Illustrasjonsbilde

Engelsk version

Ph.d. ved UiT Norges arktiske universitet


Generelt

UiT Noregs arktiske universitet (UiT) har åtte ph.d.-program; program i humaniora og samfunnsvitskap, i ingeniørvitskap, i naturvitskap, i  nautiske operasjonar, i realfag, i samfunnsvitskap, i helsevitskap og i rettsvitskap. Programmet i nautiske operasjonar er ein fellesgrad med Høgskulen på Vestlandet (HVL), Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU) og Universitetet i Søraust-Noreg (USN).

Doktorgradsstudiet skal kvalifisera for forskingsverksemd av internasjonal standard og for anna arbeid i samfunnet der det vert stilt høge krav til vitskapleg innsikt og analytisk tenking, i samsvar med god vitskapleg skikk og forskingsetiske standardar. For å bli tatt opp, må søkar ha ein integrert mastergrad på 300 stp, ein mastergrad på 120 stp som byggjer på ein bachelorgrad på 180 stp, eller tilsvarande utdanning som fakulteta har godkjent som grunnlag for opptak til det aktuelle programmet. Utdanninga må fylla karakterkravet vedkommande fakultet har fastsett og søkar må dokumentera engelskkunnskapar som tilfredsstiller kravet i norsk generell studiekompetanse. 

Søkar må også ha finansiering av studiet. Som hovudregel skal finansieringa vera på nivå med lønns- og driftsmidlar, infrastruktur og overhead for ei stipendiatstilling. Eit fleirtal av ph.d.-studentane er tilsette ved UiT – enten i universitetsstipend eller eksterne stipend, t.d. frå Forskingsrådet, men det er også mogeleg å få opptak med anna finansiering.

 

Regelverk

Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved UiT og reglar om UiT sine krav til engelskkunnskapar ligg her. Fakulteta har utfyllande reglar til ph.d.-forskrifta.

 Søknad om stipend ved UiT er også søknad om opptak til eit ph.d.-program. Stipenda vert lyst ut gjennom jobbnorge.no og Euraxess. Utlysingane ligg på UiT sine heimesider her. Den som får stipend ved UiT får mellombels opptak til det aktuelle programmet, og ein frist for å søka om endeleg opptak. Søkjarar med ekstern finansiering  skal senda søknaden til det fakultetet som tilbyr programmet, og må dokumentera finansieringa når dei søker.

Når fakultetet har gjort vedtak om opptak, får studenten tilsendt skjema for ph.d.-avtale til utfylling.Ph.d.-studiet er på 180 stp.(tre år) fordelt med ein opplæringsdel på 30 stp og avhandling, prøveførelesing og disputas på til saman 150 stp. Utdanninga skal gi kandidaten kunneskap, dugleik og kompetanse i samsvar med beskrivinga av tredje syklus i kvalifikasjonsrammeverket for høgare utdanning


Nyttige linker

High North AcademyAvhandlinga skal vera eit sjølvstendig vitskapleg arbeid som oppfyller internasjonale standardar for etikk, fagleg nivå og medode innafor det aktuelle fagområdet. Studenten skal vera med på å utvikla ny fagleg kunnskap, og avhandlinga skal liggja på eit nivå som tilseier at ho vil kunna publiserast som ein del av den vitskaplege litteraturen i faget. Ho kan vera ein monografi eller ei artikkelsamling. I ei artikkelsamling må det vera samanheng mellom delane, og det må gjerast greie for dette i eit samandrag. (Samandraget er kalla "kappa" innafor enkelte fagområde).

Nyttige linker:

Veiledning om bedømmelse av doktorgrader ved UiT Noregs arktiske universitetet  Administrativ koordinator for ph.d.-utdanningen Nina Norum Anda 

Juridisk rådgiver Margit Ramberg 

Opptakskrav

For opptak til et ph.d.-program ved UiT Norges arktiske universitet må du være formelt kvalifisert for opptak.

Kravet for opptak til ph.d.-programmet ved Det juridiske fakultet er graden cand. jur. eller 5-årig mastergrad i rettsvitenskap med gode karakterer. Fakultetet kan i det enkelte tilfelle godkjenne tilsvarende utdanning (minst 300 studiepoeng) som grunnlag for opptak. Utdanningen må være av en slik art at det kvalifiserer for utføring av doktorgradsprosjektet. For å bli tatt opp på doktorgradsstudiet må søkeren også dokumentere tilstrekkelig potensial for forskning. For mer informasjon om opptakskrav se ph.d.-forskriften med utfyllende retningslinjer for Jurfak. 

Et ph.d.-studium er normert til et 3 års fulltidsstudium. For å få opptak på ph.d.-programmet må du ha finansiering for hele perioden (3 år fulltid).

Finansiering av ph.d.-studiet skjer normalt ved tilsetting i stipendiatstilling ved Jurfak, eller som tilsatt ved en ekstern institusjon som finansierer doktorgradsutdanningen.

Opptak til ph.d.-programmet ved Det juridiske fakultet skjer fortløpende.

Søknad om opptak

Søknad på stipendiatstilling er søknad om opptak til ph.d.-studiet. Ledige stillinger blir lyst ut her!

Søker skal:

 • dokumentere den utdanningen som ligger til grunn for opptaket[CS1]
 • dokumentere nødvendige språkkunnskaper i engelsk
 • utarbeide prosjektbeskrivelse som omfatter:
 1. faglig utredning for prosjektet der det er gjort greie for tema, problemstillinger, forskningsspørsmål, valg av teori og metode
 2. plan for tilknytning til forskningsmiljø, forskningsgruppe og eventuelle opphold ved andre forskningsinstitusjoner

For søkere med finansiering fra eksterne institusjoner

 • dokumentere finansiering
 • dokumentere tillatelse fra ekstern arbeidsgiver

Søknadsskjema 

Nynorsk

Bokmål

English

Sentral forskrift for opptak til ph.d.-studietUtfyllende regler for Det juridiske fakultet finner du på vår regelverksside her.

Tilsetting som stipendiat:

Stipendiatar vert normalt tilsette for fire år. Eit pliktdelsarbeid på 25 % utgjer eitt år, og doktorgradsstudiet (forskarutdanninga) er normert til tre år. Det er sett saman av ei vitskapleg avhandling (150 stp.) og ein obligatorisk opplæringsdel (30 stp.). Utdanninga fører fram til graden ph.d. (philosophiae doctor) i rettsvitskap.

Opplæringsdelen av ph.d.-studiet

Opplæringsdelen er obligatorisk. Formålet er å bidra til ei alminneleg forskarutdanning og leggje eit godt fagleg grunnlag for avhandlingsarbeidet. Opplæringsdelen består av seks emne på til saman 30 studiepoeng. Emna rullerer slik at det normalt skal vere mogeleg å gjennomføre opplæringsdelen i løpet av dei to første åra.

 

Emna i opplæringsdelen av ph.d.-studiet finn du i  emnekatalogen.

JUR-8001 Rettsvitenskapens sveineprøve, rolle og etikk (norsk variant) 

eller

JUR-8008 Examination of the Role and Ethics of the Law. Introduction to the Scandinavian model (engelsk variant)

 JUR-8002 Rettsvitenskapens vitskapsteori / Philosophy of Science in Law

 JUR-8003 Rettsvitskaplege metodar / Legal Science Methods

 JUR-8004 Rettsvitskapleg avhandlingsskriving og kommunikasjon / Legal Science, Thesis Writing and Communication

 JUR-8005 Rettsvitskapens nasjonale og internasjonale perspektiv / International Legal Perspectives

 JUR-8006 Nasjonale og internasjonale konferansar og nettverks­bygging / National and International Conferences and NetworkingDen mest sentrale delen av ph.d.-programmet er det selvstendige arbeidet med en avhandling i rettsvitenskap, slik som beskrevet i emnet JUR-8900

Avhandlingen skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder for etikk, faglig nivå og metode innenfor fagområdet.  Avhandlingen skal omhandle et rettsvitenskapelig emne og skal ellers bygge på kunnskap tilegnet gjennom øvrige studieemner i doktorgradsprogrammet. Avhandlingen må frembringe ny rettsvitenskapelig kunnskap, og være på et slikt faglig nivå at det kan publiseres som en del av den rettsvitenskapelige litteratur.

For utfyllende beskrivelse av nivåkravet, se "Nivået for juridiske doktorgrader ved det juridiske fakultet, UiT".

Mal for avhandlingen og forside

UiT har laget ferdig wordmal for skriving av doktorgradsavhandlingen. Malen, samt informasjon om referanseteknikker og hvordan jobbe smartere med worddokumenter, finner du her!

Dersom du mangler kun forsiden finner du forsidemaler på samme side som over.

Avhandlingens bakside føres på av Andvord Grafisk AS når avhandlingen sendes til trykking (etter at avhandlingen er godkjent av bedømmelseskomiteen).

Ting du bør tenke på når du skriver i forbindelse med trykking

Når avhandlingen din er godkjent av komiteen kan du sende den til trykk. Avhandlingen trykkes i 170x240 mm. Ettersom avhandlingen skrives i A4 format (210x297 mm) må du huske på at alt blir mindre i den trykte versjonen. Det er derfor visse anbefalinger du bør følge:

 • Margstørrelsen bør være på minimum 2 cm på sider og topp, samt 2,5 cm i bunn.
 • Skriftstørrelsen bør være på 12.
 • Sidetallene bør være midtstilt eller i ytterkant av siden (oddetall til høyre og partall til venstre).
 • Kapitler, innholdsfortegnelse, forord og lignende bør starte på oddetall (slik at de havner på høyre side i boken.
 • Punkter og streker bør ikke ha mindre tykkelse enn 0,5 pt.


Gjennomføring av disputas osv.Liv Johanne Martinsen er administrativt ansvarlig for ph.d-studiet ved det juridiske fakultet. 

For å bli tatt opp til et ph.d.-program ved UiT Norges arktiske universitet må du være formelt kvalifisert for opptak. Hvis du får en ph.d.-stilling vil du samtidig få midlertidig opptak til et ph.d.-program, og denne siden vil gi deg mer informasjon om hvordan du får endelig opptak til et ph.d.-program.

Søknad:
Innen to måneder etter at du har begynt i ph.d.-stillingen må du søke om endelig opptak til ph.d.-studiet i realfag. For eksternt tilsatte stipendiater må de søker så fort som mulig etter de er tilsatt i den eksterne bedriften.

Søknaden må inneholde følgende:

 • Søknadsskjemaet (prosjektbeskrivelsen)
 • Signert prosjektbeskrivelse av søkeren, alle veileder og instituttleder
 • Vitnemål


Veiledning


Innhold kommer

Opplæringsdel


For ph.d. i realfag skal opplæringsdelen inneholde emner tilsvarende 30 studiepoeng fordelt på 20-27 studiepoeng innen matematisk-naturvitenskapelige fag, 3-6 studiepoeng innen vitenskapsteori og etikk og, om ønskelig, inntil 4-7 studiepoeng innen emner i generiske ferdigheter (transferable skills).

Det anbefalte kurset i etikk og vitenskapsfilosofi er SVF-8600 «Philosophy of Science and Ethics» som BFE-fak har. Studenter som ønsker å delta på dette kurset må søke innen oppgitte frister til BFE-fak: doktorgradskurs ved BFE-fak. Du kan ta HEL-8040, i stedet for SVF-8600, som Helse-fak har, merk at du da må melde deg opp via Studentweb.

For studenter tatt opp ved PhD Training School in Arctic Marine Geology and Geophysics så er emnene GEO-8144 og GEO-8145 er obligatoriske.

Kursene som inngår i opplæringsdel må være på ph.d.-nivå. Det kan være ordinære kurs arrangert av UiT eller spesialpensum. Deltar du på eksterne kurs som ikke er forhåndsgodkjent må du søker om å få disse godkjent som del av opplæringsdelen din.

Ph.d.-studenter ved UiT Norges arktiske universitet melder seg opp til fakultetets 8000-emner via StudentWeb. Brukermanual for hvordan semesterregistrere seg og melde seg opp til emner i StudentWeb finner du her. Merk at du ikke er garantert plass på adgangsbegrensede emner. På slike emner vil du få beskjed om du har fått plass etter at oppmeldingsfristen har gått ut.

Ph.d.-studenter fra andre universiteter, søkere med mastergrad eller tilsvarende og deltakere på førstelektorprogrammet må søke opptak til 8000-emner via SøknadsWeb. 

 

Eksterne studenter må dokumentere opptaksgrunnlaget sitt

Eksterne studenter må huske å laste opp dokumentasjon av utdannelse og eventuelt status som ph.d.-student i SøknadsWeb. Bekreftelse på studentstatus kan du få hos egen studieadministrasjon. Du kan eventuelt laste opp bilde av din Studentweb, der det står avtaleperiode og at du er aktiv student det aktuelle semesteret.

 

Hvem kan søke om opptak til 8000-emner
Følgende studenter kan søke opptak til 8000-emner, i prioritert rekkefølge:

 1. Ph.d.-studenter og stipendiater ved Universitetet i Tromsø
 2. Deltakere på førstelektorprogrammet
 3. Ph.d.-studenter ved andre universitet
 4. Personer som har minimum mastergrad eller tilsvarende, men som ikke er tatt opp på et ph.d.-program.

Dersom det er flere søkere enn plass på kurset vil studentene bli prioritert fra kategori 1-4. Vær oppmerksom på at noen emner kan ha ytterligere opptakskrav og/eller prioriteringsnøkler. Dette vil i så fall være oppgitt i emnebeskrivelsen til det enkelte emnet.

 

Karakterutskrift
Karakterutskrift bestilles i StudentWeb. Du finner dette under menypunktet "Bestillinger" i venstremenyen i StudentWeb. Karakterutskriftene sendes pr. post til din registrerte semesteradresse, du må derfor sjekke/oppdatere semesteradressen før du bestiller karakterutskrift.

 

Spesialpensum
Spesialpensum godkjennes av instituttleder ved instituttet som er ansvarlig for emnet.

Skjema finnes her.

Når skjemaet er godkjent av instituttleder, sendes det til maren.l.andresen@uit.no.

Du blir deretter oppmeldt til emnet.

Søknad om godkjenning av eksterne kurs


Nasjonale og internasjonale forskningskurs kan bli inkludert i opplæringsdelen så fremt de har blitt vurdert med hensyn på nivå og omfang.

 

Søknad om godkjenning av eksterne kurs skal rettes til Forskerutdanningsutvalget.

Søknaden må inneholde:

 • Bekreftelse fra veileder på at kurset er relevant og at det bør inngå i opplæringsdelen
 • Emnebeskrivelse som sier noe om omfang av kurset i studiepoeng eller antall timer og hvilket nivå kurset er på.

Hvis kursets omfang ikke er gitt i ECTS må det legges ved en oversikt over timeplanen til kurset slik at omfang i ECTS kan regnes ut. 1 ECTS tilsvarer ca 25-30 arbeidstimer.

 

Ufullstendige søknader returneres.

Ale søknader til Forskerutdanningsutvalget skal sendes til: postmottak@nt.uit.no.

Søknad om endelig godkjenning av opplæringsdelen


Alle ph.d.-studenter må søke om å få opplæringsdelen sin endelig godkjent av Forskerutdanningsutvalget før levering av avhandlingen.

Skjema for å søke om endelig godkjenning av opplæringsdelen - Søknadsskjema

Framdriftsrapportering


Årlig er ph.d. studentene og veiledere pålagt å sende inn en framdriftsrapport til fakultetet. Formålet med rapporten er bl.a. å avdekke problemer som kan oppstå mellom student og veileder, å avdekke avvik fra prosjektplan og å gi generell tilbakemelding. Rapporteringen skjer elektronisk.

 

Veiledere og ph.d.-studenter rapporterer uavhengig av hverandre.

Ph.d.-studenter rapporterer via StudentWeb.

Studenter har frist 1. februar hvert år.

 

Veiledere rapporterer på eget skjema.

Veiledere sender rapporten til postmottak@nt.uit.no

Veiledere har frist 14. februar 2020. 

Midtveisevaluering


Forskerutdanningsutvalget ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, har med virkning fra 22.06.2018 innført en ordning med midtveisevaluering for studenter tatt opp til ph.d.-studiet i realfag.

Det vil si at studenter som har fått opptak til studiet, eller har finansieringsstart etter 22.06.2018, skal ha midtveisevaluering av sitt prosjekt når de er omtrent halvveis i studieløpet.

Instituttet har ansvaret for gjennomføringen av midtveisevalueringen.

Se retningslinjene for mer informasjon.

Søknad om permisjon og forlengelse av studierett


Permisjon:

Permisjon som følge av fødsel, sykdom o.l. (jf. § 13 i ph.d.-forskriften) gis automatisk til ph.d.-studenter så fremt det dokumenteres. Dokumentasjon kan være brev fra f.eks. NAV, lege, arbeidsgiver som sier noe om fraværsperioden.

Søknadene skal sendes til postmottak@nt.uit.no.

 

Søknad om forlengelse av studierett:

Hvis en ph.d.-student ikke fullfører doktorgraden innen to år utover normert tid må studenten søke om forlengelse av studierett til Forskerutdanningsutvalget. Søknaden må inneholde grunnen/-e til forsinkelsen, plan for fullføring av doktorgraden og den må være signert av student og veileder.

Vær oppmerksom på at en slik søknad kun gjelder studieretten, ikke en forlengelse av arbeidskontrakten. Har du spørsmål om forlengelse av arbeidskontrakten må du kontakte instituttet ditt.

Søknadene skal sendes til postmottak@nt.uit.no.

Stipend


Regelverk


Regelverk

 

For ph.d. i realfag skal avhandlingen fortrinnsvis skrives på engelsk. Hvorvidt flere ph.d.- studenter skal kunne skrive avhandlingen sammen skal avgjøres av Forskerutdanningsutvalget i hvert enkelt tilfelle etter innstilling fra det aktuelle fagmiljøet. Ph.d. - avhandlinger i realfag leveres til bedømmelse via innleveringsportalen Munin. Avhandlingen skal leveres som én komplett fil som inkluderer forside utformet i samsvar med mal fra UiT. Dersom avhandlingen blir godkjent til disputas er kandidaten ansvarlig for opptrykking av 50 eksemplarer. Åtte av disse skal leveres til Fakultet for naturvitenskap og teknologi.Munin is UiT's open access archive for academic and research related material. The university offers all students the opportunity to publish their doctoral thesis or parts of it in this archive. Whether you want your thesis published in Munin or not, all doctorial theses at the Faculty of Science and Technology are to be submitted electronically through the Munin portal.
There is no deadline for submitting your thesis. You can save and exit the portal during the submission process and continue later on. Your application for evaluation will not be registered before you complete the submission.

 

This is a checklist of what you have to remember when submitting your thesis:                        

 
 • You will find the Munin portal for submitting your thesis here. Use your username and password at UiT. Contact orakel@uit.no if you need assistance.
 • Please use UiT's templates for front pages. The front page must include both the name of the Faculty and the Department.
 • The thesis should be submitted as one .pdf file. If you need assistance with this, contact the Munin staff at: munin@ub.uit.no, or phone 776 46255/776 44950. You have the sole responsibility for making sure the pdf file you submit in Munin is complete. When you have submitted your application for evaluation there will be no access to change the pdf. 
 • You have to submit a popular scientific summary of your thesis through Munin. The summary has to be written in English. 
 • In Munin you have to state that you have the permission from co-authors to publish your thesis and, if relevant, permission to use copyrighted illustrations. These permissions must be obtained beforehand.
 • For co-authored works, a statement describing the nature of the student's contribution(s) signed by the student and the main supervisor must be sent to postmottak@nt.uit.no.
 • Your will receive a letter from the faculty administration regarding the evaluation committee, and you will be given the opportunity to give written comments on the proposal within five days of receiving notice.

 

After this the administration at Faculty of Science and Technology will send the thesis to the evaluation committee.

 You will receive notive if the thesis is worthy of public defence and the committees evaluation report approximately 24 days prior to the public defence.

 If the thesis is found worthy of public defence, there are some practical things regarding printing, trial lecture and public defence that have to be prepared:

 

 • Together with the letter from the faculty administration, you will receive two ISBN numbers for your thesis. One is for the printed version (this number has to be printed on the back page of your thesis), and one for the electronic version in Munin. 
 • You have to arrange to have 50 copies printed. UiT has an agreement with Andvord Grafisk AS. The department will cover 4200 NOK of the costs. You have to send your thesis to ag@andvord.no to get an estimate of the costs. When you receive information about the costs, you have to get a requisition (contact okonomi@nt.uit.no) and return this to Andvord.
 • 8 printed copies have to be delivered to the faculty administration for distribution to the libraries.The thesis will be published in Munin after the public defence, unless you reserved against publication when submitting your thesis in Munin. The thesis will not be published if the evaluation committee finds the thesis not worthy of defence. Munin follows the rules and agreements with journals concerning publishing articles. They will make sure there will be no conflicts of interest with journals or publishers. When submitting you can also stress parts of the thesis that cannot be openly available in Munin.
 • A submitted thesis may not be withdrawn before the evaluation committee has determined whether or not it is worthy of public defence. The candidate may nonetheless apply to the faculty for permission to correct formalities in the submitted thesis ("errata"). The application must specify in full all errata to be corrected. The application is to be submitted no later than four (4) weeks before the committee’s deadline for returning their recommendation (which is 24 days). Thus, the errata must be applied for 7 weeks and 3 days before the defence. It is only possible to apply once.
 • The title of the trial lecture will be sent to you two weeks (10 working days) before the lecture takes place. The trial lecture should last no longer than 45 minutes.
 • The trial lecture and public defence should normally be held in the language in which the thesis is written.

 

 If you have other questions concerning the practical circumstances regarding submission and public defence, please contact us.Maren Lund Andresen
maren.l.andresen@uit.no

 

Søknad om opptak til ph.d.-programmet ved Det helsevitenskapelige fakultet


Opptakskrav

For å være kvalifisert for opptak til ph.d.-programmet må du ha mastergrad med gode resultater. 

Et ph.d.-studium er normert til et 3 års fulltidsstudium. For å få opptak på ph.d.-programmet må du ha finansiering for hele perioden (3 år fulltid), som hovedregel lønn på nivå med lønns- og driftsmidler, infrastruktur og overhead for ei stipendiatstilling.

For mer informasjon om opptakskrav se ph.d-forskriften med utfyllende bestemmelser for Helsefak.

Vedlegg til søknaden

 • Prosjektbeskrivelse etter mal (lenke til mal finner du lengre nede på siden)
 • Milepælsplan (lenke til mal finner du lengre nede på siden)
 • Datahåndteringsplan 
 • Skriftlig vurdering av prosjektets gjennomførbarhet innen normert studietid fra tiltenkte hovedveileder
 • Kopi av vitnemål
 • Dokumentasjon på at du har finansiering (Tildelingsbrev ev. bekreftelse fra arbeidsinstitusjon ved D-stilling) 

Eventuelle andre vedlegg:

 • Godkjenning fra REK, NSD eller annen instans. Eventuelt plan for søknadsprosess dersom godkjenning foreløpig ikke foreligger
 • Dersom det varierer hvor mye du skal jobbe med prosjektet i finansieringsperioden din må det legges ved en finansieringsplan som viser hvor stor prosentandel av arbeidstida som skal benyttes av arbeid med doktorgradsprosjektet per år/semester
 • Dokumentasjon på engelskkunnskaper må vedlegges dersom du ikke har norsk studiekompetanse. For mer informasjon se nedenfor.
 • Dersom du skal jobbe med klinikk eller lignende i tillegg til studiet, må bekreftelse fra din leder på at du får avsatt minst 50 % av tiden din til forskningsprosjektet vedlegges
 • Dersom du planlegger å bruke annet språk enn engelsk i avhandlingen må søknad om dette vedlegges
 • Dersom du planlegger å ta emner ved andre universiteter som en del av opplæringsdelen din, må du legge ved utskrift av emnebeskrivelsen (utskrift fra nettside)

Krav til engelskkunnskaper

Søkere utenfor norden må dokumentere engelskkunnskaper som tilfredsstiller kravet i norsk generell studiekompetanse. Attestert kopi av dokumentasjonen vedlegges søknad om opptak til ph.d.-studiet.

Oversikt over krav til engelskkunnskaper finnes her: Proof of English proficiency - velg masterprogram.

Prosjektbeskrivelsen

Prosjektbeskrivelsen skrives etter følgende mal og skal være på inntil 10 sider.

Videre skal prosjektbeskrivelsen være i tråd med Forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning § 8. Forskningsprotokoll

Dette innebærer at prosjektbeskrivelsen minst skal angi:

 • prosjektleder
 • en vitenskapelig utformet prosjektplan med angivelse av prosjektets formål, begrunnelse, materiale, metoder, sannsynliggjøring av at valgt studiedesign kan gi svar på forskningsspørsmålet og anslåtte tidsrammer for prosjektet
 • hvordan helseopplysninger skal behandles, herunder fra hvilke kilder helseopplysninger skal innhentes og om slike opplysninger skal utleveres til andre eller overføres til land utenfor EØS
 • fra hvilke kilder humant biologisk materiale skal uttas og om slikt materiale skal utleveres til andre eller overføres til utlandet
 • vurdering av forskningsetiske utfordringer ved prosjektet, særlig nytte-risiko aspektet for forskningsdeltakere
 • finansieringskilder, interesser og avhengighetsforhold, herunder forskere og forskningsdeltakeres eventuelle økonomiske forhold knyttet til det aktuelle forskningsprosjektet
 • plan for offentliggjøring av resultater og opplysninger om mulig utvidet bruk, herunder kommersiell bruk, av forskningsresultater, data eller biologisk materiale 

Dersom prosjektbeskrivelse fra større forskningssøknader legges ved søknad om opptak til ph.d.-programmet, må det i prosjektbeskrivelsen fremgå hva studenten skal gjøre i sitt prosjekt.

Milepælsplan

En detaljert framdriftsplan med milepæler for de ulike delene av forskningsprosjektet skal angis. Du finner mal for milepælsplanen her:

Milepælsplan for prosjekter på 3 år fulltid

Milepælsplan for prosjekter på 4 år deltid

Milepælsplan for prosjekter på 6 år deltid

Datahåndteringsplan (DHP)

En DHP er et dokument som beskriver hvordan data i et forskningsprosjekt skal håndteres helt fra oppstart av prosjektet, gjennom hele forskningsprosessen og i tiden etter avsluttet prosjekt.

En DHP beskriver hvilke data som samles inn eller genereres. Planen tar for seg hvordan dataene skal lagres, beskrives med metadata, analyseres og eventuelt deles. Planen berører også problemstillinger knyttet til rettigheter, personvern og kostnader.

Du vil finne mer informasjon om DHP på UiT sin forskningsdataportal. 

Her finner du:

Vurdering av prosjektets gjennomførbarhet fra tiltenkte hovedveileder

En skriftlig redegjørelse fra foreslått hovedveileder legges ved søknad om opptak. Bruk følgende mal: veiledererklæring (word).

Kopi av vitnemål

Vi trenger kopi av hele vitnemålet, ikke bare forsiden. Dersom vitnemålet ikke er på norsk eller engelsk må diploma supplement eller oversettelse av vitnemålet også vedlegges. Dersom du har tatt graden din ved Universitetet i Tromsø trengs ikke vitnemål vedlegges. Autorisasjon godkjennes ikke som bekreftelse på grad. Dersom du har vitnemål fra utlandet er det fint om du også legger ved et ferdig utfylt fullmaktsskjema fra NOKUT som vi kan bruke i tilfelle vi er nødt til å få NOKUT til å vurdere utdannelsen din. Fullmaktsskjema finner du her.

Tidsplan og finansiering

Det er viktig at punkt 5. tidsplan og finansiering fylles ut korrekt. Informasjonen som fylles ut her bestemmer studieperioden din. Dersom du har arbeid på siden av studiet er det vitig å få med hvor stor stillingsandel du skal bruke på ph.d.-utdanning.

Forslag til utdanningsplan

Punkt 6. forslag til utdanningsplan skal inneholde samtlige emner du har tenkt ta i opplæringsdelen. Opplæringsdelen skal bestå av til sammen 30 studiepoeng, og inneholde samtlige av programmets obligatoriske emner.

Det er overflødig å sette opp en plan for opplæringsdel som overstiger antall studiepoeng som vil bli godkjent. Dersom sammensetningen av emner er satt opp slik at planen overstiger 30 studiepoeng vil det gjøres poengreduksjon ved endelig godkjenning av opplæringsdel. 

De obligatoriske emnene ved Det helsevitenskapelige fakultet er:

 • HEL-8040 Theory of science, research ethics and research design (Anbefales at du tar dette tidligst mulig)
 • HEL-8045-NO Innovasjon og allmennrettet forskningskommunikasjon eller HEL-8045-EN Innovation and public science communication (Anbefales at du venter med å ta dette emnet til du er over halvveis i ph.d.-studiet)

For mer informasjon om hvilke elementer som godkjennes i plan for opplæringsdel, se opplæringsdel for ph.d.-studenter ved Helsefak.

Du finner også en oversikt over hvilket semester de ulike emnene skal gå de neste to årene og antall studiepoeng på vår nettside over emnetilbud.

Husk å også føre inn plan for prosjektet ditt under dette punktet.

 Søknad om opptak sendes via eget søknadsskjema.

Søknad om endelig opptak til ph.d.-programmet ved Det helsevitenskapelige fakultet - stipendiater ansatt ved universitetet


Når du har blitt tilsatt som stipendiat må du søke om endelig opptak til ph.d.-studiet innen det har gått to måneder fra du startet i stillingen.

Vedlegg til søknaden

 • Prosjektbeskrivelse etter mal (lenke til mal finner du lengre nede på siden)
 • Milepælsplan (lenke til mal finner du lengre nede på siden)
 • Datahåndteringsplan
 • Skriftlig vurdering av prosjektets gjennomførbarhet innen normert studietid fra hovedveileder

Eventuelle andre vedlegg:

 • Godkjenning fra REK, NSD eller annen instans. Eventuelt plan for søknadsprosess dersom godkjenning foreløpig ikke foreligger.
 • Dersom du planlegger å bruke annet språk enn engelsk i avhandlingen må søknad om dette vedlegges.
 • Dersom du planlegger å ta emner ved andre universiteter som en del av opplæringsdelen din, må du legge ved utskrift av emnebeskrivelsen (utskrift fra nettside)

Prosjektbeskrivelsen

Prosjektbeskrivelsen skrives etter følgende mal og skal være på inntil 10 sider.

Videre skal prosjektbeskrivelsen være i tråd med Forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning § 8. Forskningsprotokoll

Dette innebærer at prosjektbeskrivelsen minst skal angi:

 • prosjektleder
 • en vitenskapelig utformet prosjektplan med angivelse av prosjektets formål, begrunnelse, materiale, metoder, sannsynliggjøring av at valgt studiedesign kan gi svar på forskningsspørsmålet og anslåtte tidsrammer for prosjektet
 • hvordan helseopplysninger skal behandles, herunder fra hvilke kilder helseopplysninger skal innhentes og om slike opplysninger skal utleveres til andre eller overføres til land utenfor EØS
 • fra hvilke kilder humant biologisk materiale skal uttas og om slikt materiale skal utleveres til andre eller overføres til utlandet
 • vurdering av forskningsetiske utfordringer ved prosjektet, særlig nytte-risiko aspektet for forskningsdeltakere
 • finansieringskilder, interesser og avhengighetsforhold, herunder forskere og forskningsdeltakeres eventuelle økonomiske forhold knyttet til det aktuelle forskningsprosjektet
 • plan for offentliggjøring av resultater og opplysninger om mulig utvidet bruk, herunder kommersiell bruk, av forskningsresultater, data eller biologisk materiale 

Dersom prosjektbeskrivelse fra større forskningssøknader legges ved søknad om opptak til ph.d.-programmet, må det i prosjektbeskrivelsen fremgå hva studenten skal gjøre i sitt prosjekt.

Milepælsplan

En detaljert framdriftsplan med milepæler for de ulike delene av forskningsprosjektet skal angis. Du finner mal for milepælsplanen her:

Milepælsplan for prosjekter på 3 år fulltid

Milepælsplan for prosjekter på 4 år deltid

Milepælsplan for prosjekter på 6 år deltid

Datahåndteringsplan (DHP)

En DHP er et dokument som beskriver hvordan data i et forskningsprosjekt skal håndteres helt fra oppstart av prosjektet, gjennom hele forskningsprosessen og i tiden etter avsluttet prosjekt.

En DHP beskriver hvilke data som samles inn eller genereres. Planen tar for seg hvordan dataene skal lagres, beskrives med metadata, analyseres og eventuelt deles. Planen berører også problemstillinger knyttet til rettigheter, personvern og kostnader.

Du vil finne mer informasjon om DHP på UiT sin forskningsdataportal.

Her finner du:

Vurdering av prosjektets gjennomførbarhet fra hovedveileder

En skriftlig redegjørelse fra foreslått hovedveileder legges ved søknad om opptak. Bruk følgende mal: veiledererklæring (word).

Forslag til utdanningsplan

Forslag til utdanningsplan skal inneholde samtlige emner du har tenkt ta i opplæringsdelen. Opplæringsdelen skal bestå av til sammen 30 studiepoeng, og inneholde samtlige av programmets obligatoriske emner. 

Det er overflødig å sette opp en plan for opplæringsdel som overstiger antall studiepoeng som vil bli godkjent. Dersom sammensetningen av emner er satt opp slik at planen overstiger 30 studiepoeng vil det gjøres innpass ved endelig godkjenning av opplæringsdel. Dersom du ønsker kan du ta flere emner enn de du har i planen. Disse emnene vil imidlertid ikke vises i opplæringsdelen eller på vitnemålet.

De obligatoriske emnene ved Det helsevitenskapelige fakultet er:

 • HEL-8040 Theory of science, research ethics and research design (Anbefales at du tar dette tidligst mulig)
 • HEL-8045-NO Innovasjon og allmennrettet forskningskommunikasjon eller HEL-8045-EN Innovation and public science communication (Anbefales at du venter med å ta dette emnet til du er over halvveis i ph.d.-studiet)

For mer informasjon om hvilke elementer som godkjennes i plan for opplæringsdel, se opplæringsdel for ph.d.-studenter ved Helsefak.

Du finner også en oversikt over hvilket semester de ulike emnene skal gå de neste to årene og antall studiepoeng på vår nettside over emnetilbud.

Husk å også føre inn plan for prosjektet ditt under dette punktet. 

Søknad sendes via eget søknadsskjema.

Søknad om opptak til enkeltemner på ph.d.-nivå 


Ønsker du å ta et enkeltemne uten å være tatt opp på vårt ph.d.-program?

Søk om studierett på enkeltemner på ph.d.- nivå via SøknadsWeb. Du finner søknadsalternativet under Enkeltemner --> Enkeltemner ph.d.-nivå.

Følgende søknadskode skal benyttes: Søknadskode 9301 - Enkeltemner på ph.d.-nivå

Du trenger ikke å oppgi emnekoden i merknadsfeltet, men dersom du vil ta et adgangsbegrenset ph.d.-emne vil du måtte søke plass på det spesifikke emnet ved å søke undervisningsopptak i studentweb etter at du har fått opptak til enkeltemner. Studieretten du får er generell og gir deg adgang til å ta alle ph.d.-emner som er åpne og tilgjengelig for alle enkeltemnestudenter på ph.d.-nivå, men den gir deg ikke automatisk plass på adgangsbegrensede ph.d.-emner.

Hvem kan få studierett til enkeltemner på ph.d.-nivå?

 • ph.d.-studenter ved UiT som ønsker å ta et ph.d.-emne som ikke skal brukes som en del av ph.d.-graden de tar ved UiT
 • ph.d.- og forskerlinjestudenter fra andre institusjoner enn UiT
 • Søkere som har fullført en mastergrad (femårig master eller treårig bachelor + toårig master), men som ikke er ph.d.-studenter

Dokumentasjon

For at søknaden din skal bli behandlet, må du laste opp nødvendig dokumentasjon i SøknadsWeb som viser at du oppfyller overnevnte krav. Fristen for å laste opp dokumentasjon på utdanning via søknadsweb, er den samme som søknadsfristen. 

Søknadsfrist:
1. juni for opptak til høstsemesteret.
1. desember for opptak til vårsemesteret.

Hva skjer etter at du har fått studierett?

Når du har fått studierett må du semester registrere deg i StudentWeb

Frist for å melde seg til undervisning og eksamen for høstsemesteret er 1. september, og 1. februar for vårsemesteret.

Du kan lese mer om emnetilbudet til Helsefak her.

Du finner mer informasjon om opptak ved UiT her. Dersom du er utenlandsk søker, finner du informasjon om opptak her.

 

Har du spørsmål om opptak kan du ta kontakt med opptakskontoret.

Utenlandsstipend


Hvem kan søke?

Utenlandsstipendet er rettet kun mot universitetsstipendiater ansatt ved UiT.

Støtteordningen gjelder ikke for stipendiater med finansiering fra Norges forskningsråd og andre stipendiater med annen finansiering utenfor UiT

Ordningen gjelder for stipendiater i sitt andre eller tredje studieår.

Støtte kan tildeles for ett utenlandsopphold i løpet av ph.d.-studiet.

Stipendet er beregnet for forskningsopphold i utlandet med 2-6 måneders varighet.

Det kan søkes om opphold i Europa og resten av verden. Reisen kan bare gjennomføres dersom regjeringens anbefalinger støtter dette i det aktuelle tidsrommet.

Stipendet skal dekke personlige kostnader, f.eks. reiseutgifter, samt etablerings- og merkostnader i forbindelse med utenlandsoppholdet. Det tildeles ikke støtte til hjemreise i løpet av utenlandsoppholdet.

Ta kontakt med phd@helsefak.uit.no for spørsmål angående utenlandsstipendet.

 

Følgende dokumentasjon kreves av søknaden

Det er svært viktig at du som søker leser retningslinjene nøye slik at du er sikker på å få med de dokumentene som kreves.

Søknaden skal skrives på standardskjema. Ta med følgende i søknaden:

 • Formål med utenlandsoppholdet og relevans for doktorgradsprosjektet
 • Plan for utenlandsoppholdet
 • Budsjett og finansieringsplan
 • Forskningsrådets satser gjelder ved beregning av stipendstørrelse.

 I tillegg til søknadsskjemaet må følgende dokumenter vedlegges søknaden:

 • Anbefaling fra hovedveileder. Veileder må gi sin faglige vurdering av hvor viktig utenlandsoppholdet vil være for gjennomføringa av doktorgradsprosjektet
 • Invitasjon fra den utenlandske vertsinstitusjonen

Søknaden sendes sammen med vedlegg til: phd@helsefak.uit.no

 

Behandling av søknader

Innsendte søknader vil bli behandlet og svar på søknaden fås i første halvdel av januar 2022. Fakultetsadministrasjon har rett til å avslå og/eller redusere stipendstørrelse hvis ønsket finansiering overstiger tilgjengelige midler

 

Nyttig informasjon om utenlandsopphold

UiT har en side med nyttig og relevant informasjon som ansatte må forholde seg til når de er på utenlandsopphold. Her finner du også skjema som skal benyttes i forbindelse med forskudd og oppgjør. 

Det kan gis inntil 90 % forskudd av tildelt beløp. Forskuddsskjema for utenlandsopphold skal benyttes.

 

Rapportering og økonomisk oppgjør

Oppgjørsskjema skal benyttes for å beregne kostnader ved utlandsoppholdet. Reiseregning skal ikke benyttes. 

Det utbetales kun refusjon av kostnader som kan dokumenteres med kvitteringer eller annen dokumentasjon. Eventuelt overskytende beløp ifølge innvilget søknad blir ikke utbetalt.

Stipendmottaker må i etterkant av oppholdet sende en kort vitenskapelig rapport. Beskriv det vitenskapelige resultatet av oppholdet og om det er planer om å fortsette samarbeidet med vertsinstitusjonen. Inkluder oppholdets varighet og navnet på vertsinstitusjonen. 

Rapportskjemaet kan brukes.

Veiledning av ph.d.-studenter ved Helsefak


Veiledernes oppgaver

Som doktorgradsstudent skal du ha jevnlig kontakt med dine veiledere.

Veilederne dine skal:

 • gi deg råd om formulering og avgrensing av tema og problemstillinger
 • drøfte og vurdere hypoteser og metoder
 • drøfte resultat og tolkninger av disse
 • drøfte opplegg og gjennomføring av framstillinga (disposisjon, språklig form, dokumentasjon m.m.)
 • gi hjelp til orientering i faglitteratur og datagrunnlag i forhold til bibliotek, arkiv, ect.
 • veilede deg i forskningsetiske spørsmål knyttet til avhandlingen

Veilederne dine er pliktig til å:

Som ph.d.-student skal du være med i et aktivt forskermiljø. Veilederne dine er ansvarlige for å legge til rette for at du kan delta aktivt i forskningsgruppen/forskningsmiljøet.

For øvrig reguleres veiledningen av "Avtale ved opptak til organisert doktorgradsutdanning";  Innledningdel A, del B og del C, som omfatter doktorgradsstudenter, veiledere, institutt og fakultetet.

Endring av veiledningsforhold

Dersom du ønsker å gjøre endringer i veiledningsforholdet må du søke om dette til fakultetet. Du søker om endring av veiledningsforhold gjennom vårt nettbaserte søknadsskjema. Husk å logg deg inn med ditt Feide brukernavn og passord. Bekreftelse fra alle veiledere laster du opp som pdf, e-post eller lignende i søknadsskjemaet.

Problemer i veiledningsforholdet - konfliktrådet


Problemer i veiledningsforholdet - konfliktrådet

Av og til oppstår det konflikt mellom ph.d.-student og veileder. Dersom konflikten er av en slik art at den kan svekke muligheten for å gjennomføre ph.d.-studiet, eventuelt føre til store forsinkelser, har Det helsevitenskapelige fakultet et konfliktråd som kan bistå de involverte parter til konfliktløsning.

Både ph.d.-student og veiledere kan melde fra om saker til konfliktrådet gjennom denne epostadressen: konfliktradphd@helsefak.uit.no.

Denne eposten går til prodekan forskerutdannning og to personer i ph.d.-administrasjonen ved Helsefak. Alle har taushetsplikt i slike saker. 

Det oppnevnes så to instituttledere ved Helsefak (ikke fra det instituttet ph.d.-studenten tilhører) som utgjør konfliktrådet i den enkelte sak. 

Møter i konfliktrådet
Konfliktrådet møter partene individuelt og samlet i møte. I samlet møte deltar også forskningsgruppeleder. Ph.d.-studenten gis anledning til å ha med seg fortrolighetsperson på møtene. Både ph.d.-student og veileder skal gi sin versjon av saken, og forskningsgruppeleder gis anledning til å komme med supplerende opplysninger.

På bakgrunn av opplysningene som fremkommer i det innledende møtet skal konfliktrådet foreslå en skisse til mulig løsning på konflikten og en handlingsplan som kan lede fram til ferdigstillelse av doktorgradsprosjektet.

Handlingsplanens innhold
Handlingsplanen skal:

 • gjøre rede for gjenstående milepæler i prosjektarbeidet og forventet tidsperspektiv for gjennomføring av disse
 • inneholde forslag til alternative veiledere i tilfeller det er ønske om å avslutte veiledningsforholdet, slik at ph.d.-studenten sikres veiledning i den gjenstående doktorgradsperioden
 • gi råd om kompensasjon for eventuelt tap av tid som kan tillegges konflikten

Dersom konfliktrådet ikke lykkes med å komme frem til en løsning på konflikten, vil saken bli oversendt til Seksjon for forskning, utdanning og formidling.

Opplæringsdel for ph.d.-studenter ved Helsefak


En doktorgrad er på totalt 180 studiepoeng hvor selve avhandlingen er 150 studiepoeng. De resterende 30 studiepoengene kalles opplæringsdelen; den er delt inn i obligatoriske og valgfrie emner.

Så snart som mulig etter at du har tatt de 30 studiepoengene som kreves for å fullføre opplæringsdelen sender du en e-post til phd@helsefak.uit.no og ber oss om å kontrollere at alt er riktig. Denne kontrollen må være gjennomført før du får levere avhandling.

Søknad om godkjenning av ph.d.-emner fra andre universiteter, presentasjoner, og forskningsopphold i utlandet gjøres via eget nettskjema som du finner her.

Krav til opplæringsdel

Obligatoriske emner (10 stp):

 • HEL-8040 Theory of science, research ethics and research design (7 stp)
 • HEL-8045-NO Innovasjon og allmennrettet forskningskommunikasjon eller HEL-8045-EN Innovation and public science communication (3 stp)

Studenter som allerede har gjennomført og bestått HEL-8004-NO eller HEL-8004-EN trenger ikke HEL-8045-NO eller HEL-8045-EN i opplæringsdelen sin. 

Vi anbefaler at HEL-8045 legges til siste halvdel av ph.d.-studiet for best mulig læringsutbytte.

For studenter som bruker forsøksdyr er også kurs i forsøksdyrelære obligatorisk. Slik opplæring må være gjennomført i løpet av det første året.

Valgfrie emner (20 stp):

Valgfrie emner kan være ph.d.-emner fra UiT, ph.d.-emner fra andre universiteter, presentasjoner, og forskningsopphold i utlandet. Pass på at de eksterne emnene du planlegger å ta ikke overlapper tematisk med andre emner i opplæringsdelen. Dersom du er usikker kan du sende oss en søknad om forhåndsgodkjenning via eget nettskjema som du finner her.

Ph.d.-emner fra UiT

Ph.d.-emner ved Helsefak kan du selv legge til i utdanningsplanen din i StudentWeb. Du finner mer informasjon om utdanningsplan og semesterregistrering her.

Her finner du en oversikt over ph.d.-emner ved Helsefak. Oversikten i Studentweb kan være upålitelig for mer enn ett år frem i tid.

Ph.d.-emner fra andre fakulteter kan overlappe med Helsefak sine ph.d.-emner, noe som vil føre til redusert uttelling i studiepoeng. Om et emne overlapper med et annet kan du sjekke i emnebeskrivelsen.

En oversikt over ph.d.-emner ved andre fakulteter ved UiT finner du her.

Ph.d.-emner fra universitet/høgskoler i Norge

Søknad om godkjenning av eksterne ph.d.-emner sendes via eget nettskjema som du finner her.

Krav:

 • Emnene må være på ph.d.-nivå
 • Emnene må være knyttet til en gradsgivende institusjon

Dokumentasjon:

Dersom du har tatt et ph.d.-kurs ved et norsk universitet/høgskole behøver du ikke å legge ved dokumentasjon i form av karakterutskrift. 

Har du tatt et ph.d.-kurs ved en forskerskole eller lignende og ikke kan fremlegge en karakterutskrift, må du legge ved kursbevis, emnebeskrivelse og bekreftelse på antall undervisningstimer. Forskerskoler består av nettverk av universiteter, høyskoler og forskningsinstitutt og er et supplement til de ordinære ph.d.-programmene, men er ikke ansett som en gradsgivende institusjon. Fakultetet kan derfor jamfør ph.d.-forskriften § 15 og i lov om universiteter og høyskoler, § 3-5 fjerde ledd, be om at studenten har en tilleggsprøve. Tilleggsprøve vil være en presentasjon for forskningsgruppa/fagmiljøet som viser at studenten har oppnådd læringsmålene som er beskrevet i emnets læringsutbyttebeskrivelse.  

Her finner du mer informasjon om emnetilbudene til: 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen

Norwegian PhD School of Heart Research (NORHEART)
National Research School in Population Based Epidemiology (EPINOR)
Nasjonal forskerskole i allmennmedisin (NAFALM)
Norwegian PhD School of Pharmacy
Norwegian Research School in Neuroscience


Ph.d.-emner fra universitet/høgskoler i utlandet

Søknad om godkjenning av eksterne ph.d.-emner sendes via eget nettskjema som du finner her.

Krav:

 • Emnene må være på ph.d.-nivå
 • Emnene må være knyttet til en gradsgivende institusjon

Dokumentasjon:

 • Karakterutskrift

Har du tatt et ph.d.-kurs ved en forskerskole eller lignende og ikke kan fremlegge en karakterutskrift, må du legge ved kursbevis, emnebeskrivelse og bekreftelse på antall undervisningstimer. Forskerskoler består av nettverk av universiteter, høyskoler og forskningsinstitutt og er et supplement til de ordinære ph.d.-programmene, men er ikke ansett som en gradsgivende institusjon. Fakultetet kan derfor jamfør ph.d.-forskriften § 15 og i lov om universiteter og høyskoler, § 3-5 fjerde ledd, be om at studenten har en tilleggsprøve. Tilleggsprøve vil være en presentasjon for forskningsgruppa/fagmiljøet som viser at studenten har oppnådd læringsmålene som er beskrevet i emnets læringsutbyttebeskrivelse.  


Presentasjon av egne forskningsresultater

Du søker om godkjenning av presentasjoner via eget nettskjema som du finner her.

Presentasjon ved nasjonale konferanser eller forskerforum gir 1 studiepoeng, internasjonale konferanser eller forskerforum gir 2 studiepoeng og kan være både muntlig og presentasjon av poster. 

Du kan ikke ha mer enn 3 studiepoeng fra formidlingsarbeid (presentasjoner etc.) i opplæringsdelen din. Samme presentasjon (samme innhold) kan ikke gi uttelling to ganger.

Dokumentasjon:

 • Bekreftelse på deltagelse/kopi av deltakerliste eller noe annet som viser at du deltok
 • Selve presentasjonen, abstract, eller poster
 • Generell informasjon om konferansen (f.eks. et flygeblad eller en nettside) 

Forskningsopphold i utlandet

Du søker om godkjenning av forskningsopphold via eget nettskjema som du finner her.

Forskningsopphold i utlandet av minst to ukers varighet kan det oppnås 1 1/2 studiepoeng per uke og maksimalt 6 studiepoeng. Utenlandske statsborgere kan ikke få godkjent studiepoeng for forskningsopphold i sitt hjemland

For flere detaljer, se ph.d.-forskriften, §15, studieplan og utfyllende bestemmelser for Det helsevitenskapelige fakultet.

Utdanningsplanen og semesterregistrering i StudentWeb


Semesterregistrering

Hvert semester må du semesterregistrere deg i StudentWeb. Ph.d. studenter skal ikke betale semesteravgift.

Frist for å semesterregistrere seg for høstsemesteret er 1. september og 1. februar for vårsemesteret. 

Utdanningsplanen

I utdanningsplanen legger du til, og melder deg opp i emner som du skal ha i opplæringsdelen din. Når du blir tatt opp til ph.d.-programmet legger vi inn avhandlingen, prøveforelesningen og de obligatoriske emnene i utdanningsplanen din.

Flytte emner til et annet semester

Du kan flytte på elementer i utdanningsplanen dersom du ønsker å ta et emne et annet semester enn opprinnelig planlagt. Om du vil flytte på et emne som ligger på et tidligere semester må du først klikke på "Vis tidligere semestre" og velge det semesteret emnet ligger på.Du behøver ikke å melde deg til undervisning/eksamen i HEL-8890 og HEL-8900. Dette gjøres av fakultetet etter at du har innlevert din avhandling. 

Du kan legge til og melde deg opp i valgemner i utdanningsplanen. Dersom det er et ph.d.-emne ved UiT du ønsker ta som, men som ikke er oppført på listen kan du gå til "aktive emner" i StudentWeb og søke på emnekoden. 

Forskningsopphold, presentasjoner og emner ved andre institusjoner legger vi til utdanningsplanen din etter at aktiviteten/emnet er gjennomført og godkjent.

Melde deg opp til emner

Du må huske å melde deg opp til både undervisning og eksamen/vurdering på emner innen fristen som er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. På adgangsbegrensede emner vil du få opp meldingen "Opptak pågår" etter du har undervisningsmeldt deg. Fullfør oppmeldingen og du vil få beskjed etter 1. september/1. februar om du har fått plass på emnet.

HEL-8045 innovasjon og allmennrettet forskningskommunikasjon går to gang per semester. En gang på norsk og en gang på engelsk. Kode HEL-8045-no er norsk og HEL-8045-en er engelsk. Når du melder deg opp til dette emnet må du velge hvilke språk du ønsker å ta emnet på.

Melde deg av eksamen

Frist for å trekke seg fra eksamen eller endre eksamenstidspunkt er 15. april i vårsemesteret og 1. november i høstsemesteret.

Du sletter din eksamensmelding via studentweb.

OBS: For ordinære eksamener med eksamensdato før 29. april i vårsemesteret og før 14. november i høstsemesteret må du trekke deg senest 14 dager før eksamensdatoen.

Studenter som ikke trekker seg fra eksamen og som ikke møter til eksamen, blir regnet for å ha framstilt seg til eksamen. Du har anledning til å gå opp til samme eksamen tre ganger.

Det er ikke mulig å trekke seg fra utsatt prøve, kontinuasjonseksamen og tidlig eksamen. 

 

Emnetilbud ph.d.-emner Det helsevitenskapelige fakultet


 

Ph.d.-emner som går neste semester

I emnekatalogen finner du en oversikt over emner som tilbys hvert semester. 

 

Oversikt over hvilke ph.d.-emner Helsefak tilbyr de neste to årene

 

Vår 2022

FAR-8043 Nanomedicine and Nanotechnology, 15 studiepoeng

HEL-8002 Logistic Regression and Statistical Analysis of survival data, 3 studiepoeng 

HEL-8014 Course in Experimental Animal Science for Researchers, 6 studiepoeng

HEL-8020 Analyse av registerdata i forskning, 2 studiepoeng

HEL-8024 Quantitative Research Methods, 3 studiepoeng

HEL-8030 Applied Linear Regression Analysis, 3 studiepoeng

HEL-8033 Health care service on and with multiethnic populations, 2 studiepoeng

HEL-8040 Theory of science, research ethics and research design, 7 studiepoeng

HEL-8035 Eksperimentell design og statistikk, 3 studiepoeng

HEL-8045-NO Innovasjon og allmennrettet forskningskommunikasjon, 3 studiepoeng

HEL-8045-EN Innovation and public science communication, 3 studiepoeng

HEL-8046 Judgement and Decision Making, 6 studiepoeng

MBI-8008 Molecular and Clinical Aspects of Cancer

 

Høst 2022

FAR-8311 Avansert analytisk kjemi 2, 5 studiepoeng

FAR-8312 Avansert praktisk analytisk kjemi 2, 5 studiepoeng

HEL-8003 Mixed Models, 2 studiepoeng

HEL-8013 Epidemiology - Deeper Understanding, 9 studiepoeng

HEL-8018 Introduction to Randomised Control Trials (RCT), 2 studiepoeng

HEL-8024 Quantitative Research Methods, 3 studiepoeng

HEL-8026 Scientific Writing and Publishing in Health Science, 2 studiepoeng

HEL-8031 Systematic Reviews, 2 studiepoeng

HEL-8040 Theory of science, research ethics and research design, 7 studiepoeng

HEL-8041 Researching disability, 5 studiepoeng

HEL-8042 Qualitative methodology and methods in health researchs, 5 studiepoeng, (går over to semester – oppstart høstsemester) 

HEL-8043 Analytical strategies in qualitative data analysis, 5 studiepoeng

HEL-8045-NO Innovasjon og allmennrettet forskningskommunikasjon, 3 studiepoeng

HEL-8045-EN Innovation and public science communication, 3 studiepoeng

MBI-8007 Molecular and Clinical Aspects of Cancer, block 1

 

Vår 2023

FAR-8043 Nanomedicine and Nanotechnology, 15 studiepoeng

HEL-8002 Logistic Regression and Statistical Analysis of survival data, 3 studiepoeng

HEL-8014 Course in Experimental Animal Science for Researchers, 6 studiepoeng

HEL-8020 Analyse av registerdata i forskning, 2 studiepoeng

HEL-8024 Quantitative Research Methods, 3 studiepoeng

HEL-8030 Applied Linear Regression Analysis, 3 studiepoeng

HEL-8040 Theory of science, research ethics and research design, 7 studiepoeng

HEL-8044 Preclinical Imaging in Nuclear Medicine, 10 studiepoeng

HEL-8045-NO Innovasjon og allmennrettet forskningskommunikasjon, 3 studiepoeng

HEL-8045-EN Innovation and public science communication, 3 studiepoeng

MBI-8008 Molecular and Clinical Aspects of Cancer, block 2, 10 studiepoeng

 

Høst 2023

FAR-8001 Statistical Modeling and Multivariate Analysis of Multidimensional Data Sets, 5 studiepoeng

FAR-8311 Avansert analytisk kjemi 2, 5 studiepoeng

FAR-8312 Avansert praktisk analytisk kjemi 2, 5 studiepoeng

HEL-8013 Epidemiology - Deeper Understanding, 9 studiepoeng

HEL-8018 Introduction to Randomised Control Trials (RCT), 2 studiepoeng

HEL-8023 Genomics in Clinical and Biomedical Research, 5 studiepoeng

HEL-8024 Quantitative Research Methods, 3 studiepoeng

HEL-8026 Scientific Writing and Publishing in Health Science, 2 studiepoeng

HEL-8031 Systematic Reviews, 2 studiepoeng

HEL-8040 Theory of science, research ethics and research design, 7 studiepoeng

HEL-8041 Researching disability, 5 studiepoeng

HEL-8042 Qualitative methodology and methods in health researchs, 5 studiepoeng, (går over to semester – oppstart høstsemester) 

HEL-8043 Analytical strategies in qualitative data analysis, 5 studiepoeng

HEL-8045-NO Innovasjon og allmennrettet forskningskommunikasjon, 3 studiepoeng

HEL-8045-EN Innovation and public science communication, 3 studiepoeng

MBI-8005 Antimicrobial Resistance, 3 studieopeng

MBI-8007 Molecular and Clinical Aspects of Cancer, block 1, 10 studiepoeng

 

Oversikt over samtlige emner ved Det helsevitenskapelige fakultet

Dette er en oversikt over alle ph.d.-emnene ved Helsefak. Emnene arrangeres ikke hvert semester og ikke nødvendigvis i et fast intervall.

Emnebeskrivelsen finner du i universitetets emnekatalog. Emnebeskrivelsen gir en oversikt over emnets innhold og eksamensform.

Obligatoriske emner

HEL-8045-NO Innovasjon og allmennrettet forskningskommunikasjon, 3 studiepoeng

HEL-8045-EN Innovation and public science communication, 3 studiepoeng

HEL-8040 Theory of science, research ethics and research design, 7 studiepoeng 

Valgfrie emner

HEL-8002 Logistic Regression and Statistical Analysis of Survival Data, 3 studiepoeng

HEL-8003 Mixed models, 2 studiepoeng

HEL-8013 Epidemiology - Introduction and Deeper Understanding, 9 studiepoeng

HEL-8014 Course in Experimental Animal Science for Researchers, 6 studiepoeng

HEL-8018 Introduction to Randomised Control Trials (RCT), 2 studiepoeng

HEL-8020 Analyse av registerdata i forskning, 2 studiepoeng

HEL-8023 Genomics in Clinical and Biomedical Research, 5 studiepoeng

HEL-8024 Quantitative Research Methods, 3 studiepoeng

HEL-8026 Scientific Writing and Publishing in Health Science, 2 studiepoeng

HEL-8030 Applied Linear Regression Analysis, 3 studiepoeng

HEL-8031 Systematic Reviews, 2 studiepoeng

HEL-8033 Health Care Service Research on and With Multiethnic Populations, 2 studiepoeng

HEL-8035 Eksperimentell design og statistikk, 3 studiepoeng

HEL-8040 Theory of science, research ethics and research design, 7 studiepoeng

HEL-8041 Researching disability, 5 studiepoeng

HEL-8042 Qualitative methodology and methods in health researchs, 5 studiepoeng

HEL-8043 Analytical strategies in qualitative data analysis, 5 studiepoeng

HEL-8044 Preclinical Imaging in Nuclear Medicine, 10 studiepoeng

HEL-8046 Judgement and Decision Making, 6 studiepoeng

 

FAR-8001 Statistical Modeling and Multivariate Analysis of Multidimensional Data Sets, 5 studiepoeng

FAR-8043 Nanomedicine and Nanotechnology, 15 studiepoeng

FAR-8311 Avansert analytisk kjemi 2, 5 studiepoeng

FAR-8312 Avansert praktisk analytisk kjemi 2, 5 studiepoeng

 

MBI-8003 Correlative Light and Electron Microscopy (CLEM), 5 studiepoeng

MBI-8004 Metabolic and Mechanical Function of the Heart, 3 studiepoeng

MBI-8005 Antimicrobial Resistance, 3 studiepoeng

MBI-8007 Molecular and Clinical Aspects of Cancer, block 1, 10 studiepoeng

MBI-8008 Molecular and Clinical Aspects of Cancer, block 2, 10 studiepoeng

 

Midtveisevaluering for ph.d.-studenter ved Helsefak


Vedtatt av programstyret for forskerutdanning ved Det heltevitenskapelige fakultet 13.12.2017

Generelt om midtveisevaluering

Midtveisevalueringen skal gi student og veileder en uavhengig vurdering om studenten har tilstrekkelig progresjon for å kunne gjennomføre ph.d. - utdanningen i henhold til oppsatt fremdriftsplan. Studenten skal få konkret tilbakemelding på sitt arbeide så langt, samt få innspill til arbeidet videre. Midtveisevalueringen gir instituttet mulighet for å fange opp studenter som trenger strukturert oppfølging. Det forventes at en slik evaluering vil gi bedre progresjon i prosjektet og øke sannsynlighet for at studenten gjennomfører studieløpet innen normert tid.

Midtveisevaluering for ph.d.- studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT – Norges arktiske universitet er innført våren 2018 og gjelder for alle som er tatt opp på ph.d.- programmet fra og med 1.1.2018. Gjennomført midtveisevaluering er et arbeidskrav for å få disputere.

For studenter som er tatt opp før 1.1.2018 gjør veileder og student i samråd med instituttleder en vurdering om det er hensiktsmessig å gjennomføre midtveisevaluering. Evalueringen vil ikke være et krav for å få disputere for disse studentene. 

Tidspunkt for gjennomføring

Midtveisevalueringen skal gjennomføres 15-18 måneder ut i studieforløpet. Dersom studenten arbeider med doktorgraden på deltid, skal det justeres for dette når man bestemmer tidspunkt for midtveisevaluering. Tidspunkt kan også justeres dersom studenten har eller har hatt permisjon. Ut over dette er det ikke mulig å få utsatt midtveisevaluering.  

Studenten skal ha informasjon om dato og komitesammensetning minimum 2 måneder på forhånd.

Oppnevning av evalueringskomiteen

Hovedveileder har ansvaret for å foreslå en evalueringskomite bestående av to medlemmer. Komitemedlemmene bør være vitenskapelig ansatte ved UiT, og minst ett medlem må være det. Hvis det skal benyttes eksternt medlem må dette avklares med instituttet. Kostnader knyttet til eksterne medlemmer belastes instituttet. Videre må komitemedlemmene ha doktorgrad og kjenne til studentens fagfelt. De skal ikke være involverte i studentens prosjekt og må være habile.

Instituttleder oppnevner evalueringskomiteen. Medlemmene i evalueringskomiteen plikter å sette seg inn i all dokumentasjon som sendes dem i forkant av midtveisevalueringen.

Studentens oppgaver før evalueringen

Tre uker før evalueringsseminaret skal studenten sende inn utfylt selvrapporteringsskjema, med vedlegg, til administrasjonen.

Selvrapporteringsskjema inneholder:

 • Studieprogresjon
 • Fremdrift opplæringsdel
 • Liste over publiserte og planlagte artikler
 • Liste over innhentede godkjenninger (dersom relevant)

Selvrapporteringsskjemaet sendes med følgende vedlegg:

 • Opprinnelig prosjektbeskrivelse for ph.d.-prosjektet
 • Opprinnelig og eventuell revidert milepælsplan
 • Publiserte artikler og eventuelle manuskripter under utarbeidelse
 • Progresjonsrapport for ph.d-prosjektet frem til midtveisevalueringen (2-4 sider)
  • Det kan utarbeides instituttspesifikke krav til innholdet i progresjonsrapporten
  • Plan for resten av ph.d-prosjektet (1-2 sider)
  • Kopi av godkjenninger der dette er relevant

Komiteen mottar også oversikt over komiteens oppgaver og skjema for evalueringsrapport fra administrasjonen senest 2 uker før seminaret.  

Midtveisevalueringen - evalueringsseminaret

Deltagere på evalueringsseminaret er studenten, veiledere og evalueringskomiteen.  Seminaret kan unntaksvis gjennomføres som videokonferanse om dette ansees som hensiktsmessig.

Seminaret skal avholdes på engelsk eller et skandinavisk språk.

Seminaret starter med en samtale mellom student og komite (uten veiledere tilstede). Disse skal diskutere eventuelle problemer knyttet til prosjektet, veiledning, fagmiljø eller andre faktorer som berører ph.d.- prosjektets gjennomføring.

Så følger en samtale mellom veilederteam og komite (uten studenten tilstede). Disse skal diskutere fremtidige planer for studieforløpet, strukturen på veiledningen og eventuelle faktorer som berører ph.d.-prosjektets gjennomføring.

Deretter holder studenten en presentasjon på 20-30 minutter ut fra anbefalinger gjengitt nedenfor.

 • Oppsummering av eget prosjekt
 • Progresjon opplæringsdel
 • Vurdering av risikofaktorer i prosjektet
 • Videre arbeid med prosjektet og hvordan nå målene

Etter dette følger en felles diskusjon mellom student, veilederkomite og evalueringskomite.

Temaet for diskusjonen skal være følgende:

 • Progresjon i forhold til plan
 • Hypotese
 • Valgte metoder
 • Foreløpige resultater
 • Presentasjon av resultatene
 • Studentens faglige kompetanse
 • Sammenheng i arbeidet som er utført
 • Veiledningens omfang og struktur
 • Forslag til forbedringer/endringer i prosjektet
 • Temaer knyttet til samarbeidsforholdene med veileder(e)

Den totale rammen på evalueringsseminaret er 90 minutter.

Evalueringskomiteens oppgaver

Med utgangspunkt i innsendte dokumenter og evalueringsseminaret skal komiteen vurdere:

 • Om opplæringsdelen og progresjonen i prosjektet er i tråd med planen
 • Studentens kunnskap innen fagfeltet, spesifikt for prosjektet, og for fagfeltet generelt
 • Studentens kjennskap til forskningsmetoder, spesifikt for prosjektet, og for fagfeltet generelt
 • Om alle godkjenninger er innhentet (for prosjekter der dette er relevant)
 • Studentens faglige selvstendighet.
 • Studentens forståelse av vitenskapelig tenkning
 • Studentens evne til å presentere, analysere og vurdere forskningsfunn
 • Forståelse for prioriteringer/justeringer som følge av forsinket progresjon

Etter diskusjonen skal komiteen fylle ut og signere en evalueringsprotokoll for midtveisevalueringen. Studentens presentasjon ved midtveisevalueringen skal bedømmes til tilfredsstillende eller ikke tilfredsstillende.

Komiteen skal beskrive behov for oppfølging og gi råd for videre arbeid med ph.d.-prosjektet i protokollen. 

Protokollen sendes inn til administrasjonen etter seminarets slutt.

Oppfølging etter midtveisevaluering

Administrasjonen registrerer at midtveisevalueringen er gjennomført.

Instituttet skal gjennomgå alle rapporter fra midtveisevalueringer. Ansvaret for oppfølging av studenter legges til instituttet der studenten er tilknyttet.

Studenter som komiteen mener har behov for oppfølging skal ha et møte med institutt og veilederteam innen én måned etter midtveisevalueringsseminaret. Det skal utarbeides en skriftlig plan for videre progresjon med sikte på ferdigstillelse av avhandlinga. Ny status for prosjektets progresjon leveres skriftlig til instituttleder seks måneder etter evalueringsseminaret. Rapporten vurderes eventuelt i henhold til § 24 og 25 i ph.d.-forskriften.

Framdriftsrapportering for ph.d.-studentene 


 

Framdriftsrapportering

Alle doktorgradsstudenter ved Det helsevitenskapelige fakultet, samt deres hovedveileder, er forpliktet til å levere en årlig fremdriftsrapport etter at studenten har hatt midtveisevaluering/kommet over halvveis i studiet.

Samtlige studenter og hovedveiledere til studenter fakultetet krever framdriftsrapport fra vil få en e-post med lenke til nettskjema hvor rapporten leveres.

Hensikten med rapporteringen er hovedsaklig å avdekke avvik fra planlagt progresjon. Prodekanen gjennomgår rapportene sammen med fakultetsadministrasjonen og vurderer hvem som bør følges opp.

Permisjon og forlengelse av studierett for ph.d.-studenter ved Helsefak


Avtaleperiode og studierett

Avtaleperioden er den avtalefestede perioden hvor du har rett på veiledning. Studierett er retten til å være tilknyttet et studieprogram og ta emner ved studieprogrammet uten å måtte betale semesteravgift. Som ph.d.-student har du studierett i to år utover avtaleperioden. Etter avtaleperiodens slutt, og så lenge du har studierett, har du dermed fortsatt rett til å ta ph.d.-emner uten å måtte betale semesteravgift, tilgang til bibliotekfasilitetene ved UiT, samt tilgang til e-post kontoen din og andre IT-systemer ved UiT.

I utgangspunktet er avtaleperioden den perioden du ble tatt opp på. Dersom du får innvilget permisjon fra studiet blir avtaleperioden forlenget tilsvarende permisjonen.

Permisjon

Lovfestede permisjoner som f.eks. sykdom og fødsel (jf. ph.d.-forskriften § 13) gir automatisk rett til forlengelse av avtaleperioden. For å få forlengelsen registrert må du levere bekreftelse fra NAV, trygdekontor, sykehus, arbeidsgiver e.l. hvor lengden (og eventuell stillingsprosent i perioden) på permisjonen/sykemeldingen fremgår. Ny sluttdato for avtaleperioden blir registrert ut fra lengden og stillingsprosenten av permisjonstiden. Dokumentasjonen sender du til phd@helsefak.uit.no.

Faglige, sosiale eller personlige grunner for permisjon

Dersom det av andre faglige, sosiale eller personlige grunner er behov for å søke om permisjon, benytter du dette nettbaserte skjemaet. Dette skjemaet gjelder for ph.d.-studenter med ekstern finansiering. Dersom du er ansatt som stipendiat ved Helsefak skal ikke dette skjemaet benyttes. Søknad om permisjon sendes da direkte til instituttet der man er ansatt.

Forlengelse av studierett

Dersom du ikke blir ferdig innen studieretten går ut kan du søke om forlenget studierett for et avgrenset tidsrom (jf. ph.d.-forskriften § 12). Du vil få beskjed minst ett semester før studieretten utløper.

Søknaden må inneholde en begrunnelse for forsinkelsen, samt en tidsplan for avslutningen av studiet. Du søker via vår nettbaserte søknadsskjema.

Studierett er ikke avhengig av ansettelsesforhold. Vi gjør oppmerksom på at forlengelse av studierett ikke gir forlengelse av stipendiatstillingen. For å få forlenget stipendiatperioden, må det søkes instituttet, da dette gjelder ditt ansettelsesforhold og ikke selve studiet.

Avhandlingen skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder for etikk, faglig nivå og metode innenfor fagområdet. Hvis avhandlingen består av en artikkelsamling må det være sammenheng mellom delene og det må gjøres greie for dette i et sammendrag (kappe). Studenten skal være hovedforfatter på minst halvparten av artiklene.

Språk

Med mindre du har fått innvilget søknad om å skrive avhandlingen på norsk ved opptak til studiet, skal avhandlingen skrives på engelsk.

Krav til artiklene

Det vanligste er å inkludere tre artikler i avhandlingen, og at studenten er førsteforfatter på minst to av disse. Det er ingen krav til at inkluderte artikler skal være publisert, men som regel sendes en avhandling inn først når en av artiklene er publisert og de øvrige er i publiserbar form som er klare til innsending til et tidsskrift i fagområdet, og som baseres på fagfellevurdering. Det er ingen krav til hva slags type artikler som kan inngå i avhandlingen. For artikler som sammenfatter/analyserer faglitteratur anbefales særlig aktsomhet med henblikk på å unngå overlapp med kappen. Artikler i avhandlingen kan ikke være publisert mer enn fem år før studiestart. Dispensasjon kan gis av fakultetet dersom det foreligger helt ekstraordinære forhold.

Kappen

I tillegg skal det lages en samlet presentasjon av de vitenskapelige resultatene med en inngående sammenstillende diskusjon (kappen). I kappen har du mulighet for å utdype og eventuelt korrigere aspekter i artiklene.

Vi har laget en veiledning for hvordan skrive kappen.

Monografi 

Ikke-publiserte monografier kan også godtas som avhandling. 

Mal for avhandlingen og forside

UiT har laget ferdig wordmal for skriving av doktorgradsavhandlingen. Malen, samt informasjon om referanseteknikker og hvordan jobbe smartere med worddokumenter, finner du på denne siden:

Oppgaveskriving

Dersom du allerede har begynt og skrive på kappen, men mangler kun forsiden finner du forsidemaler på samme side som over.

Vær oppmerksom på at du fører både fakultetets og instituttets navn på forsiden, samt årstall og måned for innlevering.

Avhandlingens bakside føres på av Andvord Grafisk AS når avhandlingen sendes til trykking (etter at avhandlingen er godkjent av bedømmelseskomiteen).

Ting du bør tenke på når du skriver i forbindelse med trykking

Når avhandlingen din er godkjent av komiteen kan du sende den til trykk. Avhandlingen trykkes i 170x240 mm. Ettersom avhandlingen skrives i A4 format (210x297 mm) må du huske på at alt blir mindre i den trykte versjonen.

Det er derfor visse anbefalinger du bør følge:

 • Margstørrelsen bør være på minimum 2 cm på sider og topp, samt 2,5 cm i bunn.
 • Skriftstørrelsen bør være på 12.
 • Sidetallene bør være midtstilt eller i ytterkant av siden (oddetall til høyre og partall til venstre).
 • Kapitler, innholdsfortegnelse, forord og lignende bør starte på oddetall (slik at de havner på høyre side i boken.
 • Punkter og streker bør ikke ha mindre tykkelse enn 0,5 pt.


Hvordan levere avhandlingen


Før du kan levere doktorgradsavhandlingen må opplæringsdelen være godkjent. Du kan få opplæringsdelen godkjent ved å sende en forespørsel til phd@helsefak.uit.no.

Du leverer avhandlingen elektronisk i Munin sammen med følgende vedlegg:

 • Bilde av deg selv, eller bilde knyttet til avhandlingen til bruk ved formidling.
 • Avhandlingen i pdf-format. Du skal helst levere avhandlingen som én komplett pdf-fil. Ved behov kan du levere den som flere separate filer. Bruk da meningsfulle filnavn (for eksempel introduksjon.pdf, paper1.pdf, paper2.pdf ect.). Husk at dette videresendes til bedømmelseskomiteen. Brukerstøtte Munin: Munin@ub.uit.no
 • Selvstendighetserklæring som beskriver innsatsen din i hvert enkelt delarbeid (artikler, samt kappen) underskrevet av deg og din hovedveileder. Dersom det foreslåes utenlandske medlemmer (som ikke forstår norsk) i bedømmelseskomiteen, må erklæringen skrives på engelsk.
 • Egenerklæringskjema om plagiat.

I tillegg må du fylle inn to sammendrag i Muninskjemaet:

 • Et kort populærvitenskapelig sammendrag. Teksten vil bli brukt i doktorgradsheftet og i kunngjøring av disputasen og i pressemeldingen. Fortell hva avhandlingen handler om, hvilken metode du har brukt, hva du fant ut og hvilken betydning funnene kan få. Unngå faguttrykk, og forsøk å gjøre arbeidet ditt interessant og forståelig for allmennheten. Inntil 1000 tegn inkludert mellomrom, fortrinnsvis på engelsk.
 • Et kort faglig sammendrag. 200-300 ord, valgfritt språk.

Innleveringsbildet i Munin finner du her.

Forslag til bedømmelseskomite


Hovedveileder skal sende et forslag til bedømmelseskomite for sin ph.d.-student til Seksjon for forskning, utdanning og formidling gjennom dette nettskjemaet. Dette forslaget blir sendt til godkjenning av instituttleder ved studentens institutt og prodekan forskerutdanning. Det er ikke studenten sin oppgave å finne medlemmer til bedømmelseskomiteen. 

Bedømmelseskomiteen må vurdere sin habilitet og signere en habilitetserklæring. Hovedveileder må påse at dokumentet er signert av de foreslåtte medlemmene, og laste opp dette i nettskjema ved innsending av forslag til bedømmelseskomite. 

Helsefak har bestemt at disputaser skal gjennomføres uten opponenter fysisk tilstede. Dette gjelder også etter at det ikke er nødvendig med tiltak grunnet koronapandemien. Instituttleder kan gi unntak fra dette i enkelte tilfeller. Det skal søkes skriftlig til instituttleder på e-post om dette før nettskjema med forslag til bedømmelseskomite sendes inn. Hvis unntak innvilges, skal skriftlig godkjenning lastes opp i skjema om forslag til bedømmelseskomite. Forslag til komite vil bli behandlet når godkjenningen er lastet opp.

NB! Fakultetet oppnevner ikke komiteen før innleveringen i Munin er komplett.

Oversikt over instituttledere ved Det helsevitenskapelige fakultet

Institutt 

Instituttleder 

Institutt for medisinsk biologi

Gunbjørg Svineng  

Institutt for klinisk medisin 

Margitta Kampman 

Institutt for samfunnsmedisin

Vinjar Fønnebø 

Institutt for farmasi 

Guro Forsdahl 

Institutt for psykologi 

Per Håkan Brøndo 

Institutt for helse- og omsorgsfag 

Nina Emaus 

Institutt for vernepleie 

Bjørn-Eirik Johnsen 

Institutt for klinisk odontologi

Mohammed Al-Haroni

Idrettshøgskolen 

Carsten Rolland 

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord – psykisk helse og barnevern  

Monica Martinussen 


Krav til forslag til bedømmelseskomite

Begrunnelse skal skrives for hvert enkelt medlem i komiteen. Dersom forslaget ikke fyller kravene i forskriftens § 27 må dette begrunnes særskilt. Dersom ingen kvinner er representert i komiteen, må det navngis kvinner som er forespurt. Søknader uten tilstrekkelig begrunnelse returneres. Begrunnelsen må beskrive hvorfor samtlige av de tre foreslåtte medlemmene er faglig kvalifisert for å vurdere avhandlingen.

Komiteen skal setjast saman slik at (§ 27 ph.d.-forskriften):

 • Flere kjønn er representerte
 • Minst ein av medlemmene er tilsett ved universitetet
 • Minst ein av medlemmene ikkje er knytt til universitetet
 • Minst ein av medlemmene ikkje har hovudstilling ved ein norsk institusjon
 • Alle medlemmene har doktorgrad eller tilsvarande kompetanse
 • Minst ein medlem har kompetanse over førstestillingsnivå
 • Fleirtalet i komiteen er eksterne medlemmer
 • Fleirtalet i komiteen er tilsette ved ein doktorgradsgivande institusjon

Hva skjer etter innlevering


Etter at bedømmelseskomiteen er oppnevnt

Fakultetet sender bedømmelseskomiteen en e-post med avhandlingen og relevant informasjon i forbindelse med arbeidet de skal gjøre. Du og din veileder får kopi av denne e-posten. Komiteen får en frist på tre måneder til å levere bedømmelsen.

Dato for disputas

Det er komiteens oppgave å finne dato for disputas. Normalt skal disputasen gjennomføres innen en måned etter at komiteen har levert bedømmelsen. Leder av komite skal alltid rådføre seg med deg og din hovedveileder om foreslått dato passer. Ofte har veileder allerede avtalt en tentativ dato med komiteen før de er oppnevnt.

Errata

Du kan ikke gjøre endringer eller rette skrivefeil i avhandlingen etter at den er levert for vurdering. Skrivefeil og andre feil kan påpekes i et separat dokument, kalt errata ("erratum" dersom det bare er en feil), som legges ved avhandlingen. Dette dokumentet må godkjennes av fakultetet før du kan legge det ved, og du må sende søknaden innen to måneder før disputas. Errataen kan kun inneholde formelle feil, det vil si skrivefeil eller andre feil som ikke er meningsbærende. Du kan ikke inkludere endringer som vil påvirke en teksts mening. Du sender errataen som en komplett liste over feil, med referanse til side- og linjenummer til Seksjon for forskning, utdanning og formidling.

Bedømmelsen

Du skal ha mottatt komiteens innstilling innen tre uker før disputas.

Når kan du bestille trykking av avhandlingen

Når du mottar bedømmelseskomiteens innstilling får du også et ISBN-nummer og nærmere informasjon om hvordan du bestiller trykking av avhandlingen. Fakultetet benytter tjenestene fra Andvord Grafisk AS til trykking av ph.d.-avhandlinger. 

Prøveforelesning

Du vil motta tittel for prøveforelesning per e-post 10 arbeidsdager før disputasen.

Ekstern disputas

I enkelte tilfeller kan du avholde disputas utenfor campus. Søknad om å avholde disputas utenfor campus må oppfylle fakultetets retningslinjer og sendes til Seksjon for forskning, utdanning og formidling.

Når får du vitnemålet

Det tar noen uker før du får vitnemålet ditt. Dersom du disputerer sent på vårsemesteret kan det ta noe lengre tid.

Har du bostedsadresse i Tromsø vil du få beskjed om å hente vitnemålet ditt på Infotorget på MH Vest. Dersom du ikke bor i Tromsø vil vitnemålet sendes til den postadressen du har oppgitt til universitetet (i StudentWeb). Du er selv ansvarlig for å gi beskjed til fakultetet ved adresseendring frem til vitnemålet er mottatt.

Disputas


Disputas

Dette er en praktisk orientering rundt disputasdagen slik den gjennomføres ved Det helsevitenskapelige fakultetEn disputas markerer avslutningen på forskerutdanningen og kvalifiserer til forskning på internasjonalt nivå. Den er også en viktig formidlingsarena for forskningsaktiviteten ved universitetet. UiT Norges arktiske universitet legger derfor vekt på å gi disputasene en verdig ramme.

Seksjon for forskning, utdanning og formidling sender i forkant av disputasen ut informasjon vedrørende disputasdagen til kandidat og leder av disputas.

Valg av lokale

Seksjon for forskning, utdanning og formidling reserverer egnede lokaler til prøveforelesning og disputas. Hovedsakelig brukes Auditorium Cortex ved MH Vest til disputaser som avholdes ved campus Tromsø.  Lokalet er ferdig pyntet med lys og blomst på bord tidlig på dagen. Kunngjøringen om disputas henger på døra til lokalet. Søknad om å avholde ekstern disputas sendes til Seksjon for forskning, utdanning og formidling.

Retningslinjer for eksterne disputaser finner du her.

Kunngjøring

Tid og sted for disputasen kunngjøres vanligvis 10 arbeidsdager før den avholdes. 

Kunngjøringen om disputas ligger på Tavla, på infoskjermer og henger på eget stativ utenfor lokalet.

Antrekk

Pent antrekk er forventet av både doktoranden og bedømmelseskomiteens medlemmer.

Leder for disputasen bærer dekankappen under disputasen, men ikke ved prøveforelesningen.

Prøveforelesning

Doktoranden holder prøveforelesningen med varighet på ca. 45 minutter, inkludert introduksjon fra leder av disputas og eventuelle spørsmål fra opponentene. 

Lunsj

Mellom prøveforelesning og forsvar av avhandling, serveres det lunsj til veileder, bedømmelseskomiteen, leder av disputas og doktoranden. Lunsjen serveres vanligvis i MH-kantina. Dersom seremonien avholdes på Tannbygget vil også lunsjen serveres der.

Disputas

Ved disputasen forutsettes det at publikum har tatt plass og reiser seg når doktoranden med følge kommer inn i lokalet. Rekkefølge for inngang: Leder av disputas, kandidat, 1.opponent, 2. opponent og leder av komite (man går ut i omvendt rekkefølge).

Komiteens medlemmer setter seg på reserverte plasser på første rad. Leder av disputas tar plass foran talerstolen med ansiktet mot publikum (der lokalet gir mulighet for dette).

Leder av disputas introduserer kandidaten, som gir en kortfattet oversikt over avhandlingens viktigste forskningsbidrag. Presentasjonen bør ideelt være på ca. 30 minutter, men ikke overstige 45 minutter.

Førsteopponent åpner drøftingene. Denne sekvensen tar ca. 45 min., maksimalt 1 time.

Leder av disputas vurderer behov for en pause på 10 min. før andreopponenten får ordet. Andreopponenter får 45 min. til sin opposisjon.

De øvrige tilstedeværende har også anledning til å kommentere ex auditorio (latin, «fra tilhørernes krets»), men dette skjer i så fall i etterkant av at opponentene er ferdige med sin drøfting.

Tilstelning etter disputas

Etter disputasen er over inviterer fakultetet, på vegne av kandidaten, til lett servering for inntil 20 personer.

Gave fra Det helsevitenskapelige fakultet

Fra fakultetet mottar doktoranden en blomsterbukett og en håndblåst glass-vase. En skål i samme serie som glassvasen er en gave fra instituttet. Leder av disputas overrekker disse, samt gaver til opponentene ved tilstelningen etter disputasen. Gaven til opponentene er en håndblåst glass-skål i samme serie som gaven til doktoranden.

Informasjon til leder av komite for vurdering av ph.d. avhandlinger


Leder av komite er et fullverdig medlem i vurdering av avhandlingen, prøveforelesningen og disputasen. Dersom en av opponentene er forhindret i å møte til disputasen pga. sykdom må leder av komite rykke opp som 2. opponent.

Leder av komite sine oppgaver:

 • kontakte opponentene, og finne dato for disputas som passer for komite, veileder, kandidat og fakultetet. Dette skal du gjøre så snart fakultetet har oppnevnt komiteen.
 • informere Seksjon for forskning, utdanning og formidling om dato for disputas. Seksjon for forskning, utdanning og formidling booker auditorium.
 • sørge for å koordinere bedømmingsarbeidet. Arbeidet må koordineres slik at fristen om å levere bedømmelsen 4 uker før fastsatt disputasdato. Disputasen skal normalt finne sted innen 4 måneder etter at komiteen er oppnevnt.
 • opponentene skal bestille reise og opphold selv. Opponentene får honorar- og reiseregningsskjema hos Seksjon for forskning, utdanning og formidling etter at bedømmelsen er levert.  
 • sørge for at tittel på prøveforelesning sendes til fakultetet minimum 3 uker før disputas.
 • informere Seksjon for forskning, utdanning og formidling dersom klokkeslett for prøveforelesning og disputas skal være annet enn 10:15 og 12:15
 • sammenstille bedømmelsen i fastsatt mal og levere dette til Seksjon for forskning, utdanning og formidling. Se også retningslinjer «veiledning for bedømmelse av doktorgrader ved Universitetet i Tromsø».
 • avtale dato og klokkeslett for prøveoppkobling i forbindelse med digitale disputaser, samt delta på prøveoppkoblingen som fakultetets representant.
 • lese korrektur på kunngjøringa. To uker før disputasen sender Seksjon for forskning, utdanning og formidling doktorgradskunngjøringen for korrekturlesning til kandidat, veileder og leder av komité.
 • det er viktig at opponentene blir godt mottatt og at du viser dem hvor prøveforelesningen og disputasen skal foregå på selve disputasdagen.

Prøveforelesning:

 • Leder av disputas koordinerer prosesjon før innmarsj til prøveforelesning
 • Leder av disputas introduserer kandidat og komiteen før han ber kandidaten holde prøveforelesningen.
 • Prøveforelesning og disputas foregår vanligvis på samme dag i et av de store AUD på fakultetet. Prøveforelesningen er kl. 10:15 og disputasen kl. 12:15, med mindre annet er avtalt.
 • Komiteen avgjør om prøveforelesningen er bestått eller ikke bestått. Prøveforelesningen må være bestått for at kandidaten skal kunne disputere.

Lunsj:

 • Etter prøveforelesningen serveres lunsj i MH kantinen (med unntak av TANN-bygget) for komite, leder av disputas, veiledere og kandidat. Med mindre annet er avtalt er lunsjen kl. 11.00-12.00.

Disputas:

 • Leder av disputas koordinerer prosesjon før innmarsj til selve disputasen
 • Leder av disputas gjør kort rede for innlevering, bedømmelse og om prøveforelesningen er bestått før han ber kandidaten presentere avhandlingen. Kandidatens presentasjon av avhandlingen skal helst være på 30 min, men bør ikke overstige 45 min.
 • Leder av disputas introduserer opponentene og førsteopponent starter opponeringen.
 • Disputasen bør ikke overskride tre timer.
 • Etter disputasen må komiteen signere det foreløpig vitnemålet og eventuelt bedømmelsen dersom dette ikke er gjort tidligere.

Tilstelning etter disputasen:

 • Etter disputasen er det en tilstelning med lettere servering for inntil 20 personer arrangert av fakultetet.

 

 

Informasjon til opponenter for vurdering av ph.d. avhandlinger


Finne tentativ dato for disputas

Komiteens første oppgave er å finne tentativ dato for disputas. Disputasen bør avholdes innen fire måneder fra dere mottok avhandlingen. 

Bedømmelsen

Fristen for å levere bedømmelsen er fire uker før disputas. Dere vurderer avhandlingen etter følgende regelverk:

 • Veiledning ved bedømmelse av norske doktorgrader
 • Gjeldende ph.d.-forskrift

Disse dokumentene mottok dere på e-post sammen med avhandlingen.

Avlønning

Medlemmer av komiteen som ikke er ansatt ved UiT Norges arktiske universitet vil bli godtgjort etter gjeldende satser, per dags dato er dette lønnstrinn 79 for professor og lønnstrinn 67 for førsteamanuensis, 50 timer for førsteopponent og 45 timer for andreopponent.

Vi har ikke anledning til å utbetale honorar for bedømmelse til enkeltmannsforetak, jmf. retningslinjer for inngåelse av kontrakt og utbetaling av honorar til selvstendig næringsdrivende.

Bestilling av reise og hotell

Hvis en veileder ønsker opponenter fysisk til stede på campus må det søkes om dekning av reisekostnadene hos instituttleder. Reiseregning fra opponentene sendes til instituttadministrasjonen som behandler disse videre.

Universitetet har avtale med Scandic, Choice og Thon hotellene. Vennligst informer hotellet om at du arbeider for universitetet når du bestiller rom. Du kan bestille via e-post, online eller telefon. Betaling gjøres med kredittkort eller kontanter. Ta vare på alle originale kvitteringer.

 

Scandic hotell

Web: www.scandichotels.no

E-post: norge@scandichotels.com

Tlf.: +47 23 15 50 00

 

Choice hotell

Web: www.nordichotels.no

E-post: booking@choice.no

Tlf.: +47 22 33 42 00

 

Thon hotell

Web: www.thonhotels.no

E-post: service@olavthon.no

Tlf.: +47 21 49 69 00

 

Hoteller som anbefales 

Scandic Ishavshotell

Scandic Grand Hotel

Thon Hotel Polar

Thon Hotel Tromsø

Clarion Hotel The Edge

Clarion Collection Hotel Aurora

Clarion Hotel With

Quality Hotel Saga

 

Gøy i Tromsø

Tromsø er et attraktivt reisemål for mange, med atskillige muligheter for aktiviteter og opplevelser både i by og mark. For mer informasjon om hvilke muligheter som finnes, se Visit Tromsø

Faggruppen for forskerutdanning består av: 

Faggruppeleder Monica Karlsen 

Seniorrådgiver Kristin Lagesen

Rådgiver Heidi Solberg

Rådgiver Kjersti Nilsen

Førstekonsulent Guro Pedersen

Førstekonsulent Trine Jensen

 

Henvendelser til faggruppen for forskerutdanning kan sendes til: phd@helsefak.uit.no

Opptak til ph.d.-programmet ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning skjer fortløpende. Ledige stillinger blir lyst ut her.

Søknad på stipendiatstilling er også søknad om opptak til ph.d.-studiet.

For å bli vurdert for opptak som student til ph.d.-programmet i humaniora og samfunnsvitenskap må du ha oppnådd mastergrad med godt resultat, ha tilfredsstillende finansiering, og ha et doktorgradsprosjekt som passer innenfor våre fagmiljøers forskningsinteresser og - strategier.

Krav til finansiering


Et krav for å bli tatt opp er tilfredsstillende finansiering av studiet, som hovedregel lønn på nivå med lønns- og driftsmidler, infrastruktur og overhead som for ei stipendiatstilling . For deltidsstudenter er det ett vilkår at minst 50 % av arbeidstiden avsettes til doktorgradsarbeidet.

Tilfredsstillende finansiering for å ta forskerutdanning oppnår du enten ved å søke på en utlyst stipendiatstilling ved UiT, eller du har oppnådd finansiering hos en ekstern institusjon der avtalen er å søke opptak til forskerutdanningen ved HSL-fak.

Interne stipendiatstillinger ved HSL-fak

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning lyser ut alle ledige stipendiatstillinger via https://www.uit.no/om/jobbeveduit

Søknad til en utlyst stipendiatstilling er samtidig å regne for en søknad om opptak til ph.d.-programmet. Krav til søknaden, søkers faglige kvalifikasjoner, arbeidsvilkår og eventuelt tema for forskningsprosjektet, vil være nærmere spesifisert i utlysningen for den enkelte stipendiatstillingen.

Stipendiatstilling ved andre enheter ved UiT

For andre enheter ved UiT som er i prosess med å tilsette i stipendiatstilling, men som ikke har eget ph.d.-program, anbefaler vi at enheten oversender nødvendige dokumenter (søkernes søknad inkl. vitnemål, prosjektbeskrivelse m.v, og komiteens bedømmelse m.v.) til HSL-fak for vurdering av søkernes opptaksgrunnlag til ph.d.-programmet i humaniora og samfunnsvitenskap. Dette bør skje før enheten vedtar tilsetting i stillingen. Ta kontakt for nærmere informasjon om rutinen i slike saker.

Eksterne søkere

HSL-fak er imøtekommende for personer som har fått tilbud om tilsetting i (stipendiat)stilling ved andre universiteter eller høgskoler, organisasjoner og lignende, og som ønsker å ta doktorgrad ved HSL-fak. Det stilles krav om at studenten har arbeidsplass i til sammen 12 måneder av opptaksperioden i et relevant fagmiljø ved ett av HSL-faks enheter. Det må søkes på fastsatt skjema om opptak og vedlegges blant annet bekreftelse om finansiering og motivasjonsnotat. Ved opptak skal en egen avtale (del C til opptaksavtalen) signeres mellom student, ekstern arbeidsgiver og fakultetet.

Egenfinansiert doktorgrad

Det høye kravet til finansiering for å kunne få opptak til ph.d.-program ved UiT, gjør at svært få søker med egenfinansiering. Et alternativ til den organiserte forskerutdanningen (ph.d.) kan da kanskje være å søke om å få fremstille seg for den frie graden doctor philosophiae (dr.philos.). Se forskrift om graden dr.philos. ved UiT: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-06-19-1186?q=uit

Norges forskningsråds finansieringsordninger: Offentlig sektor ph.d. og nærings-ph.d.

HSL-fak inngår gjerne samarbeid med næringsvirksomheter og offentlige virksomheter i Troms og Finnmark om forskerutdanning av deres ansatte. Fakultetet har en egen rutine for opptakssøknader som må skje parallelt med virksomhetens søknad til Norges forskningsråd (NFR) om finansiering gjennom ordningene 'Offentlig sektor ph.d.' eller 'Næring-ph.d.' Det gjelder særlige vilkår for disse forskerutdanningsløpene som er definert av NFR.

Et ‘Offentlig sektor’-ph.d.-prosjekt er et samarbeidsprosjekt mellom en offentlig virksomhet og en gradgivende institusjon. Arbeidsgivere i offentlig sektor kan søke (del)finansiering gjennom ordningen Offentlig sektor ph.d. (OFFPHD) hos Norges forskningsråd (NFR) for ansatte som ønsker å gjennomføre et doktorgradsprosjekt. Prosjektet må både være relevant for virksomhetens ansvarsområde og ha relevans for forskningsmiljø ved den gradgivende institusjon som den ansatte skal søke opptak til ph.d.-studier ved. HSL-fak tar i mot opptakssøknader fra ansatte i offentlige virksomheter i Troms og Finnmark.

For nærmere informasjon om NFRs finansieringsordning OFFPHD, se Forskningsrådets nettsider:  https://www.forskningsradet.no/

Om opptaksprosessen med OFFPHD:

Den ansattes søknad om opptak til ph.d.-studier til HSL-fak bør skje parallelt med virksomhetens søknad om prosjektstøtte hos NFR. Prosessen kan skisseres slik:

- Intern prosess i den offentlige virksomheten - utvelgelse av ansatt(e) som det skal søkes OFFPHD for

- Kandidaten utvikler prosjektet - det skrives prosjektbeskrivelse

- Virksomheten klargjør NFR-søknad

- Den ansatte i virksomheten sender opptakssøknad til ph.d.-programmet ved HSL-fak inkl. vedlegg til søknaden (bekreftelse om finansiering, motivasjonsnotat m.v.)

- HSL-fak signerer på det obligatoriske vedlegget til NFR-søknaden: bekreftelse på deltakelse i doktorgradsprosjekt

- HSL-fak setter opp utkast til samarbeidsavtale med kandidaten og den offentlige virksomheten sin gir innspill til denne (skal signeres ved et formelt vedtak om opptak til ph.d.-programmet)

- Virksomheten leverer prosjektsøknad til NFR og sender en kopi av søknaden til HSL-fak

- HSL-fak nedsetter komité med sakkyndige som faglig vurderer prosjektets vitenskapelige kvalitet og søkers potensiale for forskning. Ved anbefaling om opptak gjør fakultetet vedtak om betinget opptak til ph.d.-programmet. Forutsetningen for et endelig opptak er tilsagn om finansiering til prosjektet.

- Parallelt behandler NFR søknaden fra virksomheten og gjør administrativt vedtak om tilsagn/ikke tilsagn til prosjektet

- Dersom NFR innvilger virksomhetens søknad om finansiering til OFFPHD-prosjektet, sender HSL-fak opptaksbrev til søker sammen med opptaksavtale (del A og B) og samarbeidsavtale (del C), som signeres.

- Virksomheten legger avtalene ved kontrakten som så signeres med NFR. Kopi av kontrakten sendes HSL-fak.

Krav til søkers utdanningsgrunnlag


For å bli vurdert som kvalifisert for opptak til ph.d.-studiet stilles det krav til mastergrad, enten integrert mastergrad på 300 studiepoeng (5-årig), eller mastergrad på 120 studiepoeng (2-årig) som bygger på en bachelorgrad på 180 studiepoeng (3-årig). Det forutsettes videre at den høyere utdanningen bygger på 10-årig grunnskole og 3-årig videregående opplæring eller tilsvarende. Mastergraden må inneholde et større skriftlig arbeid, en masteroppgave på minimum 30 studiepoeng.

Erfaringsbaserte mastergrader på 90 studiepoeng utgjør ikke et grunnlag for å søke opptak til ph.d.-programmet. Erfaringsbasert mastergrad på 120 studiepoeng kan gi opptak til ph.d.-studiet. I slike tilfeller skal fakultetet på forhånd ha hentet inn en ekstern vurdering av om det selvstendige arbeidet i mastergraden har så høy kvalitet, faglig, metodisk og vitenskapsteoretisk, at det kan være grunnlag for opptak til ph.d.-studiet. Slik vurdering skal gjøres av minst en professor/førsteamanuensis fra et relevant fagområde ved et annet lærersted som selv gir doktorgradsutdanning innenfor det aktuelle fagområdet. Opptakskomiteen (dvs. ph.d.-utvalget) skal legge avgjørende vekt på den eksterne vurderingen. 

Karakterkrav

For å bli tatt opp stilles det krav om et karaktersnitt på B eller bedre på mastergraden (eller tilsvarende gode karakterer etter andre karaktersystem). Karaktersnittet gjelder også for integrert 5-årig masterprogram på 300 studiepoeng der alle emnene skal inngå i beregningen av snittkarakteren.

For det tidligere norsk karaktersystemet med tall og desimaler, er opptakskravet 2,5 eller bedre.

Unntaksregler

Unntaksvis kan det tas opp ph.d.-studenter med karaktersnitt C på mastergraden (eller tilsvarende). Da må det samtidig dokumenteres vitenskapelig arbeid utover mastergraden. Eksempler på hva som kan regnes som vitenskapelig arbeid, er publiserte referee-artikler, publiserbare faglige arbeider og faglige rapporter og utgreinger. (Blogger, kronikker, leserinnlegg og faglig formidlingsarbeid teller i denne sammenhengen ikke som vitenskapelig arbeid).

Unntaksvis kan søker som har en bachelorgrad på 180 studiepoeng og en utenlandsk mastergrad (75 eller 90 ECTS), få opptak etter individuell vurdering. Mastergraden må inneholde et større skriftlig arbeid tilsvarende 30 ECTS og ett av følgende tilleggskrav:

 • Ekstra emner på masternivå for å oppnå 120 studiepoeng på mastergradsnivå
 • Vitenskapelig arbeid som ut fra en skjønnsmessig vurdering kan sies å veie opp for mangler i formell utdanning (disse arbeidene kan ikke inngå i ph.d.-studiet)

Krav om engelsk språkkunnskaper

Søkere må dokumentere engelsk språkkunnskaper som tilfredsstiller kravet i norsk generell studiekompetanse.

Faglig forankring i forskningsmiljø


Det er doktorgradsprosjektets faglige karakter (metode, perspektiv, teorier) som bestemmer hvilket fagmiljø ved HSL-fak, prosjektet skal høre til. Søker skal derfor ved opptak ha faglig tilknytning ved det instituttet/senteret som doktorgradsprosjektet faglig faller innenfor, uavhengig av om det er dette faget søkeren har mastergrad i. Det forutsettes imidlertid at søker kan vise til opplæring i teori og metode innen samfunnsvitenskapelige eller humanistiske fag fra mastergraden for kunne få opptak til ph.d.-programmet.

Krav til opptakssøknaden


Søker skal:

 • dokumentere den utdanningen som ligger til grunn for opptaket
 • dokumentere nødvendige engelsk språkkunnskaper
 • dokumentere finansiering for å ta utdanningen
 • dokumentere tillatelse fra ekstern arbeidsgiver om at søker kan ha arbeidsplass i relevant fagmiljø ved HSL-fak i til sammen 12 måneder av opptaksperioden, og bekreftelse om å dekke kostnader for slik arbeidsplass
 • legge ved motivasjonsnotat der det fremgår hvorfor det søkes opptak til UiTs ph.d.-program i humaniora og samfunnsvitenskap
 • gi opplysninger dersom det tidligere er søkt opptak til andre ph.d.-program
 • utarbeide prosjektbeskrivelse som omfatter:

- faglig utredning for prosjektet der det er gjort greie for tema, problemstillinger, forskningsspørsmål, valg av teori og metode

- dokumentasjon av spesielle behov for faglige og materielle ressurser

- plan for tilknytning til forskningsmiljø, forskningsgruppe og eventuelle opphold ved andre forskningsinstitusjoner

- plan for faglig formidling

- opplyse om eventuelle immaterielle rettslige restriksjoner for å verne andre sine rettigheter

- utredning om eventuelle rettslige og etiske problemstillinger som prosjektet reiser og hvordan de kan avklare

- vurdering av potensialet for innovasjon og/eller ideer som kan kommersialiseres

Søknadsfrister: HSL-fak tar imot opptakssøknader fra søkere med ekstern finansiering til to frister i året: 1. april og 1. oktober.

Søknadsskjema:

Mal for prosjektbeskrivelse:

Dr. philos. - den frie doktorgraden


Graden dr.philos. (doctor philosophiae) er et alternativ for deg som ønsker å ta en doktorgrad på egen hånd uten å følge det organiserte studieløpet i en doktorgradsutdanning. Avhandlingen skriver du uten noen form for formell veiledning og uten å måtte gjennomføre et formelt opplæringsprogram.


Dersom avhandlingen din er innenfor ett eller flere av fagområdene ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, kan du søke oss om å få fremstille deg for dr.philos.-graden.

Krav til søknaden

 • 5 eksemplarer av den ferdige avhandlingen,
 • kopi av vitnemål som viser avlagte eksamener og grader
 • en skriftlig egenerklæring om at avhandlingen, eller deler av denne, ikke er, eller har vært, innlevert til bedømming ved en annen institusjon.
 • selvstendighetserklæring/medforfattererklæring dersom du leverer en avhandling bestående av delarbeider/artikler der en eller flere er skrevet sammen med andre forfattere. Se vedlegg. Din selvstendige innsats til arbeidet må opplyses i skjemaet og signeres av deg og medforfatter og legges ved søknaden.
 • kopi av acknowledgements
 • kopi av framside på hver artikkel som inngår i avhandlingen (med mindre du har skrevet en monografi).

Først om og når søknaden din er godkjent, vil du bli registrert som doktorgradskandidat hos oss, og det oppnevnes en bedømmelseskomité.

Når du er registrert som doktorgradskandidat, får du en IT-brukerkonto ved UiT. Du må avhandlingen din elektronisk gjennom UiTs innleveringsportal Munin. Fremgangsmåte for levering i Munin.

Dr.philos.-graden vil tildeles på grunnlag av:

 • en godkjent vitenskapelig avhandling
 • en godkjent prøveforelesning over tildelt emne
 • et tilfredsstillende offentlig forsvar av avhandlingen (disputas)

Mer detaljer om hvilke regler som gjelder for tildeling dr.philos.-graden finner du i forskrift om graden dr.philos. ved Universitetet i Tromsø.

 

Opplæringsdelen


Målet med opplæringsdelen er å videreutvikle den vitenskapelige kompetansen som ph.d.-studenten har fått gjennom tidligere studium. Den skal gi kunnskaper og ferdigheter ut over avhandlingsarbeidet, og være en støtte for arbeidet med avhandlingen.

Opplæringsdelen består av 30 studiepoeng. En tentativ plan for hvilke ph.d.-emner, forskerkurs eller konferansedeltakelse ph.d.-studenten skal gjennomføre som del av sin opplæringsdel, avtales ved studiestart gjennom signering av opptaksavtalen (ph.d.-avtalen) mellom studenten og fakultetet. Det anbefales at opplæringsdelen gjennomføres tidlig i studieløpet og innen de 2-3 første semestrene. Når elementene er gjennomførte, må studenten søke fakultetet om endelig godkjenning av opplæringsdelen. Dette bør skje i god tid før planlagt innlevering.  Opplæringsdelen må være godkjent før avhandlingen kan leveres til bedømmelse.

Oppbygging av opplæringsdel for ph.d.-studenter ved HSL-fak

Fakultetet tilbyr ph.d.-emner i vitenskapsteori, forskingsetikk og formidling på tilsammen 15 studiepoeng som tilfredsstiller de obligatoriske kravene i opplæringsdelen. Disse emnene blir arrangert hvert år. Valgfrie fagspesifikke ph.d.-emner i teori og metode/faglige tilnærminger og posisjoner blir gitt av instituttene/sentrene og varierer fra år til år. Opplæringsdelen har følgende inndeling:

Vitenskapsteori og forskningsetikk (10 stp)

 • SVF-8054 Theory of Science (7 stp) - tilbys hvert høstsemester
 • SVF-8038 Research Ethics (3 stp) - tilbys hvert vårsemester

Formidling (5 stp)

Fakultetet tilbyr ett emne i formidling på 5 studiepoeng. Dette emnet tilbys med undervisning på engelsk i høstsemesteret og på norsk i vårsemesteret:

 • SVH-8001 Research dissemination (5 stp) – tilbys hvert høstsemester fra og med høsten 2020
 • SVH-8002 Forskningsformidling (5 stp) – tilbys hvert vårsemester fra og med våren 2021

Fagspesifikk teori og metode / faglige tilnærminger og posisjoner (15 stp)

Valgfrie studiepoeng evt. konferansedeltakelse. F.eks. SVF-8040 Kvalitativ forskning (5 stp) – tilbys annet hvert år i vårsemesteret (i 2022, 2024 og 2026). GEN-8001 Take Controle of your PhD Journey: from (P)reflection to Publishing (2 stp) - undervises hvert semester. Nye ph.d.-studenter gis prioritet.

Se øvrige ph.d.-emner i emnekatalogen på nett. Generiske emner eller ‘transferable skills’-emner godkjennes normalt ikke som elementer i opplæringsdelen da disse ikke imøtekommer læringsmålene for ph.d.-studiet.

Krav til dokumentasjon for å få ph.d.-emner (som er fastsatte med studiepoeng) godkjent i opplæringsdelen er:

 • Lokale, nasjonale eller internasjonale ph.d.-emner (doktorgradskurs) som er arrangert med studiepoeng, blir vanligvis godkjent med opplyst studiepoengomfang.
 • Godkjent deltaking/paper/eksamen skal dokumenteres med karakterutskrift, kursbevis eller lignende.

Krav til dokumentasjon for å få konferansedeltagelse vurdert som studiepoeng er:

 • Det skal være en vitenskapelig eller faglig konferanse. Det vil si at tema på konferansen er vitenskapelig, og at foredragsholdere er forskere. Innholdet i konferansen må være relevant for opplæringsdelen der studiepoeng skal innpasses; fagspesifikk teori og metode / faglige tilnærminger og posisjoner.
 • Modell 1: For å gi 3 studiepoeng må konferansen strekke seg over 2 dager, og ph.d.-studenten må ha hatt et framlegg på minimum 15 minutter. Arbeidsomfanget skal være 90 arbeidstimer.
 • Modell 2: For å gi 5 studiepoeng må konferansen minimum strekke seg over to dager, og ph.d.-studenten må ha hatt en presentasjon på minimum 20 minutter. Arbeidsomfanget skal være 150 timer.
 • Dokumentasjon om deltaking og framlegg må legges ved, for eksempel ved deltakerliste og konferanseprogram. Studentens presentasjon må dokumenteres i form av tekstmanus eller tilsvarende.
 • Deltagelse på konferanse med kortere tidslengde eller deltagelse uten presentasjon blir ikke godkjent.
 • Det er kun mulig å få én konferansedeltagelse godkjent i opplæringsdelen.

 

Skjema for å søke om godkjenning av opplæringsdel 

Veiledning


Ved opptak til ph.d.-programmet oppnevnes det to veiledere til ph.d.-studenten.

Instituttet/senteret har ansvar for at oppnevnte veiledere har kompetanse og ledig veiledningskapasitet. Hovedveileder skal normalt være tilsatt ved UiT.

Ved opptak inngås det en formell avtale (del B i ph.d.-avtalen) mellom deg og veilederne som er gjensidig forpliktende. I tillegg har UiT utarbeidet etiske retningslinjer for veiledning.

Ph.d.-studenter kan i løpet av doktorgradsutdanningen få totalt 240 timers veiledning, inklusive den tiden veilederne trenger til forberedelse og etterarbeid (for eksempel til lesing av kapittelutkast m.m.). Dette tilsvarer 40 timer pr. semester over 3 år, eller 30 timer pr. semester over 4 år.

Ved oppstarten av ph.d.-studiet skal studenten og veileder sammen sette opp en plan for arbeidet med avhandlingen og opplæringsdelen. Dette vil være studentens individuelle utdanningsplan som fremdriften i studiet måles opp mot.

Den faglige dialogen med veiledere er sentralt i arbeidet med avhandlingen. Dette samarbeidet bør starte så snart det formelle opptaket er på plass. Veilederens fremste oppgave er å bistå deg i arbeidet med avhandlingen. Dette omfatter langt mer enn å lese gjennom ferdige kapitler eller artikler. Studentenes behov vil ofte være individuelle og varierte. Veilederen kan betraktes som en faglig mentor som også bistår studenten med å etablere et faglig nettverk, lære å kjenne et internasjonalt forskningsmiljø, diskutere arbeidsrutiner m.m.

I begynnelsen vil veiledningen ofte dreie seg om å bearbeide arbeidsplanen for prosjektet, samt diskutere rammene for veiledningen. I denne fasen er det viktig at student og veiledere blir kjent med hverandre, slik at det etableres et positivt grunnlag for samarbeidet fremover. Videre i forløpet vil diskusjoner rundt selve avhandlingen bli stadig mer sentral. De fleste opplever større eller mindre problemer underveis, både av faglig og mer personlig karakter. Om studenten er tidlig i forløpet har fått etablert et gjensidig tillitsforhold til dine veiledere, vil det være lettere å ta kontakt med dem hvis problemer skulle melde seg. Veilederne er der, ikke minst for å hjelpe i faglig utfordrende situasjoner. Dersom problemene er av mer personlig karakter, kan det også være nyttig å ta kontakt med veilederne for å diskutere mulige revisjoner i arbeidsplanen.

Dersom ph.d.-student og/eller veileder opplever at forholdet ikke fungerer som ønsket, at det er behov for annen kompetanse i veiledningen, eller at det av andre grunner ønskes et skifte av veileder, skal dette være en enkel avgjørelse. En enkel søknad med begrunnelse for skifte av veileder sendes institutt/senter. Du kan søke råd hos instituttleder/nestleder/ph.d.-koordinator eller hos Seksjon for forskning, utdanning og formidling (FUFHSL).

 

Framdriftsrapportering


Alle ph.d.-studenter og deres veiledere ved HSL-fak har plikt om å levere rapport om framdriften i ph.d.-utdanningen hvert år. Ph.d.-studentene skal svare på rapporten i Studentweb (for det foregående året) som del av semesterregistreringen i vårsemesteret (med frist innen 1. februar).

Veilederne får tilsendt spørsmålssett fra fakultetet på e-post som de skal besvare for hver student de er hovedveileder for.

Spørsmålene om framdrift tar utgangspunkt i den individuelle utdanningsplanen (plan for arbeidet med avhandlingen og plan for opplæringsdelen) studenten har levert ved opptak og som er inkludert i ph.d.-avtalen. Opplysninger gitt i rapporten behandles konfidensielt.

Det regnes som brudd på rapporteringsplikten dersom studenten ikke besvarer den årlige framdriftsrapporten. Konsekvensen av manglende rapportering kan medføre heving av inngått avtale om å ta ph.d.-utdanning (jamfør § 25 i ph.d.-forskriften).

Som ledd i kvalitetssikringen av ph.d.-utdanningen oversender fakultetet framdriftsrapportene til instituttet/senteret der de inngår som bakgrunnsdokument til den årlige forskersamtalen ledelsen skal ha med ph.d.-studenten. Instituttene/sentrene rapporterer deretter tilbake til fakultetet om framdriften i ph.d.-studiet, eventuelle tiltak instituttet/senteret har satt i gang eller planlegger å sette i gang, og eventuelle tiltak de ønsker at fakultetet skal følge opp. Rapportene fra enhetene behandles i ph.d.-utvalget (normalt på møtet i juni).

Midtveisevaluering


Midtveis i ph.d.-studiet vil studenten få en vurdering av progresjonen i studiet sitt. Det skjer ved gjennomføring av en 'midtveisevaluering'.

Utenlandsstipend


For universitetsstipendiater ved fakultetet kan det søkes om støtte til dekning av merkostnader for forskningsopphold ved utenlandsk vertsinstitusjon for 3-10 måneders varighet. Ordningen lyses ut én gang årlig, normalt med søknadsfrist 1. oktober. Ordningen er et tilbud til ph.d.-studenter som er i sitt 2. eller 3. studieår.

Fakultetets støtteordning med utenlandsstipend annonseres på UiTs TAVLA og invitasjon om å søke sendes til ph.d.-studentene på e-post.

Overgangsstipend


Overgangsstipend lyses ut 1-2 ganger årlig og er beregnet på dyktige forskere som ønsker å satse på en videre vitenskapelig karriere. Kvalifiserte personer til å søke vil være de som enten har disputert eller har levert inn avhandlingen sin til bedømmelse i perioden som har løpt siden forrige gang ordningen ble lyst ut. Søker må ha en god plan for bruken av overgangsstipendet og ha ferdigstilt avhandlingen sin på god tid. Veileder anbefaling må følge med søknaden. Det tildeles stipend av 2-3 måneders varighet. Vilkåret for å bli tildelt overgangsstipend er gjennomført ph.d.-grad ved disputas, og uttak innen utløp av kalenderåret for tildelingen.

Invitasjon om å søke på overgangsstipend annonseres på UiTs TAVLA og sendes ut på epost til ph.d.-studentene.

De faglige kravene til avhandlingen


I ph.d.-forskriften § 19 står det blant annet:

 «Avhandlinga skal vere eit sjølvstendig, vitskapleg arbeid  som oppfyller internasjonale standardar for etikk, fagleg nivå og metode innafor fagområdet. Studenten skal gjennom avhandlinga vera med å utvikla ny fagleg kunnskap, og avhandlinga skal liggja på eit nivå som tilseier at ho vil kunne publiserast som ein del av den vitskaplege litteraturen i faget.

Avhandlinga kan vere ein monografi eller ei samanstilling av fleire mindre arbeid  - ei artikkelsamling.»

Denne målsettingen framhever de faglige krav som stilles til doktorgradsavhandlinger. Men hva innebærer det konkret at en avhandling skal bidra til å utvikle ny kunnskap, og at den skal kunne publiseres som en del av et fags vitenskapelige litteratur?

Kravet om å bidra til utvikling av ny kunnskap er en ambisiøs målsetting. En måte å forstå dette på er at en doktorgradsavhandling skal bevege seg i forskningsfronten. Det innebærer at studenten må forholde seg aktivt til annen litteratur og andres forskning og plassere sitt eget prosjekt i forhold til denne forskningen. Dette gjelder allerede i prosjektbeskrivelsen, men i avhandlingen bør det argumenteres enda tydeligere for hva som gjør at ens eget prosjekt kan hevdes å bidra med ny kunnskap til et bestemt forskningsfelt. I den forbindelse er ofte grundige litteraturstudier viktig.

Kravet om å bevege seg i forskningsfronten gjelder ikke bare teoretisk tilnærming og problemstilling, men også metodisk. Metodisk skal studenten vise at han/hun er fortrolig med eksisterende tilnærminger eller teknikker, og begrunne både design og valg av teknikk i forhold til forskningsfronten på feltet.

På andre studienivå er det mulig å basere seg på sekundærlitteratur i framstillingen av relevant teori eller faglitteratur. I en doktorgradsavhandling bør studenten dokumentere fortrolighet med faglitteraturen ved å anvende primærkilder, ved å redegjøre for den faglige debatten knyttet til litteraturen og ved å foreta selvstendige tolkninger av denne.

Om en avhandling vurderes som å plassere seg i forskningsfronten eller ikke, avgjøres med andre ord gjennom bedømmingskommisjonens vurdering av dens faglige kvalitet. En slik vurdering kan også komme til uttrykk ved publisering. For eksempel ved at empiriske resultater eller teoretiske resonnementer fra det løpende arbeidet publiseres i form av artikler eller kortere bidrag i tidsskrifter/antologier.

Monografi eller artikkelsamling?


Avhandlingen kan enten være en monografi eller en artikkelsamling (sammenstilling av flere mindre arbeider). Det er viktig at studenten tenker gjennom denne valgmuligheten allerede i starten av prosjektperioden. Drøft den gjerne med potensielle veiledere eller andre fagpersoner. Tenk også igjennom og drøft med veilederne om det kan være aktuelt å ha dem som medforfatter(e) på artikler.

Avhandlingen skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder teoretisk, metodisk og empirisk innenfor fagområdet.  En god måte å få innblikk i kravene til en avhandling på er å lese andres avhandlinger innen eget og tilgrensende felt eller fagområde.

Punkt 19 i de utfyllende reglene til ph.d.-forskriften skisserer nærmere kravene til avhandlinger. Sammensatt kan man si følgende:

Monografi

 • En monografi skal normalt ikke være lenger enn 300 sider. Ph.d.-studenten skal være eneforfatter på avhandlinga.

Artikkelbasert avhandling

 • Artikkelbaserte avhandlinger skal normalt bestå av minst tre artikler av vanlig størrelse. I tillegg kommer en «kappe» på normalt 40–80 sider.
 • Kappen skal være et individuelt /selvstendig arbeid. Den skal ikke bare sammenfatte, men også fremstille problemstillingene og konklusjonene som blir lagt fram i delarbeidene (artiklene) i et samlet perspektiv, og på den måten dokumentere sammenhengen i avhandlingen. I dette ligger også en klargjøring av avhandlingens bidrag til forskningsfeltet den er plassert eller posisjonert innenfor. I kappen skal studenten også gjøre greie for metode- og teoribruk i avhandlingen, dersom dette ikke går frem av delarbeidene. Ved tidligere publiserte artikler skal kappa også inneholde faglige ajourføringer, slik at avhandlinga som helhet framstår som faglig oppdatert. Alternativt skal slike ajourføringer gjøres i den enkelte artikkel.
 • Del av fellesarbeid (artikler publisert sammen med andre) blir godtatt i avhandlingen så fremt ph.d.-studenten sin selvstendige innsats kan identifiseres og dokumenteres. Det skal da følge med avhandlingen en underskreven selvstendighetserklæring som beskriver studenten sin innsats.
 • Studenten skal normalt være hovedforfatter av minst halvparten av artiklene.
 • Ved artikler med flere forfattere kan det være grunn til å utvide antall artikler.
 • Artiklene skal ha et nivå tilsvarende det som blir krevd for publisering i anerkjente fagtidsskrift med fagfellevurdering. Dette gjelder også bokkapittel.
 • Alle publikasjoner som inngår i avhandlingen, skal følge forskningsetiske regler og konvensjoner for faglig kvalitetssikring av forskning.

Selvstendighetserklæring for artikkelbasert avhandling


Erklæring som beskriver kandidatens selvstendige forskningsbidrag

Avhandlinger som inkluderer film / audiovisuelt materiale / andre medium


En avhandling kan også inkludere film eller annet materiale. I så tilfelle må det tydeliggjøres hvordan et slikt materiale skal sees i sammenheng med avhandlinga. Dersom ikke dette kommer klart fram av selve avhandlinga, kan det utdypes i et vedlagt skriv til avhandlinga.

Arbeid som ikke godkjennes


En kandidat kan ikke levere arbeid eller deler av et arbeid som har vært godtatt som grunnlag for tidligere eksamener, med mindre arbeidet er en mindre del av en avhandling med flere arbeid som henger sammen. Data, analyser eller metoder fra tidligere grader kan likevel brukes som grunnlag for arbeid med ph.d.-prosjektet.
Arbeid som er publiserte mer enn fem år før studiestart kan ikke være del av avhandlinga. Fakultetet kan dispensere fra dette dersom heilt ekstraordinære forhold tilsier det.
Ei avhandling som har vært vurdert/er levert til vurdering ved et annet lærersted kan ikke leveres.

Avhandlingsspråk


Avhandlingen skal skrives på norsk, svensk, dansk, engelsk eller samisk. Dersom studenten ønsker å bruke et annet språk, skal det være søkt om særskilt godkjenning av dette ved opptak, jf. punkt 6.

Forskningsetiske regler


Avhandlingen skal følge forskningsetiske regler og konvensjoner for faglig kvalitetssikring av forskning. Ved artikler med flere forfattere skal Vancouver-reglene normalt legges til grunn. En bør holde seg kjent med Vancouverkonvensjonen, se informasjon på nettsiden til De nasjonale forskningsetiske komiteer. Dersom det er avvik fra Vancouver-reglene, skal grunnen til dette beskrives i erklæringen fra medforfatter(e).

Kort om Vancouver-reglene: Vancouver-reglene har tre viktige kriterier for forfatterskap. Alle tre kriteriene skal være oppfylt:

 • Man skal ha hatt et vesentlig bidrag i planlegging og design av prosjektet, eller deltatt i datainnsamlingen, eller deltatt i analyse eller tolking av data,
 • Man skal ha kommet med vesentlige bidrag da manuskriptet ble skrevet eller revidert og
 • Man skal være med og godkjenne det ferdige arbeidet som ble sendt til publisering.

Bidragsytere som ikke tilfredsstiller disse kriteriene, skal listes i en fotnote.

Når avhandlingen er ferdig skrevet og klar til å bedømmes for ph.d.-graden, skal den leveres inn til fakultetet via et elektronisk innleveringsskjema i Munin (universitetets elektroniske vitenarkiv).

Gjennomføringsstipend


Hvem omfattes av ordningen?

Alle universitetsstipendiater som er tilsatt på 3-årig arbeidsavtale og leverer doktoravhandlingen til bedømmelse sammen med skriftlig anbefaling fra veileder innen 3 år eller 3 ½ år regnet fra startdato, vil få tilbud om henholdsvis 12 eller 6 måneders gjennomføringsstipend.

Ordningen omfatter universitetsstipendiater som HSL-fak har arbeidsgiveransvar for. Ordningen omfatter ikke universitetsstipendiater tilsatt på 4-årige arbeidsavtaler med 25 % av tiden avsatt til pliktarbeid. Ordningen kan omfatte NFR-stipendiater dersom stillingen har vært lyst ut med vilkår om mulig forlengelse av et gjennomføringsstipend, og instituttet/senteret påtar seg å dekke kostnadene med 12 eller 6 måneders gjennomføringsstipend over egen budsjettramme. Ordningen gjelder ikke dr.philos.-kandidater.

Gjennomføringstid

Grensene på 3 år eller 3 ½ år, er absolutte. For å kunne få tilbud om 12 måneders gjennomføringsstipend, må avhandlingen være levert inn til bedømmelse senest innen 3 år etter tilsettingsdato. Det betyr at en ph.d.-student vil få tilbud om 6 måneders stipend dersom han/hun leverer etter 3 år + 1 uke. Tilsvarende vil en ph.d.-student ikke få gjennomføringsstipend dersom han/hun leverer etter 3 ½ år + 1 uke.
Eventuelle permisjoner eller redusert stilling tatt ut for å utføre undervisningsarbeid eller annet arbeid ved eller utenfor instituttet/senteret i stipendiatperioden, vil regnes inn i den samlede perioden. Stipendiatene må selv påse at slike permisjoner ikke ødelegger deres muligheter til å kunne motta gjennomføringsstipend fra fakultetet, dersom de vil prioritere et slikt stipend. Påtar man seg f.eks. undervisningsarbeid av inntil ½ års samlet varighet, vil man fortsatt kunne få ½ års gjennomføringsstipend, forutsatt at man leverer innenfor 3 ½-års grensen.

Perioder med sykemeldinger (14 dager sammenhengende eller lengre) og uttak av lov- og tariffestede permisjoner (svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon eller annen velferdspermisjon), vil derimot trekkes fra den samlede tiden fra påbegynt stipend og vil derfor ikke ha konsekvenser for den enkeltes mulighet til å motta gjennomføringsstipend. Dette gjelder også ved redusert stilling pga. omsorg for barn og nær familie.

Gjennomføringsstipendet gis for 6 eller 12 måneder. Det gis ikke stipend for perioder kortere enn 6 md, lengre enn 12 md eller for 7-11 md.

De som ønsker gjennomføringsstipend og tror de vil klare å levere avhandlingen innenfor tidsgrensene, skal skriftlig varsle sitt institutt/senter, ved instituttleder, senest 6 måneder før planlagt innlevering.

Universitetspedagogisk utdanning

Mottakere av stipend for 12 måneder skal så langt det er praktisk mulig, gjennomføre kurs i universitetspedagogisk basiskompetanse som tilfredsstiller kravet til kvalifisering og dokumentasjon i høyere utdanning (f.eks. UNIPED-100 Universitetspedagogisk basiskompetanse, eller tilsvarende kurs. Arbeidsomfang ca. 200 timer).

Mottakerne av stipendet for 6 måneder skal så langt det er mulig gjennomføre kurs i universitetspedagogikk for stipendiater (arbeidsomfang ca. 60 timer)

Planlegging av perioden med gjennomføringsstipend

Institutt-/senterlederne er forpliktet til å holde seg orientert om sine stipendiaters studieprogresjon, med tanke på å kunne inkludere mottakerne av gjennomføringsstipend i sine planer.

Under følger eksempler på andre oppgaver som kan inngå i ordningen:
• hospitering i undervisning hos en annen foreleser
• undervisningsvikariater
• deltakelse i sensurarbeid
• utarbeidelse av undervisningsplaner og annet faglig relevant prosjektarbeid
• utarbeidelse og gjennomføring av evalueringsopplegg og utføring av annet kvalitetssikringsarbeid
• deltakelse i arbeidet med planlegging og gjennomføring av faglige seminarer og konferanser
• deltakelse i utforming av relevante forskningsprosjekter og/eller søknader om ekstern finansiering
• utforming av postdoktor-prosjekter eller andre forskningsprosjekter
• vitenskapelig arbeid i forlengelse av doktorgradsavhandlingen, f.eks. skrive vitenskapelig artikkel
• popularisering av egen forskning eller annet formidlingsarbeid

Det kan være aktuelt å knytte stipendiatene til faglig relevant arbeid ved andre enheter.

Det nærmere innholdet i gjennomføringsstipendet for den enkelte skal avtales med institutt-/senterleder. Det må her tas hensyn til hvilke kompetansehevingstiltak den enkelte enheten kan tilby, samt hvilke tiltak som er særlig aktuelle for kandidaten. Hoveddelen av arbeidet skal normalt knyttes til oppgaver som hever stipendiatens pedagogiske kompetanse. Når stipendiatperioden avsluttes, skal institutt-/senterleder attestere hvilke kompetansefremmende oppgaver kandidaten har gjennomført. Fakultetet forutsetter at det vil være snakk om meritterende og faglig relevant arbeid, og det skal inngås en skriftlig avtale om innholdet i arbeidet ved avtaleperiodens start.

Mottaker av gjennomføringsstipend skal som hovedregel tiltre umiddelbart etter innlevering av avhandlingen.


Før innlevering av avhandling

Stipendiaten: I god tid før innlevering skal stipendiaten be Seksjon for personal og organisasjon (SPOR) om beregning av ny sluttdato i stillingen dersom han/hun i opprinnelig ansettelsesperiode har hatt permisjoner eller redusert stilling for annet arbeid, eller sykepermisjoner, svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon eller annen velferdspermisjon (på 14 dager sammenhengende eller lengre). Disse periodene vil enten telle inn eller gå til fratrekk i den samlede perioden som legges til grunn for beregningen av om stipendiaten er kvalifisert for å motta gjennomføringsstipend. Stipendiaten må kontrollere at opplysningene er korrekte/oppdaterte i PagaWeb.
Stipendiaten fastsetter dato for innlevering og melder fra om dato til veileder og institutt-/ senterledelsen.


Instituttet/senteret: Før innlevering av avhandling til bedømmelse, skal instituttet/senteret senest to uker før forventet innlevering, varsle navn på kandidat og innleveringsdato til Seksjon for forskning, utdanning og formidling (FUFHSL) og oversende:
a) avtalen om stipendiatens arbeid (på eget skjema)
b) veilederens skriftlige anbefaling.

Av veilederens anbefaling skal det gå frem at han/hun har lest det ferdigstilte avhandlingsmanuset, eventuelt opplyse om avhandlingsmanuset har vært til sluttleser, og anser manuset som klart til bedømmelse.

Iverksettelse av gjennomføringspeiroden

FUFHSL: fakultetet kontrollerer oppstarts- og innleveringsdato og evt. permisjoner som skal telle inn eller trekkes fra den samlede perioden, og avgjør om stipendiaten er kvalifisert for 12 md eller 6 md gjennomføringsstipend, eller ikke finnes kvalifisert for å motta gjennomføringsstipend etter reglene. Fakultetet fyller ut og sender inn bestillingsskjema i ePhorte til SPOR på mottaker av gjennomføringsstipend. Veileders anbefaling og avtalen om stipendiatens nye arbeidsoppgaver skal følge med som vedlegg til arbeidsavtalen.
Fellestjenesten: setter opp arbeidsavtale/endrig av arbeidsforhold for perioden med gjennomføringsstipend. Avtalen om stipendiatens arbeidsoppgaver skal følge med som vedlegg. Denne kontrakten trer i kraft fra dagen etter dato for innlevert avhandling. Lønn videreføres som normalt for stipendiater etter statens regulativ kode 1017.

Etter gjennomføringsperioden

Instituttet/senteret: Når gjennomføringsstipendperioden avsluttes, skal institutt-/senterleder attestere hvilke kompetansefremmende oppgaver kandidaten har gjennomført. Etter bestått disputas har stipendiaten krav på lønnsopprykk dersom vedkommende fortsatt er tilsatt ved HSL-fak, det vil si doktorgradstillegg jf. rundskriv V-44 1987 og rundskriv av 16. desember 1987 fra Kultur- og vitenskapsdep. Institutt/senter melder SPOR når disputas er gjennomført.

Innlevering av ph.d.-avhandling i Munin


Munin er universitetets åpne vitenarkiv for faglig og forskningsrelatert materiale, Munin. Det kan ikke legges restriksjoner på offentliggjøring og publisering av avhandlingen med unntak av en utsettelse av dato for som er avtalt på forhånd. Slik utsettelse skal avtales mellom studenten og finansieringskilden/arbeidsgiver når formålet er at de skal kunne ta stilling til patentering/kommersialisering.

Ellers gjelder det at avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig senest to uker før disputasen. Den gjøres tilgjengelig i den formen den ble levert til vurdering med eventuelle omarbeidinger godkjent i forbindelse med errata. Universitetsbiblioteket sjekker eventuelle rettigheter til publiserte delarbeider med forlag etter tidsskrift før publisering av avhandlingen i Munin. Dersom bedømmelseskomiteen underkjenner avhandlingen, vil den ikke publiseres i Munin.

Det er ingen innleveringsfrist. Du leverer avhandlingen når du vil, men arbeidstiden for støttepersonell er mellom kl. 8-15, og ut over det kan ikke fakultetet hjelpe. Du kan imidlertid når som helst lagre din igangsatte innlevering og gjøre den ferdig senere. Den blir ikke registrert før du ferdigstiller den i innleveringsbildet.

Dersom du ønsker å disputere for ph.d.-graden før semesterslutt, bør avhandlingen leveres i begynnelsen av mars for en mulig disputas i juni, og tidlig i september for mulig disputas i desember. Det skal normalt ikke løpe mer enn 3-4 måneder fra avhandlingen leveres og til disputas avholdes. Institutt/fakultetet kan avtale kortere intervaller for innlevering-disputas med den enkelte bedømmelseskomité.

Munin – innlevering: https://munin.uit.no/ Pålogging med brukernavn og passord for din UiT IT-brukerkonto (enten som ansatt eller student).

Noe informasjon bør klargjøres før innlevering. Last opp for vedlegg:

 • Oppgaven skal være i pdf-format klart til trykking. Avhandlingen må leveres inn som én komplett pdf-fil. Bruk et meningsfylt filnavn, f.eks. Navn_avhandling til bed.komite.pdf. Eventuelle spørsmål om pdf-filer kan også rettes til orakel-tjenesten ved UiT (orakel@uit.no).
 • Dersom du har artikler med andre forfattere, må du fylle ut Selvstendighetserklæring. Utfylt og signert selvstendighetserklæring (for hver artikkel med flere forfattere) skal lastes opp i separate pdf-filer i Munin.

I tillegg skal du fylle ut noen felt i innleveringsportalen Munin, bl.a.:

 • Abstract/sammendrag, ca. 200 ord: gi et sammendrag av og definere noen nøkkelord/fagområde for avhandlingen. Disse fylles ut i innleveringsbildet for å gjøre oppgaven lettere søkbar og mer tilgjengelig. Språk være engelsk, men kan i tillegg skrives på andre språk. HSL-fak ønsker at du også skriver et norsk sammendrag med tanke på pressemelding og annet.
 • I et felt skal du oppgi at du har samtykke fra medforfattere og evt. rettighetshavere for illustrasjoner du publiserer.
 • Hvis det sammen med oppgaven skal leveres cd-rom, film eller annet må dette markeres i tekstboksen "Beskjeder". Hjelp til opplasting kan få enten hos Universitetsbiblioteket eller Orakel. Annet, ikke elektronisk materiale leveres til forskningsadministrasjon.

Vær særlig oppmerksom på disse punktene:

 • Vi anbefaler at du bruker skriftstørrelse 13 (Times New Roman) da avhandlingen som trykkes til disputasen nedskaleres til bokformat 17x24 cm.
 • Oppgaven skal være redigert for 2-sidig trykk. Side 2 (baksiden av bokpermen) bør være blank side med mindre det skal refereres til f.eks. bilderettigheter til bilde på forsiden. Side 3 (oddetallside/høyreside) bør være en repetisjon av forsiden (uten bilde) der tittel på avhandlingen m.v. gjengis på nytt. Første kapittel bør begynne på oddetallsider på høyre side. Blanke sider legges inn for å få dette til, for eksempel etter forside og eventuelt foran nytt kapittel. Dette er viktig da det ikke vil være mulig å redigere oppgaven i ettertid og for at sidenummerering skal bli riktig.
 • Mal til forside (og bakside) for doktoravhandlinger finner du her. Dette skal stå på forsiden: Tittel på avhandling, Navn, "Innlevert avhandling for graden philosophiae doctor", Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, måned og årstall. NB fonttype, fet eller kursiv skrift og skriftstørrelse er også del av UiTs grafiske uttrykk og må ikke endres i malen.
 • Du har ansvar for at pdf-filen som leveres i Munin er fullstendig. Etter levering kan ikke oppgaven endres. Vær derfor nøyaktig med redigering og levering.
 • Etter fullført innlevering følger administrasjonen opp videre prosedyre med utsending av avhandling til bedømmelseskomiteen. Du får melding om komité og bedømmelse når den foreligger.
 • Søknad om errata for retting av formelle feil o.l kan innvilges av fakultetet. Ved slik godkjenning av errataliste får du tillatelse til å laste opp avhandlingen inkl. de rettelsene fakultetet har godkjent.

Du vil få tilsendt en kvittering på at du har levert avhandlingen i Munin. Du blir informert om det (og hvilken e-postadresse kvitteringen er sendt til) på siste skjermbilde etter fullført registrering.

Om bedømmelsen


Bedømmelseskomiteen skal normalt være formelt oppnevnt før du leverer inn din avhandling og klar til å starte arbeidet. Din veileder har plikt til å melde fra om din nært forestående innlevering til instituttledelsen og fakultetet. Du kan uformelt snakke med veileder om mulige fagpersoner som kan være aktuelle til komiteen din, men kan ikke stille krav til hvem som skal forespørres for oppdraget. Komiteen får normalt 2 måneder til bedømmelsesarbeidet med mindre annet er avtalt. De følger Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader som er en generell veiledning om de normer og prosedyrer som forutsettes å være felles for norske doktorgrader.

Krav til sammensetning av komité:

Jamfør § 27. Oppnevning av komité i ph.d.-forskriften. En bedømmelseskomité skal være sammensatt slik:

 • Begge kjønn, så langt råd er, er representert.
 • Minst ett av medlemmene er uten tilknytning til universitetet.
 • Minst ett av medlemmene, så langt råd er, skal være fra en utenlandsk institusjon.
 • Alle medlemmene har doktorgrad eller tilsvarende kompetanse.
 • Minst ett medlem har kompetanse over førstestillingsnivå.

Habilitetsreglene i Forvaltningslovens § 6-10 flg. gjelder for komiteens medlemmer.

Bedømmelseskomiteen skal bestå av minst tre medlemmer. Ett av medlemmene oppnevnes som komiteens leder. Doktoranden underrettes om komiteens sammensetning, dette gjøres ved tilsendt kopi av brevet som sendes til bedømmelseskomiteen ved oversending av avhandlingen.

Komitéleders rolle:
Leder av komiteen har ansvar for å organisere komiteens arbeid, herunder sørge for at arbeidet kommer raskt i gang og at tidsrammen for komitéarbeidet overholdes - slik det er skissert i brev til komiteen. Lederen skal bidra til å samordne komiteens innstilling om avhandlingen og avklare arbeidsdelingen mellom komitémedlemmene under disputasen (1. og 2. opponent). Komiteen skal sette dato for disputas.

Komiteens innstilling:
§ 31, § 32, § 33, § 34 i ph.d.-forskrift (punkt 31 - 34 i utfyllende regler for ph.d.-programmet i humaniora og samfunnsvitenskap).

Komiteens skriftlige innstilling og konklusjon om hvorvidt avhandlingen anbefales godkjent for disputas må oversendes fakultetet helst innen 4 uker før disputas og senest 3 uker før disputas. Dersom komiteens innstilling er enstemmig, er avhandlingen verdig forsvar for ph.d.-graden. Dersom komiteen har gitt innstilling med dissens eller enstemmig negativ innstilling, skal fakultetet behandle innstillingen. Kandidaten får ved dissens eller negativ innstilling tilsendt innstillingen med rett til å levere skriftlige merknader til fakultetet innen en frist på 10 arbeidsdager. Eventuelle merknader videresendes til komitéen.

Trykking av avhandlingen


Ved positiv innstilling vil HSL-fak besørge trykking av 37 innbundne eksemplarer av avhandlingen i bokformat (17x24 cm) til disputasen. Du vil få et prøveeksemplar fra Trykkeriet til gjennomsyn. Ca. 7 eksemplarer av den trykte avhandlingen gis til Nasjonalbibliotektet. Halvparten av de resterende eksemplarene legges frem til prøveforelesningen, mens andre halvdel legges ut til disputasen. Du kan ikke holde av eksemplarer til deg selv (med unntak av ett eksemplar), men kan selv bestille flere eksemplarer hos Trykkeriet.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Trykkeriet, tlf 776 45934 eller til e-post trykkeriet@uit.no Trykkeriet er lokalisert i Teorifagbygget Hus 1, 4.etasje (romnummer 1.407).

Prøveforelesning og disputas


Prøveforelesning og disputas holdes på samme dag.

Det er instituttet som arrangerer disputasen. Når det er klart at det blir disputas, oppnevnes det en administrativ kontaktperson ved instituttet/senteret som planlegger og tar de praktiske oppgavene med disputasarrangementet.

Institutt-/senterleder leder normalt disputasene ved sitt institutt/senter. Dersom leder ikke har anledning, delegerer hun/han dette til en erfaren forsker ved instituttet.

Prosesjon ved disputas: Leder av disputasen leder prosesjonen inn i rommet etter at alle tilhørerne er på plass. Deretter følger doktorand, førsteopponent, andreopponent og tredje opponent/leder av komiteen. Det forventes at alle reiser seg når prosesjonen kommer inn.  Informer gjerne din familie og venner om dette på forhånd.  Når prosesjonen kommer inn i salen, setter doktoranden og komiteen seg på reserverte plasser, mens leder av disputasen har en introduksjon med redegjørelse for innleveringen og bedømmelsen av avhandlingen og prøveforelesningen.

Oppgitt emne på prøveforelesningen utleveres 10 arbeidsdager før disputas. Teksten utleveres på epost til kandidaten. Kandidaten holder prøveforelesningen med varighet på 45 minutter. Deretter er det en pause der komiteen vurderer prøveforelesningen til ‘Bestått’ / ‘Ikke bestått’. Ved godkjent prøveforelesning fortsetter disputasen.

Doktoranden skal i et omfang på omtrent 15 minutt gjøre rede for siktemålet med og resultatet av den vitenskapelige undersøkelsen.

Leder av disputasen viser doktoranden og opponentene sine plasser underveis i disputasen. Under disputasen står opponent og doktorand normalt halvveis vendt mot hverandre.

Første ordinære opponent innleder så diskusjonen. Fakultetet har gitt en veiledende tid på inntil 1½ time til diskusjon. Andre opponent avslutter disputasen. Lengde på denne diskusjon er veiledende satt inntil 1 time. Når det gjelder innholdet i bidragene fra de to opponentene vil disse ha avtalt seg imellom hvem som tar opp hva i disputasen. Komitéinnstillingen kan gi antydninger om relevante tema for disputasen.

Øvrige tilstedeværende som ønsker å opponere ex auditorio må under disputasen gi melding om dette til disputasens leder. Dette skjer innen det tidspunkt som leder fastsetter og kunngjør ved åpningen av disputasen.

Instituttet/senteret inviterer disputasleder, komité, veiledere, doktorand og eventuelt hans/hennes nærmeste familie til lunsj.

Antrekk på prøveforelesning og disputas: Pent.

Doktorgradsmiddag

Middagen som doktoranden gir for utvalgte gjester er ikke obligatorisk, men en vanlig avslutning på høytidelighetene. Den er blitt mindre formell med årene. For de som ønsker å beholde denne formen, kan følgende informasjon gis: Leder av disputasen bør inviteres sammen med komiteen. Normalt innledes talene av den som har ledet disputasen. Deretter følger tredjeopponenten (leder av komiteen) som holder sin tradisjonelle tale. Om (annen) instituttledelse (enn leder av disputasen) er representert bør denne komme etter tredjeopponenten. Deretter følger veiledere. Så er ordet fritt.

Fradrag for kostnader til doktorgrad

Skatteetaten gir deg rett på fradrag for utgifter i forbindelse med trykking av avhandlingen, reising og doktorgradsmiddag. Les mer på skatteetatens nettsider:

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/arbeid-trygd-og-pensjon/utdanning/fradrag-for-kostnader-til-doktorgrad/

Faglig leder for ph.d.-programmet:

Prodekan forskning Synnøve Thomassen Andersen 

 

HSL-fak har et eget team for ph.d.-studiet. Disse er:

Seniorrådgiver Mayvi B. Johansen 

Seniorrådgiver Hilde-Gunn Londal 

Rådgiver Martin-Arne Andersen 

Rådgiver Lena Bogstrand

 

Det vil være egne administrative kontaktpersoner for ph.d.-emner. Disse er oppgitt på nettsiden for det enkelte emnet. Se emnekatalogen på nett (under 'Vis alle emner')Innledning


Denne håndboken gir en oversikt over ulike sider ved det å være ph.d.-student ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fak). Den er spesielt rettet mot dem som nylig er tatt opp, men er også egnet som oppslagsbok for alle ph.d.-studenter og veiledere. Her finnes informasjon om mange sider ved det å være ph.d.-student. Vi understreker også viktigheten av at student og veileder setter seg inn i regelverket og gjør seg kjent med hva som er student og veileders rettigheter og plikter.

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved UiT Norges arktiske universitet og fakultetets utfyllende regler til forskriften gjeldende for ph.d.-programmet i humaniora og samfunnsvitenskap, regulerer det meste tilknyttet doktorgradsløpet. En ph.d.-student som er tilsatt i stipendiatstilling plikter også å sette seg inn personalreglementet. All informasjon om ph.d.-utdanning som det refereres til i håndboken, finnes på hjemmesiden: https://uit.no/phd og https://uit.no/regelverk

Å være ph.d.-student


Med opptak til ph.d.-programmet blir studenten innlemmet i et forskerfellesskap med de krav og forventninger som gjelder i et slikt fellesskap. Målet med all forskning, også avhandlingsarbeidet, er å gi et selvstendig bidrag til forskningen innen ditt bestemte fagfelt. Grunnlaget for dette skapes gjennom en opplæringsdel og ved å kommunisere og diskutere funn og utfordringer i et fagmiljø, først og fremst med oppnevnte veiledere. Studenten blir også pålagt en formell rapporteringsplikt i form av årlige framdriftsrapporter til institutt og fakultet.

Institutt/senter og fakultet er forpliktet til å legge forholdene til rette for framdriften av doktorgradsprosjektet og for gjennomføring av den nødvendige opplæringen. Men den enkelte student har også et selvstendig ansvar for å følge med i det som skjer innen fagfeltet, og for å ta aktivt del i relevante aktiviteter. Det er særlig viktig at ph.d.-studentene prøver å skape nettverk seg imellom og orienterer seg mot relevante personer og miljøer innenfor og på tvers av fag/institutt. Denne type nettverk er en viktig ressurs både for gjennomføring av doktorgradsprosjektet og for en eventuell videre forskerkarriere.

En ph.d.-student er på den ene siden underlagt et studieprogram og det reglementet som gjelder for dette programmet. Studenten er med andre ord i en utdannings- eller opplæringsrolle og vil derfor ikke uten videre oppnå status som likeverdig forsker i et etablert forskerfellesskap. Den statusen må studenten opparbeide over tid, gjennom innsats i forskningsarbeidet og deltagelse i opplæringen.

På den andre siden er studenten også kollega i en forskningsgruppe. Ved å bli tatt opp på ph.d.-programmet har studenten fått en faglig anerkjennelse til å representere forskningsmessig ekspertkunnskap på et felt, selv om det ennå gjenstår å «bevise» at prosjektet kan gjennomføres og studenten evner å få fram den kunnskapen som forventes.

Dette er en tvetydighet som studenten må leve med og som det er viktig å ha et bevisst forhold til. I noen tilfeller er det rollen som student som kommer i fokus, for eksempel i spørsmål om framdrift i avhandlingsarbeidet og i gjennomføring av de emner/kurs som kreves i opplæringsdelen. I andre tilfeller er det rollen som kollega som blir viktigst, for eksempel når studenten presenterer sitt forskningsprosjekt i fagmiljøet, på konferanser og i form av publikasjoner.

En annen tvetydighet knyttet til disse to rollene, er at til tross for den fleksibiliteten som tilligger studentrollen, må studenten som ansatt og arbeidstaker forholde deg til de regler som gjelder i arbeidslivet forøvrig, både når det gjelder tilstedeværelse på arbeidsplassen, ferieavvikling, sykdom m.m.

Ph.d.-studenter tilsatt i stipendiatstillinger ved fakultetet vil normalt ha faglig tilknytning til det instituttet/senteret som har stillingen og personalansvaret for stipendiaten. Som oftest har studenten den ene eller begge sine veiledere her. Tilknytning og deltakelse i forskningsgruppe(r) kan imidlertid skjer på tvers av enhetene.

Ph.d.-studenter med ekstern arbeidsgiver, eller stipendiater tilsatt ved andre enheter ved UiT, vil ved opptak gis tilknytning til et fagmiljø ved ett av instituttene/sentrene ut fra doktorgradsprosjektets faglige karakter og den enheten veileder hører til.

Ph.d.-studenter kan ha svært forskjellig tilknytning til institutt og fakultet. Noen er universitetsstipendiater med 75 % tid til studiene og 25 % pliktarbeid (4 års ansettelse). Andre er stipendiater med full tid til studiene og uten pliktarbeid (3 års ansettelse). Her er UiT arbeidsgiver og studenten er ansatt ved institutt/senter. Enkelte er imidlertid ansatt ved andre institusjoner enn UiT. For disse kan det være vanskelig å bli integrert i instituttets/senterets fagmiljø. Det er instituttene/sentrene som har ansvar for å integrere alle sine ph.d.-studenter i fagmiljø/faglige aktiviteter, selv om de på grunn av sitt ansettelsesforhold i perioder ikke har muligheten til å være fysisk til stede i fagmiljøet daglig.

HSL-fakultetet har organisatorisk sju institutter og fire sentre:

• Institutt for samfunnsvitenskap (ISV)
• Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (IFF)
• Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR)
• Institutt for språk og kultur (ISK)
• Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP)
• Institutt for reiseliv og nordlige studier (IRN)
• Institutt for barnevern og sosialt arbeid (IBS)
• Senter for fredsstudier (CPS)
• Senter for samiske studier (SESAM)
• Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKK)
• Barentsinstituttet (BAI)

I tillegg er ulike fagmiljøer ved fakultetet med i lokale, nasjonale og nordiske forskerskoler. Informasjon om forskerskoler finnes på fakultetets nettsider.

Fakultetets Seksjon for forskning, utdanning og formidling (FUF) og ph.d.-utvalget er noen av de viktigste instansene når det gjelder spørsmål om dine rettigheter og plikter som ph.d.-student.

Oppstart


Tilsettingsutvalget eller ph.d.-utvalget foretar opptak til ph.d.-programmet. Dette gjøres på bakgrunn av en faglig vurdering ved det enkelte institutt/senter.

Opplæringsdel og emner


Veiledning og avhandling


Framdriftsrapportering


Alle ph.d.-studenter og deres veiledere har plikt om å levere rapport om framdriften i ph.d.-utdanningen hvert år. Ph.d.-studentene skal svare på rapporten i Studentweb (for det foregående året) som del av semesterregistreringen i vårsemesteret (innen 1. februar). Veilederne får tilsendt spørsmålssett fra fakultetet på e-post som de skal besvare for hver student de veileder. Spørsmålene om framdrift tar utgangspunkt i den individuelle utdanningsplanen (plan for arbeidet med avhandlingen og plan for opplæringsdelen) studenten har levert ved opptak og som er inkludert i ph.d.- avtalen. Opplysninger gitt i rapporten behandles konfidensielt.

Det regnes som brudd på rapporteringsplikten dersom studenten ikke besvarer den årlige framdriftsrapporten. Konsekvensen av manglende rapportering kan medføre heving av inngått avtale om å ta ph.d.-utdanning (jamfør § 25 i ph.d.- forskriften).

Som ledd i kvalitetssikringen av ph.d.-utdanningen oversender fakultetet kopi av framdriftsrapportene til instituttene der de inngår som bakgrunnsdokument til den årlige forskersamtalen instituttledelsen skal ha med ph.d.-studenten. Instituttene rapporterer deretter tilbake til fakultetet om framdriften i ph.d.-studiet, eventuelle tiltak instituttet har satt i gang eller planlegger å sette i gang, og eventuelle tiltak instituttene ønsker at fakultetet skal følge opp. Instituttrapportene behandles i ph.d.-utvalget.

Fra innlevering til bedømming


Trykking, prøveforelesning og disputas


Praktisk informasjon
Hvordan bli ph.d.-student?


For å bli ph.d.-student ved BFE-fakultetet må du enten søke på en stilling som er utlyst, eller være tilsatt ved en ekstern institusjon som finansierer doktorgradsutdanningen. Fakultetet er også positiv til eventuelle felles doktorgrader tatt i samarbeid med andre universiteter, samt ph.d.-utdanninger tatt i samarbeid med næringsliv og offentlig sektor.

Utlyste stillinger

Fakultetet lyser ut cirka 20 ph.d.-stillinger hvert år. Stillingene lyses ut på jobbportalen Jobbnorge.

Ønsket utdanningsbakgrunn og faglige kvalifikasjoner, søknadsfrist og eventuelt tema for forskningsprosjektet er nærmere spesifisert i utlysningen. Arbeidsbetingelser, krav til søknaden og søknadsprosedyre er også spesifisert i utlysningen.

Søkere som blir tilsatt skal levere søknad om opptak senest seks uker etter tiltredelse i stillingen.  

Eksterne søkere

Fakultetet er imøtekommende for kandidater som er tilsatt ved andre institusjoner, og som ønsker å ta en doktorgrad ved fakultetet. Krav for slike søkere er blant annet finansiering på nivå med ei stipendiatstilling og at minst 50 % av arbeidstiden brukes på doktorgradsstudiet.

En egen avtale mellom ekstern institusjon og BFE-fakultetet må underskrives og legges ved søknad om opptak. Det stilles for øvrig samme krav til søknad og prosjektbeskrivelse som søkere tilsatt ved UiT.  

Nærings-ph.d. og forvaltnings-ph.d.

Fakulteter inngår gjerne samarbeid med næringslivet og offentlig sektor om doktorgradsutdanning av deres ansatte. For slike doktorgradsutdanninger gjelder særlige vilkår som definert av forskningsrådet, samt fakultetets retningslinjer for slik finansieringsløsninger. 

Samarbeid - felles doktorgrad

Fakultetet kan vurdere å inngå samarbeidsavtaler med andre universiteter om felles doktorgrad, såkalte cotutelle agreements eller joint doctoral degrees. Fakultetet har særlige vilkår og retningslinjer knyttet til inngåelse av slike avtaler. Dette  vedrører blant annet finansielle, faglige og praktiske problemstillinger knyttet til slike samarbeidsgrader.

Egenfinansiert doktorgrad

På grunn av kostnadene, er det få egenfinansierte studenter tatt opp ved den organiserte doktorgradsutdanningen. Dr. philos kan være et alternativ for deg.

 

Spørsmål og svar

 • Hva er søknadsfristen?
  • Stillingene lyses ut hele året og søknadsfristen er angitt i stillingsutlysningen.
 • Hvilke kriterier og krav stilles det for å bli tatt opp til ph.d.-utdanning?
 • Hvilke dokumenter må jeg legge ved søknaden?
  • Stillingsutlysningen beskriver hvilke dokumenter som skal vedlegges. Manglende dokumentasjon medfører gjerne diskvalifisering.
 • Hva gjør jeg når jeg ikke har mottatt vitnemålet på grunn av nylig avlagt eksamen?
  • Legg ved karakterutskrift og opplys om karakter o.l. i søknad og/eller CV.
 • Hvordan får jeg veiledere og hvem blir det?
  • Forskningsprosjektet er som regel initiert av en vitenskapelig ansatt og hun/han vil som regel være hovedveileder. Medveiledere kommer på plass de første ukene etter tiltredelse, som regel gjennom dialog mellom hovedveileder og student.

Opptakskrav til ph.d.-utdanningen ved BFE-fak


Ph.d.-forskriftene og fakultetets utfyllende bestemmelser § 6 angir de formelle kravene for opptak til ph.d. For å bli tatt opp på et ph.d.-program må søkere ha tilstrekkelig omfang på utdanningen, ha gode karakterer og kunne dokumentere tilstrekkelige engelskkunnskaper. I tillegg er det et krav om å ha tilfredsstillende finansiering i løpet av studietiden.

Omfang

Opptak til ph.d. forutsetter 5-årig høyere utdanning med et samlet omfang på 300 studiepoeng.

 • 3-årig bachelor (180 stp) og 2-årig master (120 stp)
 • 5-årig integrert master (300 stp)
 • Andre utdanninger av tilsvarende omfang og varighet

Erfaringsbasert mastergrad

Erfaringsbasert mastergrad på 120 stp kan være grunnlag for opptak, men det forutsetter at mastergradsoppgaven blir vurdert til å være av tilstrekkelig høy kvalitet.

90 ECTS mastergrad

Flere land har mastergraden normert til 1,5 år, tilsvarende 90 stp (ECTS). For å oppfylle fakultetets opptakskriterier, må disse kandidatene ha gjennomført eller gjennomføre en aktivitet første år av doktorgraden tilsvarende 30 studiepoeng. De som har gjennomført mastergrad med 90 ECTS, kan kvalifisere seg til opptak ved å:

 • skrive en avhandling på 30 ECTS
 • skrive en vitenskapelig artikkel/manuskript innsendt til journal.
 • bygge på med emner på 3000-nivå innenfor relevante fagområde
 • spesialpensum på 3000-nivå

Karakterer

Krav til karakterer gjelder både mastergradsoppgaven og kurs/emner som er en del av mastergraden. Minimumskravene er:

 • Karakter C eller bedre på masteroppgaven
 • Karakter C eller bedre på emner som inngår i mastergraden, eller de to siste årene i et integrert masterprogram. 

En karakter dårligere enn C i ett emne, kan kompenseres med en karakter bedre enn C i ett annet emne. Hvis søker har to emner med karakter D eller lavere, er vedkommende ikke kvalifisert for opptak.

 

Engelskkunnskaper

For å bli tatt opp til ph.d.-utdanning stilles det krav om dokumentasjon av tilstrekkelige engelskkunnskaper, enten gjennom formell utdanning eller ved å ha oppnådd en god nok score på et utvalg internasjonalt anerkjente tester. Søkere fra nordiske, engelsktalende og enkelte andre land er fritatt fra dette kravet. GSU-listen, med forklarende notat, angir hvilke land som er fritatt fra krav om engelsktest. Hvis engelsk er benyttet som undervisningsspråk på mastergraden og mastergradsoppgaven er skrevet på engelsk, kan man også få fritak.

Kvalifiseringskriterier engelsk:

 • Generell studiekompetanse i engelsk
 • Mastergrad der engelsk er benyttet som undervisningsspråk og oppgaven er skrevet på engelsk
 • Godkjente engelsktester
  • TOEFL: Minimum 580 poeng på papirbasert test, 213 på computerbasert test eller 85 på en internetbasert test. Institusjonskode: 0742.
  • IELTS: minimumsscore 6,5 poeng
  • APIEL: minimum 3 poeng
  • MELAB: minimum 85 poeng
  • University of Cambridge Exams: Certificate in Advanced English, Certificate of Proficiency in English
 • Andre fritak som fremgår av GSU-listen

Finansiering

Opptak til den organiserte doktorgradsutdanningen betinger en tilfredsstillende finansiering av studiet. For ph.d.-studenter tilsatt ved UiT, enten i stipendiatstilling eller gjennom finansiering fra forskningsrådet, EU eller andre finansieringskilder er dette i stor grad ordnet ved tiltredelse.

Eksterne stipendiater, det vil si søkere som har annen arbeidsgiver enn UiT, kan bli bedt om å dokumentere at studiet er tilstrekkelig finansiert. Lønns- og driftsmidler med overhead på linje med ei stipendiatstilling er utgangspunktet.

Vurdering og godkjenning av Utenlandske utdanninger

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn blir vurdert om den er likestilt med en høyere norsk utdanning. Nasjonal godkjenningspraksis jamfør Nokuts GSU-liste og landdatabase legges til grunn i vurderingen.  For søkere fra mange land stilles det gjerne krav om ett års ekstra høyere utdanning, for eksempel 4-årig bachelor og 2-årig master.  

En skjønnsmessig evaluering av karakterene gjennomføres der vurderingsuttrykket avviker fra norsk karaktersystem.

Søknad om opptak til ph.d.-program ved BFE-fak


UiT og fakultetet har krav til opptakssøknaden, og søknad med prosjektbeskrivelse og andre vedlegg evalueres og godkjennes av forskningsutvalget ved fakultetet. Søknaden må sendes til Ingjerd Gauslaa Nilsen for behandling, før den kan bli endelig godkjent av forskningsutvalget.

 

Krav til søknaden

En komplett søknad om opptak består av dokumenter som angitt nedenfor. Enkelte søkere kan bli pålagt å vedlegge annen dokumentasjon. 

 • Prosjektbeskrivelse. Krav til prosjektbeskrivelsen er angitt nedenfor.
 • Attesterte kopier av vitnemål og karakterutskrifter for den utdanningen som ligger til grunn for opptaket.
 • Curriculum Vitae (CV)
 • Avtale A, avtale B og eventuelt avtale C.
 • Standardiserte formularer for avtale del A og B og ev. avtale mellom UiT og ekstern arbeidsgiver, avtaleskjema C,  skal være utfylt og underskrevet. Avtalene skal være påført følgende underskrifter før den sendes til behandling:
 • Avtale A: prodekan for forskning, instituttleder og doktorgradsstudent. Signaturen til prodekanen skaffes av saksbehandleren.
 • Avtale B: instituttleder, veiledere og doktorgradsstudent
 • Avtale C: dekan (ev. prodekan for forskning, skaffes også av saksbehandleren) og ekstern part

Avtaleskjema finner du her;

Bokmål

Nynorsk

English

Ønsker du en gjennomgang om hva som skal med i prosjektbeskrivelsen før du leverer, så ta kontakt med Ingjerd G. Nilsen. Avtal gjerne møte på forhånd.

Prosjektbeskrivelsen

Prosjektbeskrivelsen skal utarbeides i samarbeid med veilederne og skal fungere som kontrakt. Framstillingen av forskningsprosjektet skal være på 5 – 10 sider og skal være undertegnet av ph.d.-student og alle veiledere. Mal for prosjektbeskrivelse, som også inneholder utfyllende informasjon, kan benyttes. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde:

 • Redegjørelse av tema, der bakgrunn for prosjektet angis og prosjektet relateres til relevant internasjonal forskning
 • Presisering av problemstilling. Hva er målet for de undersøkelser som skal gjøres? Hvilke metoder skal anvendes?
 • Beskrivelse av datagrunnlag og kildematerialet som skal brukes, og hvordan dette samles inn og analyseres (der hvor dette er relevant)
 • Referanser til relevant faglitteratur
 • Foreløpig tidsplan for gjennomføring av doktorgraden. Det skal fremgå når opplæringsdel, felt- og laboratoriearbeid, analyse av data, skriving og innsending av artikler, og presentasjoner (foredrag, poster med mer) og utenlandsopphold er planlagt gjennomført. Hvis stipendiaten har undervisningsplikt skal en foreløpig plan for dette også inkluderes. Tidspunkt for gjennomføring av midtveisevaluering skal også tidfestes.
 • Foreløpig driftsbudsjett og finansieringsplan av ph.d.-prosjektet inklusive bruk av eventuelle annuumsmidler spesifisert for hvert år.
 • Foreløpig publiseringsplan, inklusive arbeidstittel, planlagte medforfattere for respektive manuskript og tidspunkt for innlevering. Faglig begrunnelse for å bruke monografi framfor en artikkelsamling med sammendrag som form må fremlegges sammen med tentativ tittel og disposisjon for arbeidet.
 • Faggruppetilhørighet og eventuell tilknytning til forskerskole.
 • Beskrivelse av karriereplan og læringsutbytte. Formålet med karriereplanen er å bevisstgjøre søkeren på sitt karrieremål og reflektere over hvordan ph.d.-utdanningen kan tilpasses for å nå dette målet. Alternativer kan være å bli forsker, få jobb i næringslivet eller starte opp egen bedrift. Valg av karriereløp kan ha betydning for hva som er fornuftige kurs i opplæringsdelen, om utenlandsopphold bør gjennomføres og ambisjoner i forhold til publisering i løpet av ph.d.-prosjektet.
 • I tilknytning til karriereplanen skal søkeren opplyse om individuelt og / eller fagspesifikt læringsutbytte.  Selv om det kan henvises til de generelle læringsutbyttene beskrevet nedenfor, skal det i prosjektbeskrivelsen spesifiseres hvilke fagspesifikke og / eller  individuelle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse kandidaten skal ha tilegnet seg ved fullført grad. Disse læringsutbyttene kan for eksempel være relatert til:
  • metodikk (kvantitative og/eller kvalitative)
  • felt- og laboratoriearbeid
  • sampling og eksperimentell design
  • statistisk analyse
  • ledelse, nettverksbygging og internasjonal forståelse
  • kommunikasjon og formidling
  • andre områder som er typisk fagspesifikk og/eller individuelle
  • personlig utvikling

Når skal jeg søke?

Det er løpende opptak til fakultetets ph.d.-program. For stipendiater og ph.d-studenter tilsatt ved UiT skal søknad om opptak være sendt senest seks uker etter tiltredelse i stillingen.

For ph.d.-studenter tilsatt ved andre (eksterne) institusjoner, oppfordres det til å søke om opptak snarest etter at prosjektet er innvilget/etablert, og senest når det gjenstår ett års fulltidsarbeid på prosjektet.

Hvor skal jeg sende søknad?

Søknad med vedlegg sendes enten digitalt (e-post til Ingjerd Gauslaa Nilsen), med internpost til Seksjon for forskning, utdanning og formidling, eller til:

UiT - Norges arktiske universitet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Seksjon for forskning, utdanning og formidling
Postboks 6050 Langnes
9037 TROMSØ

Merk konvolutt: Søknad om opptak til ph.d.-program

Søknads- og behandlingsprosedyre

 1. Komplett søknad sendes eller overleveres til Seksjon for forskning, utdanning og formidling
 2. Forskningsseksjonen går gjennom søknaden og bistår søker med utfylling hvis det er eventuelle mangler eller feil med søknaden
 3. Forskningsutvalget er opptaksorgan og fatter vedtak om opptak hvis søknaden er funnet tilfredsstillende
 4. Søker orienteres om Forskningsutvalgets vedtak

Fri doktorgrad: dr. philos.


Graden dr. philos. (doctor philosophiae) er eit alternativ for deg som ønskjer å ta doktorgraden på eiga hand utan å følge det organiserte løpet i ei doktorgradsutdanning. Avhandlinga skriv du utan noko form for formell rettleiing og utan å måtte gjennomføre eit formelt opplæringsprogram.

Er avhandlinga di innanfor eit av fagområda ved BFE-fakultetet, søker du til oss om å få framstille deg. Med søknaden skal det ligge fem eksemplar av den ferdige avhandlinga, kopi av vitnemål som viser avlagte eksamenar og grader samt ein skriftleg eigenerklæring om at avhandlinga, eller deler av denne ikkje er, eller har vore, innlevert til bedømming ved ein annan institusjon . Du må også legge ved medforfattarerklæringer, kopi av acknowledgements og kopi av framside på kvar artikkel som inngår i avhandlinga.

Først om og når søknaden godkjennast, vil du bli registrert som doktorgradskandidat, og det oppnevnast ein bedømmingskomité.

Når du har vorte registrert som doktorgradskandidat, får du brukarkonto ved UiT og du må levere avhandlinga di gjennom universitetet sin innleveringsportal Munin. Framgangsmåte for innlevering i Munin.

Dr. philos.-graden tildelast på grunnlag av:

 • ei godkjent vitskapleg avhandling
 • ein godkjente prøveforelesing over tildelt emne
 • eit tilfredsstillande offentleg forsvar av avhandlinga (disputas)

 Meir detaljert informasjon om kva reglar som gjeld for tildeling av dr. philos.-graden ved UiT finn du i dr. philos.-forskriften.

Opplæringsdel


Ph.d.-utdanningen har et omfang på 180 stp der avhandlingen utgjør 150 stp og opplæringsdelen 30 stp. Hva som kan godkjennes i opplæringsdelen, er regulert gjennom universitetets ph.d.-forskrift og BFE-faks utfyllende bestemmelser til denne. Under finner du reglene du må forholde deg til, for å få opplæringsdelen din godkjent.

Nivå på kursene og andre krav 

Emner i opplæringsdelen skal være på ph.d.-nivå (8000-emner) og skal blant annet omfatte opplæring i vitenskapsteori og etikk. Ved BFE-fak anbefaler vi sterkt at du tar SVF-8600 Vitenskapsteori og etikk for å dekke dette kravet, og at du tar emnet så tidlig som mulig i ph.d.-løpet fordi du vil ha bruk for det du lærer her videre i arbeidet med doktorgraden.

Opplæringsdelen er på 30 studiepoeng, og minst 20 av dem bør tas etter opptak. Kurs, emner og liknende som skal inngå i opplæringsdelen bør ikke være eldre enn to år ved studiestart.

Emner som skal inngå i opplæringsdelen skal normalt være ordinære emner ved institusjonen eller spesialpensum. Emnene/kursene skal ha en evaluering der vurderingsuttrykket bestått/ikke bestått eller gradert skala (A-F) skal benyttes. Emner i sistnevnte kategori må være bestått med karakteren C eller bedre for at de skal kunne godkjennes i opplæringsdelen.

Innholdet i opplæringsdelen skal være slik at den sammen med avhandlingen gir nødvendig faglig bredde og fordypning.

Spesialpensum

Spesialpensum i opplæringsdelen kan maksimalt utgjøre 15 stp og kan bestå av følgende:

 • Litteraturbasert pensum. For fagbøker eller artikler i realfagene beregnes ca 40-50 sider per studiepoeng og i samfunnsfag ca 60-80 sider per studiepoeng.
  • Litteraturbasert pensum ≤ 3 studiepoeng vurderes med muntlig eksamen.
  • Litteraturbasert pensum 4 - 6 studiepoeng vurderes med essay (4000 ord) og muntlig eksamen.
  • Litteraturbasert pensum 7 - 15 studiepoeng vurderes med essay (4000 ord), foredrag etter oppgitt tittel (30 min) og muntlig eksamen.
 • Foredrag på vitenskapelig konferanse (inntil 3 stp).  Foredraget må dokumenteres med kopi av foredraget og program for konferansen.
 • Utarbeidelse og presentasjon av poster (inntil 2 stp). Poster dokumenteres med kopi av posteren og program fra konferansen.
 • Annen relevant aktivitet dersom denne er anbefalt av veileder

Foredrag og poster kan maksimalt gi 5 stp, og man kan kun få godkjent ett foredrag og én poster.

Forskerkurs

Nasjonale og internasjonale forskerkurs evaluert av relevant fagmiljø med hensyn til nivå og omfang kan benyttes i opplæringsdelen. Søknad om godkjenning av forskerkurs rettes til FU. Godkjenning forutsetter:

 • Veileders bekreftelse på at kurset er relevant
 • Dokumentasjon av undervisningsopplegg. Her må det fremgå hvilket nivå kurset er på.  Dersom omfanget på kurset ikke er angitt i ECTS:
  • må det legges ved en oversikt over hvor mange timer man har brukt på å gjennomføre kurset. Ett stp tilsvarer 28-30 arbeidstimer og
  • dokumentasjon på gjennomføring og bestått kunnskapstest som f.eks. eksamen, essay, poster, foredrag eller lignende.

Endringer i opplæringsplanen

Eventuelle endringer i opplæringsplanen må anbefales av hovedveileder og søkes godkjent av FU. Søknad om endring i opplæringsdelen sendes til Seksjon for forskning, utdanning og formidling.

Endelig godkjenning av opplæringsdelen

Før du leverer avhandlingen din til vurdering, må opplæringsdelen din være endelig godkjent. Selv om du har fått godkjent en opplæringsplan ved opptak til studiet og har gjennomført alle kursene i henhold til denne, må du søke om å få opplæringsdelen din endelig godkjent når du har gjennomført alle kursene. Dette gjør du ved å rette en søknad til FU der du lister opp hvilke emner som skal inngå i god tid før du har tenkt å levere. Ofte har det vært endringer i opplæringsplanen underveis i studiet, og da kan man søke om endring og endelig godkjenning samtidig.

Veiledning


Som ph.d.-student vil du motta individuell og jevnlig veiledning under arbeidet med ph.d.-avhandlingen. Ved opptak oppnevnes det en hovedveileder og en eller flere medveiledere. Hvis du ønsker å bytte veileder, må du rette en søknad om dette til Forskningsutvalget ved BFE-fak. Under finner du informasjon om regler som gjelder ved sammensetning av veilederkomite og definisjon av hva som ligger i veilederansvaret.

 

Antall veiledere og fordeling av veiledningen

Det anbefales å oppnevne tre veiledere for hver doktorgradsstudent. Et minstekrav er to veiledere. Én veileder skal oppnevnes som hovedveileder og de andre som medveiledere. Selv om det er en ekstern medveileder som ivaretar den daglige veiledningen, er det hovedveileder ved BFE-fak som har det overordnete faglige ansvaret.

Hovedveileder skal videre ha det administrative ansvaret for forskerutdanningen mens medveiledere er fagpersoner som gir veiledning og som deler det faglige ansvaret for ph.d.-studenten. Veiledere avtaler seg imellom hvordan den faglige veiledningen skal fordeles.

Omfang på veiledningen

Samtlige veiledere plikter å holde kontakt med kandidaten og skal holde seg orientert om kandidatens progresjon. Avvik fra fremdriftsplanen skal rapporteres til instituttleder. Hovedveileder skal ha jevnlig kontakt med ph.d.-studenten minst én gang i måneden.

Ph.d.-studenten skal kunne forvente ca 40 kontakttimer (direkte veiledning eventuelt sammen med andre studenter) med veilederne i året.

Veiledernes ansvar

 • Gi råd om formulering og avgrensing av tema og problemstilling.
 • Holde seg orientert om fremdriften i kandidatens arbeid og vurdere den i forhold til tidsplanen.
 • Godkjenne finansieringsplan og påse at den blir fulgt.
 • Påse at fremdriftsplanen er konkret og realistisk.
 • Drøfte og vurdere hypoteser og metoder.
 • Gi hjelp til orientering i faglitteratur og datagrunnlag.
 • Drøfte og gi råd om hvordan avhandlingen bør fremstilles.
 • Gi ph.d.-studenten en faglig gruppetilhørighet og hjelpe til med å føre kandidaten inn i relevante fagmiljøer.
 • Drøfte resultater og tolkningen av disse.
 • Gi kandidaten innføring i de forskningsetiske prinsipper. Retningslinjene deles ut til både veileder og student når avtale er inngått. Retningslinjene kan også lastes ned fra UiT sine nettsider.
 • Veilede kandidaten i utarbeidelsen av avhandlingen slik at den er på et nivå tilsvarende det en finner i internasjonale vitenskapelige publikasjoner.

Bytte av veileder

Det er anledning til å bytte veileder dersom samarbeidet mellom ph.d.-student og veileder ikke fungerer. Eventuell ny sammensetning av veilederkomité vedtas av Forskningsutvalget ved BFE.

PhD courses at BFE-fak (English version only)


 

BFE-fak offers several doctoral courses (8000 courses) that are open for PhD students from UiT and other universities. Which courses that could be relevant in your instruction component, have to be discussed with your supervisor. Maybe there are more relevant courses at other departments or at other universities? Below you will find information on how to register for classes and exams, registering deadlines and how you get a transcript of records.

How to apply for a seat on a PhD course at BFE-fak

PhD students enrolled at UiT the Arctic University of Norway register for classes in StudentWeb. Please note that you are not guaranteed a seat if the admission is restricted. On these courses you will get a message whether you've got a seat or not after the deadline for registering has expired.

Other applicants, as PhD students enrolled at other universities, employees at UiT or others have to apply as a singular course student in Søknadsweb. You'll find a guidance for how to register an application in Søknadsweb here.

Singular course students 

Singular course students have to upload documentation of their status as PhD students, or in case you are not a PhD student - your educational background. Confirmation of student status should be from your home student administration.  Confirmation from your supervisor or copy of award letter is not considered as valid documentation.

Those who can document that they are registered PhD students are exempted from paying the semester fee.

Deadlines for course registering

Deadlines for registering varies between courses, but you'll find further information about the prevailing deadline in the course description.

Who can get admission to the 8000 courses?

The following students get admission to 8000 courses, in order of priority:

 1. Students admitted to a PhD programme at UiT
 2. Participants in the Associate Professor Program that fulfil the educational requirements
 3. Doctoral students from other universities. A confirmation letter from the home university must be enclosed.
 4. People who have a minimum master's degree or equivalent, who have not been admitted to a PhD programme. Confirmation of completed Master degree (diploma) must be enclosed.

If there are more applicants than available places, students will be given priority from the category 1 to 4. Please note that some courses may have additional admission requirements and / or priority keys. This would then be outlined in the course description.

Deadlines for registering to exam

Deadlines for registering to exam is normally 1 February in the spring semester and 1 September in the autumn semester if other information is not given.

Transcript of records

Transcripts can be ordered via StudentWeb. The transcript will be sent by mail to your registered term address, so make sure to check/update your semester address before ordering the transcript. You may also get your transcript by contacting the UiT infosenter.

 

 

Permisjon og forlengelse av studiet


Som doktorgradsstipendiat har du status som både student og ansatt. Som ph.d.-student blir du tildelt en studierett som gir deg rett til å ta doktorgradskurs, motta veiledning og kontorplass for å nevne noe. For å holde oversikt over varigheten av studieretten din, er det viktig at du informerer om eventuelle permisjoner og behov for forlengelse av studieretten din.

Studierett 

Den som har tatt imot tilbud om studieplass beholder studieretten i en periode som tilsvarer to år effektiv studietid ut over normert studieprogresjon. Studenter som står i fare for å mista studieretten etter denne regelen skal få skriftlig varsel om det senest ett semester før studieretten går ut. Den som mister studieretten, kan søke om nytt opptak.

Forutsatt at instituttleder er blitt informert om avvik i tidsplanen og studenten ikke får fullført utdanningen innenfor to år utover ordinær tid, kan det søkes om forlenget studierett. Søknaden må inneholde en begrunnelse for forsinkelsen og en plan for avslutningen av studiet. Både student og veiledere må underskrive søknaden.

Permisjon

En ph.d.-student som får barn skal få permisjon fra studiet under svangerskap og til omsorg for barn (foreldrepermisjon), jf. lov om universiteter og høyskoler § 4-5. Militærtjeneste gir også rett til permisjon.

Stipendiater får automatisk permisjon fra studiet ved permisjon fra stillinga. Avtaleperioden skal forlenges med en periode tilsvarende permisjonen.

Stipendiaten må melde fra til Seksjon for forskning, utdanning og formidling om innvilgede permisjoner og eventuelle avbrudd slik at dette blir registrert på stipendiatens tidskonto. Melding sendes til instituttet som videreformidler dette til Seksjon for forskning, utdanning og formidling.

Fremdriftsrapportering


Dersom ting ikke går helt som planlagt i løpet av doktorgradsarbeidet, er det viktig at dette tas tak i så tidlig som mulig slik at du ikke mister verdifull tid. For å fange opp eventuelle problem du måtte ha, må du derfor levere årlige rapporter om fremdriften i doktorgradsarbeidet ditt.

Fremdriftsrapport

Fremdriftsrapport skal leveres hver høst til det instituttet du tilhører.  Rapportskjema blir sendt ut fra Seksjon for forskning, utdanning og formidling, men besvarelsen sendes kontaktpersonen som er oppgitt i utsendelsen. Dersom du har rapportert om vesentlige avvik fra fremdriftsplanen, skal dette tas tak i, og det må lages en ny fremdriftsplan for deg.

Både ph.d.-student og veileder er forpliktet til å melde fra om vesentlige avvik fra fremdriftsplanen til instituttet. Ansvaret for å følge opp eventuelle problemer som fremkommer i fremdriftsrapporten ligger hos instituttet, men også personalet i Seksjon for forskning, utdanning og formidling kan kontaktes.

Medarbeidersamtale

Dersom du er ansatt ved universitetet, skal du også få tilbud om en medarbeidersamtale med instituttleder eller den person som instituttleder utpeker én gang i året. Om du har behov for dette, er opp til deg å avgjøre.

Midtveisevaluering ph.d. - BFE-fak


Når ph.d.-studenten er kommet omtrent halvveis i studieløpet med doktorgraden, skal arbeidet og progresjonen evalueres av fagpersoner utenfor studentens veilederteam. Midtveisevalueringen skal være en anledning til å få konstruktiv kritikk på arbeidet så langt og anbefalinger for det videre arbeidet. Det overordnede målet skal være å gi inspirasjon og ny giv til å gå videre med doktorgradsarbeidet.

Evalueringskomité

Det anbefales at evalueringskomiteen består av tre medlemmer, men minstekravet er to medlemmer. Medlemmene skal være fagpersoner utenfor veilederkomiteen, og de må gjerne komme fra faggruppa eller instituttet. Evalueringen skal resultere i en skriftlig rapport på 1-2 sider der studenten får tilbakemelding på arbeidet hittil samt konkrete råd for det videre arbeidet.

Gjennomføring

 • Midtveisevalueringen skal normalt foregå i tredje eller fjerde semester.
 • Det er veileder sitt ansvar å påse at evalueringen blir gjennomført.
 • Presentasjonen skal være muntlig og kan foregå på fagseminarer, workshops, møter og liknende.
 • Ph.d.-studenten skal i forkant av presentasjonen sende en kortfattet skriftlig rapport der status for prosjektet oppsummeres. Som vedlegg til rapporten skal studenten legge ved eventuelle manuskript og sist oppdaterte prosjektbeskrivelse.
 • Etter presentasjonen skal evalueringsgruppa gjennomføre en separat samtale med ph.d.-studenten.

Innhold presentasjon

Presentasjonen skal være en orientering om status i forskningsprosjektet, samt andre forhold som er av betydning for å bli ferdig med doktorgraden. Dette kan være:

 • Planlagte publikasjoner og hvor mange som er publisert/antatt
 • Prosjektstatus og videre planer for prosjektet, data, metode analyser, publikasjoner mm.
 • Tidsplan i forhold til opptaksdato og tidsperiode for stipendiatstilling
 • Utvikling av prosjektet i forhold til opprinnelig prosjektbeskrivelse
 • Årsak til ev. endret utvikling i faglig innhold / forskningsprosjektet
 • Årsak til ev. endret utvikling i forhold til opprinnelig tidsplan. I den forbindelse bør det legges frem ajourført tidsplan for datainnsamling, analyse/bearbeiding, skriving, publisering, sammenskriving, innlevering av avhandling
 • Opplæringsdelen og ev. plan for gjenstående emner
 • Eventuelle forskningsopphold ved eksterne institusjoner
 • Beskrivelse av karriereplan og mål for generelt og spesifikt læringsutbytte i forhold til denne planen

Innhold evalueringsrapport

 • Rapporten skal gi en vurdering av status på arbeidet som er utført, og den skal konkludere om hvorvidt forhold som forskningsmetode, tematikk, etiske aspekter, økonomi, veiledning og fremdrift er tilfredsstillende eller ikke.
 • Rapporten skal også gi konkrete råd for det videre arbeidet og hva som kreves for å bli ferdig med prosjektet.
 • Skjema som benyttes, finnes her: Skjema for midtveisevaluering

Oppfølging

Veileder sender evalueringsrapporten til ph.d.-studenten,  instituttleder, alle veilederne, kontorsjef og ph.d.-rådgiver ved fakultetet (ingjerd.nilsen@uit.no). Dersom alle forhold finnes tilfredsstillende, melder instituttet fra om dette til kandidat og veileder. Dersom evalueringsgruppen ikke finner alle ovennevnte forhold tilfredsstillende, foretar instituttet de tiltak de mener er hensiktsmessig.

 

Dekking av ev. honorar og reiseutgifter må gjøres via stipendiatens eller veileders annuum.

 

 

Utenlandsstipend


Fakultet for biovitskap, fiskeri og økonomi lyser ut utenlandsstipend to ganger i året. Stipendet er forbeholdt ph.d.-studenter som er finansiert av UiT eller kilder som ikke gir støtte til utenlandsopphold. Rammen for denne ordningen har i de siste årene vært 600 000 nkr i året.

Stipendet er beregnet for forskningsopphold i utlandet med 2-6 måneders varighet. Stipendet skal dekke ytterligere personlige kostnader, f.eks. reiseutgifter, samt etablerings- og merkostnader i forbindelse med utenlandsoppholdet. Forskningsrådets satser gjelder ved beregning av stipendstørrelse. Det henvises også til Utfyllende bestemmelser for tildeling av utenlandsstipend ved BFE-fak. Ta kontakt med ingjerd.nilsen@uit.no for spørsmål angående utenlandsstipendet.

Neste søknadsfrist er 05. oktober 2021.

Hvem kan søke?

Støtte kan tildeles for ett utenlandsopphold i løpet av doktorgradsstudiet. Det tildeles ikke støtte til hjemreise i løpet av utenlandsoppholdet. Det anbefales at utenlandsoppholdet legges til andre eller tredje studieår. Stipendet er rettet mot følgende grupper av doktorgradsstudenter, i prioritert rekkefølge:

1.Doktorgradsstudenter finansiert av UiT

2.Doktorgradsstudenter finansiert av kilder som ikke gir støtte til utenlandsopphold

Søkere må være tilknyttet UiT og bli tatt opp på et ph.d.-program ved BFE-fakultetet. Støtteordningen gjelder ikke for stipendiater lønnet av Norges forskningsråd eller stipendiater med annen ekstern finansiering som gir mulighet til støtte til utenlandsopphold.

Følgende dokumentasjon kreves av søknaden

Søknaden skal skrives på fastsatt søknadskjema. Ta med følgende i søknaden:

 • Formål med utenlandsoppholdet og relevans for doktorgradsprosjektet
 • Plan for utenlandsoppholdet
 • Budsjett og finansieringsplan

I tillegg til søknadsskjemaet må følgende dokumenter vedlegges søknaden:

 • Invitasjon fra den utenlandske vertsinstitusjonen
 • Anbefaling fra hovedveileder

Send søknadsskjemaet og vedlegg til ingjerd.nilsen@uit.no

Behandling av søknader

Innsendte søknader vil bli behandlet i Forskningsutvalget, og svar på søknaden fås normalt 2-4 uker etter søknadsfrist. Forskningsutvalget har rett til å avslå og/eller redusere stipendstørrelse hvis ønsket finansiering overstiger tilgjengelige midler.

Nyttig informasjon om utenlandsopphold

UiT har en side med nyttig og relevant informasjon som ansatte må forholde seg til når de er på utenlandsopphold. Her finner du også skjema som skal benyttes i forbindelse med forskudd og oppgjør.

Det kan gis inntil 90 % forskudd av tildelt beløp. Forskuddskjema for utenlandsopphold (OPPDATERE LENKE) skal benyttes.

Rapportering og økonomisk oppgjør

Oppgjørsskjema skal benyttes for å beregne kostnader ved utlandsoppholdet. Reiseregning skal ikke benyttes. 

Stipendmottaker må i etterkant av oppholdet sende en kort vitenskapelig rapport. Beskriv det vitenskapelige resultatet av oppholdet og om det er planer om å fortsette samarbeidet med vertsinstitusjonen. Inkluder oppholdets varighet og navnet på vertsinstitusjonen. Dette Rapportskjemaet skal benyttes.

Krav til avhandlingen

Ph.d.-avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til faglig nivå, metode og etiske krav. Ved BFE-fak er det også utformet mer spesifikke krav, og disse er beskrevet i de utfyllende bestemmelsene til ph.d.-forskriften som du finner gjengitt under.

Språk

Ph.d.-avhandlinger ved BFE-fak skal normalt skrives på engelsk eller norsk. Hvis ph.d.-studenten ønsker å skrive på et annet språk, må søknad om dette rettes til FU.

Kan avhandlingen skrives sammen med noen andre?

Hvis flere doktorgradsstudenter skal skrive avhandling sammen, er det et vilkår at fagmiljøene anbefaler dette.

Nivå på avhandlingen

Avhandlingen må være av god vitenskapelig kvalitet med klare og konsise problemstillinger. Material og metoder skal være adekvate og hensiktsmessige. Det kreves at resultatene skal gi god og etterprøvbar dokumentasjon. Bruk av figurer, tabeller og illustrasjoner må være hensiktsmessig, og konklusjonene må være holdbare. Kildemateriale må være hensiktsmessig med hensyn til kritisk utvalg og vurdering. Litteraturhenvisninger må være korrekte. Tekst må presenteres klart, konsist og være språklig tilfredsstillende.

Omfang på avhandlingen

Omfanget av doktorarbeidet skal være slik at graden kan oppnås ved forskningsinnsats svarende til 2,5 årsverk.  Avhandlinga skal, uavhengig av form, ligge på et nivå som kan aksepteres i fagfellevurderte internasjonale tidsskrift. For avhandlinger i form av artikkelsamlinger bør minimum én artikkel være publisert, eller akseptert for publisering. Normalt vil artikkelsamlingen til ph.d.-graden bestå av 3 artikler, pluss en samlet presentasjon.  Artiklene kan ha flere forfattere, men doktoranden bør være førsteforfatter på minst to artikler og eneforfatter på den innledende presentasjonen.

Kappa

I tillegg til enkeltartikler, skal avhandlingen inneholde en samlet presentasjon av de vitenskapelige resultatene med en inngående sammenstillende diskusjon. Denne samlede fremstillingen skal være et selvstendig vitenskapelig og oppdatert dokument der kandidaten har mulighet for å utdype og eventuelt korrigere aspekter i artiklene. Den skal vise vitenskapelig oversikt og modenhet, samt evne til å penetrere spesialiserte vitenskapelige problemstillinger.

BFE-fak lagd en veiledning til hvordan du kan skrive kappa. Veiledningen kan du laste ned her.

 

Krav til utforming av forside

Forsiden på doktorgradsavhandlingen må utformes i samsvar med mal utarbeidet av UiT Norges arktiske universitet. På denne siden finner du også mal til selve avhandlingen, men om du ønsker å benytte deg av denne er valgfritt.Innlevering av ph.d.-avhandling ved BFE-fak


I forbindelse med innlevering av avhandlingen, er det flere ting du må være oppmerksom på. Under finner du informasjon om hvordan du går frem når du skal levere og når du skal trykke opp avhandlingen. Du finner også informasjon om adgang til å rette eventuelle feil du oppdager i avhandlingen etter innlevering.

Innlevering

Husk at du i god tid før innlevering må søke om endelig godkjenning av opplæringsdelen. Først når du har fått opplæringsdelen din endelig godkjent, kan du gå i gang med innleveringen.

Innlevering av doktorgradsavhandlinger ved BFE-fak skal skje gjennom innleveringsportalen til universitetets vitenarkiv Munin. Fremgangsmåte for innlevering i Munin.

NB! Innlevering i Munin er en forutsetning for at avhandlingen skal bli sendt til komiteen for bedømmelse.

Når avhandling er levert i portalen, skal følgende dokumenter sendes til BFE-fak:

 • Anbefaling fra veileder om at avhandlingen er klar til å bedømmes for ph.d.-graden
 • Kopi av  ”Acknowledgements”
 • Kopi av forside på hver artikkel som inngår i avhandlingen
 • Medforfattererklæringer. Skjema medforfattererklæring. Det anbefales at du i tillegg tar med medforfattererklæringene inn i avhandlingen.
 • Siste versjon av prosjektbeskrivelsen som ble oppdatert i forbindelse med midtveisevalueringen

Tilbaketrekking og retting av avhandlingen

Et avhandling som er levert, kan ikke trekkes tilbake før det er endelig avgjort om den er verdig til å forsvares. Du kan likevel søke om å få rettet opp formelle feil i avhandlingen etter innlevering. Sammen med søknaden skal det ligge en fullstendig oversikt over alle feil (errata) som du ønsker å rette. Søknaden må leveres inn senest fire uker før komiteen sin frist for å levere innstillingen. Husk at du bare kan søke om dette én gang.

Trykking

Så snart avhandlingen er godkjent og funnet verdig til å forsvares, kan du gå i gang med trykkingen.

 • Bruk universitets mal på forside
 • Trykkeriet trenger minst 3 uker på opptrykkingen, så ta kontakt med innkjøpsansvarlig Tore Haukås tlf 776 46134 for bestilling, så snart du har fått avhandlingen godkjent.
 • Normalt vil instituttene dekke utgifter til 60-70 eksemplarer.
 • Du vil trenge et ISBN-nr, og dette vil du få tilsendt, så snart avhandlingen er godkjent.
 • Av de opptrykte avhandlingene, skal 10 stk levers til BFE-fak for distribusjon til bibliotekene

 

Bedømmelse av ph.d.-avhandling


Når du leverer avhandlingen til bedømmelse, skal det samtidig foreligge et forslag på bedømmelseskomité fra instituttet. Arbeidet med å finne komité gjøres av veilederen din. Komiteen er satt sammen av 1. opponent, 2. opponent og et internt medlem som også er leder for komiteen, og du får anledning til å uttale deg om sammensetningen før den oppnevnes.

Komiteen skal normalt gi sin innstilling senest innen tre måneder etter at den har mottatt avhandlingen til vurdering, og den skal konkludere om:

 • avhandlingen er verdig til å forsvares uten endringer
 • avhandlingen har mindre mangler som må rettes opp før avhandlingen kan forsvares. Disse manglene skal ikke være mer omfattende enn at de normalt skal kunne rettes opp innen tre måneder. Den omarbeidete avhandlingen skal bedømmes på nytt av den opprinnelige bedømmelseskomiteen, og det settes ny frist for den endelige innstillingen.
 • avhandlingen har så store mangler at den må underkjennes. En doktoravhandling som er blitt underkjent, kan levers til ny vurdering én gang og først seks måneder etter vedtaket om underkjenning.

Innstillingen blir sendt til deg, og dersom avhandlingen ikke er godkjent, får du anledning til å komme med merknader før fakultetet fatter vedtak om hvorvidt innstillingen godkjennes eller ikke. Ved BFE-fak er denne myndigheten delegert til Forskningsutvalget der prodekan for forskerutdanning har fullmakt til å fatte vedtak i disse sakene. Så snart vedtak er fattet, blir du informert om utfallet.

Prøveforelesning


Når avhandlingen din er godkjent og offentliggjort (i Munin), er du klar for doktorgradsprøven. Prøven består av to deler: prøveforelesning og disputas. Prøveforelesningen er en selvstendig del av doktorgradsprøven, og skal teste deg i evnen til å tilegne deg kunnskaper utover avhandlingens tema, og evnen til å formidle disse i en forelesningssituasjon. Den avholdes vanligvis dagen før, eller på samme dag som disputasen.

Det er bedømmelseskomiteen som fastsetter tema for prøveforelesningen, og temaet blir meddelt deg ti virkedager før tidspunktet for forelesningen. 

Forventninger/krav til prøveforelesningen

Ved BFE-fak holdes det én prøveforelesning på 45 minutter over et oppgitt tema. Temaet skal ligge utenfor avhandlingens spesialområde, og forelesningen bør normalt legges opp slik at den med utbytte kan følges av tilhørere med forkunnskaper tilsvarende det en ville forvente å finne blant bachelorstudenter i faget. 

Vurdering og godkjenning

I bedømmelsen av prøveforelesningen vektlegges både faglig innhold og evne til formidling. Prøveforelesninger vurderes av bedømmelseskomiteen, som gir sin innstilling til fakultetet. Fakultetet bestemmer om prøveforelesninger godkjennes eller ikke.

Dersom en forelesning ikke godkjennes, må det avholdes en ny prøveforelesning over et nytt emne så snart som mulig og innen seks måneder.

Disputas: Offentlig forsvar av avhandlingen


At forsvaret er offentlig betyr at alle som ønsker det, har anledning til å møte opp på disputasen og stille deg spørsmål om det du har kommet frem til i løpet av arbeidet med avhandlingen.

Kunngjøring

Tid og sted for disputasen kunngjøres 10 arbeidsdager før den avholdes. Såfremt ikke annet er avtalt, avholdes disputasen på det språket avhandlingen er skrevet på.

Gjennomføringen

Disputasen ledes av en disputasleder, gjerne dekanen, eller i fravær av denne, den dekanen bemyndiger. Etter at du er ferdig med presentasjonen av avhandlingen din på ca 45 minutter, begynner drøftingen av avhandlingen. Førsteopponenten innleder diskusjonen, og andreopponenten avslutter.  De øvrige tilstedeværende har også anledning til å kommentere ex auditorio (latin, «fra tilhørernes krets»), men dette skjer i så fall i etterkant av at opponentene er ferdige med sin drøfting.

Avhandlingene vil bli lagt frem i auditoriet før disputasen starter. Dersom du ønsker å beholde noen eksemplarer selv, så gi beskjed om dette på forhånd.

Vurdering og godkjenning

Bedømmelseskomiteen avgir innstilling til fakultetet om forsvaret bør godkjennes. Dersom fakultetet ikke godkjenner disputasen, kan du forsvare avhandlingen på nytt én gang. Ny disputas skal avholdes så snart som mulig og senest innen seks måneder.

Ingjerd G. Nilsen tlf 776 46018Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK) har ikke ett eget ph.d.-program. Stipendiater som ansettes ved UMAK, må søke opptak på ph.d.-program ved andre fakultet.

Doktorgradsprogram i Ingeniørvitenskap -- Ph.d. / Dr.philos.

 For å bli tatt opp til et doktorgradsprogram ved UiT Norges arktiske universitet, må du være formelt kvalifisert for opptak, (se opptakskrav).

Hvis du har fått en PhD-stilling (stipendiat), vil du også få midlertidig opptak til PhD-programmet. Denne siden vil gi deg mer informasjon om hvordan du da kan søke om endelig opptak til PhD-programmet. Når du har startet i stillingen og senest to måneder etter oppstart, må den fullstendige søknaden være laget og sendt til fakultetet.

Søknaden skal inneholde følgende:

 • Foreløpig tittel på avhandling
 • Prosjektbeskrivelse
 • Fremdriftsplan
 • Finansieringsplan
 • Beskrivelse av nødvendig infrastruktur
 • Suggested supervisors
 • Planer for midlertidige forskningsopphold ved andre forskningsinstitusjoner
 • Formidlingsplan
 • Dokumentasjon av akademiske meritter som danner grunnlaget for opptak
 • Informasjon om eventuelle immaterielle rettigheter

 

Søknaden skal skrives i samsvar med søknadsskjema og sendes til fakultetet via postmottak@ivt.uit.no.

Prosjektbeskrivelsen må utvikles i samarbeid med hovedveilederen, og inneholde beskrivelse av forskningstema, hovedproblemer og metodevalg. Kandidaten skal gi en skisse av prosjektbeskrivelsen sammen med søknaden. En fullstendig prosjektbeskrivelse skal leveres innen seks måneder etter opptak..

De obligatoriske emnene for doktorgradsstudiet i ingeniørvitenskap må inneholde emner tilsvarende 30 studiepoeng, bestående av 5 studiepoeng i vitenskapsteori og etikk (TEK-8001), samt 25 studiepoeng i matematisk-teknologiske fag. Alle elementene må være på ph.d.-nivå. For mer detaljert informasjon om opptakskrav og emner, se PhD-regelverk.

 

Søknaden skal sendes til: postmottak@ivt.uit.noEmner på ph.d.-nivå ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi


Ph.d.-studenter ved UiT Norges arktiske universitet melder seg opp til fakultetets 8000-emner via StudentWeb. Brukermanual i hvordan semesterregistrere seg og melde seg opp til emner i StudentWeb finner du her. Merk at du ikke er garantert plass på adgangsbegrensede emner. På slike emner vil du få beskjed om du har fått plass etter at oppmeldingsfristen har gått ut.

Ph.d.-studenter fra andre universiteter, søkere med mastergrad eller tilsvarende og deltakere på førstelektorprogrammet må søke opptak til 8000-emner via SøknadsWeb. 

Eksterne studenter må dokumentere opptaksgrunnlaget sitt

Eksterne studenter må huske å laste opp dokumentasjon av utdannelse og eventuelt status som ph.d.-student i SøknadsWeb. Bekreftelse på studentstatus kan du få hos egen studieadministrasjon. Du kan eventuelt laste opp bilde av din Studentweb, der det står avtaleperiode og at du er aktiv det aktuelle semesteret.

Hvem kan søke om opptak til 8000-emner?
Følgende studenter kan søke opptak til 8000-emner, i prioritert rekkefølge:

 1. Ph.d.-studenter ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 2. Deltakere på førstelektorprogrammet ved UiT
 3. Ph.d.-studenter ved andre universitet
 4. Personer som har minimum mastergrad eller tilsvarende, men som ikke er tatt opp på et ph.d.-program.

Dersom det er flere søkere enn plass på kurset vil studentene bli prioritert fra kategori 1-4. Vær oppmerksom på at noen emner kan ha ytterligere opptakskrav og/eller prioriteringsnøkler. Dette vil i så fall være oppgitt i emnebeskrivelsen til det enkelte emnet.

Karakterutskrift

Karakterutskrift bestilles i StudentWeb. Du finner dette under menypunktet "Bestillinger" i venstremenyen i StudentWeb. Karakterutskriftene sendes pr. post til din registrerte semesteradresse, du må derfor sjekke/oppdatere semesteradressen før du bestiller karakterutskrift.

Spesialpensum

Retningslinjer for spesialpensum i ph.d.-studiet (English) og skjema for søknad om godkjenning av spesialpensum (English).

 

Oversikt over emner på ph.d.-nivå ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Dette er en oversikt over alle ph.d.-kurs ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi. De fleste kurs gis uregelmessig. For nærmere beskrivelse av kurs og informasjon om når kurs går, se UiTs emnekatalog. Oversikt:

TEK-8001 Philosophy of science and ethics
TEK-8002 Principles of mathematical analysis
TEK-8003 A basic course in applied mathematics
TEK-8004 Fundamentals of scientific computing
TEK-8015 Multiphysics simulation
TEK-8101 An introduction to homogenization
TEK-8102 Nonlinear control theory
TEK-8103 Algorithms in geometric modeling
TEK-8104 System engineering
TEK-8105 Power electronic converters
TEK-8106 Flows in porous media
TEK-8501 6DOF modelling of physical systems
TEK-8502 Applied spline theory
TEK-8503 Advanced geometric modeling
TEK-8504 Stochastic homogenization
TEK-8505 Functional analysis
TEK-8506 Topics in computational fluid dynamics
TEK-8831/8835/8840 Special curriculum in engineering science

Midtveisevaluering og fremdriftsrapporting i doktorgradsstudium i ingeniørvitenskap


En komponent av utdanninga som hjelper doktorgradsstudent, veiledere og fakultetet å følge opp fremdriften i prosjektet er midtveisevalueringen. Midtveisevalueringen skal gjennomføres innen to år av studiet har gått, og bør som hovedregel gjennomføres i sluttet av det andre året. Midtveisevalueringen følges av årlig fremdriftsrapportering. (Jf. UiTs ph.d.-forskrift § 22, IVT-faks utfyllende bestemmelser pkt. 2 og studieplan for ph.d. ingeniørvitenskap.)MidtveisevalueringFrist for midtveisevaluering er utgangen av år to i studiet.

Årlig fremdriftsrapportering fra år treFrist for årlig fremdriftsrapportering er 1. februar från og med år tre i studiet.

Application for leave of absence and right to study


Leave of absence

Leave of absence as pregnancy, illness etc. (PhD regulations, section 13) is automatically granted for PhD students, but it must be documented before we can register a new end date. Documentation include confirmation from NAV, hospital, employer e.g. that shows the period (and if so, percent of working time in the period).

The documentation is to be sent to: postmottak@ivt.uit.no

 

Right to study

In the event that the candidate does not complete the PhD study within two years over and above the nominal length of study (normally equal to the employment period), the candidate have to apply to the Committee for Research Training for an extended right to study. Such an application must include the grounds for the delay and a plan for completing the program, and must be signed by the PhD student and his/her supervisors.

Please note that such an application only regards prolongation of the agreement period, and not prolongation of research fellow positions and salary. To prolong your period as research fellow, please contact your department, as this concerns your employment and not your study.

The application is to be sent to: postmottak@ivt.uit.no

Utfyllende bestemmelser ved IVT-fak


Se Utfyllende bestemmelser for graden PhD i ingeniørvitenskap

Skjema


 • Approval of special curriculum: English, Norwegian
 • Final approval of the individual study plan: English
 • Proposition for commitee for the evaluation of dissertation: Norwegian

Munin er UiTs åpne tilgangsarkiv for akademisk og forskningsrelatert materiale. Universitetet gir alle studenter muligheten til å publisere doktorgradsavhandlingen eller deler av den i dette arkivet. Enten du vil at avhandlingen din skal publiseres i Munin eller ikke, skal alle doktorgradsoppgaver ved fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi sendes elektronisk gjennom Munin-portalen.

Det er ingen frist for å levere oppgaven din. Du kan lagre og avslutte portalen under innleveringsprosessen og fortsette senere. Søknaden din om evaluering blir ikke registrert før du fullfører innleveringen.

Dette er en sjekkliste over hva du må huske på når du leverer oppgaven:

 • Du bør søke om å få alle emnene din endelig godkjent før innsending. Søknadsskemaet er her. Send søknaden til postmottak@ivt.uit.no
 • Du finner Munin-portalen for innlevering av oppgaven din her. Bruk brukernavnet og passordet ditt ved UiT. Kontakt orakel@uit.no hvis du trenger assistanse.
 • Vennligst bruk UiT's templates for forside. Forsiden må inneholde både navnet på fakultetet og instituttet..
 • Avhandlingen skal leveres som en pdf-fil. Hvis du trenger hjelp med dette, kan du kontakte Munin-personalet på: munin@ub.uit.no, eller telefon 776 46255/ 776 44950. Du har eneansvaret for at pdf-filen du sender inn i Munin er komplett. Når du har sendt inn søknaden din om evaluering, vil det ikke være tilgang til å endre pdf-filen.
 • Du må sende inn et populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen din gjennom Munin. Sammendraget skal skrives på engelsk.
 • I Munin må du opplyse at du har tillatelse fra medforfattere til å publisere avhandlingen din og, hvis relevant, tillatelse til å bruke copyright-beskyttede illustrasjoner. Disse tillatelsene må innhentes på forhånd.
 • For medforfatterskap skal en uttalelse som beskriver arten av studentens bidrag signert av både studenten og hovedveilederen sendes til postmottak@ivt.uit.no.
 • Instituttet du er tilknyttet, må foreslå en evalueringskomité og en foreløpig dato for disputas. Form Suggestion of evaluation committee.
 • Du vil motta et brev fra fakultetsadministrasjonen angående evalueringskomiteen, og du vil få muligheten til å gi skriftlige kommentarer til forslaget innen fem dager etter at du har mottatt varsel.

Etter dette vil administrasjonen ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi sende avhandlingen til evalueringskomiteen.

Du vil få beskjed hvis avhandlingen er verdig til forsvar og du vil få komiteens evalueringsrapport ca. 24 dager før disputas.

Hvis avhandlingen blir funnet verdig til forsvar, er det noen praktiske ting angående trykk, prøveforelesning og forsvar som må forberedes:

 • Sammen med brevet fra fakultetsadministrasjonen vil du motta to ISBN-nummer for oppgaven din. Den ene er for den trykte versjonen (dette nummeret må skrives ut på baksiden av oppgaven din), og en for den elektroniske versjonen i Munin.
 • Tilbaketrekking og korrigering av feil: En innsendt avhandling kan ikke trekkes tilbake før det endelig avgjøres om det er funnet verdig å forsvares. Du kan imidlertid søke om å få korrigert formelle feil etter innlevering. I så fall må du legge ved en komplett liste over alle feil (errata) du vil rette. Søknaden må leveres fire uker før komiteens evalueringsfrist. Du har bare lov til å søke en gang.
 • Du må sørge for at det finnes 50 eksemplarer av avhandlingen. UiT har avtale med Andvord Grafisk AS. Avdelingen vil dekke kr. 4200,- av kostnadene. Du må sende oppgaven din til ag@andvord.no for å få en pris. Når du får informasjon om kostnadene, må du få en rekvisisjon (ta kontakt med instituttadministrasjonen) og returnere denne til Andvord.
 • 8 trykte eksemplarer skal leveres til instituttadministrasjonen for distribusjon til bibliotekene. Avhandlingen vil bli publisert i Munin etter disputasen, med mindre du reserverer deg mot publisering når du leverer din avhandling i Munin. Avhandlingen vil ikke bli publisert hvis evalueringskomiteen finner at avhandlingen ikke er verdig til forsvar. Munin følger regler og avtaler med tidsskrifter om publisering av artikler. De vil sørge for at det ikke er noen interessekonflikter med tidsskrifter eller utgivere. Når du sender inn, kan du også understreke deler av oppgaven som ikke kan være tilgjengelig i Munin.
 • Tittelen på prøveforelesningen vil bli sendt til deg to uker (10 virkedager) før forelesningen finner sted. Prøveforelesningen skal ikke vare lenger enn 45 minutter.
 • Prøveforelesningen og forsvaret skal normalt holdes på språket som avhandlingen er skrevet på.

Hvis du har andre spørsmål angående de praktiske forholdene for innlevering og forsvar, vennligst kontakt oss.Aleksander Pedersen
aleksander.pedersen@uit.no

Admission Requirements and Financing

The PhD programme in nautical operations is standardized to a 3 year full-time study. To be admitted to the programme, it is required that you have funding for the entire period (3 years full-time). Public universities in Norway (as is the case for all the four cooperating institutions in the joint programme) do not charge students tuition fees regardless of the student's country of origin.

There are three possible ways to finance PhD studies: self-financing, financing by employer or financing by the Norwegian Ministry for Education and Research.

If funding sources are private or come from your employer, admission is ongoing and has no particular deadlines. In case of funding from your employer, we recommend you and your company to explore the Research Council of Norway’s Industrial Ph.D. scheme. This scheme exists specifically for companies who wish to finance their employees seeking to pursue a PhD. Your company can submit the application to the Research Council of Norway (NFR) at any time (ongoing deadline for submission and short processing times). 

Under the Industrial Ph.D. scheme, companies receive an annual grant equal to maximum 50 per cent of the applicable rate for doctoral research fellowships (the full applicable rate is ca 1 095 000 NOK/year) for a three-year period. The candidate must be an employee of the company and be formally admitted to an ordinary doctoral degree programme.

For self-financed PhD students different financing requirements apply at the four cooperating institutions that are in the joint programme. The commonalities are that the candidate will have to cover all the expenses associated with general operating costs, overhead-costs, costs for travel and costs for use of the institution's infrastructure, such as offices, equipment or laboratories. Self-financed candidates will also have to document (by bank statement) the ability  to cover subsistence costs of around 20 000 NOK/month for the entire duration of the programme. A financing contract will have to be made between the self-financing candidate and the home institution before the applicant can be admitted to the PhD programme.

For positions funded by the Norwegian Ministry of Education and Research, the admission process is twofold. Firstly, the candiate needs to follow the advertised PhD student-positions at the job boards of the four partner institutions (UiT job boardNTNU job board, USN job boardHVL job board). After that, a regular job application process takes place, whereby documents are submitted to the position, and the best qualified candidates are called to an interview. Secondly, the candidates who are then hired, based on the outcome of that process, can apply for admission to the PhD programme.

Admission requirements are the same for all candidates regardless of the source of funding.

Admission to the PhD programme in nautical operations requires that the applicant has completed a relevant 120-credit master's degree - based on a bachelor's degree of 180 credits - with good results, or an integrated master's degree of 300 credits. An individual assessment of the competence of applicants with a master's degree of less than 120 credits may be done. Other education equivalent to missing credits in the master's degree must be documented.

Examples of fields of study that qualify for admission include maritime management, nautical studies, occupational and organisational psychology, fire and safety, meteorology and oceanography, marine engineering.

Normally, a weighted grade average for the master's degree equal to B or better is required as a basis for admission. The candidate must normally also have a grade of B or better for the master's thesis. Applicants with lower grades might be considered for admission if it can be documented that the candidate is particularly suitable for a PhD education.

 

The application
The application for admission consists of the Application form for admission to the Joint PhD programme in Nautical Operations with attachments.

The following information must be included in the application:

 • Documentation of previous relevant education that will serve as the basis for admission to the PhD programme (bachelor's degree and master's degree diplomas and transcripts of records)
 • Project description, including topic, research questions and choice of theory and research methodology. The project description must be formulated in consultation with the main supervisor and be signed by the candidate's all supervisors. 
 • Progress plan for completion of education
  • Please, note that the progress plan must include information on in which semester you are planning to take your compulsory mid-term evaluation. Typically, the mid-term evaluation is conducted in the 3rd semester (for 3-year-contracts) or in the 4th semester (for 4-year-contracts). 
 • Financing Plan
 • Supervisors (the candidate must contact the chosen supervisors in advance and obtain from them a confirmation of their willingness to take on the role; profiles and contact details of senior academic staff at all four cooperating institutions in the joint programme can be found on this page)
 • Plan for compulsory residence duty and possibly a stay at another institution in Norway or abroad
 • Plan for the educational component
  • Please, note that, in order to be included in the educational component, the courses must be at PhD-level.
  • The plan must contain a list of all courses (totaling 30 credits) that will be included in the educational component of the programme. Of these, two compulsory courses totaling 15 credits - the HTOI-course and the philosophy of science and ethics course - must be included.
  • The courses for the remaining 15 credits can be chosen freely. It is recommended that you in the first instance consider the course catalogue of elective courses that have been developed specifically for this programme.  
  • Only in subject areas where no institutionally established PhD courses exist, an individual curriculum of 5-10 credits may be approved. If you intend to include an individual curriculum type of course in your educational component, you must at least specify the field of study in your application. (Eventually, you will have to write a more detailed course description and get it approved by your main supervisor before sending it for approval by the Programme Board.)
 • Scientific dissemination plan 
 • Information about any intellectual property rights restrictions (IPR) to protect the rights of others
 • Statement on possible legal and ethical issues that the project raises and how these can be resolved.
 • Description of possible special infrastructure that may be needed for the completion of the programme


The PhD Programme Progression, procedure descriptions and forms


For a schematic overview of the progression, please, refer to the flowchart (red arrow in the right column). For a more detailed overview of the progression, please refer to the PhD Student Handbook for ph.d.-students and their supervisors, to be found in part B of the Quality Assurance System of the programme. If you see that a specific activity is listed, but no procedure description or form is published for it yet, please, get in touch with the administrative contact person at your home institution or the PhD Programme Coordinator for clarifications on how to proceed.

Activity

Procedure description

Form (-s)

When to use

Application for admission

please, refer to the webpage application to the programme

 

doc

You have been hired as a PhD student and are about to apply for admission to the PhD Programme. The application can be either temporary, in order for you to be able to as soon as possible register for the compulsory courses in your educational component or final - when you are fully ready to submit your final project description. You have up to 3 months from the moment you are hired to submit your application for final admission.

Project description template

 -

A few good examples will be made available at the Programme's intranet (Microsoft Office 365 Teams).

 You are about to send your application for final admission to the Programme.

Agreement on admission to the PhD Programme

See your letter of admission for instructions.

agreement parts A and B (doc)

agreement parts A, B and C (doc)

 You have received an official letter confirming that you are admitted to the Programme.

Registration for courses

Because the PhD Programme in Nautical Operations is a joint effort between UiT, NTNU, HVL and USN, all its PhD students are registered in the student systems (FS) of all four cooperating institutions. Thereby, our PhD students can be considered as internal applicants to all of the PhD courses offered by UiT, USN, HVL and NTNU. Our PhD students are therefore able to register for such PhD courses through the Studentwebs  of the respective institutions. Monitor the pages of the PhD courses of interest for application deadlines. 

Check the Programme's course catalogue here

If you wish to register for PhD courses offered at other higher education institutions in Norway or abroad, you need to carefully follow the relevant course pages with instructions and deadlines for external applicants.

-

 Anytime you wish to register for courses.

Annual Progress Report for the candidate

 

 

                 

     pdf

 

doc

Every year the candidate must report on the progress made, on how the professional interactions with the supervisors work and on the challenges that might be affecting the progress of the project. The deadline to report is the 1st of February of any given year, the reporting is then made for the previous year. For candidates who have been hired in Autumn of any given year, reporting for that short amount of time is optional and should be done only if there any challenges experienced at an early stage. 

Annual Progress Report for the main supervisor

 

pdf

Every year the main supervisor must report on the progress made by the candidate and on how the professional interactions between the candidate and the entire supervisory team work. The deadline to report is the 1st of February of any given year, the reporting is then made for the previous year. For candidates who have been hired in Autumn of any given year, reporting for that short amount of time is optional and should be done only if there any challenges experienced at an early stage. 

Mid-term evaluation

 

pdf

In the 3rd semester (for 3-year-contracts) or in the 4th semester (for 4-year-contracts). The Programme Board has decided that mid-term evaluations will be conducted at one of the four yearly HTO-course sessions (see the Calendar  for concrete dates).

Application for approval of changes to the supervisory team

 

doc

 - The professional relationship with one of your supervisors is not working as it should.

- In your application for admission you only have indicated the main supervisor and were told to find other supervisors later.

- In your application for admission you only have indicated supervisors from your home institutions and were told you should find supervisors from one of the cooperating institutions later. 

Application for approval of changes to the educational component

Please, note that, in order to be included in the educational component, the courses must be at PhD-level.

 pdf

- There have been some changes in your project and some of the elective courses you initially planned to take and got approved as part of your educational component on admission to the Programme are no longer relevant to your project. 

- You have found another course that is similar to the one you got approved in your educational component, but far more relevant and specific to your project.

Application for approval of individual curriculum

 

doc

 

doc

In your research field there are no existing PhD courses at any higher education institution in Norway or abroad that are relevant and necessary for your research project.

Proposal of evaluation committee and chair of defense (committee proposal)

 

 

doc

When your main supervisor proposes to the programme board members for the PhD thesis evaluation committee.

Application for final approval of the educational component

 

doc

In good time before you intend to submit your PhD thesis for evaluation and once you have completed all the courses that were in your original application for admission to the programme (even if the latter has been approved before, including any changes along the way). 

Application for evaluation of PhD thesis

 

 doc

When you are submitting your PhD thesis for evaluation.

Declarations of co-authorship

 

 for situation desribed in point 1 - doc

 for situation described in point 2 - doc

 1. If you are submitting articles as part of your application for admission and you have written those together with someone.

2. When you are submitting for evaluation your PhD thesis consisting of articles that you have written together with someone. 

Subject for trial lecture

 

 

 Will be given to the PhD candidate by the PhD thesis evaluation committee after the assessment of the thesis.

PhD Degree Examination result form

 

 

You can submit a print screen from your Studentweb displaying all the grades for all the subjects you have taken as part of your educational component. This is done when you submit your PhD thesis for evaluation and you cannot submit it unless you have taken and passed subjects worth in total 30 credits with at least grade 'B' or grade 'passed'.

Agreement to serve on evaluation committee and declarations of impartiality

 

                       

                       pdf

All the members of the PhD thesis evaluation committee must fill out declarations of impartiality as part of the nomination and agreement to serve on the committee.

Application for leave of absence from PhD studies

 

                        pdf

 

Application for extension of the PhD contract

 

                        pdf

 

The coursework component


The coursework component consists of PhD-level courses divided into a compulsory (15 credits) and an elective part (15 credits). 

Compulsory courses

Course code

Course

Credits

Institution

SVF-8600

 

HEL-8010

 

PHI-401  

PHD102_1   

Philosophy of science and ethics

OR

Research  Ethics and Theory of Science

OR 

Research Ethics and philosophy of science I

OR

Philosophy of social sciences 

5 (6)

 

5

 

5

5

 UiT

 

UiT

 

NMBU

UiS

MFA-8010

Maritime  HTOI (Human-Technology-Organisation)

10

all

 

The Philosophy of Science course will give the doctoral students in-depth knowledge of science, research and ethics, including considerations related to scientific fraud and plagiarism. The course can be taken at other relevant PhD programmes in Norway and the above-mentioned specific courses (SVF-8600, HEL-8010, PHI-401 and PHD102_1) are just examples of this kind of course that are approved to be a part of the educational component. The student can also take another equivalent course and this will need to be approved as part of the educational component in the application for admission to the programme.

The compulsory course MFA-8010 Maritime HTOI will provide students with state-of-the-art knowledge of the maritime industry with particular focus on human, technology, organization and innovation in the maritime domain.

The Maritime HTOI course will provide students with a common knowledge platform in the areas of significance for nautical operations.

The Maritime HTOI course is meant to create a superstructure that goes beyond and above each of the three research fields: social science, maritime professions, engineering. The course emphasizes how innovations in technology, practice, organization and regulations affect nautical operations. 

The cross-disciplinary nature of the course is a strength because it allows students to see the impact of innovation in nautical operations from a diverse set of viewpoints. Hence, it opens up to a group of students with varied backgrounds as, for instance, engineers, maritime professionals and social scientists. This fosters an environment where a wide range of discussions can arise during writing of reports and, in particular, in the context of individual presentations. These discussions will further contextualize the candidates’ projects in a way that further the relevancy of the candidate’s project to maritime workplaces.

The learning outcomes of the Maritime HTOI course are:

 •  

Knowledge

The candidate:

o    has advanced knowledge of the HTO dimension in the maritime domain,

o    has advanced knowledge of innovation and new business models,

o    can evaluate the related challenges and opportunities of HTO and innovation in the maritime domain.

 

Skill

The candidate can:

o    handle complex academic issues involving requirements for HTO and innovation in the maritime domain,

o    propose, carry out and evaluate maritime research projects of a high international standard in accordance with HTO and innovation requirements,

o    critically examine the maritime HTO and innovation issues in order to identify the related viability and limitations.

 

Competence

The candidate can:

o    identify and understand the limitations and possibilities of maritime HTO and innovation,

o    describe and manage the complex relationship between maritime HTO and innovation,

o    develop and carry out new research projects in the international maritime domain,

o    communicate new knowledge of maritime research and development projects.

 

The Maritime HTO course is also open to participants who are not programme students. More information on how the course is organised can be found in the course catalogue and the dates of the upcoming modules can be found in the calendar.

Please, note that no new students are admitted to the course until Spring 2020.

Elective courses

Course code  

Course

Credits 

Institution

 When 

MFA-8020

Advanced Maritime Operations

5

UiT

 Autumn 2019   

MFA-8030

Maritime Technologies in Polar Waters

10

UiT

 Autumn 2019/Spring 2020  

MFA-8040

Maritime Measurement Science

5

UiT

 Spring 2019  

 PNO-901

Maritime Fire Safety and Evacuation

5

HVL

Spring 2019 

 PNO-902

Maritime Organizational Safety Management

5

HVL

Autumn 2019 

 PN-ML9000

Maritime Logistics and Port Operation Management

5

USN

 Autumn 2018/Spring 2019  

 PN-TA-9000

Task Analysis in Maritime Socio-technical Systems

5

USN

Autumn 2019 

 PN-DM-9000

Decision Making and Performance Assessment

5

USN

Spring 2019 

 TS-8001

Maritime Systems Design and Methods

10

NTNU

Spring 2019 

 

Individual curriculum (spesialpensum)

5-10

all

 

The programme's updated course catalogue containing detailed descriptions of all elective courses as well as the compulsory HTO course can be downloaded here.

Munin is UiT's open access archive for academic and research related material. The university offers all students the opportunity to publish their doctoral thesis or parts of it in this archive. Whether you want your thesis published in Munin or not, all doctorial theses at the Faculty of Science and Technology are to be submitted electronically through the Munin portal.

There is no deadline for submitting your thesis. You can save and exit the portal during the submission process and continue later on. Your application for evaluation will not be registered before you complete the submission.
 
 
This is a checklist of what you have to remember when submitting your thesis:                        

•    You should apply to have your instruction component finally approved in advance of submission. The application form is found here. Send the application to postmottak@nt.uit.no
 
•    You will find the Munin portal for submitting your thesis here. Use your username and password at UiT. Contact orakel@uit.no if you need assistance.
 
•    Please use UiT's templates for front pages. The front page must include both the name of the Faculty and the Department.
 
•    The thesis should be submitted as one .pdf file. If you need assistance with this, contact the Munin staff at: munin@ub.uit.no, or phone 776 46255/776 44950. You have the sole responsibility for making sure the pdf file you submit in Munin is complete. When you have submitted your application for evaluation there will be no access to change the pdf.
 
•    You have to submit a popular scientific summary of your thesis through Munin. The summary has to be written in English.
 
•    In Munin you have to state that you have the permission from co-authors to publish your thesis and, if relevant, permission to use copyrighted illustrations. These permissions must be obtained before hand.
 
•    For co-authored works, a statement describing the nature of the student's contribution(s) signed by the student and the main supervisor must be sent to postmottak@nt.uit.no.
 
•    The department that you are affiliated with has to suggest an evaluation committee and a tentative date for the public defence. Form Suggestion of evaluation committee.
 
•    Your will receive a letter from the faculty administration regarding the evaluation committee, and you will be given the opportunity to give written comments on the proposal within five days of receiving notice.


After this the administration at Faculty of Science will send the thesis to the evaluation committee.
 
You will receive notive if the thesis is worthy of public defence and the committees evaluation report approximately 24 days prior to the public defence.


 
If the thesis is found worthy of public defence, there are some practical things regarding printing, trial lecture and public defence that have to be prepared:
 

•    Together with the letter from the faculty administration, you will receive two ISBN numbers for your thesis. One is for the printed version (this number has to be printed on the back page of your thesis), and one for the electronic version in Munin.
 
•    You have to arrange to have 50 copies printed. UiT has an agreement with Andvord Grafisk AS. The department will cover 4200 NOK of the costs. You have to send your thesis to ag@andvord.no to get an estimate of the costs. When you receive information about the costs, you have to get a requisition (contact okonomi@nt.uit.no) and return this to Andvord.
 
•    8 printed copies have to be delivered to the faculty administration for distribution to the libraries.The thesis will be published in Munin after the public defence, unless you reserved against publication when submitting your thesis in Munin. The thesis will not be published if the evaluation committee finds the thesis not worthy of defence. Munin follows the rules and agreements with journals concerning publishing articles. They will make sure there will be no conflicts of interest with journals or publishers. When submitting you can also stress parts of the thesis that can not be openly available in Munin.
 
•    A submitted thesis may not be withdrawn before the evaluation committee has determined whether or not it is worthy of public defence. The candidate may nonetheless apply to the faculty for permission to correct formalities in the submitted thesis ("errata"). The application must specify in full all errata to be corrected. The application is to be submitted no later than four (4) weeks before the committee’s deadline for returning their recommendation (which is 24 days). Thus, the errata must be applied for 7 weeks and 3 days before the defence. It is only possible to apply once.
 
•    The title of the trial lecture will be sent to you two weeks (10 working days) before the lecture takes place. The trial lecture should last no longer than 45 minutes.
 
•    The trial lecture and public defence should normally be held in the language in which the thesis is written.

 If you have other questions concerning the practical circumstances regarding submission and public defence, please contact us.The Learning Outcomes of the Programme

After completing the doctoral programme, the candidate shall have achieved the following overall learning outcomes:

Knowledge (K1-K5)

The candidate:

K1  is at the knowledge forefront of national and international research on nautical operations and their importance for efficiency and safety, 

K2  can contribute to theory or technology development in nautical operations and to generate new knowledge, methods and/or practices relevant to nautical operations,

K3  has a thorough knowledge of scientific theory that is relevant to the candidate's research field,

K4  can assess the appropriateness of different research methodologies and methods for data generation and analysis related to nautical operations, 

K5  has thorough knowledge of maritime stakeholders and their interrelations. 

Skills (F1-F4)

The candidate can:

F1   formulate scientifically founded research problems stemming from current research in order to plan and carry out research on nautical operations at an international level,

F2   carry out research on nautical operations to generate new knowledge,

F3   generate, process and analyse empirical data to present research findings in a way that qualifies for international peer-reviewed publication, 

F4   identify and analyse the need for knowledge, development and change of technology, decision making processes and operational decisions.

General Competence (G1-G5)

The candidate can:

G1  identify relevant new ethical challenges and problems in one's own research and practice research with professional integrity, 

G2  disseminate research and development findings via national and international publications and conference presentations, 

G3  participate in professional maritime networks with other researchers, both nationally and internationally, 

G4  manage complex multidisciplinary assignments and projects, 

G5  contribute to creativity and innovation within one's field of research in collaboration with other stakeholders in the maritime industry.