Arctic blue polygon pattern

Personvernombud ved UiT Norges arktiske universitet

Personvernombud ved UiT er Annikken Steinbakk

Kontaktinformasjon:

Logo PVO

Epost: personvernombud@uit.no
Telefon: 77 64 69 52
Mobil: 957 30030

Ønsker du mer informasjon om hvordan du som ansatt eller student ved UiT skal forholde deg når du jobber med personopplysninger? Les mer her:

Personvern ved UiT

Personvernombudets oppgaver:

  • informere og gi råd til UiT som behandlingsansvarlig, og de tilsatte som utfører behandlingen, om forpliktelsene de har i henhold til EUs personvernforordning (EU 2016/679) og annen relevant lovgivning om personvern
  • kontrollere overholdelsen av EUs personvernforordning, annen relevant lovgivning om personvern, UiTs personvernretningslinjer, herunder UiTs fordeling av ansvar, holdningsskapende tiltak og opplæring av tilsatte som er involvert i behandlingsaktivitetene og tilhørende revisjoner
  • på anmodning gi råd om vurderingen av personvernkonsekvenser (DPIA) og kontrollere gjennomføringen av den
  • samarbeide med og være kontaktpunkt for Datatilsynet

De registrerte (for eksempel studenter, tilsatte og respondenter i forskings- og studentprosjekter) som UiT behandler personopplysninger om kan kontakte personvernombudet angående alle spørsmål om behandling av deres personopplysninger og om utøvelsen av de rettighetene de har i henhold til EUs personvernforordning.

Personvernombudet har taushetsplikt og plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det personvernombudet får vite om noen personlige forhold og annen taushetsbelagt informasjon i forbindelse med utførelsen av sine oppgaver.     Page administrator: Annikken Steinbakk
Last updated: 29.12.2023 11:45