Illustrasjonsbilde

Velkommen til UiTs samarbeidsportal

Dersom du søker samarbeid med UiT Norges arktiske universitetet er du kommet til rett sted!
Her presenteres ulike former for samarbeid mellom UiT og eksterne aktører, og du kan finne ulike innganger til et samarbeid med UiT og UiTs ulike fagmiljø.

UiT har etablert sterke samarbeidsrelasjoner til relevante forskningsmiljø i Norge og utlandet.

Som en direkte følge av sterke forskingsmiljø ved UiT har flere forskningsinstitutt og bedrifter etablert seg i miljøet rundt universitetet. Slike eksempler er Norsk Polarinstitutt, Akvaplan-nivaHavforskningsinstituttetNofima og Norce. Helserelatert forskning foregår i tett samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Samarbeid om forskning

UiT har forskingssamarbeid på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå fra både privat og offentlig sektor. Et forskningssamarbeid kan resultere i ny viten som igjen kan bety innovasjon og produktutvikling for din virksomhet. Samarbeidet kan gi tilgang til rådgivning basert på ny forskning, samarbeid om forskningsprosjekter, relasjonsbygging med våre forskere og tilgang til avansert forskningsutstyr.

Dersom du ønsker å komme i kontakt med et relevant fagmiljø for et forskningssamarbeid er det flere veier inn.

Ulike former for samarbeid

UiT skiller mellom to ulike former for samarbeid med eksterne aktører som bedrifter, etater, stiftelser ol.- I.

 • Oppdragsprosjekter. Dette er når en bedrift/etat ol. kjøper forskningsoppdrag ved UiT Norges arktiske universitet. Aktiviteten har preg av en konkret tjenesteleveranse mot betaling, og hvor en oppdragsbeskrivelse vil spesifisere omfang og innhold. Kontraktinngåelse vil nærmere spesifisere leveranse, krav og rettigheter. II.
 • Bidragsprosjekter. Dette er når en bedrift/etat ol. samarbeider og samfinansierer forskning med UiT Det vil settes ikke krav til spesifikke leveranser fra UiT, ut over rapporteringer, publisering av resultat, fremdrift etc. Bidragsforskning gir ikke eksklusiv tilgang til resultat. Universitetet skal som hovedregel ha eiendomsretten til resultatene som bidragsprosjektet frembringer.

UiTs regler og rutiner

Publisering kan gis kortvarig utsettelse i den grad det er nødvendig for å oppfylle UiTs forpliktelser etter avtaler med tredjepart om forskningssamarbeid. Erfaring med bidrags- og oppdragsaktiviteter ved UiT viser at seks måneder i de fleste tilfeller er en tilstrekkelig periode for å oppnå rettsbeskyttelse av patenterbare forskningsresultater.Næringslivs-ph.d. og offentlig ph.d

Ønsker du å ta en doktorgrad mens du jobber?

UiT inngår gjerne samarbeid med bedrifter og offentlig etater om forskerutdanning/ph.d av deres ansatte. Det gjelder særlige vilkår og formalia krav for disse forskerutdanningsløpene. Utarbeidelse av prosjektbeskrivelse og påfølgende søknad om opptak på et ph.d program ved UiT, må skje parallelt med virksomhetens søknad til forskningsrådet om finansiering (ordningene 'Offentlig sektor ph.d.' eller 'Næring-ph.d). En søknad til forskningsrådet om finansiering krever at prosessen med UiT er påbegynt og blir bekreftet. For begge ordningene gjelder det at forskningen må være relevant for virksomheten. Skillet fra andre forskerutdanninger er at studenten forblir ansatt, og at virksomhet tilgodeser at vedkommende benytter arbeidstid til forskerutdanningen. Forskningsrådet dekker 50% av lønns- og driftskostnadene. Offentlig ph.d retter seg mot ansatte i offentlig sektor, og tilsvarende næringsliv i privat sektor. Søknadsprosedyrene hos forskningsrådet tilsier at din prosess med universitetet bør starte høsten i forkant. Universitetet har en egen rutine for opptakssøknader til forskerutdanningene.

Kontaktpersoner på fakultetene pr. novs. 2023

 • Helse-fak Stian Røberg
 • NT-fak Tore Guneriussen
 • UMAK Anita Maurstad
 • HSL Mayvi Johannesen
 • BFE Morten Sætran
 • IVT Diana Thordarson og Aleksander Pedersen.

Ta kontakt med fagmiljø for å avklare muligheter og vilkår.

Les mer:Innovasjon og entreprenørskap

UiT er en pådriver for økt innovasjon og tjenesteutvikling i nordområdene. Vi har som mål å sikre samfunnet fri og åpen tilgang til resultater av forskning. Forskningsresultatene skal derfor som hovedregel gjøres tilgjengelig i åpne vitenskapelige arkiver eller gjennom publisering. Forskningsresultater med kommersielt potensiale skal vurderes for næringsmessig utnyttelse, og UiT ønsker at resultater av forskning blir utnyttet til det beste for samfunnet.

UiT er medeier i Norinnova, som er vår tjenesteleverandør av kommersialiseringstjenester/TTO. Selskaper som er interessert i å lisensiere UiTs teknologi eller delta i et kommersielt prosjekt med UiT bes ta kontakt med Norinnova AS.

Les mer

 • UiT har egne innovasjonsnettsider rettet mot ansatte og studenter som gir detaljert informasjon om bl.a. rådgivning og rettigheter rundt kommersialisering av forskning . 
 • Tiltaksplan for innovasjon oh entreprenørskap beskriver UiTs arbeid for å styrke innovasjonskulturen, for igjen å bidra til innovasjon og utvikling i Nordområdene.
 • Når det kommer til rettigheter rundt forsknings- og innovasjonsresultater henvises det til felles rettighetspolitikk for Norges universiteter
 • Start UiT er studentenes organisasjon for å fremme innovasjon, entreprenørskap og gründere.

Kontakt Mette Ravn Midtgard dersom du har spørsmål om innovasjon og entreprenørskap ved UiTNæringslivsmentor

Prosjekt Næringslivsmentor har som mål å bidra til et tettere samarbeid mellom næringslivsbedrifter i landsdelen og UiT (utdanning, formidling, forskning og innovasjon).
Ordningen dekker bedrifter i Nordland, Troms og Finnmark. Du finner mer informasjon om prosjektet i lenken under.

Neste utlysningsrunde blir i januar 2024.
Tilhørende nye søknadsskjema og rapporteringsmaler gjøres tilgjengelig i forbindelse med utlysningen.

Kontakt Mette Ravn Midtgard dersom du har spørsmål om prosjektet.Kontakt oss

Ønsker du kontakt om et samarbeid om forskning eller entreprenørskap med UiT? 
Trenger du hjelp med å komme i kontakt med rett person?

Ta kontakt med en av kontaktpersonene under, eller på innovasjon@uit.no

Mette Ravn Midtgard

Geir Bye Styrk relasjonen til fremtidens talenter!

Studenter er framtidas kompetansearbeidere! Mange arbeidsgivere er ute etter våre studenter lenge før de er ferdige med studiene. Det finnes gode muligheter for samarbeid, og rekruttering av dagens studenter som blir bedriftens nye ansatte. En god vei til studenter og fagmiljø er gjennom oppgavesamarbeid som gir din bedrift ny kunnskap og nye perspektiver.

UiT inviterer til samarbeid og har flere arenaer hvor nærings- og arbeidsliv har mulighet til å etablere kontakt med våre studenter på områder som oppgavesamarbeid, praksis og studentjobb.Oppgavesamarbeid, caser og stipender

Har din virksomhet behov for ny forskningsbasert kunnskap?

UiT favner mange spennende fagområder og studentenes kunnskap og perspektiv kan gi ulike tilnærminger til kjente problemstillinger. Her kan din virksomhet raskt komme i kontakt med UiT-studenter og få fersk fagkunnskap som kan gi nye impulser til din arbeidsplass. Oppgavesamarbeid kan være aktuelt både for bachelor- og masterstudenter, eller som caser i andre utvalgte emner. Vi bidrar med å formidle kontakt mellom din virksomhet og studenter som leter etter relevante problemstillinger fra arbeidslivet i forbindelse med oppgaveskriving.

Et annet virkemiddel for å få studenter til å skrive om problemstillinger som er relevant for din bedrift, organisasjon, kommune eller region kan være å utlyse stipend eller legat. Studenter og potensielle studenter fra hele Norge leser seg ofte opp i Legathåndboken for å finne midler til å støtte dem gjennom oppgaveskriving eller et nytt studium, eller vi kan hjelpe dere med å spre informasjon om stipendet blant relevante studentgrupper.

 • Les mer om stipend og legat og finn eksempler på utforming i Legathåndboken.
 • Dersom du har 

Praksis i profesjons- og disiplinfag

Praksis defineres som planmessig opplæring på et praksissted hvor studenten tilegner seg praktisk kompetanse under veiledning av person med relevant utdanning og yrkespraksis. Et tett og nært samarbeid med arbeidslivet sikrer både at studentene er forberedt på jobben de skal gjøre, og at relevansen i studietilbudene styrkes. 
Obligatorisk praksis er en sentral del av profesjonsutdanninger som blant annet sykepleier- og lærerutdanning. Valgfri praksis benyttes i noen utdanninger. UiT har et ønske om å styrke dette, slik at flest mulig studenter får muligheten til praksis i arbeidslivet som en del av utdanningen. Med et godt samarbeid med arbeidslivet, både offentlig og privat sektor blir studentene svært ettertraktede i jobbmarkedet. 

UiT har fast obligatorisk praksis i juridiske fag, lærer- og lektorutdanninger, spesialpedagogikk, helsefag, naturvitenskap og teknologi.

 • Du finner korrekt kontaktperson på UiTs praksis-sider, dersom din virksomhet ønsker å inngå samarbeid om praksisplasser i disse fagene.

Det finnes også eksempler på praksis i studier der dette ikke er en obligatorisk del av studiet. Se bl.a.

Les mer om å være praksissted på sidene til Statens arbeidsgiverportal: Studenter i praksis - en veiledning for arbeidsgivere.Møt studentene

UiT sin største ressurs er studentene. Derfor vil et sterkt samarbeid med eksterne aktører bidra til økt læring, økt samfunnsrelevans og en god start på karrieren. Vi skal bidra med kunnskap og menneskelige ressurser for å skape økonomisk, kulturell og sosial vekst og utvikling i nord. Gjennom nettverksbygging mellom eksterne partnere, studentene og fagmiljøene legges grunnlaget for et fremtidsrettet samarbeid.

Det finnes mange arenaer der potensielle arbeidsgivere kan komme i kontakt med studenter som snart skal ut på jobbmarkedet.

UiT arrangerer en årlig karrieredagen i september i Tromsø, der potensielle arbeidsgivere inviteres til å presentere seg for potensielle arbeidstakere. Man kan også kontakte studentdrevne interesseorganisasjoner, linje- og fakultetsforeninger direkte for å høre om når det er mulig å ha en bedriftspresentasjon eller lignende for dem. (PS. Arrangementer med gratis pizza eller lignende trekker ofte mange studenter.)

I tillegg er det flere karriere-/næringslivdager og rekrutteringsarrangement i regi av institutt, fagmiljø, campuser og studentforeninger. Følg med på UiTs arrangementskalender for å finne relevante begivenheter.
I den samme arrangementskalenderen finner du også kommende disputaser. Ny forskning i form av disputaser og skriftlige doktorgrader kan ofte være relevant for bedrifter og offentlig sektor, men det er også mulig å forsøke å rekrutere doktorgradskandidatene direkte. Selv om mer enn halvparten av UiTs doktorgradskandidater fortsetter i akademia, er det mange som fortsetter arbeidskarrierern i annen offentlig virksomhet og næringslivet.

Årlige karriere- og næringslivsdager

 • Karrieredagen ved UiT - UiTs årlige arrangement der arbeids- og næringsliv får presentere seg for UiTs studenter fra alle fagområder.
  Studentdrevet fom. 2024.
  • Håp i Havet - en årlig konferanse ved UiT hvor fiskeri- og havbruksnæringen er i fokus. 
   Arrangeres i vårsemesteret/ medio februar.
  • HHT-dagen - en årlig konferanse som har til formål å binde studentene ved Handelshøgskolen i Tromsø og næringslivet sammen
   Arrangeres i høstsemesteret/ medio oktober.
  • Næringslivsdagen ved campus Narvik  (lenke 2) - et årlig arrangement der arbeids- og næringsliv får presentere seg for UiTs studenter ved campus Narvik.
   Arrangeres i høstsemesteret/ medio oktober
  • Arbeidslivsdagene til The European Law Students' Association (ELSA) - et årlig arrangement der arbeids- og næringsliv får presentere seg for UiTs studenter innen rettsvitenskap.
   Arrangeres i vårsemesteret/ medio januar

Internships og deltidsjobber for studenter

Internship er en læringsaktivitet som innebærer at studentene er «utplassert» i bedrift, helseforetak eller lignende utenfor campus. Noen studier gir mulighet til internship som kombinerer studier med praksis i en bedrift, mens profesjonsutdanningene har praksis som en integrert og obligatorisk del av studieprogrammet. Det er viktig at studentene våre er godt forberedt og attraktive i arbeidsmarkedet, og din virksomhet kan være en viktig bidragsyter for å gi studentene verdifull arbeidserfaring. Er du en samarbeidspartner eller ønsker du å bli det?

Send oss en tekst om eller link til dine internships, traineeordninger, deltidsjobber og sommerjobber, så oppretter vi en annonse på UiTs portal Tavla, og deler informasjonen med relevante fagmiljø. Eller ta kontakt dersom dere ønsker et nærmere samarbeid. Vi deler ikke annonser for fulltidsjobber.

Kandidatundersøkelsen

Hva gjør UiTs kandidater etter fullført grad?

UiT gjennomfører jevnlig undersøkelser som kartlegger tidligere studenters tilknytning til arbeidslivet, og om utdanningen har vært relevant for arbeidslivet.
Her finner du bl.a. mer informasjon om hva UiTs kandidater gjør etter fullført studium, og hvor fort de er i relevant arbeid.
Kandidatundersøkelsen 2021 ved UiT Norges arktiske universitet er den sjette i rekka, og Kandidatunderesøkelsen 2024 er under utarbeidelse.

Undersøkelsen viser at et stort flertall går ut i jobb etter studiene, og at de aller fleste av disse har fått en jobb der utdanningen er relevant. To tredjedeler av kandidatene tar arbeid i Nord-Norge, og en høyere andel av studentene enn tidligere starter å jobbe i næringslivet. Når kandidatene blir bedt om å vurdere utdannelsen svarer 84 % at de er fornøyd eller svært fornøyd med utdanningen fra UiT.Er du på jakt etter kompetanseheving for deg, din bedrift, organisasjon eller enhet? Vi anbefaler deg å først undersøke om vi har relevante utdanningstilbud i vår eksisterende studieportefølje.

Dersom vi ikke har et tilbud som passer behovet kan du ta kontakt med oss, så vi kan vurdere

 • om det er mulig å tilby dette med egne midler
 • om det er marked for å utvikle et studium for en oppdragssum eller studieavgift pr. deltager
 • om det finnes nasjonale midler som vi kan søke på for å få i gang kompetansetilbudet dere trenger
 • om vi har eksisterende tilbud som kan tilrettelegges på en slik måte at det når de som trenger kompetansen


Deltidsstudier for personer i jobb

UiT tilbyr mange studier og kurs av ulik varighet som kan kombineres med jobb, eller endringer i arbeids- og livssituasjonen. Studiene kan være nettbasert, samlingsbasert på et av våre studiesteder, eller samlingsbasert ved andre egnede steder i Nord-Norge. Studiene kan gi et kompetanseløft innen svært mange ulike fagområder.
For en oversikt over kommende tilbud, se UiTs studiekatalog for videreutdanninger, nett- og samlingsbaserte studier

Oppdragsundervisning og utdanningssamarbeid

UiT har også mulighet til å opprette eksternfinansierte studier, kurs, seminar og foredrag for din bedrift, bedriftsklynge, kommune, enhet eller nettverk av samarbeidspartnere. Fagmiljøene setter ofte pris på å bli kontaktet om å komme ut til bedrifter og arbeidssteder for å dele sin kompetanse, og danne dialog for videre samarbeid. Prisen på slike oppdrag varierer naturligvis med omfang og fagområde. Formell kompetanse med opptak, eksamensavvikling og studiepoeng er dyrere enn kortere kurs og foredrag fra våre fagpersoner.

Ta kontakt med instituttleder på instituttet du er interessert i å få et tilbud fra, for en dialog om oppdragets utforming, omfang og pris. En oversikt over UiTs fakulteter og institutter finner du på UiTs organisasjonsside. Hvis du er usikker på hvilket institutt som har kompetansen du er ute etter kan du f.eks. sjekke UiTs Ekspertliste, eller kontakte UiTs koordinator for etter- og videreutdanning.UiT er arrangør eller medarrangør for en rekke arrangementer som er åpen for alle.
Du kan finne relevante arrangementer i arrangementportalen Tavla.
Du kan også melde deg på et av UiTs ulike nyhetsbrev.Et samarbeid mellom UiT og eksterne aktører kan oppstå og forankres i ulike deler av organisasjonen.

 • En enkeltforsker eller en forskningsgruppe kan samarbeide med en ekstern aktør om et konkret prosjekt.
 • Et institutt eller senter kan samarbeide med en ekstern aktør innet et konkret fagområde.
 • Et fakultet eller en gruppe institutt fra ulike fakultet kan samarbeide med en ekstern aktør om et større tverrfaglig prosjekt
 • Institusjonen UiT kan i enkelte tilfeller gå inn i institusjonsavtaler med eksterne aktører som UiT har sammenfallende interesser med, eller har mange samarbeidsprosjekter som involverer flere deler av organisasjonen.


UiT har en rekke eksperter innenfor både omfattende og snevre fagfelt. Eksterne aktører kan gjerne kontakte UiTs fagpersoner direkte, for å sondere mulighetene og grunnlaget for et eventuelt samarbeid. Man kan enten bruke UiTs ekspertliste under, eller kikke gjennom ansattelistene på instituttsidene for å finne personer som beskriver den kompetansen som etterspørres. 

Et større samarbeid med et fagmiljø eller en utdanning må som regel forankres på instituttnivå. I de fleste tilfeller kan du ta kontakt med instituttleder, som en inngangsport til et samarbeid med et fagmiljø.UiTs har fire hovedcampus i Tromsø, Alta, Harstad og Narvik, og syv studiesteder i Kirkenes, Hammerfest, Bardufoss, Bodø, Mo i Rana, Kabelvåg og på Svalbard.
UiT har samarbeidsavtaler med studiesenteret i Midt-Troms og studiesenteret Campus Nord-Troms, og legger jevnlig kompetansehevingstilbud til disse og andre lokasjoner i Nord-Norge.
UiTs heleide selskap DigForsk har tilhørighet i flere byer i Finnmark. Utover studiestedene Hammerfest og Kirkenes har de lokaler i Båtsfjord, Tana, Vadsø og Vardø.

I noen tilfeller kan det være mer relevant å innlede et samarbeid med det lokale campus/studiested enn med et konkret fagmiljø.
Utover den stedlige ledelsen knyttet til campusene har UiT også to regionale viserektorer, samt en stedlig administrativ samfunnskontakt for Øst-Finnmark.
UiTs to viserektorer utgjør faglige kontaktpunkt for samhandlingen mellom UiT og regionene i Finnmark/Nord-Troms og Sør-Troms/Nordland.Representerer du en skole eller skoleklasse som ønsker å besøke UiT digitalt eller fysisk, evt. få besøk fra UiT?
Følg lenken under:

UiT Norges arktiske universitet er takknemlige og glade over støtten UiTs forskere og studenter får fra alle våre bidragsytere.

Ønsker du å testamentere til UiT?


Tenker du på å inkludere UiT Norges arktiske universitet i testamentet ditt? Her finner du informasjon om hva som er viktig å vurdere og hvem du kan kontakte dersom du har spørsmål. 

Å skrive inn UiT Norges arktiske universitet i testamentet ditt er en fin måte å fremme forskning og utdanning i fremtiden.  

For at gaven din skal kunne brukes best mulig i fremtiden, anbefaler vi å holde formålet med gaven relativt generelt, eller overlate til UiT å bestemme hvordan midlene best kan brukes i forskning. Det er vanskelig å fastslå allerede i dag hva som vil være prioriterte forskningsområder i fremtiden. 

Det er også viktig at du skriver UiTs fulle navn, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, og gjerne vårt organisasjonsnummer 970 422 528. 

Har du spørsmål eller ønsker om hvordan donasjonen din kan brukes, ta kontakt med Seksjon for forskning og innovasjon.  

Hvordan bruker UiT midler fra testamentet?
Donasjonen din brukes der den gjør mest nytte, i samsvar med dine ønsker. Verdt å huske at UiT følger strengt de ønsker som er uttrykt i et testamente, noe som gjør at for detaljerte beskrivelser av formålet med gaven kan gjøre det vanskelig for oss å ta den imot. Forskningen går hele tiden fremover og mye kan skje mellom det tidspunkt testamentet skrives til det trer i kraft. Skriv heller et forskningsområde som mottaker, fremfor en bestemt forskningsgruppe. F.eks.: Midlene skal gå til helsevitenskapelig forskning. 

Hva kan jeg testamentere?
Du kan testamentere alt du ønsker, penger eller eiendeler, enten hele eller deler av boet ditt. Har du livsarvinger, har de alltid krav på arv. 

Kan UiT hjelpe meg med testamentet mitt?
Med tanke på risikoen for tvister og interessekonflikter kan UiT dessverre ikke hjelpe til med utarbeidelse av testamenter. I stedet henviser vi deg til familieadvokater eller til nettplattformer med juridisk rådgivning. Noen banker har også juridisk rådgivning tilgjengelig for sine kunder.  

UiT svarer imidlertid gjerne på spørsmål og gir råd om mulige formål med et legat til vår virksomhet. 

Kan jeg gi en gave allerede i dag?
Hvis du allerede ønsker å gi en gave til UiT, tar vi selvfølgelig imot ditt bidrag med stor takk. Vennligst kontakt Seksjon for forskning og innovasjon for mer informasjon.

Ønsker du å gi gave til UiT?


Da er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med Seksjon for økonomi og innkjøp.

Ønsker du å gi gave til UiTs fond?


UiTs fond deler ut midler til master/ph.d. studenter og vitenskapelige ansatte. Ta kontakt med forretningsfører for UiTs fond: Svetlana Olsen 

Ønsker du å gi gave til bestemte prosjekter, forskere eller fagmiljøer?


Besøk gjerne vår hjemmeside Forskning ved UiT eller ta kontakt med Seksjon for forskning og innovasjon.

Ønsker du å samarbeide med oss?


Ta gjerne kontakt med Pål Vegard Storeheier eller Steinar Martin Paulsen ved Seksjon for forskning og innovasjon.

I tillegg til lån og stipend fra Lånekassen har du som student også mulighet til å søke om støtte fra andre nasjonale stipend- og legatordninger. UiT har også egne legatordninger for sine studenter. 

UiTs stiftelser (legater)


OBS: Søknadsfrist og legatstørrelse offentliggjøres på Tavla - penger å hente.
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Svetlana V. Olsen. 

Stipend for studier i utlandet


Studenter som reiser på utveksling har tilgang til ulike finansieringskilder for å få lån og/ eller stipend. De viktigste er:

UiT deltar i nettverk som fremmer og legger til rette for både faglig og politisk samarbeid med europeiske universiteter og på et internasjonalt plan. EUGLOH, Yerun, UArctic og The Arctic Five har plattformer som gir flere valgmuligheter på slike områder, for fagmiljøer, universitetsansatte og studenter.EUgloh er en allianse mellom ni europeiske universiteter som arbeider for å fremme global helse gjennom utdanning, forskning og innovasjon.Yerun er et nettverk som tilrettelegger for strategisk samarbeid mellom yngre universiteter i Europa.UArctic er et internasjonalt nettverk med universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner som samarbeider om å styrke utdanning og forsking i nordområdene.The Arctic Five er en allianse mellom fem nordiske universiteter som legger til rette for kunnskapsdeling, utdanning og innovasjon i den arktiske regionen.UiT participates in networks that promote and facilitate both academic and political cooperation with European universities and on an international level. EUGLOH, Yerun, UArctic and The Arctic Five have platforms that provide more choices in such areas, for academic environments, university staff and studentsEUgloh is an alliance of nine European universities that work to promote global health through education, research and innovationYerun is a network that facilitates strategic cooperation between young universities in EuropeUArctic is an international network of universities, colleges and research institutions that collaborate to strengthen education and research in the northern regionsThe Arctic Five is an alliance between five Nordic universities that facilitate knowledge sharing, education and innovation in the Arctic region