsdirektoratets nettsider i perioden 1. februar til 1. mars. Etter godkjent opptak gjennom Udir, søker du i lokal EVU-web ved UiT i mai. 

Opptakskrav: 
Søkere må ha en godkjent lærerutdanning. 

Deltakende lærer må ha tilgang på en klasse i faget kunst og håndverk hvor prosjekter knyttet til studiet kan gjennomføres.

Kontaktperson:

Karina Hovrud, ILP

Mat og helse 1.-10. trinn


Studiested: Tromsø

Emner: VID-6114 (høst 15 stp.) og VID-6115 (vår 15 stp.)

Studiet er på 30 studiepoeng og går over to semestre. Studiet består av to emner à 15 studiepoeng og inngår i Kompetanse for kvalitet. 

Mangler du formell kompetanse i faget Mat og helse? Dette er en utdanning for deg som allerede underviser i faget og også for deg som ønsker å undervise i mat og helsefaget.

Kurset er samlings- og nettbasert. Det er lagt opp til tre samlinger på høsten hvorav én samling er digital, og tre samlinger på våren hvorav én samling er digital.

Emnet på høstsemesteret handler studiet om mat og ernæring og folkehelse og livsmestring med fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid med mat og måltider. Fagdidaktikk er gjennomgående i hele emnet. Det arbeides med læreplanens innhold og intensjoner.

Emnet på vårsemesteret utdyper mat og måltiders kulturelle og miljømessige dimensjoner, og hvordan mat og måltider eksempelvis skolemåltidet, inngår i ulike sammenhenger i skolens virksomhet . Å produsere tradisjonelle og moderne matretter fra samiske og andre lands matkulturer og religioner. Minoritetsmat og urfolksmat i Norge generelt og i egen region spesielt – synliggjøring av kvensk, samisk og nordnorsk matkultur og tradisjoner. Fagdidaktikk er gjennomgående i hele emnet.

Samlingsdatoer høstsemesteret 2024 (VID-6114):

Uke 36
Onsdag 04.09.24        10.15 – 16.00            
Torsdag 05.09.24        08.15 – 16.00
Fredag 06.09.24          08.15 – 12.00            

Uke 40 (Digital samling)                            
Onsdag 02.10.24        10.15 – 16.00             
Torsdag 03.10.24         08.15 – 16.00            
Fredag 04.10.24           08.15 – 14.00             

Uke 44                                                                                              
Onsdag 30.010.24      10.15 – 16.00              
Torsdag 31.10.24        08.15 – 16.00            
Fredag 01.11.24           08.15 – 12.00            

Uke 48
Onsdag 27. og torsdag 28.11.24        Praktisk eksamen      

Samlingsdatoer vårsemesteret 2025 (VID-6115):

Uke 3                                                                        
Onsdag 08.01.25        10.15 – 16.00                        
Torsdag 09.01.25        08.15 – 16.00                        
Fredag 10.01.25         08.15 – 12.00                        

Uke 7 (Digital samling)                                          
Onsdag 12.02.25        10.15 – 16.00                        
Torsdag 13.02.25        08.15 – 16.00                        
Fredag 14.02.25         08.15 – 13.00                         

Uke 12                                                                                  
Onsdag 19.03.25        10.15 -16.00                          
Torsdag 20.03.25        08.15 – 16.00                        
Fredag 21.03.25         08.15 – 12.00                        

Uke 14
Torsdag 03.04.25        Muntlig eksamen        

Studiet tilbys i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. 

Hvordan søke:
Du søker opptak via Utdanningsdirektoratets nettsider i perioden 1. februar til 1. mars. 

Opptakskrav: 
Søkere må ha en godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen.

Kontaktperson:

Karina Hovrud, ILP

Matematikk 1 for 1-10 trinn, nettbasert


Studiested: Nettbasert. Administreres fra UiT campus Tromsø og Samisk Høgskole (Sámegillii)
Emner: VID-6082 (høst 15 stp), VID-6083 (vår 15 stp)

MatematikkMOOC 1 er en nettbasert videreutdanning for deg som arbeider i grunnskolen, og som ønsker undervisningskompetanse i matematikk.

Begge emnene tilbys med tilrettelegging i forhold til samisk gjennom samarbeid med Samisk Høgskole.

MatematikkMOOC 1 består av 2 emner: VID-6082 om høsten og VID-6083 om våren. Det du trenger å vite om studiet vil du få tilgang til på Canvas som er vår læringsplattform gjennom studiet. Før oppstart vil du kunne velge om du ønsker å delta på undervisning som er lagt opp til 1. – 7. trinn eller 5. – 10. trinn. På vitnemålet ditt vil det stå hvilket trinn du har valgt fordypning i.

Studiet er i stor grad lagt opp slik at du kan arbeide selvstendig med de ulike modulene og oppgavene. Du vil likevel bli del av en studiegruppe hvor du møter andre medstudenter i diskusjoner og videomøter. Studiegruppene skal i størst mulig grad legges opp til å være lokale, slik at studenter på samme skole/ i samme område skal kunne tilhøre samme studiegruppe, og på den måten kunne jobbe sammen med både obligatoriske skriftlige innleveringer og studiet som helhet.

Hver studiegruppe vil få tildelt en egen veileder som vil følge deg/dere tett opp gjennom hele studiet, både i diskusjoner, på nettmøter, i arbeidet med pensum og tilbakemelding på skriftlige innleveringer.

Faglig innhold:
Studiet har et matematikkdidaktisk innhold hvor fokuset er på hvordan du som matematikklærer kan legge opp til et utforskende og kreativt matematikklasserom, hvor elevene er aktive i sin egen læringsprosess.

Du vil få innblikk i ulike tema som:

 • Kjerneelementene og begrepet dybdelæring knyttet til LK-20
 • Åpne oppgaver og problemløsning
 • Undervisningskunnskap
 • Realistisk matematikkundervisning
 • Resonnering og argumentasjon
 • Algoritmisk tenkning gjennom programmering og koding

I tillegg vil du få kunnskap om undervisning knyttet til tallforståelse, brøk, desimaltall og algebraisk tenkning. Disse områdene vil være tilpasset til det undervisningstrinnet du har valgt å fordype deg i. Se emneplanen for nærmere utdypning.

Undervisning:
MatematikkMOOC 1 er et 100% nettbasert deltidsstudium uten fysiske samlinger. De eneste obligatoriske møtepunktene er de 5 videomøtene per semester (à 1 – 2 timer pr.møte). Det er ikke fastsatt et fast tidspunkt for disse møtene, og det blir opp til hver enkelt studiegruppe å bli enige om hvilket tidspunkt som passer best for deltakerne.

Undervisningen starter opp i begynnelsen av september, men fra midten av august vil du få tilgang til introduksjonskurset som gir deg en nærmere beskrivelse av både studiet og hvordan plattformen fungerer. Du vil også få mulighet til å bli kjent med dine medstudenter i studiegruppen og din veileder, gjennom presentasjon og videomøte. Vi ønsker at du skal stå best mulig rustet til å starte med det faglige innholdet når det første kurset starter opp, slik at introduksjonskurset vil gi deg svar på de tekniske og administrative spørsmålene/utfordringene som du har.

Hvert semester er delt opp i tre kurs som avsluttes med en 3 – ukers hjemmeeksamen. Alle de skriftlige innleveringene bygger på praksisoppdrag som skal gjennomføres med en gruppe elever, noe som medfører at du er avhengig av å ha tilgang til en klasse/gruppe av elever hvor du kan gjennomføre disse oppdragene.

All undervisning foregår via læringsplattformen. Her vil du finne tilgang til pensum, videoforelesninger, case – filmer og annet faglig innhold.

Opptaksprosess og opptakskrav:
Hovedopptaket går via skoleeier og Utdanningsdirektoratet. Søknadssystemet åpner 1.februar, og søknadsfristen er 1.mars. For ordinært opptak gjennom Utdanningsdirektoratet må du ha godkjent lærerudanning/pedagogisk utdanning og ha tilgang til en klasse/gruppe av elever. Etter du er godkjent som søker av Udir, må du registrere søknad på UiTs EVU-web

Dersom det blir ledige plasser etter at hovedopptaket er gjort, vil vi foreta lokalt suppleringsopptak. 
Søkere må ha en godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen for å ta studiet.

Foto: mostphoto.com

Kontaktperson:

For spørsmål om opptak: Karina Hovrud, ILP

Faglige spørsmål: Monica Nymoen Hansen, ILP

Norsk 1 for 5.-10. trinn


Studiested: Tromsø
Emner: VID-6088
 (høst 15 stp) & VID-6089 (vår 15 stp)

Studiets målgruppe er lærere som ønsker å videreutvikle faglig og pedagogisk kompetanse i norsk og i bli bedre rustet til å møte norskfaglige utfordringer i grunnskolen. Studet er for lærere som er tilsatt på mellom- eller ungdomstrinnet. 

Studietilbudet består av to emner á 15 studiepoeng, totalt 30 studiepoeng. Det første emnet legger vekt på følgende områder: Norsk i endring i skrift og taleskriving og tekst, og kunnskap om og utforsking av språk. I det andre emnet er det følgende temaer som har hovedfokus: leseforståelse og lesestrategierlitteraturdidaktikk og muntlige ferdigheter

Undervisning:
Studiet er samlingsbasert med fem samlinger à tre dager. På samlngene vil undervisninga bli lagt opp rundt forelesninger, diskusjoner, obligatoriske muntlige fremlegg og veiledning knyttet til obligatorisk arbeid. Mellom samlingene må studentene regne med å bruke mye tid til individuelt arbeid og til å delta i gruppearbeid via nett. 

Høstsemester 2024

 • Uke 37 ons-fre, 3 dager
 • Uke 41 ons-fre, 3 dager
 • Uke 47 ons-fre, 3 dager

Vårsemester 2025

 • Uke 4 ons-fre, 3 dager
 • Uke 14 ons-fre, 3 dager

Studiet tilbys i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. 

Hvordan søke:
Du søker opptak via Utdanningsdirektoratets nettsider i perioden 1. februar til 1. mars. Etter godkjent opptak gjennom Udir, søker du i lokal EVU-web ved UiT i mai. 

Opptakskrav: 
Søkere må ha en godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen. 

Foto: Torbein Kvil Gamst

Kontaktperson:

Karina Hovrud, ILP

Norsk 2 for 8.-13. trinn, nettbasert


Studiested: Nettbasert. Administreres fra UiT campus Tromsø
Emner: NOR-6004 (Høst 15 stp), NOR-6005 (Vår 15 stp)

Videreutdanningstilbudet er for norsklærere på 8.-13. trinn som ønsker å utvikle sin kompetanse i undervisning i klasserom og på skoler i samfunn preget av språklig mangfold. Studiets hensikt er å styrke lærernes kompetanse i å ivareta verdier, prinsipper og innhold i tråd med Læreplanverket for kunnskapsløftet (LK20) og opplæringsloven. Det første emnet gir en innføring i hva et andrespråk er, og hva som kjennetegner varianter av mellomspråk. Det blir gitt en grundig innføring i ulike andrespråksteorier, og hvordan man kan bruke disse til å analysere norsk språkbruk hos andrespråksinnlærere. Det andre emnet gir en innføring i allmenne teorier om flerspråklig samfunn og individ, forholdet mellom majoritets- og minoritetsspråk, flerspråklig utvikling og individet og kontakt mellom ulike språk. 

Undervisning:
Videreutdanningen består av to emner a 15 studiepoeng, totalt 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres som et nettbasert studium uten fysiske samlinger.  Fagstoffet organiseres i fem moduler i hvert emne som studentene skal arbeide med i forhåndsbestemt rekkefølge. Modulene vil ha muntlige, skriftlige og multimodale tekster som skal danne grunnlag for studentenes læring. Det arrangeres i tillegg webinarer der studenter og faglærere møtes i sann tid for å ta opp aktuelle tema.

Studiet tilbys av faggruppa i nordisk språk ved Institutt for språk og kultur (ISK) og i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. 

Hvordan søke:
Du søker opptak via Utdanningsdirektoratets nettsider i perioden 1. februar til 1. mars. Etter godkjent opptak gjennom Udir, søker du i lokal EVU-web ved UiT i mai. 

Opptakskrav: 
Søkere må ha en godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen eller videregående. I tillegg må søkere ha fullført norsk 1 eller tilsvarende 30 studiepoeng i norsk. 

Foto: mostphoto.com

Faglige spørsmål:
Hilde Sollid, ISK

Studieadministrasjon:
aisi@hjelp.uit.no ISK

Grunnleggende lese-, skrive og matematikkopplæring (GLSM)


Studiested: Tromsø
Emner: VID-6074 (Emne 1,15 stp), VID-6075 (Emne 2,15 stp), VID-6076 (Emne 3,15 stp) & VID-6077 (Emne 4,15 stp)

Studiet bygger på læringstradisjoner fra barnehage og skole der lek og utforskende aktiviteter er sentrale læringsformer. Det er fokus på barns språkutvikling, både muntlig språk og skriftspråkutvikling, og på utvikling av barns matematiske ferdigheter og forståelse. Det faglige innholdet handler særlig om opplæring i norsk og matematikk for 1. – 4. trinn med vekt på begynneropplæring. Studentenes yrkespraksis skal brukes som en del av refleksjonsgrunnlaget i emnet. De skal blant annet prøve ut pedagogiske opplegg i egen klasse.

Studiet er for lærere med førskolelærerutdanning eller barnehagelærerutdanning med minst to års yrkeserfaring fra grunnskolen og som underviser på 1.-4. trinn. Videreutdanningen går over fire semestre og har et omfang på 60 studiepoeng. Undervisningen skal være samlingsbasert der det undervises i ett emne hvert semester med tre samlinger og avsluttende eksamen for hvert emne.

Emne 1: Utforsking, lek og læring i overgangen barnehage skole
Det første emnet er tverrfaglig og tar utgangspunkt i overgangen barnehage – skole. Det faglige innholdet har fokus på barns språkutvikling og begynneropplæring i lesing, skriving og matematikk. Det legges vekt på utforskende arbeidsformer.

Emne 2: Matematikk 1.-4.trinn
Det faglige innholdet i emnet vil være fordelt mellom matematisk kunnskap, kunnskap om elevene sin tenking og kunnskap om undervisning i tema som er relevante for 1. til 4. trinn.

Emne 3: Norsk 1.-4. trinn
Dette emnet handler særlig om ulike metoder i lese- og skriveopplæringa, særlig for 1. til 4. trinn. Studentene vil også få kunnskap om språk og litteratur, særlig barnelitteratur.

Emne 4: Elevmangfold og tilpasset opplæring
Emnet er tverrfaglig og tar utgangspunkt i elevmangfoldet i dagens skole. Tilpasset opplæring, kartlegging, forebygging av lese-, skrive- og matematikkvansker er sentralt. Andre tema er norsk som 2. språk og flerspråklighet. Studentenes skal utvikle sin profesjonsfaglig digitale kompetanse gjennom praktisk arbeid.

Studentene skal ha veiledet praksis, og veiledningen vil i hovedsak foregå digitalt og mellom samlingene. De skal planlegge og gjennomføre undervisning i egen klasse og reflektere over denne sammen med medstudenter og faglærer. Studentene skal også selv organisere kollegaveiledning i egen praksis.

Videreutdanningen skal gi deltakerne formell kompetanse til å undervise i norsk og matematikk på trinn 1.-4. Kursene skal også kvalifisere for opptak til ytterligere videreutdanning i norsk og matematikk, dersom lærerne ønsker det.
Studiet tilbys i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. 

Undervisning:
Samlingene vil foregå onsdag kl. 12.15 -16, torsdag kl. 08.15 – 16 og fredag kl. 08.15 – 14.

VID-6074

 • Uke 38, mandag-onsdag (3 dager)
 • Uke 41, mandag-onsdag (3 dager)
 • Uke 44, mandag-onsdag (3 dager)

VID-6075

 • Uke 3, onsdag - fredag (3 dager)
 • Uke 8, onsdag - fredag (3 dager)
 • Uke 14, onsdag - fredag (3 dager)

VID-6076

 • Uke 37 (halve onsdag + torsdag - fredag)
 • Uke 41 (halve onsdag + torsdag - fredag)
 • Uke 45 (halve onsdag + torsdag - fredag)

VID-6077

 • Uke 4, onsdag - fredag (3 dager)
 • Uke 11, onsdag - fredag (3 dager)
 • Uke 15, onsdag - fredag (3 dager)

 

Hvordan søke:
Du søker opptak via Utdanningsdirektoratets nettsider i perioden 1. februar til 1. mars. Etter godkjent opptak gjennom Udir, søker du i lokal EVU-web ved UiT i mai. 

Opptakskrav: 
Søkere må ha en godkjent utdanning som førskole-/barnehagelærer og minst to års relevant undervisningserfaring på trinn 1-4 etter endt utdanning.

Foto: mostphotos.com

Kontaktperson:

Karina Hovrud, ILP

Tverrfaglige samiske perspektiver i skolen 1.-10. trinn


Studiested: Tromsø 
Emner: VID-6118 
(høst 15 stp.) og VID-6119 (vår 15 stp.)

Studiet vektlegger samiske tverrfaglige perspektiver med særlig vekt på praktiske aktiviteter og bruk av uterommet som ressurs og læringsarena.

Studiet følger en samisk årssyklus for høsting og sanking av lokale naturressurser. Naturressursene vil videre anvendes til mat og håndverk med referanser til samisk kultur og mangfold.

Tilbudet vil ha en praktisk-estetisk overbygning med mat og helse samt kunst og håndverk og dekke tverrfaglige mål i LK20 for bærekraftig utvikling. I tillegg vil studiet ha forankring i naturfag og stedlige kulturpraksiser i samfunnsfag.

Se nærmere oversikt over emnets tema og oppbygning her (pdf).

Samlingsdatoer høstsemesteret 2024 (VID-6118):

 • Uke 37 (tre dager)
 • Uke 43 (tre dager)
 • Uke 46 (tre dager) uke 47

Samlingsdatoer vårsemesteret 2025 (VID-6119):

 • Uke 4 (tre dager)
 • Uke 10 (tre dager)
 • Uke 15 (tre dager)

Studiet tilbys i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. 

Hvordan søke:
Du søker opptak via Utdanningsdirektoratets nettsider i perioden 1. februar til 1. mars. 

Opptakskrav: 
Søkere må ha en godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen.

Kontaktperson:

Karina Hovrud, ILP

Veilederutdanning for lærere i skole og barnehage


Studiested: Tromsø og Alta
Emner: PED-6341
 (høst 15 stp, Tromsø), PED-6342 (vår 15 stp, Alta) eller PED-6343 (vår 15 stp, Tromsø)

Studiet er på 30 studiepoeng og går over to semestre. Studiet består av to emner à 15 studiepoeng, med en grunnmodul som består av en teoretisk og praktisk innføring i veiledning og en valgfri fordypningsmodul. 

Det første emnet (PED-6341) tilbys ved campus Tromsø. Etter jul skal du velge mellom to fordypninger. Den ene fordypningen er en spesialisering inn mot veiledning av studenter og nyutdannede (PED-6342). Dette emnet går kun ved campus Alta. Den andre fordypningen er en spesialisering inn mot profesjonsveiledning av kollegaer (PED-6343). Dette emnet går kun ved campus Tromsø. 

Studiet tar for seg følgende overordnede tema knyttet til veiledning:

 • Veiledning som fagfelt
 • Profesjon og veiledning
 • Organisasjon og lærende kulturer
 • Vitenskapsteori og metode

Studiet gir formell veilederkompetanse. Emnene kvalifiserer for veiledning individuelt og i grupper av studenter i lærerutdanning, nyutdannede lærere og kollegaer. Emnene gir en innføring i pedagogisk veiledning som tilnærming til læring og utvikling.

Undervisning:
Studiet krever aktiv deltagelse i obligatoriske aktiviteter både på samlingene, på egen arbeidsplass, vedbruk av nettbaserte løsninger og selvstudier. Det kreves at deltagerne praktiserer veiledning aktivt gjennom emnet, primært med studenter i praksis, med nyutdannede eller øvrige kollegaer. Samlingene består av en veksling mellom veiledningsøvelser, seminararbeid, faglige innlegg og arbeid med ulike tekster som skal dokumentere utvikling av egne veilednings - og vurderingsferdigheter.

Samlingsdatoer høstsemester 2024

PED - 6341 (Tromsø) 

 • Uke 35: tirsdag og onsdag 27.-28. august
 • Uke 41: tirsdag og onsdag 8.-9. oktober
 • Uke 46: tirsdag og onsdag 12.-13. november

 • Uke 49: onsdag-fredag 4.-6. desember: muntlig eksamen

Samlingsdatoer vårsemester 2025 

PED - 6342 (campus Alta)

 • Uke 8: onsdag og torsdag 19.-20. februar
 • Uke 13: onsdag og torsdag 26.- 27. mars
 • Uke 17: onsdag og torsdag 23.-24. april

 • Uke 22: onsdag 28. mai: skriftlig eksamen

PED - 6343 (campus Tromsø)

 • Uke 8: onsdag og torsdag 19.-20. februar
 • Uke 12: onsdag og torsdag 19.- 20. mars
 • Uke 17: onsdag og torsdag 23.-24. april

 • Uke 22: onsdag 28. mai: skriftlig eksamen

Studiet tilbys i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. 

Hvordan søke:
Du søker opptak via Utdanningsdirektoratets nettsider i perioden 1. februar til 1. mars. 

Opptakskrav og opptaksprosess: 
Søkere må ha en godkjent utdanning som barnehagelærer, grunnskolelærer, lærer i videregående skole eller tilsvarende. I tillegg må søkere dokumentere minst 3 års relevant praksis som lærer etter endt utdanning. 

I Udirs søknadsskjema kan man velge mellom:

 1. 30 stp - høst + vår
 2. 15 stp - høst
 3. 15 stp - vår

Det betyr at om du kun ønsker de første 15 studiepoengene, eller har 15 studiepoeng i veiledning fra før av og kun ønsker del 2 - så er det mulig å velge dette i Udirs søknadsskjema. 

Det betyr at om du har 15 studiepoeng i veiledning fra før av og kun ønsker del 2 - så er det mulig å velge dette i Udirs søknadsskjema. 

Foto: mostphoto.com

Faglig kontaktperson:
Inger Merethe Hansen, ILP

Andre henvendelser:
studie-hsl-ilp@hjelp.uit.no eller ring oss på +47 77620900 (stengt kl 11.30-12.00)

Tysk 1 for 5-10 trinn, nettbasert


Studiested: Nettbasert. Administreres fra UiT campus Tromsø
Emner: TYS-6011 (Høst 15 stp), TYS-6012 (Vår 15 stp)

Tysk 1 er en nettbasert videreutdanning som UiT nå skal gjennomføre for 5.året på rad. Den henvender seg fortrinnsvis til deg som ønsker undervisningskompetanse i tysk på ungdomstrinnet. Men du kan også ta Tysk 1 som et første steg for å kvalifisere deg for undervisning i videregående skole. Det er en stor fordel om du underviser i faget tysk mens du tar utdanningen slik at du kan prøve ut det du har lært med en gang. Uansett må du ha tilgang til en tysk-klasse under studiene for å kunne gjennomføre obligatoriske undervisningsprosjekter. 

Tysk 1 består av 2 emner: TYS-6011 om høsten og TYS-6012 om våren.
Alt du trenger til studiet, vil du finne på vår læringsplattform CANVAS. Lærekreftene på kurset gir tett individuell oppfølging via ukentlige webinarer (se under undervisning) og tilbakemeldinger på muntlige, skriftlige og multimediale innleveringer. Vi legger stor vekt på at det dannes gode og robuste nettverk mellom kursdeltakerne som du også kan bygge på etter studiet. 

Faglig innhold: 

 • innføring i og styrking av basale grammatiske kunnskaper
 • innføring i tyskspråklig litteratur (særlig for barn og ungdom), film og musikk
 • arbeid med didaktiske problemstillinger knyttet til det å undervise i tysk og å lære seg tysk
 • samfunnsforhold i tyskspråklige land
 • å ta språket i bruk i autentiske språkbrukssituasjoner
 • kritisk bruk av tyskspråklige kilder bl.a. for å holde seg a jour om samfunnsforhold
 • bruk av digitale verktøy knyttet til undervisningen

Undervisning:
Tysk 1 er et 100 % nettbasert deltidsstudium, dvs. vi kommer ikke til å ha fysiske samlinger og heller ikke til å ha «eksamen» på campus her i Tromsø. 
Undervisningen starter om høsten i midten av august og går over 12 uker, delt opp i 4 moduler. Deretter følger 3 uker med gjennomføring av eksamensmodulen der alle delene gjennomføres digitale. Vårens kurs starter i januar og avsluttes rundt 1.mai etter 12 uker med undervisningsmoduler og 3 uker med eksamensmodulen og digitale deleksamener.
All undervisning foregår via læringsplattformen CANVAS, med to økter à 60 minutter hver onsdag ettermiddag/kveld: kl. 17.00 - 18.00 og 18.30 - 19.30.
Pensumet er i sin helhet tilgjengelig via læringsplattformen.

Opptak:
Hovedopptaket går via skoleeier og Utdanningsdirektoratet. Søknadsssystemet åpner 1. februar, og søknadsfristen er 1. mars. Se "søknadsfrister" i menyen for mer informasjon.
For ordinært opptak gjennom Utdanningsdirektoratet må du ha godkjent lærerutdanning/pedagogisk utdanning og være tilsatt i skolen, samt ha grunnleggende tyskkunnskaper fra før, tilsvarende vg2-nivå fra videregående skole eller nivå A2 i felles europeisk rammeverk for språk.
Dersom det blir ledige plasser etter at hovedopptaket er gjort, vil vi foreta lokalt suppleringsopptak. Informasjon om eventuelle ledige restplasser blir kunngjort i mai her på våre nettsider.

 

Foto: mostphotos.com

Kontaktperson:

Faglige spørsmål:
Beate Lindemann, ISK

Studieadministrasjon:
aisi@hjelp.uit.no ISK

Mat og helse 1.-10. trinn


Studiested: Tromsø og Alta
Emner: VID-6114 (Tromsø) / VID-6214 (Alta)
(høst 15 stp.) og VID-6115 (Tromsø) / VID-6215 (Alta) (vår 15 stp.)

Studiet er på 30 studiepoeng og går over to semestre. Studiet består av to emner à 15 studiepoeng og inngår i Kompetanse for kvalitet. 

Begge emnene tilbys både ved Campus Alta og Campus Tromsø.

Mangler du formell kompetanse i faget Mat og helse? Dette er en utdanning for deg som allerede underviser i faget og også for deg som ønsker å undervise i mat og helsefaget.

Kurset er samlings- og nettbasert. Det er lagt opp til tre samlinger høst 2023 hvorav en samling er digital, og tre samlinger vår 2024 hvorav en samling er digital.

Høst 2023 handler studiet om mat og ernæring og folkehelse og livsmestring med fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid med mat og måltider. Fagdidaktikk er gjennomgående i hele emnet. Det arbeides med læreplanens innhold og intensjoner.

Vår 2024 Emnet utdyper mat og måltiders kulturelle og miljømessige dimensjoner, og hvordan mat og måltider eksempelvis skolemåltidet, inngår i ulike sammenhenger i skolens virksomhet . Å produsere tradisjonelle og moderne matretter fra samiske og andre lands matkulturer og religioner. Minoritetsmat og urfolksmat i Norge generelt og i egen region spesielt – synliggjøring av kvensk, samisk og nordnorsk matkultur og tradisjoner. Fagdidaktikk er gjennomgående i hele emnet.

Samlingsdatoer høstsemesteret 2023:

Uke 39 

 • Ons 27 september 10.15-16.00
 • Tor 28 september 08.15 – 16.00
 • Fre 29 september 08.15 – 12.00

Uke 44 (digital samling)

 • Man 30 oktober 12.00 -16.00
 • Tirs 31. oktober 08.15 – 16.00
 • Ons 1 november 08.15 – 14.00

Uke 48

 • Onsd 29 nov 10.15 -16.00
 • Tors 30 nov 08.15 – 16.00
 • Fred 1 des 08.15 – 12.00

Eksamen uke 50  (11 og 12 desember)

 

Samlingsdatoer vårsemesteret 2024:

Uke 4 

 • Ons 24 jan 10:15 – 1.600
 • Tors 25 jan 08.15 – 16.00
 • Fred 26 jan 08.15 – 12.00

Uke 9 (Digital samling) 

 • Man 26 febr 10.15 – 16.00
 • Tirs  27 feb 08.15 – 16.00
 • Ons  28 febr 08.15-13.00

Uke 12

 • ons 20 mars 10.15 -16.00
 • tors 21 mars 08.15 – 16.00
 • fred 21 mars 08.15 – 12.00

Uke 15  Eksamen – PBL gruppeeksamen fredag 12. april

Studiet tilbys i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. 

Hvordan søke:
Du søker opptak via Utdanningsdirektoratets nettsider i perioden 1. februar til 1. mars. 

Opptakskrav: 
Søkere må ha en godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen.

Kontaktperson:

Karina Hovrud, ILP

Kunst og håndverk 1.-10 trinn


Studiested: Tromsø 
Emner: VID-6110
(høst 15 stp.) og VID-6111 (vår 15 stp.)

Studiet er delt i to emner, hvert på 15 studiepoeng og er samlingsbasert kombinert med utviklingsprosjekter og praktisk skapende arbeid i materialer på egen skole. Materialer og redskapsutgifter må påberegnes og dekkes av deltaker eller skoleeier. Emne 1 har hovedvekt på arbeider i tredimensjonale uttrykk i harde og plastiske materialer. I emne 2 vektlegges arbeider i myke materialer samt i digitale og todimensjonale uttrykk.  Det legges opp til differensiert opplegg for lærere på 1.-7.trinn og 5.-10. trinn.

Studiearbeidet veksler mellom:

 • teori
 • eget praktisk arbeid
 • faglig utprøving på egen skole
 • didaktisk refleksjon
 • besvarelser og framlegg av arbeidskrav
 • produksjon av utstillinger
 • ekskursjon
 • selvstudium, blant annet erfaringsutvekslinger i digitale kollokviegrupper
 • veiledning


Undervisningen organiseres med 3 fysiske samlinger på hvert emne på campus Tromsø a 3 dager + 2 nettmøter.

Eksamenen på hvert emne er todelt. Den ene delen, teller 40%, består av en skriftlig individuell hjemmeeksamen knyttet til emnerelevant fagteori og fagdidaktikk på om lag 2000 ord. Den andre delen, teller 60%, er en individuell muntlig eksamen på campus Tromsø, ca. 25 minutter, som tar utgangspunkt i kandidatens avsluttende utstilling av egne arbeider produsert i løpet av studiet med logg og portefølje.

 All undervisning er obligatorisk.

Samlingsdatoer høstsemesteret 2023:

 • Uke 36: Onsdag - fredag (3 dager)
 • Uke 41: Onsdag - fredag (3 dager)
 • Uke 45: Tirsdag - nettmøte
 • Uke 47: Onsdag - fredag (3 dager)

 

Samlingsdatoer vårsemesteret 2024:

 • Uke 3: Onsdag - fredag (3 dager)
 • Uke 7: Torsdag - nettmøte
 • Uke 11: Onsdag - fredag (3 dager)
 • Uke 14: Torsdag - nettmøte
 • Uke 17: Onsdag - fredag (3 dager)

 

Pensumlister:

VID-6110

VID-6111

Studiet tilbys i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. 

Hvordan søke:
Du søker opptak via Utdanningsdirektoratets nettsider i perioden 1. februar til 1. mars. 

Opptakskrav: 
Søkere må ha en godkjent lærerutdanning. 

Deltakende lærer må ha tilgang på en klasse i faget kunst og håndverk hvor prosjekter knyttet til studiet kan gjennomføres.

Kontaktperson:

Karina Hovrud, ILP

Tverrfaglige samiske perspektiver i skolen 1.-10. trinn  - Tilbys ikke 2023/2024


Studiested: Tromsø 
Emner: VID-6118
(høst 15 stp.) og VID-6119 (vår 15 stp.)

Studiet vektlegger samiske tverrfaglige perspektiver med særlig vekt på praktiske aktiviteter og bruk av uterommet som ressurs og læringsarena.

Studiet følger en samisk årssyklus for høsting og sanking av lokale naturressurser. Naturressursene vil videre anvendes til mat og håndverk med referanser til samisk kultur og mangfold.

Tilbudet vil ha en praktisk-estetisk overbygning med mat og helse samt kunst og håndverk og dekke tverrfaglige mål i LK20 for bærekraftig utvikling. I tillegg vil studiet ha forankring i naturfag og stedlige kulturpraksiser i samfunnsfag.

Samlingsdatoer høstsemesteret 2023:

 • Uke 37: Onsdag - fredag (3 dager)
 • Uke 43: Onsdag - fredag (3 dager)
 • Uke 46: Onsdag - fredag (3 dager)

Samlingsdatoer vårsemesteret 2024:

 • Uke 4; Onsdag - fredag (3 dager)
 • Uke 10: Onsdag - fredag (3 dager)
 • Uke 15 eller 22: Onsdag - fredag (3 dager)

Studiet tilbys i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. 

Hvordan søke:
Du søker opptak via Utdanningsdirektoratets nettsider i perioden 1. februar til 1. mars. 

Opptakskrav: 
Søkere må ha en godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen.

Kontaktperson:

Karina Hovrud, ILP

Matematikk 1 for 1-7 trinn


Studiested: Tromsø
Emner: VID-6042 
(Høst 15 stp ), VID-6043 (Vår 15 stp)

Studietilbudet består av to emner.
Det første emne omhandler posisjonssystemet, tall og tallforståelse, de fireregningsartene, brøk og desimaltall. Det andre emne tar opp problemløsning, algebra, geometri, måling, statistikk og sannsynlighet. Felles for modulene er fokus på hvordan elevene tenker og hvordan vi kan undervise ved å eksemplifisere, konkretisere og bygge kunnskap steg for steg. Et mål med undervisningen er at aktiviteter som blir prøvd ut skal modellere god undervisningspraksis, og være lett å gjennomføre i egen undervisning. Begynneropplæringen innenfor hvert tema er spesielt vektlagt.

Undervisning:
Studiet har tre samlinger á tre dager i hvert semester. Målet med studiet er å oppnå en dyp og detaljert fortåelse av hva som skal til for å lære matematikken på 1.-7. trinn. For å oppnå dette vil diskusjon og refleksjon i plenum og grupper stå sentralt. I tillegg vil en nettbasert ogranisering brukes til veiledning, drøfting og hverandrevurdering. 

Høstsemester 2023 

 • Uke 36 ons-fre, 3 dager
 • Uke 42 ons-fre, 3 dager
 • Uke 46 ons-fre, 3 dager

Vårsemester 2024 

 • Uke 4 ons-fre, 3 dager
 • Uke 11 ons-fre, 3 dager
 • Uke 17 ons-fre, 3 dager

Studiet tilbys i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. 

Hvordan søke:
Du søker opptak via Utdanningsdirektoratets nettsider i perioden 1. februar til 1. mars. 

Opptakskrav: 
Søkere må ha en godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen.

Foto: mostphoto.com

Kontaktperson:

Karina Hovrud, ILP

Matematikk 1 for 1-10 trinn, nettbasert


Studiested: Nettbasert. Administreres fra UiT campus Tromsø og Samisk Høgskole (Sámegillii)
Emner: VID-6082 (høst 15 stp), VID-6083 (vår 15 stp)

MatematikkMOOC 1 er en nettbasert videreutdanning for deg som arbeider i grunnskolen, og som ønsker undervisningskompetanse i matematikk.

Begge emnene tilbys med tilrettelegging i forhold til samisk gjennom samarbeid med Samisk Høgskole.

MatematikkMOOC 1 består av 2 emner: VID-6082 om høsten og VID-6083 om våren. Det du trenger å vite om studiet vil du få tilgang til på Canvas som er vår læringsplattform gjennom studiet. Før oppstart vil du kunne velge om du ønsker å delta på undervisning som er lagt opp til 1. – 7. trinn eller 5. – 10. trinn. På vitnemålet ditt vil det stå hvilket trinn du har valgt fordypning i.

Studiet er i stor grad lagt opp slik at du kan arbeide selvstendig med de ulike modulene og oppgavene. Du vil likevel bli del av en studiegruppe hvor du møter andre medstudenter i diskusjoner og videomøter. Studiegruppene skal i størst mulig grad legges opp til å være lokale, slik at studenter på samme skole/ i samme område skal kunne tilhøre samme studiegruppe, og på den måten kunne jobbe sammen med både obligatoriske skriftlige innleveringer og studiet som helhet.

Hver studiegruppe vil få tildelt en egen veileder som vil følge deg/dere tett opp gjennom hele studiet, både i diskusjoner, på nettmøter, i arbeidet med pensum og tilbakemelding på skriftlige innleveringer.

Faglig innhold:
Studiet har et matematikkdidaktisk innhold hvor fokuset er på hvordan du som matematikklærer kan legge opp til et utforskende og kreativt matematikklasserom, hvor elevene er aktive i sin egen læringsprosess.

Du vil få innblikk i ulike tema som:

 • Kjerneelementene og begrepet dybdelæring knyttet til LK-20
 • Åpne oppgaver og problemløsning
 • Undervisningskunnskap
 • Realistisk matematikkundervisning
 • Resonnering og argumentasjon
 • Algoritmisk tenkning gjennom programmering og koding

I tillegg vil du få kunnskap om undervisning knyttet til tallforståelse, brøk, desimaltall og algebraisk tenkning. Disse områdene vil være tilpasset til det undervisningstrinnet du har valgt å fordype deg i. Se emneplanen for nærmere utdypning.

Undervisning:
MatematikkMOOC 1 er et 100% nettbasert deltidsstudium uten fysiske samlinger. De eneste obligatoriske møtepunktene er de 5 videomøtene per semester (à 1 – 2 timer pr.møte). Det er ikke fastsatt et fast tidspunkt for disse møtene, og det blir opp til hver enkelt studiegruppe å bli enige om hvilket tidspunkt som passer best for deltakerne.

Undervisningen starter opp i begynnelsen av september, men fra midten av august vil du få tilgang til introduksjonskurset som gir deg en nærmere beskrivelse av både studiet og hvordan plattformen fungerer. Du vil også få mulighet til å bli kjent med dine medstudenter i studiegruppen og din veileder, gjennom presentasjon og videomøte. Vi ønsker at du skal stå best mulig rustet til å starte med det faglige innholdet når det første kurset starter opp, slik at introduksjonskurset vil gi deg svar på de tekniske og administrative spørsmålene/utfordringene som du har.

Hvert semester er delt opp i tre kurs som avsluttes med en 3 – ukers hjemmeeksamen. Alle de skriftlige innleveringene bygger på praksisoppdrag som skal gjennomføres med en gruppe elever, noe som medfører at du er avhengig av å ha tilgang til en klasse/gruppe av elever hvor du kan gjennomføre disse oppdragene.

All undervisning foregår via læringsplattformen. Her vil du finne tilgang til pensum, videoforelesninger, case – filmer og annet faglig innhold.

Opptaksprosess og opptakskrav:
Hovedopptaket går via skoleeier og Utdanningsdirektoratet. Søknadssystemet åpner 1.februar, og søknadsfristen er 1.mars. For ordinært opptak gjennom Utdanningsdirektoratet må du ha godkjent lærerudanning/pedagogisk utdanning og ha tilgang til en klasse/gruppe av elever.Dersom det blir ledige plasser etter at hovedopptaket er gjort, vil vi foreta lokalt suppleringsopptak. Informasjon om eventuelle ledige restplasser blir kunngjort i april/mai på våre nettsider.
Søkere må ha en godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen for å ta studiet.

Foto: mostphoto.com

Kontaktperson:

Karina Hovrud, ILP

Matematikk 2 for 5-10 trinn  - Tilbys ikke 2023/2024


Studiested: Tromsø
Emner: VID-6046
(Høst 15 stp), VID-6047 (Vår 15 stp)

Kunne du tenke deg en videreutdanning med fokus på det fagdidaktiske – og på hvordan du kan legge til rette for et utforskende matematikklasserom, med elever som er aktive i sin egen læringsprosess? Utdanningen er for deg som allerede har 30 stp (eller tilsvarende) i matematikk, og som har tilgang til en klasse/gruppe av elever i studieperioden.

Matematikk 2 for 5.-10. trinn består av 2 emner: VID–6046 om høsten og VID-6047 om våren. 

Faglig innhold:

Du vil få innblikk i ulike tema som:

 • Kjerneelementene og begrepet dybdelæring knyttet til LK-20
 • Matematisk kompetanse
 • Åpne oppgaver og problemløsning
 • Undervisningskunnskap
 • Realistisk matematikkundervisning
 • Vurdering for læring
 • Algoritmisk tenkning gjennom programmering og koding

I tillegg vil du få kunnskap om undervisning knyttet til ulike matematiske emner som algebra og funksjoner, brøk, desimaltall og prosent, geometri, statistikk og sannsynlighet. Se emneplanen for nærmere utdypning.

Undervisning: 
Studiet har tre samlinger á tre dager i hvert semester. Studentene vil få møte et variert utgalg av undervisnings- og læringsformer. I tillegg til forelsninger og seminarer, er Individuelt arbeid, gruppearbeid og tverrfaglig samarbeid rundt matematikkopplæring sentrale arbeidsformer. 

Høstsemester 2023 

 • Uke 37 ons-fre, 3 dager
 • Uke 42 ons-fre, 3 dager
 • Uke 45 ons-fre, 3 dager

Vårsemester 2024 

 • Uke 3 ons-fre, 3 dager
 • Uke 8 ons-fre, 3 dager
 • Uke 15 ons-fre, 3 dager

Studiet tilbys i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. 

Hvordan søke:
Du søker opptak via Utdanningsdirektoratets nettsider i perioden 1. februar til 1. mars. 
Dersom det blir ledige plasser etter at hovedopptaket er gjort, vil vi foreta lokalt suppleringsopptak. Informasjon om eventuelle ledige restplasser blir kunngjort i april/mai på våre nettsider.

Opptakskrav: 
Søkere må ha en godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen. I tillegg må søkere ha fullført matematikk 1 eller tilsvarende 30 studiepoeng i matematikk. 

Foto: mostphoto.com

Kontaktperson:

Karina Hovrud, ILP

Lærerspesialistutdanning for matematikk 1-10 trinn - Tilbys ikke 2023/2024


Emnet tilbys ikke 2023/2024

Engelsk 2 for 5-10 trinn


Studiested: Tromsø
Emner: VID-6086
 (høst 15 stp), VID-6087 (vår 15 stp)

Studiet er rettet mot lærere som ønsker å videreutvikle faglig og pedagogisk kompetanse i engelsk. Studiet består av to emner som begge er nært knyttet til læreplanverket Kunnskapsløftet 2020.

VID-6086 har et språklig fokus, og gir en fordypning i grammatikk, fonetikk og språklæring. Problemstillinger relatert til det flerspråklige klasserom og til engelsk som et globalt språk er sentralt i dette emnet.
VID-6087 fokuserer på bruk av tekst i vid forstand og på hvordan ulike typer tekster fra fortid og nåtid kan brukes i engelskundervisning for utvikling av grunnleggende ferdigheter, for å gi elever innsikt i språklig og kulturelt mangfold og for å utvikle interkulturell kompetanse. Praktiske tilnærminger til læreplanens tverrfaglige tema vies spesiell oppmerksomhet.

Studiet som helhet legger opp til at teori, praksis og didaktisk refleksjon knyttes sammen gjennom ulike oppgaver og gjennom utprøving av konkrete undervisningsopplegg tilpasset elever på mellom- og ungdomstrinnet.

Undervisning:
Studiet er samlingsbasert med til sammen fire fysiske samlinger i Tromsø pluss én uke ved det norske studiesentret i York på vårsemestret (valgfritt). Mellom samlingene er undervisningen nettbasert og forutsetter både selvstendig arbeid og samarbeid mellom deltakerne.

Høstsemester 2023 

 • Uke 38 tirs-fre, 4 dager
 • Uke 45 ons-fre, 3 dager

Vårsemester 2024 

 • Uke 5, ons-fre, 3 dager
 • Uke 10 York
 • Uke 15 ons-fre, 3 dager

Studiet tilbys i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. 

Hvordan søke:
Du søker opptak via Utdanningsdirektoratets nettsider i perioden 1. februar til 1. mars. 

Opptakskrav: 
Søkere må ha en godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen. I tillegg må søkere ha fullført engelsk 1 eller tilsvarende 30 studiepoeng i engelsk. 

Foto: mostphoto.com

Kontaktperson:

Karina Hovrud, ILP

Norsk 1 for 5-10 trinn


Studiested: Tromsø
Emner: VID-6088
 (høst 15 stp) & VID-6089 (vår 15 stp)

Studiets målgruppe er lærere som ønsker å videreutvikle faglig og pedagogisk kompetanse i norsk og i bli bedre rustet til å møte norskfaglige utfordringer i grunnskolen. Studet er for lærere som er tilsatt på mellom- eller ungdomstrinnet. 

Studietilbudet består av to emner á 15 studiepoeng, totalt 30 studiepoeng. Det første emnet legger vekt på følgende områder: Norsk i endring i skrift og tale, skriving og tekst, og kunnskap om og utforsking av språk. I det andre emnet er det følgende temaer som har hovedfokus: leseforståelse og lesestrategier, litteraturdidaktikk og muntlige ferdigheter

Undervisning:
Studiet er samlingsbasert med fem samlinger à tre dager. På samlngene vil undervisninga bli lagt opp rundt forelesninger, diskusjoner, obligatoriske muntlige fremlegg og veiledning knyttet til obligatorisk arbeid. Mellom samlingene må studentene regne med å bruke mye tid til individuelt arbeid og til å delta i gruppearbeid via nett. 

Høstsemester 2023

 • Uke 36 ons-fre, 3 dager
 • Uke 41 ons-fre, 3 dager
 • Uke 47 ons-fre, 3 dager

Vårsemester 2024

 • Uke 4  ons-fre, 3 dager
 • Uke 14 ons-fre, 3 dager

Studiet tilbys i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. 

Hvordan søke:
Du søker opptak via Utdanningsdirektoratets nettsider i perioden 1. februar til 1. mars. 

Opptakskrav: 
Søkere må ha en godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen. 

Foto: Torbein Kvil Gamst

Kontaktperson:

Karina Hovrud, ILP

Norsk 2 for 8-13 trinn, nettbasert


Studiested: Nettbasert. Administreres fra UiT campus Tromsø
Emner: NOR-6004 (Høst 15 stp), NOR-6005 (Vår 15 stp)

Videreutdanningstilbudet er for norsklærere på 8.-13. trinn som ønsker å utvikle sin kompetanse i undervisning i klasserom og på skoler i samfunn preget av språklig mangfold. Studiets hensikt er å styrke lærernes kompetanse i å ivareta verdier, prinsipper og innhold i tråd med Læreplanverket for kunnskapsløftet (LK20) og opplæringsloven. Det første emnet gir en innføring i hva et andrespråk er, og hva som kjennetegner varianter av mellomspråk. Det blir gitt en grundig innføring i ulike andrespråksteorier, og hvordan man kan bruke disse til å analysere norsk språkbruk hos andrespråksinnlærere. Det andre emnet gir en innføring i allmenne teorier om flerspråklig samfunn og individ, forholdet mellom majoritets- og minoritetsspråk, flerspråklig utvikling og individet og kontakt mellom ulike språk. 

Undervisning:
Videreutdanningen består av to emner a 15 studiepoeng, totalt 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres som et nettbasert studium uten fysiske samlinger.  Fagstoffet organiseres i fem moduler i hvert emne som studentene skal arbeide med i forhåndsbestemt rekkefølge. Modulene vil ha muntlige, skriftlige og multimodale tekster som skal danne grunnlag for studentenes læring. Det arrangeres i tillegg webinarer der studenter og faglærere møtes i sann tid for å ta opp aktuelle tema.

Studiet tilbys av faggruppa i nordisk språk ved Institutt for språk og kultur (ISK) og i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. 

Hvordan søke:
Du søker opptak via Utdanningsdirektoratets nettsider i perioden 1. februar til 1. mars. 

Opptakskrav: 
Søkere må ha en godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen eller videregående. I tillegg må søkere ha fullført norsk 1 eller tilsvarende 30 studiepoeng i norsk. 

Foto: mostphoto.com

Faglige spørsmål:
Hilde Sollid, ISK

Studieadministrasjon:
aisi@hjelp.uit.no ISK

Tysk 1 for 5-10 trinn, nettbasert


Studiested: Nettbasert. Administreres fra UiT campus Tromsø
Emner: TYS-6011 (Høst 15 stp), TYS-6012 (Vår 15 stp)

Tysk 1 er en nettbasert videreutdanning som UiT nå skal gjennomføre for 5.året på rad. Den henvender seg fortrinnsvis til deg som ønsker undervisningskompetanse i tysk på ungdomstrinnet. Men du kan også ta Tysk 1 som et første steg for å kvalifisere deg for undervisning i videregående skole. Det er en stor fordel om du underviser i faget tysk mens du tar utdanningen slik at du kan prøve ut det du har lært med en gang. Uansett må du ha tilgang til en tysk-klasse under studiene for å kunne gjennomføre obligatoriske undervisningsprosjekter. 

Tysk 1 består av 2 emner: TYS-6011 om høsten og TYS-6012 om våren.
Alt du trenger til studiet, vil du finne på vår læringsplattform CANVAS. Lærekreftene på kurset gir tett individuell oppfølging via ukentlige webinarer (se under undervisning) og tilbakemeldinger på muntlige, skriftlige og multimediale innleveringer. Vi legger stor vekt på at det dannes gode og robuste nettverk mellom kursdeltakerne som du også kan bygge på etter studiet. 

Faglig innhold: 

 • innføring i og styrking av basale grammatiske kunnskaper
 • innføring i tyskspråklig litteratur (særlig for barn og ungdom), film og musikk
 • arbeid med didaktiske problemstillinger knyttet til det å undervise i tysk og å lære seg tysk
 • samfunnsforhold i tyskspråklige land
 • å ta språket i bruk i autentiske språkbrukssituasjoner
 • kritisk bruk av tyskspråklige kilder bl.a. for å holde seg a jour om samfunnsforhold
 • bruk av digitale verktøy knyttet til undervisningen

Undervisning:
Tysk 1 er et 100 % nettbasert deltidsstudium, dvs. vi kommer ikke til å ha fysiske samlinger og heller ikke til å ha «eksamen» på campus her i Tromsø. 
Undervisningen starter om høsten i midten av august og går over 12 uker, delt opp i 4 moduler. Deretter følger 3 uker med gjennomføring av eksamensmodulen der alle delene gjennomføres digitale. Vårens kurs starter i januar og avsluttes rundt 1.mai etter 12 uker med undervisningsmoduler og 3 uker med eksamensmodulen og digitale deleksamener.
All undervisning foregår via læringsplattformen CANVAS, med to økter à 60 minutter hver onsdag ettermiddag/kveld: kl. 17.00 - 18.00 og 18.30 - 19.30.
Pensumet er i sin helhet tilgjengelig via læringsplattformen.

Opptak:
Hovedopptaket går via skoleeier og Utdanningsdirektoratet. Søknadsssystemet åpner 1. februar, og søknadsfristen er 1. mars. Se "søknadsfrister" i menyen for mer informasjon.
For ordinært opptak gjennom Utdanningsdirektoratet må du ha godkjent lærerutdanning/pedagogisk utdanning og være tilsatt i skolen, samt ha grunnleggende tyskkunnskaper fra før, tilsvarende vg2-nivå fra videregående skole eller nivå A2 i felles europeisk rammeverk for språk.
Dersom det blir ledige plasser etter at hovedopptaket er gjort, vil vi foreta lokalt suppleringsopptak. Informasjon om eventuelle ledige restplasser blir kunngjort i april/mai her på våre nettsider.

 

Foto: mostphotos.com

Kontaktperson:

Faglige spørsmål:
Beate Lindemann, ISK

Studieadministrasjon:
aisi@hjelp.uit.no ISK

Grunnleggende lese-, skrive og matematikkopplæring (GLSM)


Studiested: Tromsø
Emner: VID-6074 (Emne 1,15 stp), VID-6075 (Emne 2,15 stp), VID-6076 (Emne 3,15 stp) & VID-6077 (Emne 4,15 stp)

Studiet bygger på læringstradisjoner fra barnehage og skole der lek og utforskende aktiviteter er sentrale læringsformer. Det er fokus på barns språkutvikling, både muntlig språk og skriftspråkutvikling, og på utvikling av barns matematiske ferdigheter og forståelse. Det faglige innholdet handler særlig om opplæring i norsk og matematikk for 1. – 4. trinn med vekt på begynneropplæring. Studentenes yrkespraksis skal brukes som en del av refleksjonsgrunnlaget i emnet. De skal blant annet prøve ut pedagogiske opplegg i egen klasse.

Studiet er for lærere med førskolelærerutdanning eller barnehagelærerutdanning med minst to års yrkeserfaring fra grunnskolen og som underviser på 1.-4. trinn. Videreutdanningen går over fire semestre og har et omfang på 60 studiepoeng. Undervisningen skal være samlingsbasert der det undervises i ett emne hvert semester med tre samlinger og avsluttende eksamen for hvert emne.

Emne 1: Utforsking, lek og læring i overgangen barnehage skole
Det første emnet er tverrfaglig og tar utgangspunkt i overgangen barnehage – skole. Det faglige innholdet har fokus på barns språkutvikling og begynneropplæring i lesing, skriving og matematikk. Det legges vekt på utforskende arbeidsformer.

Emne 2: Matematikk 1.-4.trinn
Det faglige innholdet i emnet vil være fordelt mellom matematisk kunnskap, kunnskap om elevene sin tenking og kunnskap om undervisning i tema som er relevante for 1. til 4. trinn.

Emne 3: Norsk 1.-4. trinn
Dette emnet handler særlig om ulike metoder i lese- og skriveopplæringa, særlig for 1. til 4. trinn. Studentene vil også få kunnskap om språk og litteratur, særlig barnelitteratur.

Emne 4: Elevmangfold og tilpasset opplæring
Emnet er tverrfaglig og tar utgangspunkt i elevmangfoldet i dagens skole. Tilpasset opplæring, kartlegging, forebygging av lese-, skrive- og matematikkvansker er sentralt. Andre tema er norsk som 2. språk og flerspråklighet. Studentenes skal utvikle sin profesjonsfaglig digitale kompetanse gjennom praktisk arbeid.

Studentene skal ha veiledet praksis, og veiledningen vil i hovedsak foregå digitalt og mellom samlingene. De skal planlegge og gjennomføre undervisning i egen klasse og reflektere over denne sammen med medstudenter og faglærer. Studentene skal også selv organisere kollegaveiledning i egen praksis.

Videreutdanningen skal gi deltakerne formell kompetanse til å undervise i norsk og matematikk på trinn 1.-4. Kursene skal også kvalifisere for opptak til ytterligere videreutdanning i norsk og matematikk, dersom lærerne ønsker det.
Studiet tilbys i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. 

Undervisinig:
Samlingene vil foregå onsdag kl. 12.15 -16, torsdag kl. 08.15 – 16 og fredag kl. 08.15 – 14.

Høstsemester 2023 

Kull 2: (For de som startet opp høsten 2022. VID - 6076)

 • Uke 37: Ons-Fre, 3 dager 
 • Uke 42: Ons-Fre, 3 dager
 • Uke 46 Ons-Fre, 3 dager

Kull 3: (For de som starter høsten 2023. VID - 6074)

 • Uke 36 Man-Ons, 3 dager
 • Uke 39 Man-Ons, 3 dager
 • Uke 44 Man-Ons, 3 dager

Vårsemester 2024 

Kull 2: (For de som startet opp høsten 2022. VID - 6077)

 • Uke 03: Ons-Fre, 3 dager 
 • Uke 11: Ons-Fre, 3 dager 
 • Uke 17: Ons-Fre, 3 dager 

Kull 3: (For de som starter høsten 2023. VID - 6075)

 • Uke 4 Man-Ons, 3 dager
 • Uke 7 Man-Ons, 3 dager
 • Uke 12 Man-Ons, 3 dager

Hvordan søke:
Du søker opptak via Utdanningsdirektoratets nettsider i perioden 1. februar til 1. mars. 

Opptakskrav: 
Søkere må ha en godkjent utdanning som førskole-/barnehagelærer og minst to års relevant undervisningserfaring på trinn 1-4 etter endt utdanning.

Foto: mostphotos.com

Kontaktperson:

Karina Hovrud, ILP

Veilederutdanning for lærere i skole og barnehage


Studiested: Tromsø og Alta
Emner: PED-6341
 (høst 15 stp), PED-6342 (vår 15 stp) eller PED-6343 (vår 15 stp)

Studiet er på 30 studiepoeng og går over to semestre. Studiet består av to emner à 15 studiepoeng, med en grunnmodul som består av en teoretisk og praktisk innføring i veiledning og en valgfri fordypningsmodul. 

Det første emnet (PED-6341) tilbys både ved Campus Alta og Campus Tromsø. Når du søker dette studiet må du når du søker til oss på UiT i mai krysse av for hvilket studiested du helst ønsker på grunnmodulen. Vi har et visst antall studieplasser i Tromsø og Alta. Dersom det er fullt på ett campus, vil du kunne få tilbud på det andre dersom det er ledige studieplasser der. Etter jul skal du velge mellom to fordypninger. Den ene fordypningen er en spesialisering inn mot veiledning av studenter og nyutdannede (PED-6342). Dette emnet går kun ved campus Alta. Den andre fordypningen er en spesialisering inn mot profesjonsveiledning av kollegaer (PED-6343). Dette emnet går kun ved campus Tromsø. 

Studiet tar for seg følgende overordnede tema knyttet til veiledning:

 • Veiledning som fagfelt
 • Profesjon og veiledning
 • Organisasjon og lærende kulturer
 • Vitenskapsteori og metode

Studiet gir formell veilederkompetanse. Emnene kvalifiserer for veiledning individuelt og i grupper av studenter i lærerutdanning, nyutdannede lærere og kollegaer. Emnene gir en innføring i pedagogisk veiledning som tilnærming til læring og utvikling.

Undervisning:
Studiet krever aktiv deltagelse i obligatoriske aktiviteter både på samlingene, på egen arbeidsplass, vedbruk av nettbaserte løsninger og selvstudier. Det kreves at deltagerne praktiserer veiledning aktivt gjennom emnet, primært med studenter i praksis, med nyutdannede eller øvrige kollegaer. Samlingene består av en veksling mellom veiledningsøvelser, seminararbeid, faglige innlegg og arbeid med ulike tekster som skal dokumentere utvikling av egne veilednings - og vurderingsferdigheter.

Samlingsdatoer høstsemester 2023

PED - 6341 (Tromsø) 

 • Uke 36 tirs-ons, 2 dager
 • Uke 42 tirs-ons, 2 dager
 • Uke 46 tirs-ons, 2 dager
 • Uke 49 Eksamen

NB! Grunnet for lavt studentgrunnlag, har vi ikke mulighet til å kjøre emnet i Alta høsten 2023.

Samlingsdatoer vårsemester 2024 

PED - 6342 (Alta) 

 • Uke 4 ons-tors, 2 dager
 • Uke 11 ons-tors, 2 dager
 • Uke 16 ons-tors, 2 dager
 • Uke 19 Eksamen

PED - 6343 (Tromsø) 

 • Uke 8 ons-tors
 • Uke 12 ons-tors
 • Uke 18 tors - fre
 • Uke 22 Eksamen

Studiet tilbys i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. 

Hvordan søke:
Du søker opptak via Utdanningsdirektoratets nettsider i perioden 1. februar til 1. mars. 

Opptakskrav og opptaksprosess: 
Søkere må ha en godkjent utdanning som barnehagelærer, grunnskolelærer, lærer i videregående skole eller tilsvarende. I tillegg må søkere dokumentere minst 3 års relevant praksis som lærer etter endt utdanning. 

I Udirs søknadsskjema kan man velge mellom:

 1. 30 stp - høst + vår
 2. 15 stp - høst
 3. 15 stp - vår

Det betyr at om du kun ønsker de første 15 studiepoengene, eller har 15 studiepoeng i veiledning fra før av og kun ønsker del 2 - så er det mulig å velge dette i Udirs søknadsskjema. 

Det betyr at om du har 15 studiepoeng i veiledning fra før av og kun ønsker del 2 - så er det mulig å velge dette i Udirs søknadsskjema. 

Foto: mostphoto.com

Faglig kontaktperson:
Inger Merethe Hansen, ILP

Andre henvendelser:
studie-hsl-ilp@hjelp.uit.no eller ring oss på +47 77620900 (stengt kl 11.30-12.00)

Alle studiene har søknadsfrist 01. mars på Utdanningsdirektoratets nettsider
 
 

Alle søkere til Utdanningsdirektoratet som har blitt prioritert av skoleeier og Utdanningsdirektoratet er garantert plass på studiet, så fremt man dekker opptakskravene.
Når man har fått godkjent søknaden av Utdanningsdirektoratet må man registrere seg på UiTs EVU-web innen midten av mai.

Studiene er også åpen for andre søkere enn de som har blitt godkjent av Utdanningsdirektoratet, men søkere bør være klar over følgende:

 • Søkere må være kvalifisert for studiet
 • Søkere må ha et ansettelsesforhold i skolen 2024/2025. 
 • Søkere/skoleeiere som ikke har fått godkjent søknaden til Utdanningsdirektoratet vil ikke få stipend/vikarmidler.
 • På studier med begrensede studieplasser gjelder "først til mølla"-prinsippet. De som søker først får plass på studiet.

Søkere registrerer seg på EVU-web innen midten av mai.

For alle studiene kreves det fullført lærerutdanning eller annen pedagogisk utdanning. Alle søkere må også være i et ansettelsesforhold i skolen som tillater at pedagogiske opplegg kan utprøves i egen klasse. Matematikk, engelsk og norsk på nivå 2 krever minimum matematikk/engelsk/norsk 1 eller tilsvarende 30 studiepoeng innenfor matematikk, engelsk eller norsk. På lærerspesialistutdanninga i matematikk kreves det 60 studiepoeng i matematikk/matematikkdidaktikk. På studiet Veiledning for lærere i skole og barnehage på søkere dokumentere minimum 3 år relevant praksis som lærer. På studiet GLSM må søkere dokumentere minst 2 års relevant undervisningserfaring fra trinn 1-4.

Dersom man har tatt lærerutdanningen ved et annet sted enn UiT (eller de høgskolene som har fusjonert med UiT), må denne dokumentasjonen sendes inn/lastes opp elektronisk.
Dette gjelder også dokumentasjon på fullført videregående opplæring.

Søkere vil kunne få stipend eller delvis fri med lønn, samt dekt vikarmidler ved å søke til Udir.
Les mer på Udirs sider om finansiering.

Kontaktpersoner:
Lars Aage Rotvold, studieprogramleder på videreutdanning, ILP

Karina Hovrud, lederstøtte etter- og videreutdanning, ILPDet er ledige studieplasser på videreutdanningene under. Søknadsfrist 15. juni. Førstemann til mølla! 

Mat og helse 1.-10. trinn (trykk her for å søke)

Opptakskrav som må dokumenteres er:

 • godkjent lærerutdanning

Matematikk 1 for 1.-10. trinn (trykk her for å søke)

Opptakskrav som må dokumenteres er:

 • godkjent lærerutdanning

Norsk 1 for 5.-10. trinn (trykk her for å søke)

Opptakskrav som må dokumenteres er:

  • godkjent lærerutdanning

Tverrfaglige samiske perspektiver i skolen 1.-10. trinn (trykk her for å søke)

Opptakskrav som må dokumenteres er:

 • godkjent lærerutdanning

Veiledning for lærere i skole og barnehage (trykk her for å søke)

Opptakskrav som må dokumenteres er:

 • godkjent lærerutdanning/barnehagelærerutdanning
 • minst 3 års relevant praksis som lærer etter endt utdanning


Regionale tilbud for lærere

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk vurderer fra år til år hvilke fagfelt som har behov for videreutdanninger. På bakgrunn av dette setter ILP opp studier i ulike regioner i Troms og Finnmark.   ILP har utlyst regionale tilbud i Engelsk, Norsk og Matematikk i Kirkenes, Alta, Hammerfest, Finnsnes, Harstad, Narvik og nettbasert de siste årene. Hvor studiene tilbys varierer fra år til år.

Skoleeier betaler for studiet, og får dette refundert av Utdanningsdirektoratet. Søker må dermed registrere en søknad både ved UiT og hos Utdanningsdirektoratet som "annet studietilbud". 

Studiene er finansiert gjennom Utdanningsdirektoratet. Det medfører at søkere til disse studiene må søke på Utdanningsdirektoratets nettsider innen 1.mars i tillegg til UiTs søknadssider. Søknadssidene til UDIR åpner 1.februar, og UiTs åpner i starten av februar.LP tilbyr 2 regionale tilbud for studieåret 2024/25 innenfor videreutdanningsstrategien Kompetanse for kvalitet; 

 • VID-6090/1 Engelsk 1 for 1–7 trinn Sted; Finnsnes 
 • VID-6090/1 Engelsk 1 for 1-7 trinn Sted; Alta 

Disse videreutdanningene er på 30 stp. over to semestre. 

UiT må ha minimum 12 deltagere på hvert sted for å igangsette tilbudet.  UiT v/ILP inngår bindende avtale med skoleeier om hvor mange som skal delta fra hver enkelt kommune. I tillegg dekker Utdanningsdirektoratet vikarmidler til skoleeier. Les mer om vikarmidler på Utdanningsdirektoratet nettsider. 

Opptakskrav:
Fullført lærerutdanning eller tilsvarende er kravet til opptak. I tillegg må deltageren ha tilknytning til en skole med 1-7 trinn. Dette gjelder også for søkere med godkjent førskole-/barnehagelærerutdanning. 

Samlingsdatoer høst 2024:

 • Uke 38: tirsdag - torsdag (2 og ½ dag)
 • Uke 42: tirsdag - torsdag (2 og ½ dag)
 • Uke 45:  tirsdag - torsdag (2 og ½ dag)

Samlingsdatoer vår 2025:

Kommer

Finansiering:
De regionale tilbudene er finansiert gjennom studieavgift, men Utdanningsdirektoratet har forpliktet seg å dekke hele studieavgiften. Skoleeier blir fakturert for studieavgiften, og får dette refundert fra Utdanningsdirektoratet. For studieåret 2024/25 er denne studieavgiften på 37.000 pr semester (74.000 for 30 stp.). 

Søknadsprosess:
Man må søke både på Utdanningsdirektoratet sine nettsider og UiTs EVU-web innen søknadsfristen 1.mars 2024

Før du sender søknaden skal du ha informert din rektor om hva du søker på.  Din skoleeier må godkjenne/prioritere søknaden etter at den er registrert i Utdanningsdirektoratets system. 

Kontaktperson:

Nina Teistevoll nina.teistevoll@uit.no

Emneansvarlig:

Hilde Brox hilde.brox@uit.no Søknaden registreres på Utdanningsdirektoratets nettsider OG på UiTs EVU-web.

Søknadsside Utdanningsdirektoratet 
Søknadsside UiT
 (tilgjengelig fra 1. februar)

Opptakskrav:

 • Fullført lærerutdanning
  • Videreutdanninger for 1-7 trinn er også åpen for førskolelærere/barnehagelærere
  • Videreutdanninger for 5-10 trinn er også åpen for lærere med PPU eller lektorutdanning (8-13 trinn)
 • Opptak på nivå 2, f.eks. Matematikk 2, når det tilbys krever fullført 30 stp. på nivå 1 i faget fra før.
 • Ansettelsesforhold som lærer
 • Godkjent søknad hos skoleeier og UDIR gjennom Kompetanse for kvalitet.


Tilskuddsordningene

I 2021 ble lokal kollektiv kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring forskriftsfestet (Lovforskrift). Den nye ordningen for lokal kompetanseutvikling omtales som tilskuddsordningene. Tilskuddsordningene gir barnehage- og skoleeiere mulighet til å melde behov for midler til kompetanseutvikling i egne virksomheter. Midlene kan brukes til å vurdere, planlegge og gjennomføre kompetansetiltak. Det er etablert tre ulike ordninger: Rekomp, Dekomp og Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Felles for de tre ordningene er at samarbeid med en UH- aktør er et premiss for å få midler til utvikling. ILP har en sentral posisjon i tilskuddsordningene i Nord-Norge.  

Ved UiT samarbeider vi med andre kompetansemiljøer, både lokale, regionale og nasjonale i kollektiv kompetanseutvikling for barnehage og skole. Dette betyr at det er mulig å inngå partnerskap med UiT, og samtidig samarbeide med andre kompetansemiljøer. Som en del av vår rolle bidrar vi i prosessen med å finne andre relevant bidragsytere i samarbeidet. Formålet er her å utvikle både barnehage- og skolefeltet og vår egen rolle som lærerutdanner.Rekomp 

Regional kompetanseutvikling for barnehager (Rekomp) har som mål å styrke den kollektive kompetansen i barnehager ut fra lokalt definerte behov.  

Søknad om midler, gjennomføring og rapportering skal skje i samarbeid med universitet eller høyskole. Frist for søknad er 1. desember. Beslutninger om tildeling gjøres innen 15. mars. Midlene fordeles innen 15. april. Frist for rapportering er 15. juni. På følgende nettside fra Udir kan du lese mer om Tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling i barnehagen. Ta kontakt med oss på ILP eller Statsforvalteren dersom du har spørsmål. 

Leder for Rekomp:

Mariann Andersen
Universitetslektor v/ Institutt for lærerutdanning og pedagogikkDekomp 

Desentralisert kompetanseutviking for skole (Dekomp) har som mål å styrke den kollektive kompetansen i skolen ut fra lokalt definerte behov. 

Søknad om midler, gjennomføring og rapportering skal skje i samarbeid med universitet eller høyskole. Frist for søknad er 1. desember. Beslutninger om tildeling gjøres innen 15. mars. Midlene fordeles innen 15. april. Frist for rapportering er 15. juni. På følgende nettside fra Udir kan du lese mer om Tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling i skole.Ta kontakt med oss på ILP eller Statsforvalteren dersom du har spørsmål. 

Ledere for Dekomp:

Vibeke Øie
Universitetslektor i norsk/ Phd.stipendiat i pedagogikk

Rasmus Tørnes Karstad
Universitetslektor i naturfagKompetanseløftet 

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis (Kompetanseløftet) omfatter hele laget rundt og med barna og elevene. Kompetanseløftet skal forebygge utenforskap, fange opp utfordringer og gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle, inkludert de som har behov for særskilt tilrettelegging. Kompetanseløftet har en bred målgruppe, og omfatter både kommuner, fylkeskommuner og private eiere, ledere og ansatte i barnehage og skole. Målgruppe er også PP-tjenesten og det tverrfaglige støttesystemet som inngår i laget rundt barnet og eleven.

Gjennom kompetanseløftet skal kompetanse innen følgende områder styrkes:

 • Spesialpedagogiske områder
 • Inkludering
 • Tverrfaglig samhandling og organisering
 • Ledelse og organisasjonsutvikling  

Søknad om midler, gjennomføring og rapportering skal skje i samarbeid med universitet eller høyskole. Frist for søknad er 1. desember. Beslutninger om tildeling gjøres innen 15. mars. Midlene fordeles innen 15. april. Frist for rapportering er 15. juni. På følgende nettside fra Udir kan du lese mer om Tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling i kompetanseløftet i barnehage og/eller skole. Ta kontakt med oss på ILP eller Statsforvalteren dersom du har spørsmål.

Leder for Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Eirin Gamst-Nergård
Universitetslektor v/ Institutt for lærerutdanning og pedagogikkKompetanse for fremtidens barnehager

Gjennom ordningen Kompetanse for fremtidens barnehager kan barnehageeier og ansatte i barnehagen søke om støtte til å heve sin formelle kompetanse. Målbevisst kompetansebygging i barnehagesektoren er viktig for at alle barn skal få et barnehagetilbud av høy kvalitet. UiT tilbyr videreutdanninger for barnehagelærere gjennom denne ordningen. 

 Alle barn bør ha et godt barnehagetilbud, uansett hvor de bor og hvilken barnehage de går i. Det er store variasjoner i kvaliteten på barnehagetilbudene. Den nye rammeplanen som trådte i kraft høsten 2017 er ett av flere viktige skritt i retningen av et godt barnehagetilbud for alle barn. Målrettet kompetansebygging er en sentral del av utviklingen i barnehagen, og her er ordningen Kompetanse for fremtidens barnehage en viktig kompetansestrategi for å oppnå kravene i rammeplanen. 

Under "våre studier" finner du tilbudene vi har på UiT. Emnebeskrivelser med informasjon om studiets innhold og samlingsdatoer ligger også her. Søknaden registreres på Utdanningsdirektoratets nettsider og på EVU-web ved UiT.

Les mer om strategien herVeilederutdanning for praksislærere i barnehagen

Studiested: Tromsø
Emner: PED-6327
 (høst og vår 30 stp)

Studiet er samlingsbasert og går over to semestre. Emnet er delvis nettbasert og samlingsbasert med tre fysiske samlinger pr semester. Hver samling går over to dager.

Studiet gir formell veilederkompetanse. Det er utformet for å møte sentrale føringer om veilederkompetanse for barnehagelærere i praksisfeltet.

Faglig innhold:

 • Veiledning som fagfelt 
  • Tradisjoner, begreper og praktiske tilnærminger 
  • Kunnskapssyn, danning og læring i veiledning 
  • Grunnleggende veiledningsferdigheter 
  • Refleksjon i veiledning 
  • Kommunikasjon og relasjon  
 • Profesjon og veiledning 
  • Profesjonsutvikling 
  • Profesjonsetikk og digital kompetanse 
  • Makt og asymmetri i veiledning 
  • Styrking og mestring i veiledning for profesjonsutviklingen 
 • Organisasjon og lærende kulturer 
  • Kollektiv og individuell profesjonsutvikling og læring 
 • Vitenskapsteori og metode 
  • Metoder for egen og andres utvikling 
  • Aksjonsforskningsstrategier 

Undervisning:
Studiet krever aktiv deltagelse i obligatoriske aktiviteter både på samlingene, på egen arbeidsplass, vedbruk av nettbaserte løsninger og selvstudier. Det kreves at deltagerne praktiserer veiledning aktivt gjennom emnet, primært med studenter i praksis, med nyutdannede eller øvrige kollegaer. Samlingene består av en veksling mellom veiledningsøvelser, seminararbeid, faglige innlegg og arbeid med ulike tekster som skal dokumentere utvikling av egne veilednings - og vurderingsferdigheter.

Samlingsdatoer høstsemester 2024 

 • Uke 38: onsdag og torsdag 18.-19. september
 • Uke 43: onsdag og torsdag 23.-24. oktober
 • Uke 47: onsdag og torsdag 20.-21. november

Samlingsdatoer vårsemester 2025 

 • Uke 2: tirsdag og onsdag 7.-8. januar
 • Uke 9: tirsdag og onsdag 25.-26. februar
 • Uke 15: tirsdag og onsdag 8.-9. april
 • Uke 18: onsdag 30. april - Skriftlig eksamen
 • Uke 21: onsdag-fredag 21.-23. mai - Muntlig eksamen

Studiet tilbys i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. 

Hvordan søke:
Du søker opptak via Utdanningsdirektoratets nettsider i perioden 1. februar til 1. mars. 

Opptakskrav: 
Søkere må ha en godkjent utdanning som førskolelærer/barnehagelærer eller tilsvarende. I tillegg må søkere dokumentere minst 3 års relevant praksis som barnehagelærer etter endt utdanning. 

Foto: mostphoto.com

Kontaktperson:
Karina Hovrud, ILPVeilederutdanning for praksislærere i barnehagen


Studiested: Tromsø
Emner: PED-6327
 (høst og vår 30 stp)

Studiet er samlingsbasert og går over to semestre. Emnet er delvis nettbasert og samlingsbasert med tre fysiske samlinger pr semester. Hver samling går over to dager.

Studiet gir formell veilederkompetanse. Det er utformet for å møte sentrale føringer om veilederkompetanse for barnehagelærere i praksisfeltet.

Faglig innhold:

 • Veiledning som fagfelt 
  • Tradisjoner, begreper og praktiske tilnærminger 
  • Kunnskapssyn, danning og læring i veiledning 
  • Grunnleggende veiledningsferdigheter 
  • Refleksjon i veiledning 
  • Kommunikasjon og relasjon  
 • Profesjon og veiledning 
  • Profesjonsutvikling 
  • Profesjonsetikk og digital kompetanse 
  • Makt og asymmetri i veiledning 
  • Styrking og mestring i veiledning for profesjonsutviklingen 
 • Organisasjon og lærende kulturer 
  • Kollektiv og individuell profesjonsutvikling og læring 
 • Vitenskapsteori og metode 
  • Metoder for egen og andres utvikling 
  • Aksjonsforskningsstrategier 

Undervisning:
Studiet krever aktiv deltagelse i obligatoriske aktiviteter både på samlingene, på egen arbeidsplass, vedbruk av nettbaserte løsninger og selvstudier. Det kreves at deltagerne praktiserer veiledning aktivt gjennom emnet, primært med studenter i praksis, med nyutdannede eller øvrige kollegaer. Samlingene består av en veksling mellom veiledningsøvelser, seminararbeid, faglige innlegg og arbeid med ulike tekster som skal dokumentere utvikling av egne veilednings - og vurderingsferdigheter.

Samlingsdatoer høstsemester 2023 

 • Uke 38: Tor-Fre
 • Uke 43: Tor-Fre
 • Uke 47: Tor-Fre

Samlingsdatoer vårsemester 2024 

 • Uke 2: Tir-Ons
 • Uke 9: Tir-Ons
 • Uke 15: Ons-tors

Eksamen skriftlig: Uke 18 (29.04)

Eksamen muntlig: Uke 21 (onsdag - fredag)

Studiet tilbys i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. 

Hvordan søke:
Du søker opptak via Utdanningsdirektoratets nettsider i perioden 1. februar til 1. mars. 

Opptakskrav: 
Søkere må ha en godkjent utdanning som førskolelærer/barnehagelærer eller tilsvarende. I tillegg må søkere dokumentere minst 3 års relevant praksis som barnehagelærer etter endt utdanning. 

Foto: mostphoto.com

Kontaktperson:
Karina Hovrud, ILP

Søknadsfrist 01.mars

Søknaden registreres på Utdanningsdirektoratets nettsider

For søkere via Utdanningsdirektoret med søknadsfrist 01.mars vil barnehageeier bli kompensert for vikarutgifter for ansatte som velger å ta videreutdanning.

Når man har fått godkjent søknaden av Utdanningsdirektoratet må man registrere seg på UiTs EVU-web innen midten av mai.

For å få opptak må man dekke ett av følgende opptakskrav:

 • Fullført førskolelærerutdanning
 • Fullført barnehagelærerutdanning
 • Fullført annen pedagogisk utdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk og småbarnspedagogikk

For studiet PED-6327 Veiledning for praksislærere i barnehagen gjelder også opptakskravet:

 • Søkere må dokumentere minst 3 års relevant praksis som barnehagelærer etter endt utdanning. 

Kontaktpersoner:
Monica Nymoen Hansen, studieprogramleder på videreutdanning, ILPSpesialpedagogikk

Spesialpedagogikk er et fagområde som gir deg kunnskaper og ferdigheter til å forebygge og tilrettelegge for en god utvikling og læring for barn, unge og voksne med særlige behov.

UiT Norges arktiske universitet tilbyr flere emner innenfor spesialpedagogikk som kan være relevante for deg som ønsker økt kompetanse innenfor fagfeltet. Enkelte av emnene er samlingsbaserte og passer dermed bra for videreutdanningsstudenter. Andre spesialpedagogikkemner har ukentlig undervisning.Institutt for vernepleie tilbyr 9 videreutdanningsemner innen spesialpedagogikk, samlingsbasert i Harstad.
Emnene er relevant for målgrupper innen barnehage, skole, samt innen helse- og omsorgssektor.
Det rulleres fra semester til semester hvilke emner som tilbys.
Les mer studieprogramsiden til Videreutdanningsemner i spesialpedagogikkInsitutt for lærerutdanning og pedagogikk tilbyr en samlingsbasert mastergrad i spesialpedaogikk i Alta og Tromsø.
Man kan ta studieprogrammet på heltid eller deltid ved siden av jobb, men det er også mulig å ta et utvalg av enkelte relevante emner i Alta dersom man ikke har behov for å fullføre en hel grad.

For å ta emnene på 3000-nivå (masternivå) i Alta trenger man en enkeltemnestudierett på masternivå (kode 9371). Opptakskravet til denne studieretten er fullført utdanning som lærer/førskolelærer/barnevernspedagog/spesialpedagog. I tillegg må man ha 10 studiepoeng i samfunnsvitenskapelig metode tilsvarende UiTs STV-1050. Se programsiden for master i spesialpedagogikk for mer opptaksdetaljer. Når man søker må man skrive inn hvilket/hvilke emner man skal ta i kommentarfeltet.

NB: Enkelte emner har obligatoriske forkunnskapskrav. Følg lenkene under, eller søk opp emnet i emnekatalogen for detaljert informasjon om emnet. 

Søk på den lokale søknadsweben før 1.juni (for å få studierett til høst- og vårsemesteret) eller 1.desember (for å få studierett til vårsemesteret). 

Emner som er tilgjengelige som enkeltemner på masternivå: 

Høstsemester

 • PED-3031 Inkludering og tilpasset opplæring (Alta)
 • PED-3032 Innovasjon, utviklingsarbeid og prosjektledelse i spesialpedagogisk arbeid (Alta)
 • PED-3039 Rådgivning og samarbeid (Tromsø/Alta)
 • PED-3061 Psykisk helse (Tromsø)

 UiT tilbyr en bachelorgrad i spesialpedaogikk i Tromsø. Studiet har for det meste ukentlig campusundervisning, men enkelte emner er samlingsbaserte.

For å ta emnene på 1000- og 2000-nivå i Tromsø trenger man en enkeltemnestudierett på bachelornivå (kode 9199). Studierett til enkeltemner på lavere nivå krever kun generell studiekompetanse. Lederutdanning for styrere i barnehagen

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet tilbyr UiT- Norges arktiske universitet ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen. Studiet er på 30 studiepoeng og er organisert med studiesamlinger fordelt over 3 semester. Fullført studie vil kunne innpasses i masterstudier som omhandler utdanningsledelse. Mer informasjon om selve studiet finner du under "våre studier". 

Se brosjyre om studiet her (gjelder kull 11 2024-2025).VÅRT SYN PÅ BARNEHAGELEDELSE

En god styrer må ha kunnskaper og visjoner for barnehagen han/hun leder og en strategi/handlingskompetanse for å omsette visjoner i praksis. Både visjoner og strategi må ta utgangspunkt i barnehagens samfunnsmandat og de må være forankret i hele personalgruppen om de skal kunne omsettes i praksis.

Styrer må være bevisst sin rolle og kontinuerlig utøve ledelse på en kvalitativ god måte – og barnehagen må være i en prosess der viljen og evnen til utvikling, endring og læring står sentralt i hele personalgruppen – være en lærende organisasjon.
Dette er en forutsetning for å sikre at man sammen kan gjøre barnehagens samfunnsmandat til virkelighet slik at barna får et godt omsorgs-, lek- og læringsmiljø slik lovverket og ny Rammeplan gir føringer for.

Barnehagen som system preges av at det er ulike profesjonsgrupper som jobber sammen i et tett og sammenvevd system. I tillegg har barnehager en tradisjon for “ flat” ledelsesstruktur/ en likhetskultur, hvor de ulike yrkesgruppene i hovedsak har like mye innflytelse på arbeidshverdagen. Denne måten å lede på gir store utfordringer og er ikke hensiktsmessig i dagens komplekse barnehagestruktur. Både økt barnehageutbygging, større barnehager, samt samfunnsmessige krav og forventninger til barnehagen gjør at barnehagen må framstå mer profesjonelt. 

Les mer på Utdanningsdirektoratets nettsider

 Studiested: Tromsø 
Emner: VID-6332 
(30 stp)

Hva handler studiet om? 
Studiet har som hovedmål å bidra i kompetanseutviklingen slik at du som styrer kan lede, utvikle og kvalitetssikre arbeidet i barnehagen. Å lede en barnehage byr på komplekse utfordringer som krever kunnskaper om og trening i ulike former for situasjonstilpassing. Barnehagen trenger visjonære og handlende styrere som kan lede læringsprosesser gjennom involvering, delegering og ansvarliggjøring. 

Styrere trenger både evne til relasjonsbygging, innsikt i ulike tilnærminger til ledelse, samt trening i bruk av ulike ledelsesverktøy. Lederutdanning for styrere i barnehagen støtter seg til grunnleggende innsikter i organisasjonsteori og relasjonell ledelse knyttet opp mot egen lederutvikling. Målet med studiet er å kvalitetsikre det pedagogiske tilbudet i barnehagen til beste for barna. 

 

Hvem kan søke?

Styrere (fagleder, daglig leder) og assisterende styrere som har faglig, administrativt og personalansvar i barnehage.

Arbeidsmåter
Sammenheng mellom samlinger og mellomperiodearbeid er et viktig element i vår gjennomføring. Følgende modell med temasamlinger, individuelt og gruppebasert mellomarbeid llustrere dette:

Samlingene er tematiske hvor det gis forelesninger tilknyttet de ulike temaene gitt av UiT-  Norges Arktiske Universitet og aktuelle eksterne forelesere. Det legges inn tid og rom for erfaringsutveksling og drøftinger, hvor ekstern samarbeidspartner bidrar i ferdighetstreningen. Her gis dere mulighet til å reflektere over og utvikle egen lederrolle i en barnehagefaglig kontekst.
Dere jobber i basis- og skrivegrupper gjennom hele studiet, og hver gruppe får egen veileder som har ansvar for både for prosess og den akademiske delen av utdanningen.

Organisering
Samlingene er lagt til The Edge hotell i Tromsø sentrum. Dagpakker dekkes for alle. For tilreisende dekkes også to overnattinger.

Samlingsdatoer 

Høst 2024:

 • 27.-29. august
 • 5.-7. november

Vår 2025

 • 28.-30. januar
 • 11.-13. mars
 • 20.-22. mai

Høst 2025

 • 9.-11. september
 • 18.-20. november

Tema

• Rollen som styrer og leder av barnehagen som organisasjon og institusjon

• Barnehagen som pedagogisk virksomhet og lærende organisasjon

• Utviklings-, endringsprosesser og læringskulturer

• Tidlig innsats og inkluderende barnehage miljø

• Styring, ledelse og samarbeid med andre relevante institusjoner.

 

Se brosjyre om studiet her (gjelder kull 11 2024-2025).

 

Kontaktperson:

Koordinering og ledelse av studiet: 
Lars Aage Rotvold 

Studieadministrasjon:
studie-hsl-ilp@hjelp.uit.no Studiested: Tromsø 
Emner: VID-6332 
(30 stp)

Hva handler studiet om? 
Studiet har som hovedmål å bidra i kompetanseutviklingen slik at du som styrer kan lede, utvikle og kvalitetssikre arbeidet i barnehagen. Å lede en barnehage byr på komplekse utfordringer som krever kunnskaper om og trening i ulike former for situasjonstilpassing. Barnehagen trenger visjonære og handlende styrere som kan lede læringsprosesser gjennom involvering, delegering og ansvarliggjøring. 

Styrere trenger både evne til relasjonsbygging, innsikt i ulike tilnærminger til ledelse, samt trening i bruk av ulike ledelsesverktøy. Lederutdanning for styrere i barnehagen støtter seg til grunnleggende innsikter i organisasjonsteori og relasjonell ledelse knyttet opp mot egen lederutvikling. Målet med studiet er å kvalitetsikre det pedagogiske tilbudet i barnehagen til beste for barna. 

 

Hvem kan søke?

Styrere (fagleder, daglig leder) og assisterende styrere som har faglig, administrativt og personalansvar i barnehage.

Arbeidsmåter
Sammenheng mellom samlinger og mellomperiodearbeid er et viktig element i vår gjennomføring. Følgende modell med temasamlinger, individuelt og gruppebasert mellomarbeid llustrere dette:

Samlingene er tematiske hvor det gis forelesninger tilknyttet de ulike temaene gitt av UiT-  Norges Arktiske Universitet og aktuelle eksterne forelesere. Det legges inn tid og rom for erfaringsutveksling og drøftinger, hvor ekstern samarbeidspartner bidrar i ferdighetstreningen. Her gis dere mulighet til å reflektere over og utvikle egen lederrolle i en barnehagefaglig kontekst.
Dere jobber i basis- og skrivegrupper gjennom hele studiet, og hver gruppe får egen veileder som har ansvar for både for prosess og den akademiske delen av utdanningen.

Organisering
Samlingene er lagt til The Edge hotell i Tromsø sentrum. Utdanningsdirektoratet dekker dagpakker for alle. For tilreisende dekkes også to overnattinger.

Samlingsdatoer høstsemester 2023

 • 1. samling 12.-14.september
 • 2. samling 14.-16. november

Samlingsdatoer vårsemester 2024

 • 3. samling 23.-25. januar
 • 4. samling 19.-21. mars
 • 5. samling 28.-30. mai

Samlingsdatoer høstsemester 2024

 • 6. samling 10.-12. september
 • 7. samling 12.-14. november

Med forbehold om justeringer.

Tema

• Rollen som styrer og leder av barnehagen som organisasjon og institusjon

• Barnehagen som pedagogisk virksomhet og lærende organisasjon

• Utviklings-, endringsprosesser og læringskulturer

• Tidlig innsats og inkluderende barnehage miljø

• Styring, ledelse og samarbeid med andre relevante institusjoner.

 Mer informasjon: Styrerutdanningen 2023/24

Kontaktperson:

Studieadministrativ kontakt:
Karina Hovrud

Koordinering og ledelse av studiet: 
Lars Aage RotvoldSøk her på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Søknadsfristen er 1.mars

Når man har fått godkjent søknaden av Utdanningsdirektoratet må man registrere seg på UiTs EVU-web innen midten av mai.

Opptakskrav:

Den som søker på utdanningen må arbeide som styrer/daglig leder og ha en utdanning som er godkjent jf. barnehagelovens § 24. Styrer. Det betyr at styrere eller assisterende styrer som er ansatt på dispensasjon ikke vil få studieplass. Assisterende styrere kan også søke styrerutdanningen. Med assisterende styrer menes her den som fungerer i styrers sted, og som ivaretar styrers lederoppgaver i barnehagen ved styrers fravær. Styrere/daglig leder skal ha førsteprioritet til studieplass, men assisterende styrere tilbys plass ved ledig kapasitet. (Udir.no). 

Kontaktpersoner:
Karina Hovrud, førstekonsulent for videreutdanning, ILPRektorutdanningen

Rektorutdanningen er et videreutdanningstilbud for rektorer og skoleledere i grunnskolen og videregående opplæring.
Videreutdanningen gis i samarbeid mellom UiT, Nord Universitet og NTNU, og har studiesteder i Trondheim, Bodø og Tromsø. Rektorutdanningen er en videreutdanning på 30 stp. over tre semester.
Videreutdanningen gis i samarbeid mellom UiT, Nord Universitet og NTNU, og har studiesteder i Trondheim, Bodø og Tromsø. 

Studiet er nettbasert med sju samlinger over tre semester. 

 

Samlingsdatoer for rektorutdanningen kull 12 i Tromsø
Høst 2022

 • Uke 35: Onsdag 31. august til fredag 2. september
 • Uke 45: Onsdag 9. til fredag 11. november

 

Samlingsdatoer for rektorutdanningen kull 13 i Tromsø
Høst 2022

 • Uke 39: Onsdag 28. til fredag 30. september
 • Uke 46: Mandag 14. til onsdag 16. november

Vår 2023

 • Uke 2: Onsdag 4. til fredag 6. januar
 • Uke 11: Tirsdag 14. til 16. mars
 • Uke 18: Onsdag 3. til fredag 5. mai

Høst 2023

Tidspunkt kommer senere. 

 

Informasjon om studiet rektorutdanningen finner du her

Studiet gis på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.
Du kan også lese mer om rektorutdanningen på Udirs nettsider

 

Fullført studium kan innpasses i en erfaringsbasert master i utdanningsledelse ved UiT.Søk på Utdanningsdirektoratets nettsider innen 01.03.Enkeltemner i barnehage- og lærerutdanningene

ILPs lærerutdanninger har noen få emner som kan tas som videreutdanning for ferdigutdannede lærere.
Som videreutdanningsstudent på disse emnene følger man undervisningen sammen med studenter som er tatt opp på de ordinære studieprogrammene.

Vær oppmerksom på følgende:
Alle studiene har obligatorisk oppmøte på 70 eller 80%.
Noen av studiene er fulltidsstudium over ett semester, og det anbefales ikke å kombinere disse med en stor jobbstilling.
Noen av studiene har ukentlig undervisning i Tromsø (ikke samlingsbasert), og er dermed best egnet for lærere som bor i Tromsø-regionen og som har en fleksibel arbeidhverdag.Den primære måten å ta videreutdanninger på for lærere og barnehagelærere er gjennom Utdanningsdirektoratets videreutdanningsstrategier.

Men siden UiT ikke har slike tilbud innen alle fag, åpner vi også noen av emnene i barnehage- og lærerutdanningene for videreutdanningsstudenter.
Disse emnene er som regel i mindre grad tilrettelagt personer i jobb en videreutdanningene finansiert av UDIR, men for noen passer det bedre å ta disse emnene enn å f.eks. reise til andre studiesteder.

F.eks. egner disse emnene seg for lærere/barnehagelærere som for tiden ikke er i arbeid, da videreutdanningsemnene som regel krever at man er i arbeid og gjennomfører et utviklingsarbeid/kartlegging eller lignende i egen klasse.

Vi gjør også oppmerksom på at lærere i jobb kan søke støtte fra UDIR for å ta slike emner.
Søk på UDIRs sider innen 01.03 under "andre studier" og før opp navnet på studiet manuelt.Opptakskrav


Når du søker må du skrive inn hvilket eller hvilke emner du søker på i kommentarfeltet.

Opptakskravet til videreutdanning for barnehagelærere (Søknadskode 186 5001 på UiTs Søknadsweb) er:

 • Fullført førskole-/barnehagelærerutdanning (FLU/BLU)
For emnet Småbarnspedagogikk kan også følgende utdanninger godkjennes:
 • Fullført allmennlærerutdanning (ALU)
 • Fullført praktisk-estetisk lærerutdanning (PELU) og annen faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1.trinn 
 • Fullført grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (GLU)
 • Fullført bachelorgrad i barnevern
 • Fullført kateketutdanning
 • Fullført steinerhøyskolens førskole- eller lærerutdanning
 

Opptakskravet til videreutdanning for lærere (Søknadskode 186 5000 på UiTs Søknadsweb) er:

 • Fullført allmennlærerutdanning (ALU)
 • Fullført praktisk-estetisk lærerutdanning (PELU)
 • Fullført grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (GLU)
 • Fullført grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn (GLU)
 • For emner rettet mot 5-10 trinn godkjennes også fullført praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) eller lektorutdanning (8-13 trinn)
 • For emner rettet mot 1-7 trinn godkjennes også fullført førskole-/barnehagelærerutdanning
 • Emner på nivå 2 krever fullført 30 stp. fra emnets nivå 1.

Dokumentasjon på opptakskravet lastes opp elektronisk på søknadssiden.

Dersom du har fullført din utdanning i løpet av de siste ca. 25 årene ved Universitetet i Tromsø, Høgskolen i Tromsø, Høgskolen i Finnmark, Høgskolen i Narvik eller Høgskolen i Harstad trenger du ikke sende inn dokumentasjon på dette.
Dersom du har sendt inn dokumentasjon på opptakskravet i løpet av de siste ca. 15 år trenger du ikke sende inn dokumentasjon på nytt.

Kontaktpersoner:
Nina Teistevoll, seniorrådgiver HSL
Karina Hovrud, førstekonsulent ILP

Enkeltemner i barnehagelærerutdanningene


Barnehagelærerutdanning campus Alta
Emnene er på 30 stp. over ett semester, høst 2024
Emnene er samlingsbasert

 • BLU-2017 Tidlig innsats og inkluderende barnehagemiljø
 • BLU-2021 Pedagogisk ledelse og veiledning

Barnehagelærerutdanning campus Tromsø 
Emnene er på 30 stp. over ett semester, høst 2023
Emnene er samlingsbasert

 • BLU-2013 Profesjonsfaglig digital kompetanse i barnehagen

Barnehagelærerutdanning studiested Finnsnes

 • BLU-2012 Språkutvikling og språkmiljø for en- og flerspråklige barn i barnehagen

 

Enkeltemner i lærerutdanningene


Lærerutdanningen Alta

Ved campus Alta tilbys enkeltemner i samisk for studieåret 2024/2025. Studiet bygger på minst samisk 2. språk på videregående eller minst 30 stp. nordsamisk som fremmedspråk fra UiT eller Samisk høgskole, eller tilsvarende. All undervisning foregår på samisk. For videreutdanningsstudenter gjelder forkunnskapskravet fullført lærerutdanning i tillegg til kravet om samisk språkkunnskap.

Emnene skal gi grunnleggende kunnskap om samisk språk, både grammatikk, litteratur og kultur, og innsikt i didaktikk relevant for 2. språksundervisning.

 • LER-1710 Nordsamisk språkkunnskap med didaktikk del 1 - 15 stp vår.
 • LER-1711 Nordsamisk språkkunnskap med didaktikk del 2 - 15 stp høst

Studieåret 2025/2026:

Nordsamisk med didaktikk for 1.-7. trinn


Studiested: Tromsø 

Emner: VID-6070 (høst 15 stp.) og VID-6071 (vår 15 stp.)

OBS! Siden er under utvikling, mer info kommer fortløpende.

Innholdet i disse to emnene er det samme som i emnene som gis i Grunnskolelærerutdanning for 1.–7. trinn på campus Tromsø.

I høstemnet VID-6070 får studentene styrket sine grammatikkunnskaper, også knyttet til undervisning. Det blir fokus på lese- og skriveopplæring. Barns samiske språkutvikling og bruk av fortellinger som didaktisk grep, er andre temaer. Dette emnet har tre skriftlige og et muntlig arbeidskrav, og avsluttes med skoleeksamen.

I våremnet VID-6071 er det fokus på litteratur, også knyttet til undervisning. Andre temaer er skrivedidaktikk, samisk språks stilling i samfunnet og samisk 2-didaktikk. Dette emnet har fire skriftlige og et muntlig arbeidskrav, og avsluttes med 2-dagers hjemmeeksamen.

Undervisningsspråk på begge emnene er nordsamisk. Oppgaver og arbeidskrav er på nordsamisk.

Samlingsdatoer høstsemesteret 2024:

Høst 2024 (Se detaljert undervisningsplan her):

 • Undervisning på Zoom torsdag kl. 9.15–12 og fredag kl 10.15–12 hver uke fom. 22. august tom. 15.november, bortsett fra uke 36, 40, 43 og 45
 • Samling i Tromsø 29.-30. august (uke 35, tors-fre)
 • Samling i Tromsø 26.-27. september (uke 39, tors-fre)
 • Eksamenssamling av 28.–29. november

Vår 2025: 

Samlinger på vårsemesteret vil også bli lagt til tors-fre. Datoer kommer.

Søknadsprosess:
For vikar- og stipendordning må man først søke på Utdanningsdirektoratet sine nettsider innen 1. mars. I søknadsskjemaet velger du "Jeg ønsker å søke på et annet studietilbud" og skriv inn navn på studiet under (Nordsamisk med didaktikk for 1-7 trinn). Fyll ut resten av søknadsskjemaet og send inn. 

Rektor/skoleeier må godkjenne/prioritere søknaden etter at den er registrert i Utdanningsdirektoratets system. Deretter må man søke på UiTs EVU-web (søknadsfrist 15. mai). Det er også mulig søke direkte til UiT, men søknader som kommer fra Udir vil bli prioritert. 

Kontaktperson: Lene Antonsen

Spørsmål om opptak: Karina Hovrud

For opptak til enkeltemner søker du i UiTs søknadsweb. 

Søknadsperioder enkeltemner: 

OBS! For studiet Nordsamisk med didaktikk for 1.-7. trinn er søknadsfristen 15. mai på EVU-web

Enkeltemner i høstsemesteret kan søkes fra 20. juli til 16.august.

Enkeltemner i vårsemesteret kan søkes fra 1. november til 1. desember.

Søknadskode 186 5000 for Enkeltemner for lærere (bachelornivå)
Søknadskode 186 5001 for Enkeltemner for barnehagelærere (bachelornivå)
Søknadskode 186 9371 for Enkeltemner på masternivå

Husk å skriv hvilket emne du ønsker å ta i merknadsfeltet.

Les mer om opptak til enkeltemner her.Er du utdannet lærer og ønsker mer faglig dybde og utviklingskompetanse?

Vår master i fagdidaktikk er skreddersydd for lærere som sikter mot lektortittelen. Dette fleksible studieprogrammet tilbyr en dypere forståelse og spesialisering innenfor ditt valgte fagområde. Emnene er rettet mot hele grunnskolen, og du kan velge mellom følgende masterfag: begynneropplæring, engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag.

Dette studiet har krav om obligatorisk oppmøte ved studiestart. For søknad om fritak, les her.

Masterprogrammet gjennomføres på deltid over 8 semester eller på heltid over 4 semester. Ved opptak velger studentene mellom følgende masterfag: begynneropplæring, engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag. Vær oppmerksom på at det ikke alle emnene er mulige å ta hvert studieår. Enkelte emner er samlingsbaserte med samlinger over flere dager på bestemte uker gjennom semesteret, andre emner har undervisning på en fast ukedag gjennom semesteret. For enkelte emner kan man velge mellom studiested Tromsø eller Alta.

Les mer om studiet herVi hjelper de med ufullstendig grunnskolelærerutdanning til vitnemål!

Prosjektet for ferdigstilling av påbegynt grunnskolelærerutdanning er en forsøksordning for de som har en delvis fullført 4-årig grunnskolelærerutdanning. Vi aksepterer søkere med minst 150stp. i en GLU, ALU eller PELU påbegynt før 2017, og legger opp en studieplan i samråd med hver enkelt student. Her har vi forståelse for at de fleste som er aktuelle for prosjektet lever travle liv med jobb og familie.

Ved fullført studie skriver vi ut vitnemål som grunnskolelærer med undervisningskompetanse. Dette gir skolene kvalifiserte lærere, og de ansatte bedre arbeidsvilkår.

UiT er en av flere institusjoner på landsbasis som tar del i denne forsøksordningen. Per dags dato er planlagt slutt for prosjektet satt til 31.12.2026. Det betyr at vi ikke har anledning for å skrive ut vitnemål etter kalenderåret 2026. Av den grunn vil det forventes at opptakskravene for programmet øker ved opptaket i 2025, og igjen i 2026.

 

For mer informasjon, se prosjektets hjemmeside ved UiTKompetanseutvikling for yrkesfag

ILP tilbyr videreutdanning for yrkesfaglærere. Gjennom studiet grunnleggende ferdigheter med yrkesfaglig fokus og veiledning for yrkesfaglærere vil lærervirksomheten settes i direkte sammenheng med studieinnholdet, og ha relevant betydning for yrkesfaglærernes ledelse av læringsprosesser. Mer informasjon om studiene finner du under "våre studier". Innhold
De grunnleggende ferdighetene (lese, skrive, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter) er skrevet inn i samtlige fagplaner, og innebærer for eksempel at alle lærere uansett fagområde er bidragsytere for elevenes utvikling i språk, matematikk og digitale ferdigheter.

Les mer om Utdanningsdirektoratets satsning på videreutdanning for yrkesfaglærere på Utdanningsdirektoratets nettsider.Veiledning for yrkesfaglærere


Studiested: Tromsø 
Emner: VID-6039
 (15 stp)

Veiledning for yrkesfaglærere er et videreutdanningstilbud for lærere som underviser på yrkesfaglige utdanningsprogram. Studiet passer for deg som ønsker å få innsikt i og forståelse for veiledning som metode, og bruk av veiledning i ulike kontekster. Veiledningsstudiet er praktisk rettet og tar utgangspunkt i deltakernes arbeidshverdag. Egne utprøvinger og yrkespraksis er en sentral del av refleksjonsgrunnlaget for læringsprosessen i studiet. Sentrale emner i studiet er veiledning, veilederrollen, relasjonskompetanse, etikk og vurdering.

Søkere må i studieperioden være veileder for studenter eller stå i en veilederrelasjon til en eller flere nyutdannede lærere eller kollegaer. Arbeidskravene i emnet bygger på egne utprøvinger i veilederrollen.

Fullført studium gir formell kompetanse i veiledning. 

Undervisning:

Studiet går over to semester, er delvis nettbasert og har totalt fire samlinger. Første samling går over to dager, og hver av de resterende går over en dag. Undervisningen er delvis nettbasert med arbeid mellom samlingene.

Samlingsdatoer høstsemester 2021 

·        Uke 38: Tor-Fre
·        Uke 47: Fre 

Samlingsdatoer vårsemester 2022 

·        Uke 3: Fre
·        Uke 11: Fre 

·        21. april: Muntlig eksamen 

Studiet tilbys i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. 

Hvordan søke:
Du søker opptak via Utdanningsdirektoratets nettsider i perioden 1. februar til 1. mars. 

Opptakskrav: 
Søkere må ha en fullført faglærerutdanning eller PPU-Yrkesfag.

Foto: mostphoto.com

Kontaktperson:
Clas Dale - clas.dale@uit.no

Grunnleggende ferdigheter for yrkesfag


Studiested: Tromsø 
Emner: VID-6034 
(høst 15 stp), VID-6134 (vår 15 stp)

***STUDIET TREKKES I STUDIEÅRET 2021/2022 GRUNNET FOR FÅ SØKERE

Studiet er todelt, delvis nettbasert og har to samlinger pr. studiedel (à 15 studiepoeng).

Overordnet faglig fokus handler om hvordan grunnleggende ferdigheter kan inkluderes og bidra i yrkesfaglige opplæringsløp som skal ivareta elevenes utvikling for å lykkes i et omskiftelig yrkes- og samfunnsliv. Sentralt i det første emnet er utviklingen av fagovergripende kompetanse og grunnleggende ferdigheter som redskaper for elevens læring og utvikling. Fokus rettes på helhetstenkning der alle de fem grunnleggende ferdighetene ses i sammenheng med fag, danning og kunnskap om å lære. Studiet tar opp teoretiske, didaktiske og metodiske perspektiver direkte relatert til yrkesfaglærerens praktiske lærervirksomhet. Det andre emnet har et overordnet fokus på elevens utvikling for å mestre et omskiftelig yrkes- og samfunnsliv. Det faglige innholdet skal legge til rette for at studentene utvikler kompetanser som setter de i stand til å integrere grunnleggende ferdigheter i sine faglige lærerpraksiser i læringsrommet.

Undervisning:

Første studiedel går i høstsemesteret (2021), der første samling går over 2 dager og andre samling går over 1,5 dager. Andre studiedel går i vårsemesteret (2022) og har samme samlingsstruktur. Det vil være nettbasert undervisning og arbeidskrav mellom samlingene.

Samlingsdatoer høstsemester 2021 

·        Uke 37: Tor-Fre
·        Uke 43: Tor-Fre 

Samlingsdatoer vårsemester 2022 

·        Uke 4: Tor-Fre
·        Uke 12: Tor-Fre

Studiet tilbys i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. 

Hvordan søke:
Du søker opptak via Utdanningsdirektoratets nettsider i perioden 1. februar til 1. mars. 

Opptakskrav: 
Søkere må ha en fullført faglærerutdanning eller PPU-Yrkesfag.

Foto: mostphoto.com

Kontaktperson:
Jørn Ottem, ILP

Grunnleggende ferdigheter for yrkesfaglærere


Studiested: Tromsø 
Emner: VID-6034 
(høst 15 stp), VID-6134 (vår 15 stp)

Studiet er todelt, delvis nettbasert og har to samlinger pr. studiedel (à 15 studiepoeng).

Overordnet faglig fokus handler om hvordan grunnleggende ferdigheter kan inkluderes og bidra i yrkesfaglige opplæringsløp som skal ivareta elevenes utvikling for å lykkes i et omskiftelig yrkes- og samfunnsliv. Sentralt i det første emnet er utviklingen av fagovergripende kompetanse og grunnleggende ferdigheter som redskaper for elevens læring og utvikling. Fokus rettes på helhetstenkning der alle de fem grunnleggende ferdighetene ses i sammenheng med fag, danning og kunnskap om å lære. Studiet tar opp teoretiske, didaktiske og metodiske perspektiver direkte relatert til yrkesfaglærerens praktiske lærervirksomhet. Det andre emnet har et overordnet fokus på elevens utvikling for å mestre et omskiftelig yrkes- og samfunnsliv. Det faglige innholdet skal legge til rette for at studentene utvikler kompetanser som setter de i stand til å integrere grunnleggende ferdigheter i sine faglige lærerpraksiser i læringsrommet.

Undervisning:

Første studiedel går i høstsemesteret (2022), der første samling går over 2 dager og andre samling går over 1,5 dager. Andre studiedel går i vårsemesteret (2023) og har samme samlingsstruktur. Det vil være nettbasert undervisning og arbeidskrav mellom samlingene.

Samlingsdatoer høstsemester 2022

 • Uke 36 tors-fre, 2 dager
 • Uke 43 tors-fre, 2 dager

Samlingsdatoer vårsemester 2023

 • Uke 4 tors-fre, 2 dager
 • Uke 12 tors-fre, 2 dager

Studiet tilbys i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. 

Hvordan søke:
Du søker opptak via Utdanningsdirektoratets nettsider i perioden 1. februar til 1. mars. 

Opptakskrav: 
Søkere må ha en fullført faglærerutdanning eller PPU-Yrkesfag.

Foto: mostphoto.com

Kontakt oss:
Clas Dale - clas.dale@uit.no

Veiledning for yrkesfaglærere


Studiested: Tromsø 
Emner: VID-6039
 (15 stp)

Veiledning for yrkesfaglærere er et videreutdanningstilbud for lærere som underviser på yrkesfaglige utdanningsprogram. Studiet passer for deg som ønsker å få innsikt i og forståelse for veiledning som metode, og bruk av veiledning i ulike kontekster. Veiledningsstudiet er praktisk rettet og tar utgangspunkt i deltakernes arbeidshverdag. Egne utprøvinger og yrkespraksis er en sentral del av refleksjonsgrunnlaget for læringsprosessen i studiet. Sentrale emner i studiet er veiledning, veilederrollen, relasjonskompetanse, etikk og vurdering.

Søkere må i studieperioden være veileder for studenter eller stå i en veilederrelasjon til en eller flere nyutdannede lærere eller kollegaer. Arbeidskravene i emnet bygger på egne utprøvinger i veilederrollen.

Fullført studium gir formell kompetanse i veiledning. 

Undervisning:

Studiet går over to semester, er delvis nettbasert og har totalt fire samlinger. Første samling går over to dager, og hver av de resterende går over en dag. Undervisningen er delvis nettbasert med arbeid mellom samlingene.

Samlingsdatoer høstsemester 2022

 • Uke 38 tors-fre, 2 dager
 • Uke 47, fredag

Samlingsdatoer vårsemester 2023

 • Uke 3, fredag
 • Uke 11, fredag

Studiet tilbys i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. 

Hvordan søke:
Du søker opptak via Utdanningsdirektoratets nettsider i perioden 1. februar til 1. mars. 

Opptakskrav: 
Søkere må ha en fullført faglærerutdanning eller PPU-Yrkesfag.

Foto: mostphoto.com

Kontakt oss:
Clas Dale - clas.dale@uit.no

Søknadsfristen er 01.03 på https://www.udir.no/videreutdanningyrkesfag 

Når man har fått godkjent søknaden av Utdanningsdirektoratet må man registrere seg på UiTs EVU-web innen midten av mai.

Opptakskrav:
Opptakskravet er fullført faglærerutdanning eller PPU-Yrkesfag.

Kontaktpersoner:
Monica Nymoen Hansen, studieprogramleder på videreutdanning, ILPFleksibel videreutdanning i kjemi og matematikk

UiT tilbyr fleksibel videreutdanning for lærere og andre som ønsker å fordype seg i kjemi eller matematikk med programmering.

Klikk her for å søke opptak til videreutdanningsemner for høsten 2024.Fleksibel videreutdanning i kjemi og matematikk med programmering er et videreutdanningstilbud rettet primært mot lærere trinn 8-13. 

Tilbudet består av flere mindre emner slik at man kan tilpasse til ønsket studieprogresjon. Det er kun obligatorisk oppmøte på undervisning dersom det er nødvendig for å oppnå læringsutbyttet. Emnene er strukturert slik at du kan sette dem sammen til en pakke tilpasset dine utdanningsbehov. Felles for alle emnene er at de skal være så fleksible som mulig slik at man kan følge emnene selv om man er i arbeid heltid. Emnene legger opp til selvstudium med oppfølging fra underviser underveis. Desentraliserte samlinger er et tilbud for deltagere i Troms og Finnmark. 

Det tilbys emner i kjemi og matematikk i tillegg til to emner i fagdidaktikk. Flere av de andre emnene vil inkludere fagdidaktiske perspektiver. Hovedmålgruppen er lærere (trinn 8-13), men tilbudet er åpent for alle som oppfyller opptakskravene. Programmering inngår som en del av matematikkemnene. Deltakere må søke opptak på hvert emne de ønsker å ta.

Prosjektet er finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) i perioden 2023-2026 og krever derfor ikke studieavgift.Videreutdanning i kjemi er rettet mot lærere (trinn 8-13) og andre som ønsker å fordype seg i kjemi. Deltagerne er for eksempel naturfaglærere som ikke har kjemibakgrunn men som ønsker faglig trygghet i kjemi, lærere som ønsker å jobbe mot undervisningskompetanse i kjemi 1 og 2 eller andre som har lyst eller behov å ta studiepoeng i kjemi uten å være tatt opp på et studieprogram.

Høsten 2024 tilbys to ulike begynneremner i kjemi, som begge har generell studiekompetanse eller realkompetanse som opptakskrav. KJE-6051 (5 stp) er primært rettet mot naturfaglærere som ikke har bakgrunn i kjemi med pensum som er relevant for - og kobles til - undervisning i naturfag som skolefag. Emnet har et tilbud om desentraliserte samlinger i Troms og Finnmark. KJE-6101 (10 stp) tilbys høsten 2024 uten fysiske samlinger, men med et tilbud om undervisning på nett. Det er hele fem poeng overlapp i studiepoeng mellom emnene, som betyr at du ikke kan få flere enn 10 stp ved å delta i begge emner.

De øvrige videreutdanningsemnene i kjemi har et innføringsemne i kjemi som opptakskrav (KJE-6101, KJE-6051, KJE-1001, eller tilsvarende). Alle videreutdanningsemner på 5 studiepoeng har mappevurdering som eksamensform. Deltagerne leverer og får tilbakemelding på tre eller fire oppgaver i løpet av semesteret. For å bestå emnet må alle innleveringer være godkjent.

Videreutdanningsemner som tilbys høsten 2024:

KJE-6051 Innføring i kjemi for naturfaglærere (5 stp) - undervisning i uker 37-46
KJE-6056 Innføring i miljøkjemi (5 stp) - undervisning i uker 37-46
KJE-6101 Innføring i kjemi (nettbasert, 10 stp) - undervisning i uker 34-47

Andre emner som tilbys fleksibelt høsten 2024:

KJE-1004 Innføring i uorganisk kjemi (10 stp)
KJE-2002 Biological chemistry (10 stp)

Videreutdanningsemner som tilbys våren 2025:

KJE-6052 Innføring i organisk kjemi for lærere (5 stp)
KJE-6053 Innføring i eksperimentell kjemi (5 stp)
KJE-6057 Innføring i kjemididaktikk (5 stp)

Kontakt

Kontaktperson for videreutdanning i kjemi er dosent Maarten Beerepoot ved Institutt for kjemi. Ta gjerne kontakt for en prat om dine ønsker og behov for videreutdanning i kjemi!Videreutdanning i matematikk med programmering er et tilbud rettet mot lærere (trinn 8-13) og andre som ønsker å fordype seg i matematikk. Deltagere kan være lærere som ønsker å jobbe mot å oppnå undervisningskompetanse i matematikk, lærere som ønsker å styrke sin faglige trygghet i matematikk, lærere som ønsker programmeringskompetanse som er knyttet til matematikk i skolen eller andre som har lyst eller behov for å ta studepoeng i matematikk.

Høsten 2024 tilbys to begynneremner i matematikk som begge har matematikk R1 (eller 60 studiepoeng i matematikk/matematikkdidaktikk) som opptakskrav. MAT-6051 (5 stp) er rettet mot de som ikke har kompetanse tilsvarende matematikk R2. MAT-6052 (5 stp) bygger videre på MAT-6051 og inneholder en innføring i programmering i python og noen enkle numeriske metoder. Emnene har et tilbud om desentraliserte samlinger i Troms og Finnmark.

Undervisningen i MAT-6052 har oppstart etter at undervisningen i MAT-6051 er ferdig. Det er derfor mulig å ta begge emner i samme semester. MAT-6051 vil ha undervisning i perioden uke 37 til uke 42 og MAT-6052 vil ha undervisning i perioden uke 45 til uke 50.

De øvrige viderutdanningsemnene i matematikk har innføringsemnene (eller tilsvarende) som anbefalte forkunnskaper. Videreutdanningsemnene i matematikk har enten mappevurdering eller digital muntlig eksamen som eksamensform. Emnene har arbeidskrav underveis som må bestås for å kunne ta eksamen.

Videreutdanningsemner som tilbys høsten 2024:

MAT-6051 Introduksjon til kalkulus (5 stp) - undervisning i uke 37 - 43
MAT-6052 Skolerettet kalkulus med programmering (5 stp) - undervisning i uke 45 - 50
MAT-6053 Innføring i logikk, bevis, resonnering og argumentasjon med programmering (5 stp) - undervisning i uke 37 - 46

Videreutdanningsemner som tilbys våren 2025:

STA-6051 Innføring i statistikk og sannsynlighet for lærere (5 stp)
MAT-6057 Innføring i matematikkdidaktikk (5 stp)

Kontakt

Kontaktperson for videreutdanning i matematikk med programmering er universitetslektor Helene Lane. Ta gjerne kontakt for en prat om dine ønsker og behov for videreutdanning i matematikk!Kan jeg søke om vikar- eller stipendordning fra Utdanningsdirektoratet (Udir)?

Ja. Fleksibel utdanning i kjemi og matematikk ved UiT Norges arktiske universitet er studiepoenggivende og åpner derfor for at lærere i arbeid kan søke vikar- eller stipendordning fra Utdanningsdirektoratet (Udir). Fristen for å søke er 1. mars hvert år. Velg «Annet studietilbud» i søknadsskjemaet. Velg som navn på studietilbudet og fag enten «Fleksibel videreutdanning i kjemi» / «Naturfag» eller «Fleksibel videreutdanning i matematikk med programmering» / «Matematikk».

Har videreutdanningsemnene studieavgift?

Nei. Fleksibel videreutdanning i kjemi og matematikk med programmering er finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Det kreves ikke studieavgift for å delta på videreutdanningsemnene. Vær oppmerksom på at de likevel er en lovpålagt semesteravgift for å delta på videreutdanningsemnene.

Hvordan melder jeg meg på studietilbudet?

Du må søke om opptak for hvert emne du ønsker å ta delta på. Emnene lyses ut i EVU-web. Emnene for vårsemesteret blir utlyst i løpet av september. Emner for høstsemesteret blir utlyst i løpet av mars. Først når emnene har blitt utlyst finner du dem i EVU-web.

Når er registreringsfristen for å søke opptak på videreutdanningsemnene?

Fristen for å søke opptak for videreutdanningsemner for høsten er på 1. juni. Fristen for å søke opptak for videreutdanningsemner for våren er på 1. desember.

Har videreutdanningsemnene obligatoriske samlinger?

I utgangspunkt har videreutdanningsemnene tilbud om desentraliserte samlinger i Troms og Finnmark. I de fleste emner er disse samlingene ikke obligatoriske. Unntaket er ekskursjoner eller praktiske øvelser i noen av kjemiemnene, der deltagelse er en forutsetning for å oppnå ønsket læringsutbytte. Når et emne lyses ut finner du informasjon om undervisning, samlinger og eventuelle obligatoriske aktiviteter i emnebeskrivelsen.

Hvilke forkunnskaper kreves for å kunne delta på videreutdanningsemnene?

De fleste fleksible videreutdanningsemner krever at du har bestått ett innføringskurs i enten kjemi eller matte. Egne innføringsemner er også del av videreutdanningstilbudet. Når et emne lyses ut, finner du informasjon om opptakskravene i emnebeskrivelsen.

Er videreutdanningstilbudet kun for lærere?

Nei. Verken lærerutdanning eller læreryrke er en forutsetning for å kunne delta på videreutdanningsemnene. Videreutdanningstilbudet inneholder egne emner i fagdidaktikk. I tillegg er fagdidaktiske perspektiver og koblinger til skolefagene integrert i varierende grad i de øvrige emnene.

Hvor mange times arbeid gir et videreutdanningsemne på 5 studiepoeng?

I utgangspunkt tilsvarer 60 studiepoeng et heltidsstudium i ett år, noe som tilsvarer mellom 25 og 30 timer per studiepoeng eller 125-150 timer for et emne på 5 studiepoeng. En forholdsvis liten andel av dette er undervisningstimer. Når et emne lyses ut, finner du informasjon om (omfang av) undervisningen i emnebeskrivelsen. Den største delen av tidsbruken er selvstudie. Arbeidsmengden vil variere stort mellom ulike deltagere. Faktorer som påvirker arbeidsmengden er for eksempel forkunnskaper, ambisjonsnivå og hvor målrettet / effektivt du jobber med studiene.

Er det mulig å ta 60 studiepoeng i et fag?

Ja, selv om videreutdanningstilbudet kun er på 30 studiepoeng per fag kan du ta andre emner ved UiT Norges arktiske universitet for å ta 60 studiepoeng til sammen. Noen av emnene som kan tas fleksibelt blir utlyst i UiT sin studiekatalog for fleksible studier. Du kan for eksempel se alle emner i fagområdet Ingeniør og realfag som aktuelt blir utlyst. Du kan også ta kontakt med kontaktpersonen i faget du ønsker 60 studiepoeng i for å lage en skreddersydd plan.

Er det mulig å søke opptak til enkeltemner ved UiT som ikke er videreutdanningsemner?

Ja. Forutsetning er at emnet kan tas som enkeltemne og at du dekker opptakskravene til emnet. Les mer på UiT sine sider om enkeltemner. Merk at du søker opptak til disse emnene gjennom UiTs søknadsweb (ikke gjennom EVU-web) og at det gjelder egne søknadsperioder for høst- og våremner.

Mangler du karakterutskrift fra videreutdanningen du har tatt ved UiT?
Bestill fra VitnemålsportalenStudentweb, eller kontakt UB infosenter.
studieinfo@uit.no eller 776 44300.

Mangler du kursbevis fra et etterutdanningskurs du har tatt ved UiT - institutt for lærerutdanning og pedagogikk?
Kontakt Monica Nymoen Hansen, studieprogramleder på videreutdanning, ILP • Hvis det er ledige studieplasser på et studium etter at Utdanningsdirektoratet har fordelt sine søkere, åpnes studiene for andre kvalfiserte søkere. Disse må søke direkte til UiT via UiTs EVU-web i midten av mai.
 • Andre videreutdanninger kan ha søknadsfrister på ulike tidspunkt gjennom året. Se mer informasjon på deres studie-/emnesider.


Informasjon og tips til EVU-studenter

Denne siden skal prøve å gi deg svar på det du lurer på rundt videreutdanning ved ILP.

 1. EVU-Ordbok
 2. Opptak og dokumentasjon
 3. Semesterregistrering og semesteravgift
 4. IT-brukerkonto og Canvas
 5. UiTs IT-ressurser
 6. Studentkort og studentrabatt
 7. Hvor og når er samlingene
 8. Retningslinjer for arbeidskrav og registrering av fravær

 

1 EVU-Ordbok

"EVU" er en forkortelse for "etter- og videreutdanning". Noen bruker uttrykkene om hverandre, men etterutdanning og videreutdanning har ulik betydning.

 • Videreutdanning er studier og emner som gir uttelling i formell kompetanse, dvs. studiepoeng. Det stilles formelle krav til videreutdanningers innhold og emnene avsluttes med eksamener for deltagerne. Studenter på videreutdanninger må søke om opptak til universitetet og betale semesteravgift til Studentsamskipnaden for å følge undervisningen, få godkjent arbeidskrav og ta eksamen. 
 • Etterutdanning er kurs, forelesninger, kompetanseheving, nettverkstøtte og lignende - som ikke gir studiepoeng for deltagere. Noen etterutdanninger har form som oppsøkende virksomhet, der universitetets fagpersoner kommer til en arbeidsplass.

Etter- og videreutdanninger skiller seg også fra hverandre på hvordan de finansieres.

 • Oppdrags- og bidragsfinansierte studier er finansiert av en oppdragsgiver for å gi et tilbud til en bestemt gruppe studenter. Oppdragsgiverne har ofte også midler som dekker reise og opphold for studenter, og evt. tapt arbeidsfortjeneste dersom man må ta seg fri fra jobb. Men dette varierer fra studium til studium. Ved ILP er oppdragsgiverne som regel offentlige, som Utdanningsdirektoratet, Fylkesmenn, fylkeskommuner, kommuner eller regionale samarbeidskontor.
 • Egenfinansierte studier er studier som UiT finansierer selv, enten ved stategiske satsninger eller ved statlig finansiering basert på hvor mange studiepoeng som fullføres i studiet. F.eks. er noen av fagvalgene i våre lærer- og barnehagelærerutdanninger åpne, slik at videreutdanningsstudenter kan ta emner sammen med følger et studieløp mot en grad.
 • Studentfinansierte studier er studier hvor studenter (eller deres arbeidsgivere) må betale en studieavgift for å kunne studere. Slike studier er unntaksvise, da høyere utdanning i Norges skal være gratis. ILP tilbyr svært sjeldent slike studier.

En tredje måte etter- og videreutdanninger skiller seg fra hverandre er hvordan undervisningen organiseres.

 • Samlingsbasert undervisning består av konsentrerte perioder med undervisning, veiledning og gruppearbeid, gjerne over 1-4 dager.
 • Campusbasert undervisning har undervisning i korte perioder tilnærmet hver uke over ett semester.
 • Nettbasert undervisning består av undervisning, veiledning og arbeid der dialogen med fagpersoner foregår via internett. Dette kan bestå av nettforelesninger som kan ses når som helst, undervisning med to-veis lyd bilde, diskusjoner i forum og andre arbeidskrav som skal gjøres/leveres på nett.

De fleste videreutdanningene ved UiT består av en kombinasjon av samlingsbasert og nettbasert undervisning. Noen studier er helt nettbasert.

 Andre forkortelser og systemer

 • UiT - Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet
 • HSL - Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning
 • ILP - Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
 • Udir - Utdanningsdirektoratet
 • Canvas er UiTs LMS (Learning Management System).
  Når du har blitt tatt opp på et studium vil du få tilgang til denne nettsiden, og du vil finne informasjon om studiet, kunne kommunisere med faglærere og medstudenter.
  I noen tilfeller vil det også bli lagt ut pensumartikler, nettbaserte forelesninger eller øvingsoppgaver. I de fleste videreutdanninger skal du også levere arbeidskrav elektronisk på disse sidene.
 • MOOC er en forkortelse for Massive Open Online Course.
  UiT har to videreutdanninger for lærere som er MOOC-inspirert:
  Matematikk 2 for 5-10 trinn og Tysk 1 for 5-10 trinn
 • Wiseflow er UiTs elektroniske verktøy for eksamensinnlevering.

2 Opptak og dokumentasjon

For å få opptak til en videreutdanning ved UiT må du søke elektronisk innen en satt frist på en gitt nettside. Se oversikten over søknadsfrister, og hvor man skal søke. Vær også oppmerksom på hva som er opptakskravet til studiet du søker på.

Alle søknader til studier ved UiT skal registreres elektronisk.
For studier finansiert av Utdanningsdirektoratet skal søknaden registreres på Udirs nettsider.
De fleste videreutdanninger legges ut på UiTs EVU-web og noen få legges ut på den UiTs Søknadsweb

Etterutdanningskurs kan være åpen for alle. Hvis det er begrenset med plasser vil kurset legges ut på Tavla, og det vil være "førstemann til mølla" for å melde seg på.

Mange videreutdanninger er finansiert av andre enn UiT. Disse instansene kan da velge hvem somkan søke på disse studiene, så fremt at UiT godkjenner at søkerne er kvalifisert.

EVU-web
På EVU-web vil du først få opp en side med flere fagområder. 

Trykk på "pluss-tegnet" på venstre side av "Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk" eller "Kompetanse for kvalitet" eller det som tilsvarer din utdanning. Velg så emnet du ønsker å søke opptak på. Du vil nå se et bilde som gir litt informasjon om emnet. Trykk så på en av "søk om opptak" knappene midt i bildet. Dersom du ikke allerede er pålogget må du gjøre dette nå, på følgende måte:

 • Er du ny student ved UIT benytter du deg av boksen merket "registrer ny bruker". Fyll inn feltene med dine personalia. Når dette er gjort vil du snart få tisendt en epost med passord som du kan bruke for å logge deg inn.
 • Dersom du har vært student tidligere kan du logge deg inn med personnummer og PIN-kode. Hvis du har glemt din PIN-kode kan du sende en epost til opptak@uit.no eller ringe studentinformasjonen på 776 44960

Etter at registreringen er ferdig vil du få beskjed om det på skjermen. Du vil også motta en e-post med bekreftelse. Dersom du ikke får denne e-posten må du ta kontakt, da er du sannsynligvis ikke registrert, eller gjort en feil da du fylte inn din epostadresse.
E-posten gir også litt informasjon om ettersendelse av dokumentasjon. Dette skal lastes opp elektronisk på EVU-web

Søknadsweb
For å registrere søknaden din på Søknadsweb må du logge deg inn med ditt personnummer og en PIN-kode. Første gang du søker på Søknadsweb eller EVU-web vil du få mulighet til å opprette denne selv. Dersom du har vært student ved UiT eller noen av de høgskolene som har fusjonert med UiT, vil det være en knapp som vil sende deg PIN-koden på nytt.

Dersom du har glemt din PIN-kode, og har endret e-postadresse siden sist du var student, kan du ta kontakt med UB Infodesk på 776 44300 eller studieinfo@uit.no

Opptakskrav

Alle videreutdanninger har et opptakskrav. Dersom du har vært student ved UiT/HiTo/HiFm har vi sannsynligvis dokumentasjon på hva du har fullført. Ta allikevel kontakt dersom det er mer enn 25 år siden du tok utdanning hos oss. Dersom opptakskravet krever det, send inn evt. dokumentasjon på høyere utdanning tatt ved en annen utdanningsinstitusjon, arbeidsattester eller lignende.

 

3 Semesterregistrering og semesteravgift

Alle studenter ved UiT skal betale semesteravgift til Norges arktiske studentsamskipnad jf. lov om studentsamskipnader. Studentsamskipnaden har som ansvar å finansiere velferdstilbud for studenter, f.eks. barnehage, kantine, rådgivning, treningstilbud, studentdemokrati, bokhandel og studenthus.

Semesteravgiften er for tiden på  585kr/625kr, og skal betales hvert semester du er student ved UiT.
Et unntak eksisterer for denne regelen.

 • 15 eller færre studiepoeng over to semester. Studenter på disse videreutdanningene trenger bare å betale semesteravgift det semesteret de tar eksamen.
 • Dersom man tar flere emner ett av semesterene må man allikevel betale begge semestrene.

Betalingsinformasjon for semesteravgiften finnes på Studentweb.
Legg merke til at det er et nytt KID-nummer for hvert semester.

Du logger deg inn på Studentweb med ditt personnummer og din PIN-kode. Denne PIN-koden vil du bli tilsendt når du får opptak til studiet. Semesteravgiften skal være betalt innen 1.september i høstsemesteret og innen 1.februar i vårsemesteret. For videreutdanninger med opptak og oppstart i midten av et semester vil det være en annen frist.

Ordinære studenter på UiTs program må også melde seg opp til undervisning og eksamen på Studentweb. Videreutdanningsstudenter som har søkt på en videreutdanning bestående av bare ett eller to emner trenger ikke å gjøre dette. Studenter som skal ta utsatt-/kontinuasjonseksamen må også melde seg opp på Studentweb.

Merk også at dersom du tar emner ved flere utdanningsinstitusjoner samme semester, trenger du bare å betale semesteravgift til en av disse. Send da en kvittering på betalt semesteravgift til institusjonen du ikke betalte til.

Se også UiTs sjekkliste for nye studenter. Merk at denne sjekklista først og fremt gjelder ordinære fulltidsstudenter. En del av punktene i sjekklista er likevel relevant for videreutdanningsstudenter. 

 

4 IT-brukerkonto, Canvas og WISEflow

Når du har blitt tatt opp på en videreutdanning må du opprette en IT-brukerkonto. 

For å opprette IT-brukerkonto går du til Profil-nettsiden. Her logger du deg inn med personnummer og PIN-kode, på samme måte som på Studentweb. Ditt brukernavn blir opprettet bestående av tre bokstaver og tre tall f.eks. abc123. Du oppretter passordet ditt selv, men det stilles noen krav til lengde og innhold i passordet.

For å få nytt passord må du ringe 776 44544. For andre spørsmål kan du enten ringe eller sende e-post

Du finner også diverse bruksanvisninger og nyttige artikler Orakelets nettsider.

IT-brukerkontoen kan brukes til flere ting, men den viktigste er at den gir deg tilgang til Canvas.
Canvas er UiTs elektroniske læringsplattform, og brukes i nesten alle fag. På Canvas gis det informasjon om undervisning, pensum og samlinger. Man kan stille spørsmål til faglærerne eller diskutere med medstudenter. I noen fag legges det ut artikler og nettbaserte forelesninger. Arbeidskrav skal leveres i Canvas.

Eksamen skal leveres i Wiseflow. Se UiTs eksamensider for mer informasjon.

 

5 Andre IT-ressurser

Din IT-brukerkonto kan også brukes til andre ting.

EDUROAM er et trådløs nettverk som finnes bl.a. på alle norske offentlige universitet og høgskoler, på Studentsamfunnet Driv og på alle norske flyplasser. Det finnes også flere steder utenfor Norge. For å logge inn bruker du IT-brukernavnet ditt + "@uit.no" - f.eks. abc123@uit.no - passordet er det samme som på IT-brukerkontoen ellers. Se Orakelets nettsider eller ta kontakt med dem dersom du får problemer.

På UiTs programvareside får du tilgang til programvare som kan være nyttig for deg som student. Bl.a. Microsoft Office-pakken (Word, Excel mm.), Windows 7 og ordbokprogrammet Clue 10.

På Universitetsbibliotekets nettsider vil du tilgang til å bestille bøker som kan hentes i en av UBs filialer. Men du vil også finne artikler og bøker som er tilgjengelig elektronisk. For å få tilgang til dette må du både være logget inn, men også være på UiTs nett.

Dersom du vil ha tilgang til elektroniske artikler og bøker hjemmefra må du bruke UiTs VPN-tjeneste "Anyconnect", som kobler din PC til UiTs nett uansett hvor du er i verden.

 

6 Studentkort og studentrabatt

For å få utstedt et student-IDkort kreves personlig oppmøte på et av stedene der disse lages.
Du må være tatt opp og ha betalt semesteravgift for å få utstedt studentkortet.
Studentkort lages i:

 • Studentinformasjonen - Universitetsbiblioteket på campus Breivika i Tromsø

Studentkortet er et adgangskort til deler av campusene utenfor åpningstid, og til avlukkede datalabene. Det fungerer også som lånekort på Universitetsbiblioteket

Når semesteravgiften er betalt vil du få en semesterbekreftelse på mobil-appen Student ID

Med fremvisning av studentkort og gyldig semesteroblat vil du få studentrabatt på en rekke produkt og tjenester over hele landet.

 

7 Hvor og når er samlingene

Samlingsdatoene skal være oppført på informasjonssidene til studiene.

Når rombookingen er ferdig (ca. 01.05 for høstsemesteret og 01.12 for vårsemesteret) vil du kunne hvilke rom din videreutdanning er tildelt på UiTs timeplansider.

Fra høstsemesteret 2020 flytter ILP til nytt bygg i Breivika, og all undervisning i Tromsø vil da foregå her. Mer informasjon kommer.
Det vil ikke lengre bli gitt undervisning fra studiested Mellomveien på sørøya av Tromsø

 • Studiested Breivika ligger nord på Tromsøya, tett intill Universitetssykehuset i Nord-Norge.
  • For å komme til Breivika fra sentrum kan du ta rute 20, 21, 32 og 34 (24, 33 og 42 er mindre direkte alternativ). 
  • Parkering ved studiested Breivika er det betalingsparkering gjennom Acpoa Flow sin app.
   Last gjerne ned appen før du reiser til Breivika, og registrer din bil i appen. Se UiTs parkeringssider for mer informasjon. 
 • Campus Alta  Campussider

For å lokalisere undervisningsrom nøyaktig kan du bruke kartfunksjonen Mazemap

 

8 Retningslinjer for arbeidskrav og registrering av fravær

Som det står i emnebeskrivelsen kreves det tilstedeværelse på minimum i hvert av emnene. Årsaken til at det ikke står 100 % er at vi vet at dere kan bli syke selv, ha barn som blir syke, har behov for å delta på foreldresamtaler, delta i begravelser e.l. Dersom dere får mer fravær enn det som er akseptert betyr det i prinsippet at dere mister retten til å ta eksamen i emnet. Det anbefales derfor ikke å ta ut denne tiden som fri når det passer, for plutselig blir dere faktisk syke og da kan det føre til at dere blir forsinket i studiet. Det føres fravær i all undervisning og dersom det oppdages at det pågår forfalskning av signaturer (at man signerer for personer som ikke er tilstede) regnes dette som dokumentforfalskning.

Se retningslinjer for arbeidskrav og for registrering av fravær her.Se UiTs samleside for eksamen.

For spørsmål kan du sende mail til studie-hsl-ilp@hjelp.uit.no. FAQ - Ofte stilte spørsmål om Canvas

Canvas er UiTs elektroniske læringsplattform, og brukes i nesten alle fag. På Canvas gis det informasjon om undervisning, pensum og samlinger. Man kan stille spørsmål til faglærerne eller diskutere med medstudenter. I noen fag legges det ut artikler og nettbaserte forelesninger. Arbeidskrav skal leveres i Canvas.