Major i økonomisk styring

På andre semester skal studentene på mastergradsprogrammet i økonomi og administrasjon velge blant fire majorer:  Økonomisk analyse, marked og strategi, økonomisk styring  eller strategi og ledelse. Valg av major gjøres i studentweb.

Denne beskrivelsen av major i økonomisk styring gjelder f.o.m. kull med oppstart høsten 2022. Beskrivelse for tidligere kull finnes i vedlagte studieplan i programbeskrivelsen.

Med en major i økonomisk styring vil du erverve kunnskap og ferdigheter i de juridiske rammene for å utøve næringsvirksomhet, kunne anvende en rekke styringsverktøy og inneha kompetanse til å bidra i den økonomiske styringen av ulike virksomheter. Gjennom kursene Forretningsrett, Verdsetting og Regnskap og barekraftsrapportering vil du mer spesifikt lære:

  • hvordan utøvelse av næringsvirksomhet skjer innenfor lovgitte rammer. Virksomhet er organisert i ulike former for selskap. Selskapsretten handler om selskapene og deres rettsforhold. For det første regulerer selskapsretten forholdet mellom selskapsdeltagerne, for det annet reguleres forholdet mellom selskapsdeltakerne og selskapet, og det tredje forholdet mellom selskapet og omverden. Utøvelse av virksomhet vil ha skatterettslige implikasjoner. Det er avgjørende å ha kunnskap om de skatterettslige plikter og rammene for å tilpasse seg disse.
  • hvordan ulike regnskapsregler og årsregnskapet formål kan benyttes for å analysere regnskapsfaglige problemstillinger og gi regnskapsmessige løsninger, og hvordan ulike verdsettelsesteknikker kan benyttes for verdsetting av diverse regnskapsposter.
1. semester
BED-3011 Forskningsdesign og metodevalg

eller

SOK-3020 Econometrics
BED-3074 Ledelse og virksomhetsstyring
BED-3003 Økonomisk psykologi: Analyse av konsumentmarkeder
2. semester

BED-3067 Forretningsrett

BED-3099 Lønnsomhetsanalyse
Minor
3.semester      

BED-3079 Finansregnskap og bærekraftsrapportering

BED-3073 Fordypningsemner

Minor
4. semester
BED-3901 Masteroppgave i økonomi og administrasjon

 

Studentene kan velge mellom følgende minors  når de tar en major i økonomisk styring:

 

Økonomisk analyse (Forutsetter avlagt eksamen i SOK-3020 Econometrics)

Foretaksstrategi

Finans (Forutsetter avlagt eksamen i SOK-3020 Econometrics)

Markedsføring

Ledelse

Page administrator: Tore Kanck-Jørgensen
Last updated: 08.12.2023