Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master

Duration: 5 years

Photo: Kjell-Petter Hetland
Photo: Kjell-Petter Hetland

Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master

Duration: 5 År

Campus
Narvik
Application deadline
15 april kl. 23.59
Søking og opptak
How to apply?

Bli lærer- Norges viktigste yrke!

Som lærer vil du oppleve at ingen dag er lik, og du får jobbe med mange ulike mennesker. Vi tilbyr en nettstøttet grunnskolelærerutdanning, med samlinger i Narvik. Studiet vil gjøre deg til en dyktig og inspirerende lærer for elever på 1.-7. trinn.

Grunnlaget for all læring skjer de første skoleårene. Som grunnskolelærer for 1.- 7. trinn blir du spesialist i begynneropplæring i lesing, skriving og regning, og du blir en god rollemodell og motivator for de yngste elevene. Som student hos oss får du erfaring med utviklingsarbeid i praksis fra første studieår og kunnskap om nyskapende undervisning som fremmer læring. Vil du være med?

Studiet i Narvik er kun planlagt gjennomført en gang. Det betyr at ved eventuelle forsinkelser i studiet må man belage seg på å fullføre ved en av våre andre campus, enten i Tromsø eller Alta.

Questions about the study
E-mail: studie-hsl-ilp@hjelp.uit.no
Telephone: +4777620900 (Stengt i pause kl. 11.30-12.00)

Information about semester start

Fordeler med å velge grunnskolelærerutdanning

  • Tar du grunnskolelærerutdanning vil du få en startlønn på minimum 592 100 kroner i året.
  • Når du fullfører grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 kan du få slettet 106 000 kroner av studielånet ditt!
  • Les om betingelsene her
  • Begynner du å jobbe som grunnskolelærer i Nord-Norge finnes det tilleggsordninger som kan redusere studielånet ditt ytterligere.
  • Som erfaren lektor kan du tjene over 700 000 kroner i året.

Utdanningen er et fulltidsstudium som er organisert med fysiske samlinger og digital undervisning mellom samlingene. Studentaktive arbeidsmåter er sentrale i studiet og vil bli prioritert på samlingene. Dette innebærer undervisningsaktiviteter som forutsetter at du har arbeidet med teoristoffet på forhånd. Du må derfor forplikte deg til omfattende arbeidsinnsats mellom samlingene, både individuelt og i grupper.

Lærerutdanning 1.-7. trinn ved UiT er en profesjonsrettet og forskningsbasert lærerutdanning for barneskolen. Med en mastergrad fra UiT lærer du ikke bare fag, men også hvordan du skal undervise.

Teori og praksis er koblet sammen gjennom hele studieløpet. Du vil ha praksis fire til seks uker hvert studieår. Praksis vil foregå i regionen. Siden studiet har praksis allerede første studieår, får du et godt innblikk i skolehverdagen, og du vil oppleve hvordan det er å jobbe som lærer.

Fagvalg

Pedagogikk og elevkunnskap (PEL), norsk og matematikk er obligatoriske fag i utdanningen de to første studieårene. Alle skal også ha praksis og FoU-emner (forskning- og utviklingsemner) som binder fagene og praksis sammen. Du skal ha fire undervisningsfag, så i tillegg til norsk og matematikk får du allerede første studieår også naturfag som fag 3.

I tredje studieår velger du mellom fordypning i enten norsk eller matematikk, og du vil også få et fjerde fag. I Narvik vil det bli tilbud om engelsk som fag 4, eventuelt kan du velge å ta et annet fag ved ett av våre andre campus.

Masterfordypningen i vårsemesteret fjerde studieår er i begynneropplæring med fokus på overgangen barnehage - skole og skolens 1. til 4. trinn. Masteremnene har en tverrfaglig innretning som inkluderer emner fra de andre undervisningsfagene som inngår i utdanninga, og praktisk-estetiske fag som kroppsøving, musikk og drama.

Masteroppgaven femte studieår skal knyttes til begynneropplæring i norsk eller matematikk. Med begynneropplæring som masterfag blir du ekspert i begynneropplæring i lesing, skriving og regning og i undervisning på 1. til 4. trinn. Om man heller ønsker masterfordypning i norskdidaktikk eller matematikkdidaktikk, kan man følge undervisning samlingsbasert i Alta eller Tromsø.

Kvalitet i utdanningen

GLU 1-7 fleks har oppstart i Narvik høst 2024, og utdanningen er tilpasset regionens behov. Gjennomføringen av praksis vil være i samarbeid med kommunene i regionen. Prosjektet "Studentaktiv læring i fleksible studier" er knyttet til utdanningen. Målet med prosjektet er å utvikle en modell for studentaktive læringsformer i fleksible studier, og vi vil utvikle og prøve ut læringsaktiviteter og teknologisk støtte sammen med studentene. Prosjektet har fått midler fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Som utdannet grunnskolelærer for 1.-7. trinn har du opparbeidet deg kunnskap om hvordan undervise i dine fag. Du har fått solid kunnskap om begynneropplæring, om hvordan skape læringsresultater for hver enkelt elev og om å være en god motivator.

Utdanningen gir deg kunnskap og verktøy slik at du kan tilrettelegge og strukturere undervisningen for best mulig læring for hver enkelt elev. Du kan benytte digitale verktøy i undervisningen, og gjennom systematisk utviklingsarbeid i praksis er du godt forberedt på å møte en skole i utvikling.

Med en masterutdanning fra UiT skal du føle deg trygg på hvordan du planlegger, begrunner, gjennomfører og vurderer elevtilpasset opplæring. Du har også kunnskap om hvordan videreutvikle opplæringen i samspill med elever, kollegaer og andre.

Etter endt studium vil du være grunnskolelærer med lektorkompetanse rettet mot 1.-7. trinn i grunnskolen. Utdanningen gir en kompetanse innenfor kunnskapsformidling, relasjonsbygging og ledelse som også er viktig innen skolerådgivning, informasjonsarbeid, kommunikasjonsrådgivning, voksenopplæring og skoleledelse

For grunnskolelærerutdanningen i Narvik inngår følgende fag: norsk, matematikk, naturfag, pedagogikk og elevkunnskap, FoU og obligatorisk praksis.

Følgende emner inngår i studiets første år:

Norsk 15 studiepoeng - LER-1123

Matematikk 15 studiepoeng - LER-1223

Naturfag (fag 3) 15 studiepoeng - LER-1323

Pedagogikk og elevkunnskap (PEL) 10 studiepoeng - LER-1020

FoU 5 studiepoeng - LER-1070

Praksis - LER-1621

Bilde av en tabell

Som fag 4 tilbys engelsk. Man kan velge norsk eller matematikk som fordypningsfag, før man går videre med masteremner og en avsluttende mastergradsoppgave i begynneropplæring.For å kvalifisere for opptak til grunnskolelærerutdanning må du dokumentere følgende :

  • Minimum 35 skolepoeng og gjennomsnittskarakter 3,0 i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakter 4,0 i 1fellesfaget matematikk (224 timer), ELLER
  • Mimimum 40 skolepoeng og gjennomsnittskarakter 3,0 i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakter 3,0 i fellesfaget matematikk (224 timer)

Karakterkravet i matematikk gjelder ikke for søkere som kan dokumentere bestått programfag i matematikk med et omfang på minst 140 timer eller tilsvarende.

For søkere som har samisk som første- eller andrespråk, gjelder karakterkravet i norsk for gjennomsnittet av karakterene i norsk (309 timer) og samisk (309 timer).

Det kan gis fritak fra prøve i en av målformene i norsk for studenter som ikke har vurdering i begge norske målformer fra videregående opplæring. For studenter som velger norsk som masterfag, er det ingen fritaksbestemmelse fra målformer.

Studenter som kommer inn på utdanningen må legge fram politiattest og det foretas en skikkethetsvurdering.

Studiet er adgangsbegrenset med 30 studieplasser.

Studiet har fem læringsarenaer: fysiske samlinger, digital undervisning, arbeidsgrupper, individuelt arbeid og praksis. De fysiske samlingene foregår på campus i Narvik. I tillegg er det hver uke to halve dager med nettundervisning, og det blir lagt vekt på å utvikle kompetanse i bruk av digitale verktøy og arbeidsmåter. Undervisningen i grunnskolelærerutdanningen er obligatorisk.

Undervisningen er basert på prinsipper fra omvendt undervisning. Det vil si at studentene jobber i grupper eller individuelt mellom samlingene med å tilegne seg fagstoff slik at man kan delta aktivt i undervisningsaktivitetene og bidra i læringsfellesskapet på samlingene

Studiet vektlegger studentaktive arbeidsformer, og studentene vil bli involvert i å planlegge og utvikle undervisningen og aktiviteter. I tillegg skal studentene få erfaring med arbeidsformer som benyttes i grunnskolen, inkludert musikk og drama

Som masterstudent får du praksisopplæring i barneskolen allerede fra første studieår. Du får veiledning i praksisperioden slik at du kan utvikle din yrkesfaglige kompetanse. I løpet av de fire første årene gjennomfører du 110 dager praksis i grunnskolen. Du vil ha praksis fire til seks uker hvert studieår i regionen.

Praksis legger opp til en naturlig progresjon der du i starten av studiet observerer undervisning, og etter hvert får du planlegge og gjennomføre egen undervisning. Alle studieårene er det egne FoU-oppgaver (forskning- og utviklingsoppgaver) som du skal gjennomføre i praksis. Disse oppgavene skal sammenheng mellom praksis og campusundervisningen og forberede deg på å bli en lærer som utforsker egen praksis.

Du får også mulighet til å gjennomføre fire uker praksis i utlandet. Fjerde studieår i høstsemesteret kan du få oppleve skolehverdagen i et annet land.

For ytterligere informasjon kan du besøke vår nettside for praksis: https://uit.no/praksis#kapittel_700711

Undervisningsspråket er norsk. I engelskfaget vil undervisningen foregå på engelsk.

Delstudier i utlandet kan gjøre deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet. Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer. Master i grunnskolelærerutdanning tilrettelegger for utvekslingssemester 4. studieår (8. semester)

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter med mer finner du på universitetets sider om utveksling. Mer detaljert informasjon om utveksling/utenlandsopphold vil bli gitt 3. studieår.

Institute Country
The University of Auckland New Zealand
Nelson Mandela University Sør-Afrika