Utfyllende informasjon om Profesjonsstudiet medisin

Oversikt over emner, delemner, utveksling, retningslinjer og studieadministrasjon for alle studieår på profesjonsstudiet medisin.

Ta gjerne kontakt dersom du savner informasjon på siden.

 

For alle studieår:

Taushetserklæring for studenter i praksis
Informasjon om skikkethet i høyere utdanning


MED-1501 er emnekoden for det første studieåret på medisin. Dette året har felles undervisning med odontologistudentene.  Det første året er det særlig fokus på hvordan det friske mennesket fungerer, slik at du senere skal kunne forstå hva som skjer når sykdom og skade rammer et menneske.

Årsansvarlig for emnet MED-1501 er Annica Hedberg. Emnekomiteen består av alle delemneledere tilknyttet emnet. 

Studiekonsulenter på 1.året er Kjersti Emaus (Enhet for legeutdanning), Kristin Fjellstad (Enhet for legeutdanning) og Trine Tessem (IMB) 

Emnebeskrivelse MED-1501

 

DELEMNEBESKRIVELSER

Delemne 1.1 HEL-0700, Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag

Delemne 1.2 Introduksjon til medisin- og odontologistudiet

Delemneleder: Karen Kristine Sørensen

Delemne 1.3 Fordøyelse, metabolisme og ernæring 1

Delemneleder: Gaute M. Hansen 

Delemne 1.4 Respirasjon, sirkulasjon og nyrefunksjon 1

Delemneleder: Ellen Aasum

Delemne 1.5 Gener, celleproliferasjon og kreft

Delemneleder: Annica Hedberg

Delemne 1.6 Infeksjon og inflammasjon

Delemneleder: Tor B. Stuge

Profesjonell kompetanse (Profkom år 1)

Leder: Unni Ringberg

Vitenskapelig kompetanse (Vitkom år 1)

Leder: Michael Bretthauer 


MED-2501 er emnekoden for 2. studieår på medisin. De første fire studieårene gir deg en grundig innføring i menneskekroppens oppbygning og funksjon, fra de minste byggesteinene i kroppens celler til de ulike organene og deres samspill. 

Årsansvarlig for emnet MED-2501 er Anne Dragøy Hafstad. Emnekomiteen består av alle delemnelederne tilknyttet emnet.

Studiekonsulenter på 2.året er:

- Kjersti Emaus (Enhet for legeutdanning, rådgiver, samt delemne 2.5) 

- Kristin Fjellstad (Enhet for legeutanning, rådgiver, samt delemne 2.5)

- Hege Skogstad Berntsen (ISM, delemne 2.1) 

- Trine Tessem (IMB, delemne 2.2 og 2.4)

- Kari Jenssen Lægreid (IKM, delemne 2.3, 2.6 og 2.7) 

 

Emnebeskrivelse MED-2501

DELEMNEBESKRIVELSER

Delemne 2.1 VITEN Delemneleder: Geir Bertelsen og studiekonsulent Hege Skogstad Berntsen 

Delemne 2.2 Reproduksjon, embryologi og genetikk Delemneleder: Anne D. Hafstad og studiekonsulent Trine Tessem 

Delemne 2.3 Klinisk undersøkelsesmetodikk
Delemneleder: Dana Meknas og studiekonsulent Kari Jenssen Lægreid 

Delemne 2.4 BevegelseDelemneleder: Lill-Tove Busund og studiekonsulent Trine Tessem

Delemne 2.5 Valgfri fordypning 1
Delemneledere: Michael Bretthauer og studiekonsulenter Kjersti Emaus og Kristin Fjellstad 

Delemne 2.6 Sanser og nervesystem 1 Delemnelder: Britt Nanny Fuglesteg og studiekonsulent Kari Jenssen Lægreid 

Delemne 2.7 Mentale funksjoner 1 Delemneleder: Rolf Wynn og studiekonsulent Kari Jenssen Lægreid

Delemne 2.8 Profesjonell kompetanse (Profkom 2)
Leder: Unni Ringberg

Vitenskapelig kompetanse (Vitkom 2)
Leder: Michael Bretthauer


MED-2510 er emnekoden for 3. studieår på medisin. De første fire studieårene gir deg en grundig innføring i menneskekroppens oppbygning og funksjon, fra de minste byggesteinene i kroppens celler til de ulike organene og deres samspill. På dette studieåret får du en bred innsikt i store deler av kroppens organsystem. 

Årsansvarlig for emnet MED-2510 er Bjørn Helge Haug. Emnekomiteen består av alle delemnelederne tilknyttet emnet. 

Studiekonsulenter for 3.året er Kjersti Emaus (Enhet for legeutdanning), Kristin Fjellstad (Enhet for legeutdanning) og Anne Sofie Spjelkavik Solbø (IKM)

Emnebeskrivelse MED-2510

DELEMNEBESKRIVELSER

Delemne 3.1 Klinisk undersøkelsesmetodikk
Delemneleder: Emilio Besada

Delemne 3.2 Respirasjon 2 
Delemneleder: Tørris Sjøset

Delemne 3.3 Sirkulasjon 2 
Delemneleder: Assami Rösner

Delemne 3.4 Nyrefunksjon 2 
Delemneleder: Jon Viljar Norvik

Delemne 3.5 Blod, immunforsvar og infeksjoner
Delemneleder: Erin Mathiesen Hald

Delemne 3.6 Endokrine funksjoner 
Delemneleder: Ragnar Joakimsen 

Delemne 3.7 Fordøyelse, metabolisme og ernæring 2
Delemneleder: Eyvind Jakob Paulssen

Profesjonell kompetanse (PROFKOM 3)
Leder: Unni Ringberg 

Vitenskapelig kompetanse (VITKOM 3)
Leder: Michael Bretthauer 


Fjerde studieår av Profesjonsstudiet medisin består av to emner. MED-2520 International semester går på høstsemesteret og har undervisning på engelsk. Dette semesteret kan studentene reise på utveksling gjennom fakultetets utvekslingsavtaler. Studentene som blir igjen i Tromsø får selskap av internasjonale medisinstudenter fra hele Europa som følger hele International semester. På vårsemesteret er alle studentene tilbake i Tromsø og tar MED-2521 Medisin år 4 vår.

Course leader MED-2520: Ellen B. Nordal

Course curriculum MED-2520

Årsansvarlig for MED-2521 er Knut Fredriksen

Emnebeskrivelse MED-2521

Emnekomitene består av delemnelederne for hvert emne. 

 

Studiekonsulenter for 4. studieår er Elin Holm (Enhet for legeutdanning), Kari Jenssen Lægreid (IKM) og Hege Skogstad Berntsen (ISM)

 

CURRICULUM OF THE MODULES MED-2520

4.1 Medical genetics

Module leader: Ragnhild Glad

4.2 Pediatrics
Module leader: Ellen B. Nordal

4.3 Gynaecology and obstetrics
Module leader: Hanna Portimojärvi

4.4 Global Health
Module leader: Mary E. Taylor

4.5 Valgfri fordypning 2
Module leader: Michael Bretthauer

PROFKOM 4 autumn
Module leader: Unni Ringberg

 

DELEMNEBESKRIVELSER MED-2521

4.6 Sanser og nervesystem 2

Delemneleder: Ellisiv B. Mathiesen

4.7 Hud 

Delemneleder: Øystein Grimstad

4.8 Mentale funksjoner 2

Delemneleder: Anne Høye

4.9 Akuttmedisin

Delemneleder: Knut Fredriksen

4.10 Primærmedisin

Delemneleder: Johanna Laue

PROFKOM 4 vår

Delemneleder: Unni Ringberg

VITKOM 4

Delemneleder: Michael Bretthauer 


5. studieår består av tre emner; MED-3502 Praksis i primærhelsetjenesten (13 stp), MED-3503 Praksis i sykehus (27 stp) og MED-3950 Masteroppgave (20 stp).

Studiekonsulent for 5. studieår er Anita Røreng

MED-3502 Praksis i primærhelsetjenesten

MED-3502 omfatter 8 ukers desentralisert praksisperiode i primærhelsetjenesten. Studentene er utplassert ved fastlegekontor i Nord-Norge. Gjennom praksis i primærhelsetjenesten skal studenten tilegne seg kunnskaper om og ferdigheter i hvordan allmennmedisin og samfunnsmedisin utøves i praksis og få kompetanse i samhandling med spesialisthelsetjenesten og med kommunale og interkommunale tjenester. Studenten skal delta i fastlegekontorets virksomhet, først og fremst gjennom å trene på allmennmedisinske konsultasjoner. Studenten skal også delta i andre allmennlegeoppgaver knyttet itl legevakt, sykehjem og helsestasjon, og skal gjøre seg kjent med oppgavene til de ulike samarbeidspartnere i helse- og omsorgstjenesten i kommunen.

Emneleder: May-Lill Johansen

MED-3503 Praksis i sykehus

MED-3503 omfatter 18 ukers desentralisert praksisperiode i spesialisthelsetjenesten. Studentene vil være utplassert ved sykehus i Nord-Norge. Praksisperioden er inndelt i praksis ved medisinsk avdeling (7 uker), kirurgisk avdeling (6 uker), gynekologisk avdeling/poliklinikk (2 uker) og ved psykiatrisk avdeling/distriktspsykiatrisk avdeling (3 uker). I praksisperioden fungerer studentene som tilnærmet ordinære arbeidstakere hva angår arbeidstid.

Emneleder: Eivind Lied

Delemnebeskrivelse 5.1 Praksis i kirurgi

Delemneleder: 

Delemnebeskrivelse 5.2 Praksis i gynekologi og obstetrikk

Delemneleder: Elise Sletten

Delemnebeskrivelse 5.3 Praksis i indremedisin

Delemneleder: 

Delemnebeskrivelse 5.4 Praksis i psykiatri

Delemneleder: Sergei Valkov

VITKOM5

MED-3950 Masteroppgave


Selvstendig arbeid med masteroppgave på 20 studiepoeng.

Masteroppgaver - medisinstudiet ved UiT

Emneleder: Michael Bretthauer

Administrativt ansvar: Natalie Grønvold


Medisin 6. studieår rommer faglig fordypning i flere fagområder som studentene har møtt tidligere i studiet. Studentene er fordelt på studiestedene Bodø, Finnmark og Tromsø.

Terje Steigen er årsansvarlig. Eirik Hugaas Ofstad er lokal årsansvarlig i Bodø og Ingrid Petrikke Olsen er lokal årsansvarlig i Finnmark.  

Studiekonsulenter for 6. året:

Bodø:

Finnmark:

Tromsø:

Emnebeskrivelse MED-3601


Nedenfor følger delemnene på 6. studieår.

DELEMNEBESKRIVELSER

Delemne 6.1: Barn og unge
Claus Klingenberg er delemneleder.
Svenne Naumann er lokal delemneleder i Finnmark.
Ingebjørg Fagerli er lokal delemneleder i Bodø. 

Delemne 6.2: Når det haster
Torben Wisborg er delemneleder.
Ole Magnus Filseth er lokal delemneleder i Tromsø.
Eirik Hugaas Ofstad er lokal delemneleder i Bodø.

Delemne 6.3: Eldre, nervesystemet og rus
Ellen B. Pedersen er delemneleder.
Ingunn Heggheim er lokal delemneleder i Finnmark.
Kjell Gunnar Skodvin er lokal delemneleder i Bodø. 

Delemne 6.4: Kreft og palliasjon
Einar Stikbakke er delemneleder.
Lokal delemneleder i Finnmark: Kommer
Faglig ansvarlig i Finnmark er Hege Sagstuen Haugnes.
Astrid Dalhaug er lokal delemneleder i Bodø.  

Delemne 6.5: Bevegelse
Gro Eilertsen er delemneleder.
Søren Bøvling er lokal delemneleder i Finnmark. Faglig ansvarlig i Finnmark er Arve Østlyngen.
Sonja Pedersen er lokal delemneleder i Bodø. 

Delemne 6.6: Sanser
Øystein Grimstad er delemneleder.
Kari Milch Agledahl er lokal delemneleder i Finnmark.
Magnus Andersen er lokal delemneleder i Bodø. 

Delemne 6.7: Gynekologi, obstetrikk og kroniske sykdommer i indremedisin og kirurgi

Heidi Tiller er delemneleder. 
Ståle Nymo er lokal delemneleder i Bodø. 
Ingrid Petrikke Olsen er lokal delemneleder i Finnmark

Innen gynekologi og obstetrikk er de faglig ansvarlige Ingrid Petrikke Olsen (Finnmark), Stine Andreasen Bodø) og Åshild Bjørnerem (Tromsø). 

Innen kirurgi er de faglig ansvarlige Bernt Engebretsen (Finnmark) og Camilla Aune (Bodø) og (kommer) (Tromsø). 

Innen indremedisin er de faglig ansvarlige (kommer) (Finnmark), Knut Tore Lappegård (Bodø) og (kommer) (Tromsø). 

Delemne 6.8F: BUP, rus og alderspsykiatri
Kun i Finnmark. 
Lokal delemneleder er Ilona Sipilä.

Profesjonell kompetanse (PROFKOM 6)
Leder: Unni Ringberg 

Vitenskapelig kompetanse (VITKOM 6)
Leder: Michael Bretthauer 


Hva er VITKOM
VITKOM er et fag på medisinstudiet på UiT. VITKOM er et av to langsgående fag på medisinstudiet, sammen med PROFKOM. Det betyr at faget undervises gjennom hele studiet, fra 1. til 6. året.

 

 

Hvor er VITKOM
VITKOM har kontorer ved Enhet for Legeutdanning (ELU) på MH bygget ved UiT.

 

Hvem jobber i VITKOM

Undervisningsledervikar
Studiekonsulent og administrativt ansvar
VITKOM lærere
VITKOM komite
 
 
Peter Holger Johnsen
 
 
Linn Skjevling 
 
 
 
 
 
 
Studentrepresentant:
Margrethe Falkanger Høviskeland 
 
 
 
Studentrepresentant: Erlend Sæther
 
 
 
 
 
 

 

Hva lærer man i VITKOM
I VITKOM lærer medisinstudenter om kunnskapsbasert praksis og kvalitetsforbedring i helsetjenesten.

Kunnskapsbasert praksis
VITKOM setter fremtidige leger i stand til å innhente og kritisk vurdere den beste tilgjengelige kunnskap om medisinske temaer og kliniske problemstillinger.

Les mer om kunnskapsbasert praksis her:

Kvalitetsforbedring

VITKOM lærer fremtidige leger hvordan man aktivt og målrettet jobber for bedre kvalitet i helsevesen og unngår pasientskader ved legevirksomhet.

            Les mer om kvalitetsforbedring her:

 

 

Masteroppgave på medisinstudiet
VITKOM har ansvar for emne MED-3950 Masteroppgave medisin (20 studiepoeng).

Emnet strekker seg fra 4. til 6. året. Masteroppgaven er obligatorisk for alle medisinstudenter ved UiT.

Innlevert prosjektbeskrivelse og veilederkontrakt for masteroppgaven er obligatorisk og må være gjennomført for å få gå opp til eksamen MED-2521 (4. studieår).

Bestått emna MED-3950 (masteroppgave) er en forutsetning for å kunne fortsette på MED-3601 (6. studieår)

Se her for detaljert informasjon om planlegging, gjennomføring og godkjenning av emnet MED-3950 Masteroppgaven finnes her: Utfyllende bestemmelser for MED-3950 Masteroppgave medisin

Se her for tidligere masteroppgaver.

Ved spørsmål om masteroppgaven ta kontakt med administrativ ansvarlig i VITKOM Natalie Grønvold (administrative spørsmål) eller undervisningsleder i VITKOM (faglige spørsmål)

 

VF1 oppgave i 2. året[MB8]
Valgfri fordypning 1 (VF1) er lillesøsteren til masteroppgaven. VF1 er en del av emne MED 2501, 2 året medisin.

Se her for delemnebeskrivelse som inneholder all informasjon om VF1

Forberedelsene til VF1 oppgaven legges i undervisning i VITKOM tidlig i 2. året og er delt opp i to deler:

 • Plenumsundervisning om kunnskapsbasert praksis (august og september hvert år)
 • Gruppeundervisning med arbeid med eksempler om kunnskapsbasert praksis og gruppepresentasjon (September og oktober hvert år)[MB10]

Etter plenums og gruppeundervisning i august til oktober i 2 året starter hver student sin VF1 oppgave.

VF1 oppgaven strekker seg til presentasjon av oppgaven i mai påfølgende år, dvs. slutten av 2. studieåret.

VF1 er arbeidskrav for å få gå opp til eksamen i MED-2501. Arbeidskravet innebærer alle elementene nedenfor:

 • Godkjent presentasjon av gruppeundervisningen (oktober)
 • Godkjent prosjektplan for VF1 oppgaven (november)
 • Godkjent VF1 oppgave (mars/april)
 • Godkjent presentasjon av VF1 oppgave (april/mai)


Innhold VF1 oppgave
Studenten fordyper seg i et selvvalgt tema. Tema kan velges fra klinikken, forskning, samfunnsmedisinsk praksis, eller kan være en litteraturstudie.

 • Klinisk praksis – deltakelse i hverdag og praksis der helsearbeidere møter pasienter
 • Forskningspraksis – deltagelse i praktiske oppgaver i et forskningsmiljø
 • Samfunnsmedisinsk praksis – deltagelse i hverdag og praksis i et arbeidsmiljø som organiserer eller fører tilsyn med helsetjenestene, for eksempel foretaks-, klinikk- eller kommunal ledelse, fylkeslegen/helsetilsynet, helsedirektoratet eller andre myndighetsorganer
 • Litteraturevaluering-/oppsummering – studenten fordyper seg i et tema og lager en litteraturoversikt

VF1 oppgavene kan foregå i Norge eller i utlandet. For studenter som vil reise utenlands ifm. VF1 oppgave se informasjon i de utfyllende bestemmelser.

Ved spørsmål om VF1 ta kontakt med administrativ leder i VITKOM (administrative spørsmål) eller undervisningsleder i VITKOM (faglige spørsmål)


Utvekslingssider for UiT

Dra på utveksling til utlandet som en del av medisinstudiet! Benytt muligheten til å bli kjent med et nytt land, og få innblikk i landets språk, kultur og helsevesen. Gjennom et studieopphold i utlandet får du nye perspektiver, samtidig som du viser initiativ og selvstendighet.

Enhet for legeutdanning har egne krav for godkjenning av søknad om utveksling:

 • Studenten må ha bestått eksamen MED-2510 ved utreisetidspunkt

Vi kan ikke garantere at alle som ønsker det får dra på utveksling. Utveksling er svært populært, og det er erfaringsmessig ikke nok utvekslingsplasser til alle som vil reise.

Når kan du reise?

Utveksling kan gjennomføres høsten 4. studieår under MED-2520 International semester.

Hvilke fag kan jeg ta?

Fagene på utveksling må tilsvare fagene på MED-2520 International semester.

Det vil bli lagt ut informasjon i Canvas i løpet av tredje studieår med oversikt over utvekslingsmulighetene ved de ulike universitetet.

Studenter som reiser til Sverige og Danmark følger hele semesteret og tar eksamen i utlandet. Resterende studenter må ha minimum 4 uker praksis i pediatri og 4 uker praksis i gynekologi/obstetrikk.

 

Avtaler

Medisinstudiet har flere utvekslingsavtaler å velge mellom. Antall plasser varierer fra avtale til avtale. Merk at ikke alle avtaler nødvendigvis kan benyttes hvert år, da det avhenger av ledige plasser i klinikken.

Søknadsprosessen

Vårsemesteret i tredje studieår

ELU inviterer alle studenter på kullet til et felles informasjonsmøte. Invitasjonen kommer i Canvas. Du må søke om utveksling til ELU innen 1.februar ved å melde deg opp til emnet UTV-001 i Studentweb samt fylle ut nettskjema i Canvasrommet til UTV-001. 

Alle som søker får tildelt et tilfeldig valgnummer. ELU sender ut en oversikt over valgnummer rett før valget. Utvekslingsplassene blir fordelt i et valgmøte på campus i løpet av februar. Tenk deg godt om før du bestemmer deg for hvilke avtaler du ønsker deg. Vær forberedt på at ønskene dine blir tatt av andre studenter, så det er lurt å tenke ut 3 - 5 aktuelle avtaler. Studenten med valgnummer 1 får velge først, deretter nr. 2 og så videre.

Venteliste

Du kan bli satt på venteliste dersom det blir fullt på de avtalene du ønsker deg.  Du setter deg på venteliste til én bestemt avtale. Du får tilbud om plass dersom en annen student trekker seg fra akkurat den avtalen, og det er din tur på ventelista. Valgnummeret ditt bestemmer hvilken plass du får på ventelista.

Søk til utvekslingsstedet

Partneruniversitetene har ulike søknadsprosedyrer og frister. Sett deg grundig inn i informasjonen på avtalesidene, og følg instruksjoner fra ELU og utvekslingsstedet. NB! Du må bli nominert av ELU før du kan søke. ELU gir deg beskjed når nominasjonen er bekreftet og det er klart for å søke. Søknadsprosessen kan ta lang tid for enkelte avtaler, særlig i Europa, så vær tålmodig!

Lån og stipend

Stipendene kommer i tillegg til ordinært lån og stipend fra Lånekassen.

Erasmus-stipend

Studenter som reiser på Erasmus-avtale vil få tilbud om Erasmus-stipend. Det er Seksjon for internasjonalt samarbeid ved UiT som administrerer stipendet.  

Støtte til språkkurs

Du kan få støtte til språkkurs i forkant av utvekslingsoppholdet. Les mer om krav og hvordan du søker på Lånekassens nettsider. Du må vanligvis laste opp bekreftelse på undervisningsspråk. Ta kontakt med ELU for å få dette.  

Bolig, visum, forsikring og vaksiner

Du er selv ansvarlig for å finne bolig og ordne med forsikring. Du må selv undersøke krav om visum og vaksiner. Snakk gjerne med tidligere utvekslingsstudenter om hva de anbefaler.

Etter utvekslingen

Studenter som tar eksamen i utlandet, må levere karakterutskrift. Eksamen innpasses som en del av din cand.med. grad og vil fremkomme på vitnemålet fra UiT.

Studenter som skal ta eksamen MED-2520 må levere bekreftelse på godkjent praksis/utvekslingsopphold fra partneruniversitetet. Frist: senest én uke før eksamen

Alle studenter må i tillegg levere:

 • Egenerklæringsskjema
 • Negativ MRSA-test /eventuelt negativ tuberkulosetest
 • Utvekslingsrapport som skal deles med studenter på lavere kull.

Kontakt

Har du spørsmål om utvekslingsmuligheter eller avtalene på medisinstudiet? Ta kontakt med Elin Holm elin.holm@uit.no

 


Finnmarksmodellen har samme pensum som Bodø og Tromsø, og har i tillegg et ekstra fokus på kulturforståelse, akuttmedisin, samhandling og pasientforløp. Du får anledning til å studere medisin i et mindre miljø, sammen med færre studenter der du lettere blir en del av arbeidsplassen, får mer pasientkontakt og delta i mange akuttmedisinske øvelser.

Opptak

Når kan jeg melde meg på?

Etter informasjonsmøte første studieår

Påmeldingsskjema Finnmarksmodellen

 

Hvordan prioriteres søkerne?

Etter tidspunkt for innlevert søknad. Først til mølla - noen ganger er det klokkeslett som avgjør!

Hva om jeg ombestemmer meg?

Påmeldingen er bindendene fra 15. september 4. studieår for kull 2020, 2021, 2022 og 2023.
Påmeldingen er bindende fra 15. september 3. studieår f.o.m. kull 2024.
Ta kontakt med medisin@helsefak.uit.no så tidlig som mulig. 

Kan jeg bytte mellom Finnmarksmodellen og Bodøpakken?

Ja, dersom dette skjer før fristen for bindende påmelding. Da må du sende en e-post til medisin@helsefak.uit.no der du informerer om endringen, og legger ved et nytt søknadsskjema. Det er en del forutsetninger som må være på plass, og vi ser helst av du står ved det valget du gjorde først. Vi gjør oppmerksom på at man ikke kan stå på to lister samtidig, slik at man ved et bytte mister sin plass på opprinnelige liste. 

Hva hvis jeg kommer inn på forskerlinja?

Du beholder din plass på Finnmarksmodellen på ditt nye kull så langt det lar seg gjøre. Vi ser på det som positivt at du kommer hit med forskerkompetanse og vil strekke oss langt for å få det til. Gi gjerne beskjed til studiekonsulent i Hammerfest om dette så snart du har fått bekreftet opptak på forskerlinja.

Hva om livssituasjonen min endrer seg etter at jeg har fått plass?

Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med lokal studiekonsulent for en samtale om situasjonen så tidlig som mulig. Du kan søke om induviduell tilrettelegging etter kriteriene i §46 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. 

Kan jeg få særplass for praksisåret og likevel velge Finnmarksmodellen?

Du kan, om du oppfyller kriteriene for tildeling av særplass, men vi ønsker primært at studenter på Finnmarksmodellen skal være i Finnmark begge årene.

Kan jeg søke permisjon fra studiet?

Her gjelder utfyllende bestemmelser for permisjon fra studiet og utfyllende bestemmelser for Bodø og Finnmark som studiested.

Må jeg ha veileder fra Finnmark på masteroppgaven?

Nei, men det er en fordel.

Hvor har jeg eksamen?

Alle eksamener er i Hammerfest.

Hva med avslutningen?

Vi har en lokal avslutning i Hammerfest rett etter siste eksamen. Du blir invitert til avslutningsseremonien i Tromsø sammen med resten av kullet. 

Bolig og flytting

Når flytter jeg til Finnmark?

Du flytter til Finnmark før oppstart på 5. studieår.

Får jeg dekket flyttingen?

Flytting dekkes med inntil 7 500 kr. Husk at alle utlegg må dokumenteres. Spør heller en gang for mye før du velger flyttemåte sånn at du er sikker på at løsningen du har valgt kan dekkes.

Hva med et sted å bo?

Hammerfest kommune og Finnmarkssykehuset har gått sammen om å tilby hybler til studentene. Annet hvert år stiller en av disse hybler til disposisjon, slik at du får samme bolig i to år. Kontrakt inngås mellom student og utleier. Dersom leieforholdet skal stykkes opp blir det en sak mellom utleier og leier, men du kan ikke regne med samme gode vilkår om du ønsker å dele opp leieforholdet. Det er selvfølgelig også mulig å leie bolig i det private markedet.

Får jeg dekket husleien i Hammerfest når jeg har praksis et annet sted på 5.året?

Når du leier bolig i Hammerfest er dette din primærbolig. Du søker refusjon etter vedtatte retningslinjer for dekning av utgifter ved praksisutplassering. 

Hva med bolig i Alta og Karasjok på 6.året?

Det er vårt ansvar. Vi skaffer bolig og betaler for dette.

Må jeg delta på introdagen på Hammerfest sykehus på 5.året?

Nei, men dagen gir deg introdukjson til tema som journalopptak medisin, introduksjon til akuttmedisin og du får sett deg om på avdelingene.

Må jeg delta på dagene med kulturforståelse på 5.året?

Nei, men de er en viktig del av Finnmarksmodellen og legger grunnlaget for 6.året. Du går glipp av viktig kunnskap hvis du ikke deltar. Det koster heller ingenting å delta.

Må jeg delta på akuttmedisindagen på 5.året?

Nei, men den legger grunnlaget for læring på 6. året, og er viktig for at du får mest mulig ut av alle akuttmedisinske øvelsene du får på 6.året.

Hvem dekker reisen mellom lærestedene?

På 5.året dekker vi reisen til og fra Karasjok (kulturforståelse) og for de som må reise fra praksissted til Hammerfest for å delta på akuttmedisinøvelsen. 6.året dekker vi reiser mellom lærestedene.

Blir jeg invitert til Hammerfest før jeg flytter?

Ja, de som har meldt seg på Finnmarksmodellen blir invitert til Hammerfest en gang ila. de tre første studieårene. Denne reisen dekkes av oss. Du får mye informasjon denne dagen.


Opptak

Når kan jeg melde meg på?

Etter informasjonsmøte første studieår. 

Søknadsskjema Bodøpakken

Hvordan prioriteres søkerne?

Etter tidspunkt for innlevert søknad. Først til mølla - noen ganger er det klokkeslett som avgjør!

Hva om jeg ombestemmer meg?

Påmeldingen er bindendene fra 15. september 4. studieår for kull 2020, 2021, 2022 og 2023.
Påmeldingen er bindende fra 15. september 3. studieår f.o.m. kull 2024.
Ta kontakt med medisin@helsefak.uit.no så tidlig som mulig. 

Kan jeg bytte mellom Finnmarksmodellen og Bodøpakken?

Ja, dersom dette skjer før fristen for bindende påmelding. Da må du sende en e-post til medisin@helsefak.uit.no der du informerer om endringen, og legger ved et nytt søknadsskjema. Det er en del forutsetninger som må være på plass, og vi ser helst av du står ved det valget du gjorde først. Vi gjør oppmerksom på at man ikke kan stå på to lister samtidig, slik at man ved et bytte mister sin plass på opprinnelige liste. 

Hva hvis jeg kommer inn på forskerlinja?

Du beholder din plass som Bodøpakke-student på ditt nye kull så langt det lar seg gjøre. Vi ser på det som positivt at du kommer hit med forskerkompetanse og vil strekke oss langt for å få det til. Gi gjerne beskjed til studiekonsulent i Bodø om dette så snart du har fått bekreftet opptak på forskerlinja.

Hva om livssituasjonen min endrer seg etter at jeg har fått plass?

Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med lokal studiekonsulent for en samtale om situasjonen så tidlig som mulig. Du kan søke om induviduell tilrettelegging etter kriteriene i §46 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. 

Kan jeg få særplass for praksisåret og likevel velge Bodøpakken?

Du kan, om du oppfyller kriteriene for tildeling av særplass, men vi ønsker primært at studenter på Bodøpakken skal være i Bodø og Salten begge årene.

Kan jeg søke permisjon fra studiet?

Her gjelder utfyllende bestemmelser for permisjon fra studiet og utfyllende bestemmelser for Bodø og Finnmark som studiested.

Må jeg ha veileder fra Bodø på masteroppgaven?

Nei, men det er en fordel.

Hvor har jeg eksamen?

Alle eksamener er i Bodø.

Hva med avslutningen?

Vi har en lokal avslutning i Bodø rett etter siste eksamen. Du blir invitert til avslutningsseremonien i Tromsø sammen med resten av kullet. 

Bolig og flytting

Når flytter jeg til Bodø?

Du flytter til Bodø før oppstart på 5. studieår.

Får jeg dekket flyttingen?

Flytting dekkes med inntil 7 500 kr. Husk at alle utlegg må dokumenteres. Spør heller en gang for mye før du velger flyttemåte sånn at du er sikker på at løsningen du har valgt kan dekkes.

Hva med et sted å bo?

Studenter som velger Bodøpakken må selv sørge for bolig. Sykehuset har eget boligkontor som kan kontaktes, og Student i Nord har også mange utleieboliger. Dersom du skal benytte deg av tjenestene til Student i Nord må en del av semesteravgiften betales til dem i stedet for til Tromsø.


Utfyllende bestemmelser kan du se HER


Permanent eksamensutvalg (PEU) består av en representant for de vitenskapelig ansatte ved hvert av de tre instituttene IKM, IMB og ISM. PEU skal kvalitetssikre både de enkelte eksamensoppgaver og eksamenssettene i sin helhet slik at det er samsvar mellom tidsbruk, tema, omfang og vanskelighetsgrad. 

PEUs sammensetning:
Sonja Steigen (IMB)
Ieva Martinaityte (IKM)

Resha Al- Azzawi (ISM)