Samisk språk- og litteraturvitenskap - master

Duration: 3 years

Photo: Ingun A. Mæhlum
Photo: Ingun A. Mæhlum

Samisk språk- og litteraturvitenskap - master

Duration: 3 År

Campus
Online, Other
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Det er et stort behov for kandidater med master i samisk språk og litteratur. Dette er en kompetanse samfunnet er avhengig av for at de samiske språkene skal fungere som samfunnsbærende språk. Uløste oppgaver står i kø innenfor samisk språk- og litteraturforsking. Ved å ta master i samisk på morsmålsnivå, er du også med på å utvikle samisk som forsknings- og vitenskapsspråk. Du får muligheten til å fordype deg i et faglig område som er interessant for deg, og skrive en selvstendig forskningsoppgave.

Questions about the study
E-mail: aisi@hjelp.uit.no
Telephone: 77660793

Information about semester start

Mastergradsprogrammet i samisk språk- og litteraturvitenskap blir tilbudt som en deltidsutdanning over 6 semestre (3 år). Alle emnene som inngår i utdanningen blir tilbudt samlingsbasert via Zoom. Dersom du ønsker å ta masterprogrammet på heltid over 4 semestre (2 år), vil det legges til rette for det.

I deltidsutdanningen legges det opp til at du tar to emner hvert semester, i tre semestre. Masteroppgaven skrives i de tre siste semestrene, men arbeidet med den kan gjerne starte tidligere. Du velger selv om du vil spesialisere deg innenfor samisk språkvitenskap eller samisk litteraturvitenskap. I mastergraden inngår det 30 studiepoeng obligatoriske SAM-emner på 3000 nivå. Det blir gitt ett språkemne og ett litterturemne hvert semester.

De inntil 30 stp. som er valgfrie, kan være litterære eller språklige SAM-emner eller emner fra andre relevante fag, fortrinnsvis valgt slik at de støtter opp om arbeidet med mastergradsoppgaven eller gir mastergradsstudiet en tematisk sammenheng. De valgfrie emnene skal normalt være på 3000-nivå, og dersom du ønsker å ta et emne på lavere nivå, må dette søkes særskilt om.

I tillegg er det mulig å ta et spesialemne i samisk litteraturvitenskap (SAM-3190) eller språkvitenskap (SAM-3090). Spesialemnet kan inngå som et obligatorisk 3000-emne i samisk eller som et av de valgfrie emnene.

Under forutsetning av nok studenter, vil det fra høsten 2024 til og med høsten 2025 i tillegg bli gitt tilbud om masteremner spesielt tilpasset sør- og lulesamiske studenter. Undervisningen er samlingsbasert, med samling i Levanger og via Zoom.

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Kandidaten:

 • har faglig spesialisering i samisk litteraturvitenskap eller samisk språkvitenskap
 • har inngående kunnskaper i samisk litteratur- eller språkvitenskap
 • har inngående kunnskaper om fagfeltet samisk gjennom de valgfrie emnene
 • har en kritisk forståelse for hvordan litteratur- eller språkvitenskapelig kunnskap må ses på bakgrunn av teorier og metoder som har styrt forskningen innenfor samisk språk og litteratur
 • har innsikt i forskning og erfaring i prosjektarbeid gjennom arbeidet med mastergradsoppgaven i samiskspråk- eller litteraturvitenskap


Ferdigheter:

Kandidaten:

 • kan orientere seg i språk- eller litterturvitenskapelig faglitteratur med særlig vekt på teoridannelse, forskningsmetode og tidligere relevant forskning
 • kan produsere akademiske tekster og analytisk behandle og fortolke et språk- eller litteraturvitenskapelig materiale eller problemstilling i samisk
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder innen samisk språk og litteratur, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt innen samisk under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kan bruke samisk som forskningsspråk


Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • kan bruke sine kunnskaper og ferdigheter innenfor samisk språk- eller litteraturkunnskap til videre forskning og i yrker som krever gode praktiske og teoretiske litteratur- eller språkkunnskaper
 • kan bruke sin erfaring med prosjektarbeid fra mastergradsoppgaven i samisk språk eller litteratur i høyere stillinger i det offentlige og i næringslivet
 • kan bruke sin generelle humanistiske kompetanse innenfor tekstforståelse, tekstproduksjon og tekstanalyse i samisk
 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger innenfor samisk språk/litteratur
 • kan formidle faglig innhold på et høyt faglig og språklig nivå på samisk og beherske uttrykksformer i samisk språk og litteratur
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor samisk litteratur- eller språkvitenskap, både med spesialister og til allmennheten

Med en mastergrad i samisk språk og litteraturvitenskap er du kvalifisert til å undervise i samisk på høgskole og universitet. Du kan også kvalifisere deg til lektorstilling i videregående og ungdomsskole ved å ta praktisk pedagogisk utdanning. Mastergraden er relevant for alt arbeid som krever gode praktiske og teoretiske språkkunnskaper i samisk, som for eksempel oversettelse, språk- og tekstkonsulentvirksomhet, forlag og media.

Det selvstendige arbeidet med masteroppgaven gir deg kunnskaper til å analysere samisk kultur/samfunn, og dermed kvalifisert for et vidt spekter av stillinger relevant for det samiske samfunnet. Oppnådd mastergrad kan kvalifisere til å søke opptak til doktorgradsutdanning og kan gi muligheter for en forskerkarriere.

Følgende emner tilbys de neste semestrene i samisk på masternivå (med forbehold):

2024 vår:

SAM-3012 Samisk språkvitenskap: Samisk språkforskningshistorie
SAM-3116 Samisk litteraturvitenskap: Moderne prosa

2024 høst:

SAM-3010 Samisk språkvitenskap: Teori og metode
SAM-3117 Samisk litteraturvitenskap: Moderne samisk lyrikk

SAM-3115 Samisk teksttolkningshistorie og urfolkskritikk (på Levanger). Spesielt tilpasset sør- og lulesamiske studenter.
SAM-3012 Samisk språkforskningshistorie (på Levanger). Spesielt tilpasset sør- og lulesamiske studenter.

2025 vår:

SAM-3115 Samisk litteraturvitenskap: Samisk teksttolkningshistorie og urfolkskritikk
SAM-3015 Samisk språkvitenskap: Emner fra samisk fonologi

SAM-3118 Eldre fortellinger som litteratur og kildemateriale (Levanger). Spesielt tilpasset sør- og lulesamiske studenter.
SAM-3010 Teori og metode (Levanger). Spesielt tilpasset sør- og lulesamiske studenter.

2025 høst:

SAM-3012 Samisk språkvitenskap: Samisk språkforskningshistorie
SAM-3116 Samisk litteraturvitenskap: Moderne prosa

SAM-3013 Språkvitenskap: Leksikografi og språkteknologi i samisk kontekst (Levanger). Spesielt tilpasset sør- og lulesamiske studenter, men  passer også for nordsamiske studenter.
SAM-3011 Samisk språkhistorie (Levanger). Spesielt tilpasset sør- og lulesamiske studenter.

NB! Med forbehold om nok studenter for emner som går i Levanger.

For ytterligere detaljer, se studieplan nedenfor eller emnekatalogen på nett for det enkelte emne.Masterprogrammet i samisk språk- og litteraturvitenskap er tilpasset morsmålsstudenter i samisk. Opptakskrav er bachelorgrad i samisk som morsmål eller tilsvarende gradsutdanning i et samisk språk på morsmålsnivå. Det kreves 80 studiepoengs fordypning i samisk på morsmålsnivå. Av de 80 studiepoengene (stp.) må 60 stp. være fra 1000-nivå og 20 stp. fra 2000-nivå. Unntaksvis kan emner utenfor graden tas med som del av fordypningen. Kontakt instituttet for nærmere informasjon om dette.

I tillegg kreves et karaktergjennomsnitt tilsvarende C (2,5) eller bedre. Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7.

Det anbefales også tilstrekkelig med kunnskaper i nordsamisk til å kunne følge undervisninga, som primært gis på nordsamisk.

Nordsamisk som fremmedspråk kvalifiserer ikke til opptak på master.

Opptak til masterutdanninger er regulert av Forskrift om opptak til UiT §§ 12.-16.

Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer og øvelser. Studentene må påregne betydelig selvstudium. Det vil bli lagt til rette for studentsentrert læring, og bruk av digitaliserte læringsformer.

Undervisningen bygger på relevant forskning, samt faglig utviklingsarbeid og erfaringskunnskap.

Vurderingsformer tar utgangspunkt i det enkelte emnets karakter, innhold og læringsutbyttebeskrivelse. I alle emnene inngår det arbeidskrav som må godkjennes før man kan framstille seg til avsluttende eksamen. Dette kan for eksempel være skriftlige innleveringer og muntlige presentasjoner. Eksamensordningen varierer fra emne til emne. Dette kan for eksempel være skriftlig skoleeksamen, hjemmeeksamen eller semesteroppgave. For nærmere informasjon: se den enkelte emnebeskrivelsen.

Alle emner med SAM-kode ved Campus Tromsø undervises på nordsamisk. Alle oppgaver og masteroppgaven skal skrives på et samisk språk. Veiledning gis i størst mulig utstrekning på samisk, men også skandinavisk og engelsk kan bli brukt.

Undervisningsspråk på emnene som gis samlingsbasert i Levanger er skandinavisk og sør-/lulesamisk. Eksamensspråk er sørsamisk eller lulesamisk.

Hvilke masteremner som tilbys ved Campus Tromsø med undervisningsspråk nordsamisk og hvilke emner som tilbys i Levanger med undervisningsspråk skandinavdisk og sør-/lulesamisk, vil fremgå av den enkelte emnebeskrivelsen i emnekatalogen på nett.

Oppnådd mastergrad kan kvalifisere til å søke opptak til doktorgradsutdanning og kan gi muligheter for en forskerkarriere.

 • Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet. Utenlandsopphold gir deg i tillegg bedre språkkunnskaper, nye venner, unike opplevelser og internasjonal erfaring.

  På dette studiet anbefaler vi utveksling i 2. og/eller 3. semester.

Masteremnene i samisk språk- og litteraturvitenskap er en kombinasjon av faghistorikk, metode, teori og nyere forskning. Studenter på utveksling kan velge mellom emner som inneholder disse elementene.

Søknadsfrist for utveksling er 1. september i vårsemesteret og 1. februar i høstsemesteret.

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.

Institute Country
University of Oulu Finland
Berit-Nystad-Eskonsipo-IS.jpg
Eskonsipo, Berit Merete Nystad

- Assistant Professor in North Sami linguistics

- I teach the courses SAM-1012 Samisk språkvitenskap: Språk i samfunnet og flerspråklighet - 10 ECTS and SAM-2031 Nordsamisk fra begynnernivå: videregående språkkurs - 15 ECTS